Τὸ γενόμενον εἰς Ἰράν!!!

Τί ἐστι πάλι τοῦτο τὸ γενόμενον εἰς Ἰράν!!!
Ἄρτι ἠκόμενος οἴκοι ἀπὸ ἀσχολίας τινὸς καὶ ἀναγιγνώσκων τὴν ἐφημερίδα, αὖ ἄναυδος ἐγενόμην τῆς βαρβαρότητος τῶν Τζιχαντιστῶν!!! Ἀκούσατε, ἀκούσατε τὴν ἀναγνώσματος ἐπιτομήν!!!

«Ἐπὶ τὸ χεῖρον ἠλλοιώθησαν τὴν ὄψιν καυστικῷ τινὶ ὑγρῷ, πλέον τῶν δέκα νέων εἰς Ἰρὰν ὑπὸ τῶν Τζιχαντιστῶν»!!!

Νέα ἤθη τε καὶ τρόποι τῶν Τζιχαντιστῶν, φίλτατοι!!! Τῆς ἐπιούσης ἡμέρας τοῦ τρομακτικοῦ συμβάντος εἰς Τεχεράνην καὶ νέον συμβὰν ἐγένετο!!! 

 
-Πῶς ἔχεις τῶν νῦν ὦ Γιάννη;

-Ὅπως; Καθ´ ὅν τρόπον ἀεὶ εἶχον!!!

Εἰς τί ἔτι κτείνουσιν ἀνθρώπους, οἱ τοῦ ISIS; Καθ´ ἑκάστην τὴν ἡμέραν περὶ πλείστου ποιοῦνται κτεινειν τοὺς ἀνθρώπους ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης!!! Οὐ δὲ μόνον ὅτι ἄνδρες ἀποκτείνουσιν ἀλλὰ καὶ γυναίκας καὶ παιδία!!! Τί οὖν οὐ πέρας ἐπιτιθέασιν τούτοις; Τί μή; Τῆδε τῇ ἡμέρᾳ εἰς Ἰράν, τῇ προτεραίᾳ εἰς Ἀγγλίαν!!! 

Καὶ ἔγωγε σύμφημι τοῖς λέγουσιν περὶ τῶν Τζιχαντιστῶν ὅτι βάρβαροι τυγχάνουσι ὄντες!!! 

Αἰδὼς βάρβαροι!!! 

Ἀηδία γέγονε τοῦτο!!! 

Ἔρρετε εἰς κόρακας ἐκ τῆς οἰκουμένης!!
(Visited 81 times, 1 visits today)
Leave a Reply