Βελουχιώτικη Νέα Τάξις Πραγμάτων

Κατὰ καιροὺς ἴσως νὰ ἔχουμε διαβάσῃ ὅλοι μας γιὰ τὸ κεντρικὸ σύνθημα τοῦ Χίτλερ καὶ τῶν ναζί του, ποὺ κατὰ πολλοὺς αὐτοαποκαλεῖτο, ἐπὶ πλέον πολλῶν ἄλλων, καὶ νέα τάξις πραγμάτων.

 

εἰκόνα

Πρὸς τοῦτον καὶ σήμερα εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ ἀντιλαμβάνονται (πολὺ ὀρθῶς) πὼς ἡ νεοφιλελὲ Ἡνωμένη Εὐρώπη «μας» εἶναι συνέχεια τῆς ναζιστικῆς Γερμανίας.

Αὐτὸ ὅμως ποὺ ἐλάχιστοι ἀντιλαμβάνονται εἶναι τὸ τὶ ἀκριβῶς σημαίνει «νέα τάξις πραγμάτων» σὲ καθαρὰ πολιτειακὸ ἐπίπεδον (πολιτεύματος καὶ μόνον), πέραν τῶν ὁποίων οἰκονομικῶν, στρατιωτικῶν καὶ τελικῶς ὑπερεξουσιαστικῶν μέτρων δουλοποιήσεως πληθυσμῶν.
Διότι ἐὰν κυττάξουμε πίσω ἀπὸ τὶς «βιτρίνες», θὰ διαπιστώσουμε πολλὲς κοινὲς ἀρχές, θέσεις καὶ φυσικὰ σκοπούς, ἀνάμεσα στὴν ναζιστικὴ Γερμανία τοῦ Χίτλερ, στὴν δικτατορικὴ Ἡνωμένη Εὐρώπη τοῦ σήμερα καὶ στὴν …κομμουνιστικὴ (κι ὄχι μόνον) Ῥωσσία τοῦ Στάλιν.
Κυρίως ὅμως θὰ διαπιστώσουμε τοὺς …ἰδίους χρηματοδότες/ἐγκεφάλους πίσω ἀπὸ ὅλων αὐτῶν τῶν εἰδῶν τὰ μορφώματα.

«Σοσιαλισμός= ἡ οἰκονομοκοινωνικὴ θεωρία καθ’ ἧν πρέπει νὰ ἐκλείψῃ ἡ μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ἀνισότης, μεθ’ ὅλων τῶν συνεπειῶν της, ἡ ὀφειλομένη εἰς τὸ κεφαλαιοκρατικὸν καθεστώς, καὶ νὰ ἐγκαθιδρυθῇ νέον καθεστώς, οἰκονομικῆς ἰσότητος καὶ δικαιοσύνης, τὸ σοσιαλιστικόν.
(Μεγάλη Ἑλληνικὴ  Ἐγκυκλοπαίδεια  Παύλου Δρανδάκη)

Ἐὰν προσθέσω λοιπὸν καὶ τὴν λέξι ἔθνος θὰ καταλήξω στὸ συμπέρασμα, πὼς ἐθνικοσιαλισμὸς εἶναι ἐκεῖνον τὸ κίνημα ποὺ στοχεύει στὴν σοσιαλιστικὴ κατανομὴ τῶν ἀγαθῶν, μὲ ἰσχυρὴ ὅμως ἐθνικὴ συνείδησιν καὶ ταὐτότητα….»

Τί εἶναι βρέ παιδιά ὁ ἐθνικοσοσιαλισμός;

Στὴν πραγματικότητα ὁ,τιδήποτε ἐμπεριέχει τὴν λέξιν σοσιαλισμός, εἶτε μόνη της εἶτε ἐν συνθέσει, εἶναι τὸ ἴδιον καὶ τὸ αὐτὸν μὲ τὸν κομμουνισμὸ ἢ τὸν κομμουνιστικο-σοσιαλισμόν-δημοκρατία (τους).

εἰκόνα

Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς πηγαίνετε νὰ ἐρευνήσετε τὸ …«ἰδεολογικόν» ὑπόβαθρον ἁπάντων τῶν …«ἐθνοσωτήρων» μας…
Νὰ τὸ μελετήσετε ὅμως δίχως τὶς ὅποιες προσωπικές σας κομματικὲς ἐξαρτήσεις.

Σοσιαλισμός. Ἡ Ἰσότιμη Ἐξαθλίωσις γιὰ Ὅλους.

Ὅταν λέμε σοσιαλισμὸς τὸ ἐννοοῦμε.

εἰκόνα

Τὰ ὅμαιμα Ναζισμός-Σιωνισμός.

Ἐν τάξει;

Ἂς ἐπιστρέψουμε ὅμως στὸν σημερινό μας τίτλο, ποὺ ἀφορᾶ στὸ κατακάθι τοῦ πλανήτου μας Ἄρη Βελουχιώτη ὴ Θανάση Κλάρα.
Γράφει (πολλὲς φορές) ὁ Μουτούσης, θῦμα γιὰ ἕξη μῆνες, τοῦ …«ἰδεολόγου» αὐτοῦ χασάπη καὶ τοῦ «ὀνείρου του» περὶ τῆς ἐγκαθιδρύσεως μίας νέας τάξεως πραγμάτων, τῆς ἀπολύτου δικτατορίας του (μὰ ἐπισήμως τῆς «δικτατορίας τοῦ προλεταριάτου!!!):

Συγκλονιστικὴ μαρτυρία γιὰ τὸ τὶ πράγματι ἔχουν κατὰ νοῦ τὰ σιωνιστικὰ πρακτορίδια, ἀνεξαρτήτως τῆς μάσκας ποὺ ἐπέλεξαν νὰ ἐνδυθοῦν.
Καὶ πρὸς τοῦτον μᾶς διατηροῦν, ἀκόμη καὶ σήμερα, μέσα στὸ …«τρυπάκι» τοῦ «καλοῦ-κακοῦ» σοσιαλισμοῦ (κάθε εἴδους, ἄκρου καὶ …ὀπτικῆς). Τὰ ἴδια σοσιαλιστικὰ κατακάθια τοῦ ΕΑΜ, ποὺ αἱματοκύλησαν τὴν Πατρίδα μας, εἶναι τὰ ἴδια σοσιαλιστικὰ κακακάθια τοῦ δημοκρατικοῦ βασιλικοῦ στρατοῦ, ποὺ ἐπίσης συμμετεῖχαν στὴν προπαγάνδα, φέρνοντας ἐδῶ ἐπισήμως τὴν ἀγγλικὴ ἐπιτροπεία, πάντα γιὰ τὸ …«καλό» μας.
Καὶ εἶναι αὐτὰ τὰ κατακάθια ποὺ ἂν κι ἐπισήμως ἐνίκησαν τὸν κομμουνισμό, ἐν τούτοις τὸν ἐκαλλιέργησαν ὑπογείως, γιὰ νὰ ἐπανέρχονται σήμερα, μὲ τὶς ἴδιες βιτρίνες καὶ νὰ ἀπειλοῦν τοὺς Ἕλληνες μὲ ἕνα ἀκόμη αἱματοκύλισμα.
Διότι ἐὰν καὶ μεταξύ τους δὲν ἔχουν κάτι νὰ χωρίσουν, ἐν τούτοις, διαρκῶς ἔχουν σοβαρότατο πρόβλημα μὲ κάθε ἐλευθέρα φωνή.
Κι ἀκριβῶς αὐτὲς τὶς ἐλεύθερες φωνές, παγκοσμίως, μὲ τὶς μάσκες τῶν «κομματικῶν ἀγώνων» τὶς φιμώνουν, φροντίζοντας νὰ στοχοποιηθοῦν πρόσωπα καὶ οὐδέποτε τακτικὲς ἢ ἀκόμη καὶ οἱ πραγματικοὶ ἐγκέφαλοι τῶν γενοκτονιῶν.

εἰκόνα

Τὸ αἷμα ἀθῴων δικό μας, τὸ χρῆμα στὶς τσέπες τους καὶ ἡ ἐξουσία, πάντα στὰ ἴδια χέρια, τῶν ἰδίων βενιζελικῶν ἀπογόνων, ἀλλὰ μὲ ἄλλα ὀνόματα.

Ἡ νέα τάξις πραγμάτων φίλοι μου εἶναι ἤδη ἐδῶ, χρόνια τώρα, ἐνδύεται κάθε εἴδους σοσιαλιστικὴ καὶ «φιλελευθέρα» κοτσάνα, διατηρεῖ ἐν ὑπνώσει τοὺς λαοὺς καὶ σταθερά, συστηματικά, μεθοδικὰ διαβρώνει κάθε δομὴ καὶ ὑποδομή, μέσα ἀπὸ τὴν σοσιαλιστική της προπαγάνδα, τὴν ὁποίαν, πάντα …«συμπτωματικῶς», χρηματοδοτοῦν οἱ ἴδιοι τραπεζίτες παγκοσμίως.

Κάθε σκουπίδι, ἀπὸ ὁποιοδήποτε κόμμα, συμπράττει, συμμετέχει καὶ συνεργεῖ στὸ εἰς βάρος μας ἔγκλημα, ἀποκρύβοντας πὼς ὁ πραγματικὸς στόχος, σὲ ἐπίπεδον πολιτεύματος, εἶναι ἡ δικτατορία τοῦ προλεταριάτου, ποὺ ὁ Βελουχιώτης ἐπέβαλε δοκιμαστικῶς, γιὰ νὰ ἀποδείξῃ πὼς ναί, γίνεται.
Κοινῶς ὅλοι τους γιὰ τοὺς τοκογλύφους δουλεύουν καὶ μᾶς πετοῦν, ὡς δολωματάκι, τὴν καραμέλα τῆς ἀμεσοδημοκρατίας, τοῦ σοσιαλισμοῦ (μὲ ὅποιο πρόθεμα) καὶ τῆς δημοκρατίας γενικότερα (μὲ ὁποιονδήποτε ἐπιθετικὸ προσδιορισμό).
Διότι ἡ πραγματικὴ νέα τάξις πραγμάτων εἶναι πολιτικὸ κι ὄχι οἰκονομικὸ καθεστώς τυραννίας.
Οὐδέποτε εἶχε νὰ κάνῃ μὲ μνημόνια ἢ μὲ χρέη.
Πάντα στόχος ἦταν τὸ δικαίωμα τοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ καὶ τῆς ἐλευθερίας τοῦ Ἀνθρώπου.

Φιλονόη

(Visited 168 times, 1 visits today)
Leave a Reply