Δεσμοὶ ἀλληλοεξυπηρετήσεως καὶ στὸ Κυπριακό…

Δεῖτε αὐτὴν τὴν φωτογραφία.

Δὲν θὰ σᾶς πῶ πολλά…
Ὁ Μακάριος μὲ τὸ ἄνακτα εἶχε ἄριστες σχέσεις…

Στὴν αὐλὴ τῆς Ἄννας Μαρίας κυρία ἐπὶ τῶν τιμῶν ἦταν ἡ, ἐπίσης Δανή, κα Κομπόκη (πού, κατὰ παρέκκλιση τῶν κανονισμῶν, ἐπετράπη στὸν Κομπόκη νὰ τὴν παντρευθῇ, παρ΄ ὅ,τι ἀλλοδαπή.).

Λοιπόν…
Ἡ κα Κομπόκη, κυρία ἐπὶ τῶν τιμῶν τῆς βασιλλίσσης, μὲ ἕναν βασιλέα ποὺ διατηροῦσε ἐξαιρετικὲς σχέσεις μὲ τὸν Μακάριο…
Κι ὁ βλὰξ Ἰωαννίδης ἔβαλε τὸν Κομπόκη νὰ κάνῃ τὸ πραξικόπημα κατὰ τοῦ Μακαρίου καὶ νὰ τὸν «καθαρίσῃ»…
Μάααααλιστα…!!!

Δέν σᾶς ἔρχονται κάτι περίεργοι συνειρμοί γιά τό πῶς -ἐνδεχομένως- νά εἶχε εἰδοποιηθῇ ὁ Μακάριος, πρό κειμένου νά διαφύγῃ ἀπό τό Τρόοδος στήν Πάφο κι ἀπό τήν Πάφο γιά τήν Μάλτα ἀλώβητος;

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply