Γιὰ νὰ ἀποφευχθῇ ὁ …πόλεμος!!!

Μὲ ἁπλᾶ λόγια, νὰ δεχθοῦμε, χωρὶς πολλὲς κόνξες, νὰ γίνουμε ἀποικία χρέους τῆς Γερμανίας, καὶ νὰ τῆς παραχωρήσουμε ἀεροδρόμια, νησάκια, ὑδροηλεκτρικά, λιγνίτη…, ὥστε νὰ μὴν μᾶς κάνῃ πόλεμο γιὰ νὰ τὰ πάρῃ.
Δεδομένου ὅτι οἱ δύο τελευταῖες μαῦρες στῆλες, ποὺ διακόπτουν τὸ «λευκό» τῆς εἰρήνης, εἶναι πόλεμοι  ποὺ ἔκανε ἡ Γερμανία, ἀκριβῶς γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ αὐτὰ ποὺ τῆς παραχωροῦμε τώρα «ἐθελοντικῶς».

Ἐπίσης, ὅπως παρετήρησε ὁ φίλος Γιῶργος Τσιριγώτης, ὁ πόλεμος τῆς Γιουγκοσλαυΐας, πότε ἀκριβῶς ἔγινε;
Κι ὅπως παρετήρησε ἐπίσης ὁ φίλος Φώτιος Σαμελῆς: «Instead of EU you can also consider NATΟ».

Χαριτωνίδης Χαρίτων

(Visited 88 times, 1 visits today)
Leave a Reply