Γιὰ μίαν Κύπρο ποὺ ἀκόμη κεῖται μακράν!!!

Τὸ κομμάτι ἀπὸ τὸ πόρισμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων (11 βουλευτὲς τῆς Ν.Δ.) γιὰ τὸν Ἀττίλα ΙΙ

Ἔτσι γιὰ νὰ πάρετε μίαν ἰδέα τοῦ πόσο ἀντικειμενικὸ ἦταν αὐτὸ τὸ πόρισμα: 

«…Ἡ κυβέρνησις ἐκείνη ἔδρασε, κινήθηκε, ἔλαβε ἀποφάσεις, ἔκανε χειρισμοὺς μέσα καὶ κάτω ἀπὸ συνθῆκες πλήρους δημοκρατικοῦ καὶ δημοσίου ἐλέγχου σὲ συνθῆκες ἀποκατεστημένης δημοκρατίας καὶ ἐλευθεροτυπίας.

Ἐν ὅψει τῶν ἀνωτέρῳ γεγονότων δὲν ὑπῆρχε κἂν ἀνάγκη γιὰ ὁποιανδήποτε ἔρευνα ἀπὸ τὴν Ἐξεταστικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς ἀντίστοιχης χρονικῆς περιόδου. Ἐξάλλου, ἡ ἔρευνα ποὺ ἔγινε δὲν ἀπεκάλυψε κάτι νέο, πέραν ἀπὸ τὰ ἥδη καὶ τότε γνωστά»….

Μέσα ἀπὸ τὸ ἀποδεικτικὸ ὑλικὸ ποὺ συγκέντρωσε ἡ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν περίοδο ἐκείνη δὲν προκύπτει γιὰ κανέναν ὁποιασδήποτε μορφῆς εὐθύνη…».

«Ὡς πρὸς τὸν τότε ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἀμύνης Εὐάγγελο Ἀβέρωφ, ἀπὸ κανένα στοιχεῖο δὲν προκύπτει ὅτι ὑπέχει ἴδιες πολιτικὲς εὐθῦνες γιὰ τὰ θέματα ποὺ χειρίσθηκε μέσα στὰ ὅρια τῆς ἀρμοδιότητός του.
Ἡ ἐκτίμησις τοῦ κ. Ἀβέρωφ ὡς Ὑπουργοῦ Ἀμύνης ὅτι εἶναι μάταιη, ἐπικίνδυνη καὶ ἀναποτελεσματικὴ ὁποιαδήποτε στρατιωτικὴ ἐνέργεια ἢ βοήθεια στὴν Κύπρο, κατὰ τὴν περίοδο ἐκείνη, δὲν εἶναι δυνατὸν παρὰ μόνον ἀπὸ κακὴ ἢ κακόβουλο έκτίμησ, νὰ θεωρηθῇ ὡς πράξις περιέχουσα ἢ αἰτιολογούσα πολιτικὴ εὐθύνη.

Τέλος, ὡς πρὸς τὸν στρατηγὸ Εὐθύμιο Καραγιάννη, Ἀρχηγὸ ΓΕΕΦ ἀπὸ τὶς 6 Αὐγούστου 1974 ἕως τὸν ΑΤΤΙΛΑ ΙΙ, μὲ ἀπόλυτο βεβαιότητα καὶ σαφήνεια ἐξάγεται ὅτι ἔπραξε στὸ ἀκέραιον καὶ μὲ ἐπιτυχία τὸ στρατιωτικό του καθῆκον καὶ ἡ ἀπόδοσις σὲ αὐτὸν ὁποιασδήποτε μορφῆς εὐθύνης καὶ μάλιστα ποινικῆς, ἀξιολογεῖται καὶ ἐκτιμᾶται ὡς ἀβάσιμος, στερημένη καὶ τῆς ἐλαχίστου ἀποδεικτικῆς βάσεως».

Kαταλάβατε;
Ἡ Κύπρος κεῖται μακράν!!!!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply