Ὑπό διάλυσιν οἱ Η.Π.Α.;

Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες εὑρίσκονται στὰ πρόθυρα τῆς διασπάσεως. 

Σημείωσις Γεωργίου Βουδούρη:
Ἡ παρακάτω ἀνάλυσις ἀναφέρει τὶ προθέσεις ἔχει ἡ καμπὰλ καὶ τὶ σχεδιασμοὺς κάνει.
Σκοπὸς τοῦ ἄρθρου δὲν εἶναι, κατ’ οὐδέναν τρόπον,  νὰ μᾶς πῇ πὼς τὰ πράγματα θὰ γίνουν ἔτσι.
Θὰ ἤθελα νὰ σᾶς διαβεβαιώσω, ὁποία ἀξία κι ἂν ἔχῃ αὐτό, πὼς ἔχουν γνῶσιν οἱ φύλακες!

Πῶς φαίνονται τὰ πράγματα γιὰ τὴν ὥρα:

Οἱ ΗΠΑ ξηλώνονται. Τὸ ἔθνος ἀποσυντίθεται (σημείωσις Γεωργίου Βουδούρη: Οἱ ΗΠΑ δὲν εἶναι Ἔθνος! – Οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ δὲν γνωρίζουν τὸν ὁρισμὸ τῆς λέξεως) σὲ αὐτόνομες περιφερειακὲς χῶρες. Ἐπὶ τοῦ παρόντος στὴν Ἀμερική, ὑπάρχει μία προσπάθεια τῶν παγκοσμιοποιητῶν νὰ καταστραφοῦν οἱ Ἠνωμένες Πολιτεῖες ἐκ τῶν ἔσω.

Οἱ δέκα (10) περιφέρειες FEMA τοῦ Nixon

Στὴν σύγχρονη ἐποχή, ἡ διάλυσις τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἐμφανίσθηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὸ τμῆμα τῆς Ἀμερικῆς δέκα (10) περιφερειῶν FEMA τοῦ Ῥίτσαρτ Νίξον. Αὐτὸ χρησιμοποιεῖται σὰν πρότυπο μιᾶς «κατ΄ἀρχήν» προτάσεως γιὰ τὴν σχεδιαζομένη διάλυση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν.

Πρὶν ἀπὸ σαράντα ὀκτὼ ὦρες, ἔκανα τὸ ἀκόλουθο βίντεο, τὸ ὁποῖο κατέδειξε πὼς περισσότερο ἀπὸ τὸ 20% τῆς χώρας εἶναι κοντὰ στὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν ὁμοσπονδιακὴ κυβέρνηση.

Βίντεο:

Μετὰ ἀπὸ περαιτέρω ἔρευνα, διεπίστωσα ὅτι περισσότερο ἀπὸ τὸ ἥμισυ τῆς χώρας συμμετέχει σὲ μίαν κίνηση ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ ἀποσυρθῇ ἀπὸ τὴν Ἕνωση. Ἐπίσης, διεπίστωσα ὅτι πολλὲς ὀργανώσεις τοῦ George Soros συμμετέχουν σὲ πολλά, ἐὰν ὄχι σὲ ὅλα αὐτά, τὰ κινήματα.

Τὸ τελευταῖο ἐμπόδιο στὸν Παγκόσμιο Ὁλοκληρωτισμὸ

Ἡ Ἀμερικὴ ἔχει ἔνα Σύνταγμα ποὺ ἐγγυᾶται ἀτομικὲς ἐλευθερίες ἐπάνω ἀπὸ τὴν δύναμη τῆς κυβ=ερνήσεως. Ἡ Ἀμερικὴ ἔχει ἑκατομμύρια πολίτες μὲ ἐλευθερία (σημείωσις Γεωργίου Βουδούρη: Ἡ Ἐλευθερία ποὺ νομίζουν πὼς ἔχουν εἶναι «ὄνειρο ἀπατηλό»). Τὸ πολὺ σημαντικὸ εἶναι, πὼς ἡ Ἀμερικὴ ἔχει πολῖτες ὁπλισμένους μὲ περισσότερα ἀπὸ 300 ἑκατομμύρια πιστόλια καὶ αὐτὸ συμπληρώνεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἀμερικὴ ἔχει 7 ἑκατομμύρια βετεράνους σὲ μάχιμο ἡλικία. Ἑπομένως γιὰ νὰ πέσῃ ἡ Ἀμερικὴ καὶ νὰ κερδίσουν οἱ παγκοσμιοποιητές, ἡ χώρα αὐτὴ θὰ πρέπῃ νὰ διαλυθῇ.

Γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ ἡ Νέα Παγκόσμια Τάξις, ἡ Ἀμερικὴ πρέπει νὰ ἐξαλειφθῇ ὡς γεωπολιτικὴ ὀντότης. Τὰ ἀποσκιστικὰ κινήματα σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα εἶναι κινήματα τοῦ Τζῶρζ Σόρος, σύμφωνα μὲ αὐτές τις γραμμές, σχεδιασμένα νὰ ὁδηγήσουν στὴν διάλυση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν.

Ἡ στρατηγικὲς κάθε τέτοιου κινήματος εἶναι πολὺ παρόμοιες, ὅπου τὸ μῖσος καὶ ἡ ἀκραία ἀπογοήτευσις, ποὺ ἔχει τὸ κοινὸ γιὰ τὴν ὁμοσπονδιακὴ κυβέρνηση, γίνεται ἡ ὤθησις γιὰ ἀπόσκιση. Αὐτὰ τὰ κινήματα εἶναι ὑπὲρ τῆς νέας παγκοσμίου τάξεως καὶ θὰ ὁδηγούσαν στὴν ἐξάλειψη τῆς μεγάλης ἀντιστάσεως ποὺ θὰ προέβαλε ὁ ἀμερικανικὸς λαὸς ἐνάντια στὸ Βαθὺ Κράτος καὶ τοὺς διεθνεῖς τραπεζικοὺς συμμάχους τοῦ τραπεζικοῦ καρτὲλ τῶν Rothschild.

Ἡ ἀπόσχισις ὑπῆρξε πάντοτε μέρος τῆς ἀμερικανικῆς ἱστορίας

Ἕνα μυστικὸ συναίσθημα ἔχει οἰκοδομηθῇ σὲ διάφορες πολιτεῖες, γιὰ δεκαετίες σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις. Τὴν ἄνοιξη τοῦ 2016, 22 τοπικὲς δημοκρατικὲς συμβάσεις στὸ Τέξας ἐξέφρασαν τὴν ὑποστήριξή τους γιὰ ἕνα κρατικὸ δημοψήφισμα, σχετικὰ μὲ τὸ ἐὰν ἢ ὄχι τὸ Τέξας πρέπῃ νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν Ἕνωση. Οἱ ὑποκινητὲς καὶ ταραχοποιοὶ τοῦ Τέξας στὸ πάρτυ ἐπεκαλέσθησαν τὸ ψήφισμα ἀπὸ τὴν ἀτζέντα τῆς συμβάσεως, ἀλλὰ τότε ἦταν μόνον ἕνα ἐντυπωσιακὸ σόου, παρ’ ὀλ’αὐτὰ σηματοδότησε τὴν σημερινὴ κατάσταση. Εἶναι ἐνδιαφέρον τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Τέξας ἀπεχώρησε ἀπὸ τὸ Μεξικὸ τὸ 1835 καὶ σχημάτισε ἀνεξάρτητο δημοκρατία, ἐνῶ αὐτὸ τὸ προηγούμενο εἶναι ζωντανὸ καὶ δυνατὸ σχεδὸν 175 χρόνια ἀργότερα καὶ ἀναζωπυρώνεται ὅπως συμβαίνει σὲ ὁλόκληρο τὴν χώρα. Τὰ δακτυλικὰ ἀποτυπώματα τοῦ George Soros εἶναι ἐπάνω σὲ ὄλες αὐτὲς τὶς κινήσεις.

Τὸ πιὸ ἀξιοσημείωτο κίνημα ἀποσκίσεως συνέβη πρὶν ἀπὸ τὸν ἐμφύλιο πόλεμο, ὁ ὁποῖος ξεκίνησε ἀπὸ τὸν Βοῤῥᾶ ἀπὸ 11 Πολιτεῖες τῆς Νοτίου Σκωτίας, ποὺ ἐσχημάτισαν τὶς Συνομοσπονδιακὲς Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς. Ὁ Βοῤῥᾶς μπορεὶ νὰ ἔχῃ κερδίσῃ τὸν πόλεμο, ἀλλὰ οἱ συνέπειές του ἐξακολουθοῦν νὰ παίζουν ῥόλο στὴν ἐθνική μας πολιτική, μὲ τὸν Νότο νὰ εἶναι ἡ πιὸ συντηρητικὴ περιοχὴ τῆς χώρας, καὶ ἑστία τῶν σημερινῶν ἀποσκιστικῶν κινήσεων.

Οὐδὲ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ κινήματα εἶναι νόμιμο ὅπως τὸ 1869, μὲ τὸ Τέξας ἐναντίον τῶν Λευκῶν, ὅπου τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο ἀπεφάνθη ὅτι ἡ μονομερὴς ἀπόσκισις εἶναι ἀντισυνταγματική. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἔχει σταματήσῃ δεκάδες Πολιτεῖες ἀπὸ τὸ νὰ κάνουν τὶς δικές τους κινήσεις.

Ἡ Πολιτεία τοῦ Τζέφερσον

Τὸ κίνημα τῆς Πολιτείας τοῦ Τζέφερσον εἶναι ἡ μόνη κίνησις ποὺ κατορθώνει νὰ ἀλλάξῃ τὰ σύνορα καὶ ποὺ δὲν ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν καταστροφὴ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Τὸ σχέδιο εἶναι νὰ προστεθῇ μία 51η Πολιτεία μέσῳ μιᾶς συνταγματικῆς διαδικασίας. Ἐπὶ τοῦ παρόντος, ὁ Σόρος προσπαθεῖ νὰ ὑπονομεύσῃ τὸ κίνημα, ἔχοντας μίαν ὁμάδα νὰ ἀσκῇ ἀγωγή, ἡ ὁποία δὲν θὰ ὁδηγήσῃ σὲ δημιουργία Πολιτείας, ἀλλὰ θὰ σπαταλήσῃ πόρους ποὺ ἀπαιτῶνται γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ διοικητικὴ ἀποχώρησις ἀπὸ τὴν Καλιφόρνια καὶ τὸ Ὄρεγκον καὶ νὰ δημιουργηθῇ μία νέα Πολιτεία.

Τὸ κίνημα τῆς Πολιτείας Τζέφερσον εἶναι δυνητικὰ ἐπικίνδυνο γιὰ τὴν χώρα καὶ εὐνοεῖ τὴν πρόοδο τῶν Παγκοσμιοποιητῶν, διότι τὸ κίνημα ἔχει διαιρεθῇ σὲ δύο ὁμάδες. Ἡ νεωτέρα φατρία, κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ The Common Sense Show, εἶναι μία ἀπάτη καὶ τὰ ἀληθινὰ κίνητρά της ἀποκλίνουν ἀπὸ τὴν δημιουργία μιᾶς Πολιτείας ὡς στόχο. Τὸ κίνημα διαχωρισμοῦ ἔχει δεσμοὺς μὲ τὸ Moveon.org, μίαν ὀργάνωση τοῦ Soros. Οἱ στρατηγικές του περιλαμβάνουν τὴν ἐπιδίωξη μιᾶς εὔθραυστης δίκης ἡ ὁποία δὲν θὰ ὁδηγήσῃ σὲ δημιουργία Πολιτείας, ἀλλὰ θὰ ἐξαντλήσῃ τὴν περιοχὴ ἀπὸ τοὺς ἀπαραιτήτους πόρους ποὺ ἀπαιτῶνται γιὰ τὴν δημιουργία μιᾶς 51ης Πολιτείας. Ὑπάρχει ἕνας ἄλλος ὅμιλος μὲ τὴν ὀνομασία Jefferson ὁ ὁποῖος ἐπιδιώκει τὴν Πολιτειακὴ ἀπόσχιση μέσῳ συνταγματικῶν καὶ νομικῶν μέσων. Μία δίκη δὲν θὰ ἐπιτύχῃ αὐτὸν τὸν στόχο. Ἐπίσης, ἡ ὁμάδα τοῦ Soros δημιουργεῖ σύγχυση στοὺς πολίτες σχετικὰ μὲ τὸ ποιὰ κίνηση νὰ ὑποστηρίξουν.

Τὸ Jefferson πρέπει νὰ ἀποτύχῃ, ὥστε νὰ ἐπιτύχῃ ἡ ἀπόσχισις τῆς τῆς California (Calexit). Ὑποστηρίζω ὅτι ἡ ὁμάδα τοῦ Σόρος, ποὺ σχετίζεται μὲ τὸ Moveon.org, ἔχει σχεδιασθῇ γιὰ νὰ καταστρέψῃ τὸ κίνημα τοῦ Τζέφερσον πρὸ κειμένου νὰ ἐπιτύχῃ τὸ Calexit.

Calexit

Τὸ κίνημα Calexit ἔχει φθάσῃ στὸ σημεῖο νὰ ἀνοίξῃ μίαν πρεσβεία στὴν Μόσχα!

Ὁ Paul Preston καὶ οἱ ἐσωτερικὲς πηγές του ἀπέδωσαν ἐπαρκεῖς ἀποδείξεις γιὰ τὰ ἑξῆς:

Ἡ Καλιφόρνια θὰ γίνῃ κράτος «ἀποδέκτης», σὲ ἀντίθεση μὲ ὁποιανδήποτε ὁμοσπονδιακὴ ἐπιβολὴ νόμων περὶ (περιορισμοῦ τῆς) μεταναστεύσεως. Κάποιοι νομοθέτες τῆς Καλιφόρνιας ἔχουν προχωρήσῃ τόσο πολύ, ὥστε νὰ δηλώσουν ὅτι δὲν θὰ σέβονται οὔτε θὰ συμμορφώνονται μὲ τὶς ἐνέργειες τῶν ὁμοσπονδιακῶν ἀξιωματούχων.

Ὁ Preston ἔχει τεκμηριώσῃ σαφῶς ὅτι ἡ Καλιφόρνια προτίθεται νὰ ἀποσκισθῇ ἀπὸ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Οἱ ἐσωτερικὲς πηγὲς τοῦ Preston, ποὺ παρέστησαν σὲ ὁρισμένες ἀπὸ τὶς συναντήσεις τοῦ Calexit, ἐδήλωσαν μὲ τόλμη ὅτι τὸ κράτος θὰ γίνῃ ἀνεξάρτητο ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Δὲν ὑπάρχει νομικὸ προηγούμενο γιὰ τὴν Καλιφόρνια νὰ κάνῃ αὐτὸ ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι θὰ κάνῃ. Κάτι τέτοιο εἶναι τελείως παράνομο.

Ὁ Κυβερνήτης Brown ἀπέῤῥιψε ἐπανειλημμένως τὰ σχόλια σχετικὰ μὲ τὴν Calexit. Ἐὰν αὐτὸ δὲν εἶναι ἀπὸ πρόθεση, τότε γιατί νά μήν ἐκδόσῃ ἁπλῶς μίαν δήλωση ἀρνήσεως; Πολλὲς φορὲς στὴν πολιτική, δὲν εἶναι αὐτὺ ποὺ λέν, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ δὲν λέν.

Ὁ Brown ἀσχολεῖται μὲ ξένους ἀξιωματούχους ἀπὸ τὸ Μεξικό, τὴν Κίνα, τὴν Ἰαπωνία καὶ τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη, ὅσον ἀφορᾶ στὴν προώθηση τοῦ προγράμματος Calexit. Ἐπιπλέον, οἱ πηγὲς τοῦ Preston ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ La Raza καὶ διάφορα μέλη τῶν καρτὲλ τῶν ναρκωτικῶν ἦσαν παρόντες. Αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελέσῃ ἐγκληματικὴ διευκόλυνση ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Brown, καθὼς καὶ προδοσία. Παραβιάζει ἐπίσης τὴν 10η τροποποίηση καὶ θὰ πρέπῃ νὰ τεθῇ ὑπὸ ἀμφισβήτηση γιὰ τοὺς λόγους αὐτούς.

Ἐὰν ἡ Καλιφόρνια ἐπιτύχῃ στὴν ἐκτέλεση τοῦ Calexit, θὰ γίνῃ προτεκτοράτο τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Δὲν ὑπάρχει κάτι πιὸ «παγκοσμιοποιημένο» ἀπὸ αὐτό!

Cascadia

Εἶναι ἡ προτεινομένη ἐπέκτασις τοῦ Καναδᾶ, ποὺ θὰ ὀνομάζεται Cascadia. Αὐτὸ θὰ κατέστρεφε τὸ κίνημα Τζέφερσον καὶ θὰ προέτεινε τὴν δημιουργία μίας νέας Καναδικῆς ἐπαρχίας, στὴν ὁποίαν θὰ ἐνταχθοῦν τὸ Ὄρεγκον καὶ ἡ Οὐάσινγκτον. Καὶ αὐτὸ ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὸν Σόρος.

Ἡ ἐμμονὴ τῆς ἀποσκίσεως ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ περιλαμβάνει καὶ τὶς δύο πλευρές. Αὐτὸ τὸ κίνημα ἔχει χιλιάδες ὑποστηρικτὲς ἑκατέρωθεν τῶν Καναδικὼν συνόρων καί, παρ’ ὅλον ποὺ ἡ κίνησις εἶναι στὰ σπάργανα, κερδίζει δυναμική.

Ἀπὸ τὸ Seattle Times:

Reconquista Atzlan: Οἱ λευκοὶ Εὐρωπαῖοι πρέπει νὰ φύγουν.

Τὸ σχέδιο τῆς La Raza νὰ διαιρέσῃ τὴν Ἀμερική, εἶναι νὰ ἀφαιρέσῃ τὶς Ἀμερικανικὲς νοτιοδυτικὲς περιοχές, δημιουργώντας τὸ AZTLAN, τὸ ὁποῖον ἐπίσης ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὸν Soros.

Ἡ ἔννοια τοῦ Aztlan ἔχει κυρωθῇ ἀπὸ τὸν ΟΗΕ. Πρόκειται γιὰ τὸν ἴδιο ΟΗΕ ποὺ μεταφέρει στρατιωτικὰ ὀχήματα καὶ στρατὸ ἐντὸς τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Καὶ αὐτὸ εἶναι παραβίασις τῶν νόμων περὶ μεταναστεύσεως, γιὰ νὰ μὴν ἀναφέρουμε τὴν ἐθνικὴ ἀσφάλεια.

Αὐτὲς οἱ ὁμάδες ἔχουν ἱστορικὰ διδάξῃ ὅτι τὸ Κολοράντο, ἡ Καλιφόρνια, ἡ Ἀριζόνα, τὸ Τέξας, ἡ Γιούτα, τὸ Νέο Μεξικό, τὸ Ὄρεγκον καὶ τμήματα τῆς Πολιτείας τῆς Οὐάσιγκτον ἀποτελοῦν μίαν περιοχὴ γνωστὴ ὡς Aztlan, μίαν φανταστικὴ πατρίδα τῶν Ἀζτέκων, πρὶν νὰ φθάσουν οἱ Εὐρωπαῖοι στὴν Βόρειο Ἀμερική.

Οἱ ἀρχὲς ἱδρύσεως τῆς MEChA περιέχονται σὲ αὐτὲς τὶς λέξεις στὸ «El Plan Espiritual de Aztlan» (Τὸ πνευματικὸ σχέδιο γιὰ τὸ Aztlan):

«Στὸ πνεῦμα ἐνὸς νέου λαοῦ ποὺ συνειδητοποιεῖ ὄχι μόνον τὴν ὑπερήφανο ἱστορική του κληρονομιά, ἀλλὰ καὶ τὴν βιαία εἰσβολὴ τῶν γκρίνγκο στά ἐδάφη μας, ἐμεῖς, οἱ κάτοικοι τοῦ Chicano καὶ οἱ πολιτισμοὶ τῆς βορείου γῆς τοῦ Ἀζτλᾶν, ἀπὸ ὅπου προῄρχοντο οἱ προπάτορές μας, διεκδικοῦμε τὴν γῆ τῆς γεννήσεώς τους καὶ τὴν ἐκτίναξη τῆς ἀποφασιστικότητος τοῦ λαοῦ μας στὸν ἤλιο, δηλώνουμε ὅτι ἡ ἔκκλησις τοῦ αἵματός μας εἶναι ἡ δύναμίς μας, ἡ εὐθύνη μας καὶ τὸ ἀναπόφευκτό μας πεπρωμένο. … Τὸ Aztlan ἀνήκει σὲ ἐκείνους ποὺ φυτεύουν τοὺς σπόρους, ὑδροδοτοῦν τὰ χωρώφια καὶ συγκεντρώνουν τὶς καλλιέργειες καὶ ὄχι στοὺς ξένους Εὐρωπαίους… Εἴμαστε χάλκινοι ἄνθρωποι μὲ χάλκινο πολιτισμό. Πρὶν ἀπὸ τὸν κόσμο, πρὶν ἀπὸ ὅλη τὴν Βόρειο Ἀμερική, πρὶν ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀδελφούς μας στὴν χάλκινη ἤπειρο, ἤμασταν ἔθνος, ἤμασταν μία ἕνωσις τοῦ ἐλευθέρου pueblos, ἤμασταν Aztlan. Γιὰ τὸ La Raza todo. Fuera de La Raza nada. Τὸ Chicano εἶναι ἡ ταυτότης μας. Ὁρίζει τὸ ποιοὶ εἴμαστε σὰν λαός. Ἀποῤῥίπτουμε τὴν ἰδέα ὅτι πρέπει …νὰ ἀφομοιωθοῦμε στὸ ἀγγλοαμερικανικὸ δοχεῖο τήξεως λαῶν… Τὸ Aztlan ἦταν ἡ θρυλικὴ πατρὶς τῶν Ἀζτέκων… Ἔγινε συνώνυμος μὲ τὰ τεράστια νοτιοδυτικὰ ἐδάφη, ποὺ ἐκλάπησαν βιαίως ἀπὸ ἔναν λαὸ τοῦ Μεξικοῦ, περιθωριοποιημένο καὶ προδομένο ἀπὸ τοὺς ἐχθρικοὺς θεματοφύλακες Τῆς Δηλώσεως τοῦ Πεπρωμένου ».
(Δήλωσις στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Oregon MEChA Website, 3 Ἰανουαρίου 2006).

Ὁ Miguel Perez ἀπὸ τὸ κεφάλαιο MEChA τοῦ Cal State-Northridge ἐδήλωσε: «Ἡ τελικὴ ἰδεολογία εἶναι ἡ ἀπελευθέρωσις τοῦ Aztlan. Ὁ κομμουνισμὸς θὰ ἦταν τὸ πιθανότερο πολίτευμα. Μόλις ἐδραιωθῇ τὸ Aztlan, θὰ ξεκινήσῃ ἡ ἐθνοκάθαρσις: θὰ πρέπῃ νὰ ἐκδιωχθοῦν οἱ μή-Chicanos – οἱ ὁμάδες ἀντιπολιτεύσεως θὰ καταργηθοῦν».

Τὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιο τῆς Λὰ Ῥάζα καὶ οἱ σύμμαχοί του σὲ δημόσιο ἀξίωμα δὲν ἀπογοητεύουν τὴν ῥιζοσπαστικὴ MEChA καὶ τὶς θέσεις της. Τὸ 2003, ἡ La Raza χρηματοδότησε ἐνεργὰ τὸ MEChA, σύμφωνα μὲ τὰ ὁμοσπονδιακὰ φορολογικὰ ἀρχεῖα. Ὡστόσο, δεδομένου ὅτι ἡ La Raza ἄρχισε νὰ λαμβάνῃ ὁμοσπονδιακὰ κεφάλαια, ἡ La Raza υἱοθέτησε μίαν ὀλιγότερο ἀγωνιστικὴ στάση, τοὐλάχιστον δημοσίως, ὅπου ἔλεγαν ὅτι δὲν ὑποστηρίζουν πλέον τὴν ἀναδημιουργία τοῦ Aztlan. Ὡστόσο, ἐὰν κάποιος ἐξετάσῃ τὸ πῶς ἐσχεδιάσθη νὰ διοχετευθῇ τὸ ὁμοσπονδιακὸ χρῆμα, σύμφωνα μὲ τὸ S. 744, νὰ πάῃ στὶς τσέπες τῆς La Raza καὶ τῆς MEChA, εἶναι ἀδύνατον νὰ πιστέψῃ ὅτι στὸν πυρῆνα της, ἡ La Raza δὲν ὑποστηρίζει πραγματικὰ τὴν ὑπόθεση Aztlan.

Ἔτσι ξεκίνησε τὸ Atzlan. Καὶ τώρα ἐκρήγνυται.

Ἀκόμη πιὸ ἀνησυχητικὸς ἦταν ὁ ἀπολογισμὸς μιᾶς πηγῆς ποὺ γνωρίζει ἐκ τῶν ἔσω τὰ τοῦ Πρέστον, ἡ ὁποία παρηκολούθησε μερικὲς ἀπὸ τὶς συναντήσεις τοῦ CalExit. Ἐνῶ ἦσαν παρόντες, ἡ πηγὴ ἔμαθε γιὰ μίαν ἔντονη συζήτηση σχετικὰ μὲ τὴν πρόθεση τοῦ καρτὲλ νὰ σκοτώσῃ λευκούς. Οἱ ἰδέες, ὑποτίθεται, ὅτι ὑπεβλήθησαν ἀπὸ τὰ καρτὲλ καὶ ἀνεκηρύχθησαν παρουσίᾳ τριῶν μελῶν τῆς διοικήσεως τοῦ Ὀμπάμα.

Οἱ ἄνθρωποι στὸ μακρυνὸ βορειοανατολικὸ Κολοράντο (Sterling, Peetz, Flemming) καὶ στὸ δυτικὸ Μέρυλαντ θέλουν νὰ ἀποχωρήσουν ἀπὸ τὶς ἀντίστοιχες Πολιτείες τους. Καὶ οἱ δύο αὐτὲς κινήσεις ἔχουν πίσω τους τὰ χρήματα τοῦ Σόρος.

Ἀριζόνα, Μίτσιγκαν, Upstate New York, Ὀχάιο, Ἰντιάνα, Μέρυλαντ καὶ Βιρτζίνια συμμετέχουν στὸ ἀποσκιστικὸ κόμμα.
Οἱ περισσότερες Πολιτεῖες ἔχουν ἀποσκιστικὲς κινήσεις.

Συμπέρασμα

Ἀρκετὲς τηλεοπτικὲς ἐκπομπές, τόσο παλαιὲς ὄσο καὶ τωρινές, ἔχουν ἐμπλακῇ σὲ προγνωστικὸ προγραμματισμό. Στὸ σόου «Ἐπανάστασις», ἡ Ἀμερικὴ ἀποσυντέθηκε σὲ περιφερειακὸ χαρακτῆρα καὶ οἱ διάφορες φατρίες διεξήγαγαν πόλεμο στὶς ἄλλες περιοχὲς ποὺ προέκυψαν ἀπὸ τὴν διάλυση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, μετὰ ἀπὸ μίαν ἐπίθεση Ἠλεκτρομαγνητικοῦ Παλμοῦ (ΗΜΠ). Ἐπιπλέον, ἡ σημερινὴ σειρὰ ποὺ ἔχει ἐπιτυχία, «Τὸ τελευταῖο πλοῖο», ἀσχολεῖται μὲ τὸ ἴδιο σενάριο.

Ἡ Ἀμερικὴ εὑρίσκεται στὴν διαδικασία τοῦ τεμαχισμοῦ, σὰν τὴν γαλοπούλα τῆς ἡμέρας τῶν Εὐχαριστιῶν. Ἐὰν ἡ Ἀμερικὴ ἐπιτρέψῃ νὰ διαχωρισθῇ ἀπὸ τοὺς παγκοσμιοποιητές, θὰ χαθῇ κάθε εὐκαιρία γιὰ ἑνότητα καὶ δημιουργία ἀντιστάσεως. Σκοπὸς τὴν Νεοταξιτῶν εἶναι νὰ ὑποβληθοῦμε σὲ μίαν στημένη ἐπιχείρηση, ὅπου οἱ πόροι θὰ εἶναι σπάνιοι καὶ ἡ χώρα θὰ διαλυθῇ ἀπὸ ἐμφύλιο πόλεμο καί, ἐξ ὁρισμοῦ, θὰ χάσουμε τὸ Σύνταγμά μας. Ἐπίσης, ἡ Ἀμερικὴ θὰ χάσῃ τὸ δικαίωμα κατοχῆς ὅπλων καὶ ὄλες της τὶς πολιτικὲς ἐλευθερίες.

Ἡ Ἀμερικὴ πρέπει νὰ ἀντισταθῇ σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ κινήματα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ κίνημα Jefferson, τὸ ὁποῖον ἐπιδιώκει ἕνα συνταγματικὸ μέσον, γιὰ νὰ δημιουργήσῃ ἕνα 51ο κράτος.

Πηγὴ

Δημοσίεσις τῆς 7ης Αὐγούστου 2017

Μετάφρασις Γεώργιος Βουδούρης

 

(Visited 192 times, 1 visits today)
Leave a Reply