Ἰατρικῆς γνωματεύσεως ἀδυναμία …ἐκδόσεως!!!

Ἡ ἰατρικὴ γνωμάτευσις ποὺ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐκδοθῇ!!!

Λέγουν πολλοὶ ἡ «ἀλλαγὴ φύλου» νὰ γίνεται ὄχι μὲ δήλωσιν τοῦ ἐνδιαφερομένου, ἀλλὰ ὅπως παλαιότερα μὲ δικαστικὴν ἀπόφασιν κατόπιν ἰατρικῆς γνωματεύσεως!

Δὲν γνωρίζω τι εἴδους ἰατρικὴ γνωμάτευσις προσεκομίζετο τότε*, ὅμως γνωρίζω ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ προσκομισθῇ ἰατρικὴ γνωμάτευσις διότι δὲν ἔχουμε τὶ νὰ γράψουμε εἰς αὐτήν!

Οἱ κάθε εἴδους ὁμοφυλόφιλοι, τράνς, τραβεστί, κι ὅπως ἀλλοιῶς μπορεῖ νὰ λέγονται, εἶναι ἄτομα καθ’ ὅλα ὑγιῆ καὶ ἡ ἰδέα τῆς σεξουαλικῆς προτιμήσεως τοῦ ἰδίου φύλου ἢ τῆς ἀλλαγῆς φύλου ἑδράζεται ἀποκλειστικῶς σἰς τὴν νόησίν τους! Δὲν ὑπάρχει σωματικὴ συνιστώσα!

Κυκλοφορεῖ ὁ μῦθος, πρὸς παραπλάνησιν τοῦ πληθυσμοῦ, ποὺ φυσικὰ δὲν γνωρίζει ἀπὸ αὐτά, ὅτι τὰ ἄτομα αὐτὰ ἔχουν κάποιαν διαταραχὴν εἰς τὶς ὀρμόνες! Αὐτὸ εἶναι ψευδέστατον! Τὰ ἄτομα αὐτὰ εἶναι ἀπολύτως ὑγιῆ!

Ἀσφαλῶς ὑπάρχουν ἄτομα μὲ ὀρμονικὰς διαταραχάς, κυρίως θήλεα, ποὺ πάσχουν ἀπὸ χαμηλὴν στάθμην οἰστρογόνων/προγεστερόνης. Αὐτὰ τὰ κορίτσια πηγαίνουν στὸν ἰατρὸ καὶ λέν: Γιατρέ μου δὲν ἔχω περίοδο! Δὲν λέν: Γιατρέ μου εἶμαι ἄνδρας, δῶσε μου γνωμάτευσιν!!!

Βεβαίως, σήμερα, μόλις τὸ ἄτομον δηλώσει ὅτι ἐπιθυμεῖ «ἀλλαγὴ φύλου» τὸ περιλαβαίνουν καὶ τοῦ δίδουν κολοσσιαῖες δόσεις οἰστρογόνων, ὥστε νὰ δημιουργηθῇ γυναικομαστία (μὲ τις κολοσσιαῖες δόσεις οἰστρογόνων μόνον αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται, δὲν ἐπιτυγχάνεται ἡ ἀνάπτυξις καὶ ἄλλων «δευτερευόντων χαρακτηριστικῶν τοῦ φύλου», ὅπως ἡ γυναικείου τύπου ἐναπόθεσις τοῦ λίπους)! Μετὰ ἀπὸ αὐτό, οἱ ἐξετάσεις τοῦ ἐν λόγῳ ἀτόμου εἶναι γενικῶς διαταραγμένες! Ὄχι μόνον οἱ ὀρμόνες, ἀλλὰ καὶ οἱ κοινὲς ἐξετάσεις, ὅπως τὰ ἡπατικὰ ἔνζυμα! Διὰ τοῦτο λέγω ὅτι ἀποτελεῖ ἔγκλημα κατὰ τῆς ὑγείας τοῦ ἀτυχοῦς αὐτοῦ ἡ χορήγησις κολοσσιαίων ποσοτήτων οἰστρογόνων!

Ἰατρὸς
Παναγιώτης Μαρίνης

*~*~*~*~*~*~*~*

* Πιστεύω ὅτι ἐπρόκειτο διὰ μίαν ἰατρικὴν γνωμάτευσιν «κατόπιν ἑορτῆς», ποὺ διεπίστωνε ὅτι ἔχει ἤδη τελεσθῇ εὐνουχισμός. Τὰ ἄτομα αὐτὰ μετέβαινον τότε εἰς τὴν Καζαμπλάνκα καὶ ἔκαναν τὴν ἐν λόγῳ ἐγχείρησιν, διότι τότε αὐτὴ ἀπηγορεύετο εἰς ὅλον τὸν πεπολιτισμένον κόσμον. Ὁπότε, κατόπιν ὁ ἰατρὸς τὰ ἐξήταζε ἐδῶ καὶ ἔδιδε μίαν ἰατρικὴν γνωμάτευσιν ὅτι εἶναι εὐνουχισμένα!

(Visited 207 times, 1 visits today)
Leave a Reply