Γυναικεῖο «ΤΑΜΠΟΝ» μήπως σημαίνει …καρκίνος;

Γυναικεῖο Θέμα – Ταμπὸν = Καρκίνος!!!

Τὰ «Ταμπόν», τὰ ὁποῖα κυκλοφοροῦν τὸ ἐμπόριον, ἔχουν ἀποδειχθῇ ὅτι περιέχουν τὴν ἄκρως καρκινογόνο οὐσία «γλυφοσάτη» τῆς Monsanto…

Τὰ φυτὰ τοῦ βάμβακος, ἀπὸ ὅπου προέρχονται οἱ ἴνες κατασκευῆς τῶν Ταμπόν, εἶναι γενετικῶς μεταλλαγμένα καὶ ἀπρόσβλητα ἀπὸ τὸ θανατηφόρο «Roundup»  ποὺ ψεκάζουν τὰ χωράφια, γιὰ νὰ καταστραφοῦν τὰ ζιζάνια...

Τὸ Φυτὸ τοῦ Βάμβακος δὲν παθαίνει κάτι διότι τοῦ ἔχουν ἀλλάξῃ τὸ DNA, ἀλλὰ τὸ Χημικὸ μὲ τὸ ὁποῖο ψεκάζουν ὁλόκληρα τὰ χωράφια, ἁπλᾶ παραμένει ἐπάνω στὸ φυτὸ καί, μὲ αὐτὸ τὸ φυτό, φτιάχνουν τὰ «Ταμπόν»…
Ἁπλᾶ, στὰ @ρχίδια τους οἱ «ἄνθρωποι»…
Αὐτοὶ νὰ πεθαίνῃ ὁ κόσμος θέλουν καί, φυσικά, ταὐτοχρόνως νὰ κερδίζουν ἀπὸ ἐπάνω…

Ἐννοῶ ὅλες τὶς παραπάνω λέξεις μὲ αὐτούσιο καὶ κυριολεκτικὸ τὸ νόημά τους!!!
Δὲν χαίρομαι ποὺ τὸ γράφω διόλου…
Ἀλλὰ ἀκριβῶς ἔτσι εἶναι…


Μορφεὺς Πλάτων

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply