Μποροῦν, ἀλλά θά τολμήσουν νά καταστρέψουν τόν πλανήτη;

Οἱ Ἀμερικανοὶ ἔχουν ὅπλα, μὲ τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ κτυπήσουν, μὲ βάσιν τὴν Νέα Ὑόρκη ἤ τὴν Νεβάδα ἤ τὸ Σικάγο, τὴν Κίνα, τὸ Ἀφγανιστὰν ἤ τὴν Ἰταλία.
Οἱ Ῥῶσσοι πάλι ἔχουν ὅπλα, μὲ τὰ ὁποῖα μποροῦν, μὲ βάσιν τὴν Μόσχα, νὰ κτυπήσουν ἤ τὴν Νέα Ὑόρκη, ἤ τὸ Σίδνεϋ ἤ τὸ Μπουένος Ἄιρες.
Οἱ Κινέζοι ἔχουν ὅπλα, μὲ τὰ ὁποῖα μποροῦν, μὲ βάσιν τὸ Πεκίνο, νὰ κτυπήσουν τὴν Ἀθήνα ἤ τὸ Λονδίνο ἤ τὴν Βεγγάζη.
Οἱ Ἰσραηλινοὶ ἔχουν ὅπλα μὲ τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ ἀφανίσουν τὸν Ἀραβικὸ κόσμο, τὸν Κινεζικὸ καὶ τὸν Ῥωσσικό.
Οἱ Ἰρανοὶ ἔχουν ὅπλα μὲ τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ ἀφανίσουν τὴν Κίνα ἤ τὴν Ἰνδία ἤ τὴν Εὐρώπη.
Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν ὅπλα μὲ τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ ἰσοπεδώσουν τὴν Ἀφρικὴ ἤ τὴν Ἀσία ἤ τὴν Ὠκεανία.
Κι αὐτὰ εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ ἐπισήμως γνωστὰ ὅπλα καταστροφῆς καὶ ἰσοπεδώσεως.

Ὅλοι τους ἔχουν δημιουργήση τὶς ὑποδομὲς ἐκεῖνες, στὶς ὁποῖες βασιζόμενοι μποροῦν νὰ ἀφανίσουν τὸ ἕνα τρίτο τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Γῆς μέσα σὲ μερικὰ λεπτά. Ὅλοι τους μποροῦν νὰ προκαλέσουν ἀμέτρητες καταστροφὲς καί, κυρίως, ὑπερβολικὰ μεγάλες ἀπομειώσεις πληθυσμοῦ. Ὅλοι τους εἶναι συνένοχοι καὶ συνεργοὶ σὲ ἕνα εὑρύτερον σχέδιον ἀποπληθυσμοῦ, ποὺ στόχο δὲν ἔχει τὸ νὰ ἐπικρατήσουν κάποιοι ἐπάνω σὲ κάποιους ἄλλους, παρὰ μόνον τὸ νὰ διατηρηθοῦν οἱ ὑπάρχουσες δομὲς ἐξουσίας, ἀνεξαρτήτως τῶν (ἐπισήμων) βιτρινῶν ποὺ θὰ μᾶς παρουσιάζουν!!!

Θά τολμήσουν ὅμως νά καταστρέψουν τόν πλανήτη, στήν προσπάθειά τους νά ὑπερισχύσουν οἱ μέν τῶν δέ βιτρινῶν;
Ὄχι, δὲν θὰ τὸ κάνουν!
Γνωρίζουν πὼς στὴν πραγματικότητα δὲν μποροῦν νὰ τὸ κάνουν… Γνωρίζουν πὼς ναί, δύνανται νὰ μεγιστοποιήσουν τὶς καταστροφές, πρὸ κειμένου νὰ χρησιμοποιηθοῦν αὐτὲς ὡς πρόσχημα γενοκτονιῶν, ἀλλὰ στὸ βάθος ἐπίσης γνωρίζουν πώς, ἐπὶ τοῦ παρόντος, ἀδυνατοῦν νὰ διαβιώσουν σὲ ἄλλον πλανήτη πλῆς τῆς Γαίας μας. Γνωρίζουν πὼς ἐὰν ἀποτελειώσουν τὸν πραγματικό μας (γήινο) οἶκο, πρῶτοι αὐτοὶ θὰ μείνουν ἀνέστιοι. Γνωρίζουν πὼς κάτι τέτοιο θὰ ἀπειλοῦσε οὐσιαστικῶς καὶ ὁριστικῶς τὴν ἐπίπλαστο καὶ καταχρηστικῶς ληφθείσα ἐξουσία τους. Πρὸς τοῦτον καὶ ὅλα τὰ σχέδια καταστροφῆς καὶ ἰσοπεδώσεως ἔχουν ὅρια καὶ ταβάνια, καθὼς φυσικὰ καὶ σχέδια ἐπιβιώσεώς τους. Ὅμως κάθε σχεδιασμὸς ἐπιβιώσεως δὲν γίνεται νὰ προβλέπῃ ἀπέραντα χρονικὰ ὅρια, παρὰ μόνον περιορισμένα. Κι αὐτὴ ἡ παράμετρος δὲν διαφεύγει τῶν σαπροφύτων. Κατ’ ἐπέκτασιν κάθε ἐπερχομένη (καὶ καλοσχεδιασμένη) καταστροφὴ θὰ εἶναι τέτοια ποὺ νὰ μὴν καταστήσῃ τὸν πλανήτη ἀκατοίκητο, παρὰ μόνον νὰ μειώσῃ δραστικῶς τὸν πληθυσμό του.
(Ἀκόμη κι ἐὰν αὐτὸ σημαίνῃ χρῆσιν πυρηνικῶν ὅπλων, θὰ πρέπη νὰ γνωρίζουμε πὼς κι αὐτὰ θὰ εἶναι περιορισμένα καὶ τοπικά!!!)

Ἀντιλαμβάνονται σαφῶς λοιπὸν τὰ γνωστά μας σαπρόφυτα πὼς οἱ ἐπιπτώσεις μίας τέτοιας πράξεώς τους, ὁλοκληρωτικῆς καταστροφῆς, καταληκτικῶς θὰ στραφῆ κι ἐναντίον τους. Θὰ ἔχη σαφὲς καὶ ὀδυνηρότατον ἀντίκτυπον καὶ στοὺς ἰδίους. Πρὸς τοῦτο καὶ δὲν θὰ τὸ κάνουν. Μόνον ἐκβιάζουν. Ἤ, στὴν χειροτέρα τῶν περιπτώσεων, χρησιμοποιοῦν ἡπιότερα ὅπλα, πάντα ἐκ τοῦ μακρόθεν χειριζόμενα, πρὸ κειμένου νὰ μὴν βλάψουν τὶς ἴδιες δυνάμεις τους, τοὺς τόπους-καταφύγιά τους καὶ τὶς ἀναγκαῖες, γιὰ τὴν ἐξουσία τους, ὑποδομές.
Παρατηρώντας ὅμως προσεκτικὰ τὸ ποῦ ἔχουν ὅλα αὐτὰ τὰ καταφύγια καὶ οἱ ὑποδομὲς ἔχουν δομηθῆ, μποροῦμε πολὺ εὔκολα νὰ ἀναγνωρίσουμε τὸ ποιοὶ τόποι θὰ παραμείνουν ἐκτὸς τῶν ὁλοκληρωτικῶν καταστροφῶν.

Συνεπῶς; Κινδυνεύουμε ὡς Ἀνθρωπότης; Ἤ ὄχι;
Ναί, κινδυνεύουμε. Ὄχι ὅμως μὲ ὁλοκληρωτικὸ ἀφανισμὸ ἀλλὰ μὲ σημαντικὸ ποσοστὸ ἀποπληθυσμοῦ μας. Πρὸς τοῦτον καί, ἐκτὸς τῶν πολέμων, ἤδη χρησιμοποιῶνται, σὲ ἐμπόλεμες καὶ μὴ περιοχές, βιολογικὰ ὅπλα παντὸς εἴδους, μὲ ὁποιονδήποτε τίτλο καὶ πρόσχημα. Τὰ πυρηνικὰ ὅπλα ἔπονται σαφῶς, ἀλλὰ θὰ ἀπειλήσουν ἐκεῖνες τὶς περιοχὲς ποὺ δὲν χρήζουν μεγάλου οἰκιστικοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ τὰ σαπρόφυτα, ἀπὸ πλευρᾶς ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ. Κοινῶς πυκνοκατοικημένες περιοχὲς τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικῆς ὁπωσδήποτε κινδυνεύουν. Τὰ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη ὅμως, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ ἀμερικανικά, πλὴν ἴσως κάποιων τοπικῶν «ἀτυχημάτων», δὲν στοχοποιῶνται ἐπισήμως, διότι παραμένουν τόποι κατοικήσεως τῶν ἰδίων σαπροφύτων ποὺ μᾶς καταδυναστεύουν. Κατ’ ἐπέκτασιν ναί, στὰ ἐν λόγῳ ἐδάφη θὰ δοῦμε ἀπίστευτες φρικαλεότητες, ἀλλὰ ὄχι ἐκτεταμένες περιβαλλοντικὲς καταστροφές, διότι δὲν εἶναι αὐτοκτονικὰ τὰ σαπρόφυτα.

Ἔχουμε ἤδη εἰσέλθη στὸ τελευταῖο στάδιον μίας ἀνηθίκου πορείας καί, ὁπωσδήποτε, συντόμως, θὰ …πατώσουμε.
Τὴν στιγμὴ αὐτὴν ὅμως ἢ θὰ ἐπιλέξουμε νὰ μείνουμε ἐκεῖ καὶ νὰ παραιτηθοῦμε ἢ θὰ ἔχουμε, ἀπολύτως συνειδητῶς, ἐπιλέξη τὸ ἐπόμενό μας βῆμα.
Τὰ σχέδια τῶν καταχραστῶν τῆς ἐξουσίας πάντα ὑπῆρχαν.
Ἡ ὑλοποίησίς τους καὶ ἡ ὁριστική τους πραγματοποίησις ἦταν ὅμως πάντα τελείως …ἐκτὸς πραγματικότητος!!!

Φιλονόη

Σημειώσεις

Ἀναρωτιέμαι σήμερα…
Μέσα σέ τόσην Ὕβριν, μέσα σὲ τόση ἀνηθικότητα, μέσα σὲ τόσην ἀνικανότητα, εἶναι ποτέ δυνατόν νά μπορέσουμε νά ἀναγεννήσουμε τόν κόσμο μας ἐάν πρωτίστως δέν τοῦ καταστρέψουμε ὅλες ἐκεῖνες τίς δομές πού τόν ὁδήγησαν στήν σημερινή του εἰκόνα; Εἶναι ποτέ δυνατόν νά ἐπιτύχουμε ἀπελευθέρωσιν τοῦ Ἀνθρώπου, ἐάν νωρίτερα δέν ἐξαφανισθοῦν ὅλα αὐτά τά παρανοϊκά καί μικρόνοα ἀνθρωποειδή, πού ἀν τί νά προάγουν τήν ἐπιστημονικότητα καί τόν Ἄνθρωπο, μεριμνοῦν μόνον γιά τήν ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς μείωσιν τοῦ πληθυσμοῦ, ἐκ παραλλήλου μέ τήν ἐξακολούθησιν τῆς παγκοσμίου συνθήκης δουλοποιήσεως;
Εἶναι δυνατόν νά συζητήσουμε, ἐπὶ τοῦ παρόντος, γιά τρόπους διασώσεως τῆς Ἀνθρωπότητος καί, κατ’  ἐπέκτασιν, γιά ἀνατροπή τῶν ὑπαρχόντων κανόνων ἰσχύως, ἐάν δέν ἐξαλειφθοῦν τά αἴτια καί οἱ πυλῶνες διατηρήσεως τῆς Ὕβρεως;

Σαφῶς καὶ ὄχι ἀκόμη ἐμπράκτως. Μποροῦμε ὅμως, σὰν ἄτομα, νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς δὲν εἴμαστε ἄμοιροι εὐθυνῶν. Μποροῦμε ἐπὶ τέλους νὰ ἐπιλέξουμε ἐὰν θὰ παραμένουμε παρατηρητές, τῶν εἰς βάρος μας ἀποφάσεων καὶ γεγονότων, ἤ ἐὰν θὰ ξεκινήσουμε, ἀκόμη καὶ τώρα (ποὺ δὲν εἶναι ἀργά) νὰ ἀλλάζουμε τακτικές, συνήθειες καὶ στόχους. Μποροῦμε νὰ κυττάξουμε μέσα μας καὶ γύρω μας, γιὰ νὰ ἀποφασίσουμε ἐὰν μᾶς ἀναλογῇ (ἤ ὄχι) ῥόλος κι εὐθύνη στὰ τοῦ κόσμου μας.
Μποροῦμε οὐσιαστικῶς νὰ ἐπιλέξουμε τὸ ἐὰν θὰ μείνουμε δορυφόροι ἢ ἐὰν θὰ ἀναλάβουμε δράσεις τέτοιες, ποὺ θὰ βοηθήσουν τὸ σύνολον.

Δὲν εἶναι γενικολογίες καὶ ἀοριστολογίες τὰ παραπάνω. Εἶναι εὔλογα συμπεράσματα.
Δὲν περιλαμβάνουν εὐχολόγια τὰ γραφόμενά μου. Ἀναφέρονται μόνον σὲ κανόνες ἐπιβιώσεως.
Δὲν ἀδημονῶ τὸ νὰ δομήσουμε νέες (παραπλανητικὲς καὶ ἀνασταλτικές) ἐλπίδες. Γνωρίζω πὼς πλέον ἡ Ἀνάγκη μᾶς ὑποχρεώνει νὰ ἀλλάξουμε καὶ  προσανατολισμοὺς καὶ στόχους καί, κυρίως, προτεραιότητες.

 

 

 

 

(Visited 191 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Μποροῦν, ἀλλά θά τολμήσουν νά καταστρέψουν τόν πλανήτη;

  1. Eπιτέλους! Επιτέλους! Επιτέλους! Ο θεμελιακός συλλογισμός μπήκε στη -μόνη- σωστή βάση!

Leave a Reply