Χαιρεκακία μὲ τὴν δυστυχία τῶν ἄλλων…

Στὴν ἀτυχία τοῦ ἄλλου ἤ, ἐὰν θέλετε καὶ στὶς κακές του ἐπιλογές, δὲν χαίρεσαι.
Ὅσο κακὸς κι ἐὰν εἶναι. Τολμῶ νὰ πῶ… ὅσο κακὸ καὶ ἐὰν σοῦ ἔκανε.
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἠθικὴ τοῦ δυνατοῦ!
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἠθικὴ τοῦ καλοαναθρεμμένου, τοῦ πολιτισμένου, τοῦ ἀνθρώπου.

Διαδίδεται ἀπὸ ἐχθὲς τὸ πρωί, ὅτι ὁ Γεώργιος Μακρῆς, δικηγόρος καὶ μὲ ἔντονη παρουσία στὰ κοινωνικὰ δίκτυα, εἶναι μεταξὺ τῶν συλληφθέντων γιὰ τρομοκρατία «Ἀκροδεξιᾶς» ὑφῆς.
Αὐτὸ μπορεῖ νὰ εἶναι ἀλήθεια. Μπορεῖ ὅμως νὰ εἶναι καὶ κατασκευή.
Σὲ ὅποιαν περίπτωση ὁ συγκεκριμένος, αὐτὴν τὴν στιγμή, περνᾶ σίγουρα δύσκολες ὧρες.

Μὲ μεγάλη μου λύπη καὶ περιαγόμενος σὲ διαφόρους «τοίχους» διεπίστωσα ὅτι διαδικτυακοί μου φίλοι ἔχουν στήση χορὸ διασύροντας μὲ χαιρεκακία τὸν φερόμενο ὡς μέλος τῆς τρομοκρατικὴς ὀργανώσεως.
Ἡ τρομοκρατία, ἐὰν ὑπάρχῃ στὴν συγκεκριμένη περίπτωση, δὲν εἶναι ὁ ἀποδεκτὸς τρόπος προωθήσεως τῶν ἰδεῶν σου.
Ἀπὸ αὐτὸ τὸ σημεῖο ὅμως μέχρι νὰ στήνουμε χοροὺς καὶ πανηγύρια ὁ δρόμος εἶναι μακρύς.

Δὲν θὰ διαγράψω τοὺς συγκεκριμένους παληανθρώπους γιατὶ θέλω νὰ δῶ μέχρι ποῦ εἶναι ἱκανοὶ νὰ τὸ καταλήξουν…

Ὁρισμένοι ἄνθρωποι ἔχουμε μεγαλώση μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ χαιρεκακία εἶναι ἁμαρτία κολάσιμη, ἐὰν ὄχι ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, σίγουρα ἀπὸ τοὺς θεούς…

Μαλαμούλης Δημήτρης

 

 

(Visited 175 times, 1 visits today)
Leave a Reply