Ὥρα νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ἡ Τουρκία ἀπειλεῖ σοβαρὰ τὴν χώρα μας

Τοῦρκοι ἐναντίον ὀλῶν ἐνῶ ἡ οἰκονομία τους καταῤῥέει…

Σύμφωνα μὲ μίαν νέα δημοσκόπηση κοινῆς γνώμης τῆς Τουρκίας,τὸ ἐνενῆντα τοῖς ἑκατὸ (90%) τῶν Τούρκων πολιτῶν διάκεινται ἐχθρικὰ πρὸς τὴν Ἀμερική.

Τὸ 80% αὐτῶν αἰσθάνονται ἐνάντιοι τῆς Εὐρώπης,τὸ 70% διάκειται ἐναντίον τῆς Ῥωσσίας καὶ τὸ 75% τῶν Τούρκων διάκειται ἐναντίον τοῦ ἰδίου τοῦ ΝΑΤΟ!

Τὴν δημοσκόπηση, ἡ ὁποία ἐπαρουσιάσθη αὐτὴν τὴν ἑβδομάδα στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο διενήργησε τὸ Center for American Progress.

Μία κοινωνία βαθειὰ διχασμένη ἀπὸ τὴν ἡγεσία της, ἕτοιμη ὅμως νὰ πληρώσῃ βαρύτατον τίμημα.

Καί, ὅπως γνωρίζουμε πολὺ καλὰ ἀπὸ τὸ παράδειγμα τῆς Ἑλλάδος, στὸν σύγχρονο κόσμο, πέραν ἀπὸ τὰ στρατιωτικὰ μέσα, συνήθως τὰ οἰκονομικὰ πλήγματα φέρνουν ἀκόμη χειρότερα ἀποτελέσματα.

Καὶ αὐτο φαίνεται καθαρὰ ἀπὸ τὴν προχθεσινὴ ὑποβάθμιση ἀπὸ τὴν Moody’s τῆς τουρκικῆς οἰκονομίας καὶ τουρκικῶν ὁμολογῶν σὲ κατηγορία τῶν «σκουπιδιῶν» (junk bonds). Δηλαδὴ στὴν βαθμίδα Ba2 ἀπὸ τὴν Ba1.

Ἴσως λοιπὸν αὐτὸς νὰ εἶναι καὶ ὁ σοβαρότερος λόγος κινδύνου γιὰ τὴν χώρα μας.

Στὸ σχετικὸ ἄρθρον  ποὺ κυκλοφορεῖ τὰ στοιχεία ἦσαν «στρογγυλοποιμένα.
Ἐδῶ ὁ ἀκριβὴς πίναξ:

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 210 times, 1 visits today)
Leave a Reply