Φωτίζοντας ἄγνωστες ἱστορικὲς πτυχὲς μέσα ἀπὸ ἕνα βιβλίο

Τὸ βιβλίο αὐτό, ποὺ ἐξεδόθη ἀπὸ τὴ «Λόγχη», ἀποτελεῖ καρπὸ τῆς συνεργασίας τοῦ Δημήτρη Μιχαλοπούλου μὲ τὸν Βραζιλιάνο συνάδελφό του Eduardo Vasconcelos. Ἀποτελεῖ διευρυμένη καὶ ἀναθεωρημένη ἔκδοση ἄλλου πονήματος τοῦ Δ. Μιχαλοπούλου, ποὺ εἶχε κυκλοφορήση πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια μὲ τίτλο παρόμοιο – ἀλλὰ ὄχι τὸν ἴδιο.

Μὲ τὸ ἔργο αὐτό, πάντως, τῶν Δ. Μιχαλοπούλου καὶ E. Vasconcelos δίδεται ἀπάντησις σὲ ὁρισμένα κρίσιμα ἐρωτήματα ποὺ ἕως καὶ σήμερα προβληματίζουν τοὺς Εὐρωπαίους γενικῶς καὶ τοὺς Ἕλληνες ἰδιαιτέρως.

Πρῶτα-πρῶτα διευκρινίζεται ὅτι ὁ Μεταξᾶς ὑπῆρξε εἰλικρινέστατος, ὅταν εἶπε τὸ περιβόητο «Ὄχι!» στὶς Δυνάμεις τοῦ Ἄξονος· καὶ αὐτό, διότι γιὰ λόγους ποὺ πρώτη φορὰ παρουσιάζονται, ἡ κατὰ τοῦ Ἐθνικοσοσιαλιστικοῦ Ῥάιχ ἀντιπάθειά του ὑπῆρξε εἰλικρινεστάτη. Παράλληλα, ἐξηγεῖται τὸ γιατί εἰδικῶς τὸ Ἰταλικὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα ἀκολούθησε ἤδη ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1940 γραμμὴ ποὺ ἀναπόφευκτα ἔμελλε νὰ καταλήξῃ στὸν «Εὐρωκομμουνισμὸ» καὶ τὰ παρεμφερῆ: Τὸν Μουσολίνι, πράγματι, τὸν σκότωσαν Βρεταννοί, μὲ ἐντολὴ τοῦ Τσῶρτσιλ τὸ 1945, ἀλλὰ ἔπεισαν τὴν τότε ἡγεσία τῶν Ἰταλῶν κομμουνιστῶν νὰ ἀναλάβουν αὐτοὶ τὴν εὐθύνη, παίρνοντας ὡς ἀντάλλαγμα ἀπὸ τοὺς Βρεταννοὺς τὴν μεγάλη ποσότητα χρυσοῦ  ποὺ κουβαλοῦσε μαζύ του ὁ Duce, καθὼς ἐπιχειροῦσε νὰ διαφύγῃ στὴν Ἑλβετία.

Ἐπὶ πλέον, κατανομάζεται ἡ χώρα ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴν πανάρχαια, ἀρχικὴ κοιτίδα τοῦ Τεκτονισμοῦ, διερευνῶνται ἑρμηνευτικῶς διάφορα «περίεργα» χωρία τῆς Χριστιανικῆς Γραμματείας, ἐνῶ, παράλληλα, ὁ E. Vasconcelos  ἐξηγεῖ τὸ πῶς ἀσκήθηκε ἡ ὑπὲρ τῶν «Δημοκρατικῶν Δυνάμεων» προπαγάνδα σὲ ὅλη οὐσιαστικῶς τὴν διάρκεια τοῦ Β΄ Παγκοσμίου πολέμου.

 

(Visited 461 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Φωτίζοντας ἄγνωστες ἱστορικὲς πτυχὲς μέσα ἀπὸ ἕνα βιβλίο

Leave a Reply