Ξεχασμένες, μὴ …συμβατὲς ἀλήθειες, γιὰ τὴν σφαγὴ τῆς Σεμπρένιτσα

Ξαφνικὰ κάθε μυρμῆγκι ἔχει γνώμη γιὰ τὴν Σρεμπρένιτσα. Φυσικά, ἐλάχιστοι γνωρίζουν ὅτι ἡ σφαγὴ στὴν περιοχὴ εἶχε σκανδαλωδῶς πολιτικὸ χαρακτῆρα. Ἡ πτώσις τῆς Σρεμπρένιτσα σήμανε καὶ τὴν ἀντίστροφη μέτρηση στὴν βοσνιακὴ σύγκρουση, στὴν ὁποία μέχρι ἐκείνη τὴν στιγμὴ ἡ Σερβοβόσνιοι κυριαρχοῦσαν.

Ἡ ὑποτιθεμένη ταπείνωσις τῶν δυνάμεων τοῦ ΟΗΕ ἀνάγκασε τὴν διεθνὴ κοινότητα νὰ λάβῃ σκληρὰ μέτρα ὡς ἀντίποινα καὶ νὰ βομβαρδίσῃ ἀνηλεῶς σερβοβοσνιακὲς περιοχές. Ἀκολούθησε ἡ συνθήκη τοῦ Ντέιτον, ποὺ ἔφερε τὴν ἡρεμία, ἀλλὰ οὐδέποτε ἔλυσε τὸ βοσνιακὸ ζήτημα. Ἡ ἀμερικανικὴ διοίκησις Κλίντον εἶχε κατορθώση μία τρῦπα στὸ νερὸ βουτώντας τὰ χέρια της στὸ αἷμα. Ἡ πολυπολιτισμικὴ Βοσνία χωρίσθηκε de facto σὲ κροατομουσουλμανικὸ καὶ σερβοβοσνιακὸ τομέα καὶ ἀκόμη καὶ σήμερα χρειάζεται τὶς οἰκονομικὲς ἑνέσεις τῆς διεθνοῦς κοινότητος γιὰ νὰ διατηρήσῃ τὴν βιωσιμότητά της.

Τὸ Διεθνὲς Ποινικὸ Δικαστήριο γιὰ τὴν Πρῴην Γιουγκοσλαυϊα (TPIY) ἔκρινε ἔνοχο τὸν Dr. Ῥάντοβαν Κάρατζιτς γιὰ δέκα κατηγορίες ἐγκλημάτων κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος καὶ ἀρκετὲς παραβιάσεις τοῦ δικαίου τοῦ πολέμου -λὲς καὶ ὑπάρχει τέτοιο πρᾶγμα πραγματικά- κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πολέμου τῆς Βοσνίας, περιλαμβανομένης τῆς γενοκτονίας στὴν Σρεμπρένιτσα. Τὸν ἀπήλλαξε ἐντούτοις ἀπὸ τὶς κατηγορίες γιὰ διάπραξη γενοκτονίας σὲ ἄλλους ἑπτὰ δήμους τῆς Βοσνίας.

Ἕνα ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ποὺ χρησιμοποίησε ἡ ὑπεράσπισις τοῦ Κάραζιτς ἦταν ἡ αὐτοψία Ὀλλανδῶν ἰατροδικαστῶν, στοὺς ὁμαδικοὺς τάφους τῆς σφαγῆς, ποὺ ἀπεδείκνυε ὅτι τὰ θύματα ποὺ ἦσαν θαμμένα ἐντός τους δὲν ἦσαν μόνο μουσουλμάνοι ἀλλὰ καὶ ὀρθόδοξοι. Ἡ ταὐτοποίησις γεννετικοῦ ὑλικοῦ ἀπεδείκνυε ὅτι τὰ θύματα ἦσαν τόσο Σερβοβόσνιοι ὄσο καὶ μουσουλμάνοι. Ἐμπρὸς σὲ αὐτὸ τὸ res ipsa loquitor εὔρημα τῶν ἰατροδικαστῶν κάθε περαιτέρω ἔρευνα σταμάτησε ἀσκαρδαμυκτὶ ἀπὸ τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη ὡς «προσβλητικὴ στὴν μνήμη τῶν θυμάτων» καὶ ἡ ἀποστολὴ ἀνεκλήθη. Sanctions κατὰ τῶν Σέρβων ἐλήφθησαν ἀμέσως καὶ ὁ κύκλος τοῦ αἵματος καὶ τῆς βίας συνεχίσθηκε γέρνοντας τὴν πλάστιγγα ὑπὲρ τῶν δυνάμει ἡττημένων μουσουλμάνων.

Ἡ συνέχεια εἶναι λίγο πολὺ γνωστή, οἱ Σέρβοι ταπεινώθηκαν καὶ ἀπεχώρησαν ἀπὸ τὴν Βοσνία ἐνῶ τὸ ἴδιο συνέβη ἀργότερα καὶ στὴν πολιτισμική τους πρωτεύουσα τὸ Κοσυφοπέδιο, ὅπου ἐδράζεται τὸ Ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο τοῦ Πέκ. Ἡ αἱμοσταγὴς διοίκησις Κλίντον διήγαγε ἔνα πραγματικὸ ἔγκλημα καὶ ἔνα τερατῶδες γεωπολιτικὸ λάθος ποὺ τὸ πληρώνουμε ἀκόμη.  Ἄφ’ ἑνὸς νομιμοποίησε τὶς σφαγὲς τῶν μουσουλμάνων κατὰ τῶν Σέρβων ὀρθοδόξων καὶ ἀφ’ ἑτέρου ἐπέτρεψε στὸ Ἰσλὰμ νὰ ὑπάρξῃ πάλι μετὰ ἀπὸ αἰῶνες ἀπουσίας του σὲ εὐρωπαϊκὸ ἔδαφος.

Σήμερα ξέρουμε πὼς ἀρκετὰ μέλη τοῦ ISIS-Daesh ἐκπαιδεύτηκαν στὴν γῆ τῶν Βοσνίων ἀπὸ πρῴην Κροατοβοσνίους ἀντάρτες. Ἀκόμη, γνωρίζουμε πὼς ἀρκετοὶ ἀπὸ αὐτοὺς μετέβησαν ὡς ἐθελοντές-μαχητὲς τοῦ Ἰσλαμικοῦ Χαλιφάτου. Τέλος ἂς σημειωθῇ ὅτι ἡ πρώτη χώρα ποὺ ἀνεγνώρισε τὴν Βοσνία ὡς ἀνεξάρτητο κράτος ἦταν ἡ Τουρκία.

Εὐτυχῶς οἱ Ἕλληνες ὀπαδοὶ στὶς ἐξέδρες τοῦ «Καραϊσκάκης» ἔχουν ἰσχυροτέρα μνήμη ἀπὸ τοὺς ἑλληνοφώνους δημοσιοκάφρους.

Μακρῆς Γεώργιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply