Βασιλικὲς πολιπολιτισμικὲς ἀνησυχίες

Ὁ ῥόλος τῆς «ἁγίας Νταϊάνα» καὶ τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ στὸν ἐφιάλτη τῆς ἰσλαμοποιήσεως τῆς Εὐρώπης, μὲ τὴν Συνθήκη τῆς Ὀττάβα.

Πῶς θὰ μποροῦσαν νά μετακινηθοῦν ἑκατομμύρια ἄνθρωποι διασχίζοντας τὰ σύνορα ἄλλων χωρῶν ἀπὸ τὸ Ἀφγανιστᾶν, Πακιστᾶν, Καζακστᾶν καὶ ὅλες τὶς -στᾶν, ἀπὸ τὶς χῶρες τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῶν Βαλκανίων πρὸς τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἑλλάδα ἐὰν δὲν καταργοῦσε τὰ ἐθνικὰ σύνορα ἡ «μεγάλη φιλάνθρωπος» λαίδη ΝΤΙ καὶ ὁ Ἐρυθρὸς Σταυρός, «εὐαισθητοποιώντας» τὴν διεθνῆ κοινὴ γνώμη καὶ τὶς κυβερνήσεις τοῦ 80% τῶν χωρῶν, νὰ ὑπογράψουν τὴν Συνθήκη τῆς Ὀττάβα, διασχίζοντας τὸ ναρκοπέδιο; «Λίγο μετὰ τὴν ἐπίσκεψη τῆς πριγκιπίσσης Νταϊάνα τὸ 1997 στὴν Ἀνγκόλα, ὑπεγράφη ἡ διεθνὴς συνθήκη ἀπηγορεύσεως ναρκῶν κατὰ προσωπικοῦ (γνωστὴ καὶ ὡς Σύμβασις τῆς Ὀττάβα). Ἡ συνθήκη καλεῖ ὅλες τὶς χῶρες νὰ καταβάλουν «κάθε δυνατὴ προσπάθεια γιὰ νὰ συνεισφέρουν μὲ ἀποτελεσματικὸ καὶ συντονισμένο τρόπο γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν πρόκληση τῆς καταταργήσεως τῶν ναρκῶν κατὰ προσωπικοῦ σὲ ὁλόκληρον τὸν κόσμο καὶ νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν καταστροφή τους».


Ἀμέσως μετὰ ἄρχισε τὸ μεγάλο πάρτυ τῶν ἐντοπίων Μ.Κ.Ο. (Ἄλεξ Ρόντος καὶ σία) καὶ ἔτσι οἱ «κατατρεγμένοι ὅλης της γης» καὶ ὅλο τὸ ἰσλὰμ ξεχύθησαν στὴν Εὐρώπη ἀλλὰ τελικὰ οἱ περισσότεροι «ἐγκλωβίσθησαν» στὴν Ἑλλάδα, γιατί «ἔτυχε» νὰ ἔχουμε ἄνοδο τῶν ἐθνικιστικῶν κομμάτων στὴν Εὐρώπη καὶ νὰ κλείνουν τὰ σύνορά τους (Λεπέν, Σαλβίνι, Ὄρμπαν κτλ).

Ἡ μετάφρασις τοῦ ἄρθρου: Ἡ ἡμέρα ποὺ ἡ πριγκίπισσα Νταϊάνα ἐπάτησε μέσα σὲ ἐνεργὸ ναρκοπέδιο

Στὶς 15 Ἰανουαρίου 1997, μία ἀπὸ τὶς πιὸ διάσημες γυναῖκες τοῦ κόσμου διέσχισε ἕνα ἐνεργὸ ναρκοπέδιο στὴν Ἀνγκόλα καὶ ἐκπυρσοκρότησε μία νάρκη ἐμπρὸς σὲ δημοσιογράφους ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο, μὲ τὴν βοήθεια ἑνὸς ἐμπειρογνώμονος ἀπομακρύνσεως ναρκῶν.

«Δὲν ἤθελα νὰ εἶμαι στὴν πρώτη σελίδα τῶν εἰδήσεων τὴν ἑπομένη ἡμέρα», ἐδήλωσε πρόσφατα στὸ BBC, o Paul Heslop ὁ ἐμπειρογνώμων ἀπομακρύνσεως ναρκῶν, ὡς «ὁ ἄνθρωπος ποὺ θὰ εἶχε ἀνατινάξη τὴν πριγκίπισσα Νταϊάνα»! Εἴκοσι χρόνια πρίν, ὁ Heslop εἶχε ἐγκαταλείψη τὴν δουλειά του σὲ μία τράπεζα (σύμπτωσις) τοῦ Λονδίνου γιὰ μία πιὸ περιπετειώδη ζωή, ταξειδεύοντας στὶς πρώην πολεμικὲς ζῶνες σὲ ὅλον τὸν κόσμο γιὰ νὰ ἀπομακρύνῃ τὶς νάρκες ποὺ δὲν εἶχαν ἐκραγῆ. Ἦταν ὑπεύθυνος τῆς ἀποστολῆς ἀποναρκοθετήσεως στὴν Ἀνγκόλα, ἡ ὁποία τὸ 1997 προσπαθοῦσε νὰ ἀνακάμψῃ ἀπὸ ἕναν βάναυσο «ἐμφύλιο» πόλεμο καὶ θυμᾶται ὅτι ἦταν νευρικὸς γιὰ τὴν ἄφιξη τῆς ὑψηλοῦ προφὶλ ἐπισκεπτρίας του.

Ἡ πριγκίπισσα ἦταν εὐεργέτις της μὴ κυβερνητικῆς ὀργανώσεως στὴν ὁποία ἠργάσθη ὁ Heslop, τοῦ Ὀργανισμοῦ Ὑποστηρίξεως Ζωῆς τῶν Ἐπικινδύνων Περιοχῶν τῆς ΜΚΟ HALO. Ἦλθε γιὰ νὰ δῇ τί ἔκανε ἡ ὁμὰς τοῦ Heslop μὲ τὴν δωρεά της.

Τὸ ταξείδι τῆς Νταϊάνα ἦταν μεγάλη εἴδησις.

«Αὐτὴ ἦταν μία ἐκπληκτικὴ εὐκαιρία νὰ παρουσιάσουμε τὸ ἔργο ποὺ κάναμε καὶ πῶς τὸ κάναμε, στὴν πιὸ διάσημη γυναίκα τοῦ κόσμου», θυμᾶται ὁ Heslop, «καὶ προφανῶς θὰ ὑπῆρχε ἕνα τεράστιο ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ ΜΜΕ.»

Μετὰ ἀπὸ 30 χρόνια «ἐμφυλίου» πολέμου, ἡ ὕπαιθρος τῆς Ἀγκόλα ἦταν ἀκόμη γεμάτη μὲ ἑκατομμύρια νάρκες. Σὲ μία ὁμιλία στὸ ἀεροδρόμιο, ἡ πριγκίπισσα δημοσίως ἐπεκύρωσε τὴν ἐκστρατεία τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ γιὰ τὴν Παγκόσμιο Ἀπαγόρευση τῶν Ναρκῶν!!!

«Δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξῃ πιὸ κατάλληλο μέρος γιὰ νὰ ξεκινήσῃ αὐτὴ ἡ ἐκστρατεία ἀπὸ τὴν Ἀνγκόλα», εἶπε ἡ Νταϊάνα στὸν Τύπο ποὺ συνεκεντρώθη γιὰ τὴν ἐκδήλωση, «ἐπειδὴ αὐτὸ τὸ ἔθνος ἔχει τὸν μεγαλύτερο ποσοστὸ ἀκρωτηριασμῶν ἀπὸ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ στὸν κόσμο».

Ὁ Heslop ἦταν ἐπιφορτισμένος νὰ καθοδηγήσῃ τὴν Νταϊάνα νὰ διασχίσῃ τὸ ναρκοπέδιο. Λέει ὅτι τὰ πράγματα δὲν πῆγαν καλὰ στὴν ἀρχή.

«Δὲν ἐπικοινωνοῦσε μὲ τὰ μάτια καὶ ἔνοιωσα ὅτι ἀρχικὰ ἦταν ἀδιάφορη», λέει. «Καὶ τότε, ὅταν τὸ πλῆθος τῶν δημοσιογράφων ἦλθε ἀπὸ τὰ ἄλλα ἀεροπλάνα, συνειδητοποίησα ξαφνικὰ γιατί ἦταν τόσο νευρική. Καὶ αὐτὴ ἡ φτωχὴ γυναίκα ἐπρόκειτο νὰ μεταβῇ σὲ ἕνα ζωντανὸ ναρκοπέδιο, μία ἐπικίνδυνο περιοχή, ἐμπρὸς σὲ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια ἢ δισεκατομμύρια ἀνθρώπων στὶς εἰδήσεις, καὶ σκέφθηκα τὴν πρώτη φορὰ ποὺ διέσχισα ναρκοπέδιο, καὶ ἤμουν τρομοκρατημένος».

Οἱ κάμερες γύριζαν. Ὅλα τὰ μάτια ἦταν ἐπάνω στὴν πριγκίπισσα καὶ τὸν Heslop, ποὺ τὴν βοήθησαν νὰ προσαρμόσῃ τὰ ἐργαλεῖα ἀσφαλείας της, ὅπως ἔλεγε τὸ πρωτόκολλο.

πηγὴ

Ὁ πρίγκιψ Χάρυ, ἀνέλαβε νὰ συνεχίσῃ τὸ «θεάρεστον» ἔργο τῆς μητρός του γιὰ τὴν ἰσλαμοποίηση τῆς Εὐρώπης, τὴν κατάργηση τῶν Ἐθνῶν-Κρατῶν καὶ τὴν δημιουργία τῆς πολυπολιτισμικῆς Παγκοσμίου Νέας Τάξεως Πραγμάτων.


Ὁ Ἐρυθρὸς Σταυρὸς καὶ ἡ ΜΚΟ HALO TRUST ἔχουν νὰ ἐπιδείξουν μεγάλο ἔργο στὴν περισυλλογὴ ναρκῶν κατὰ προσωπικοῦ ἀμέσως μετὰ τὴν ἀπόσυρση τῶν στρατευμάτων τῆς Γιουγκοσλαυΐας τὸ 1999, τὸ 2000 στὴν Ἐρυθραία-Αἰθιοπία, τὸ 2009 στὴν Σρὶ Λάνκα, ἀλλὰ καὶ στὴν Οὐκρανία καὶ τὴν Συρία. Γιὰ νὰ «μποροῦν νὰ παραβιάζονται τὰ ἐθνικὰ σύνορα καὶ ἕνα μέρος τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας νὰ συῤῥικνωθῇ» ποὺ ἔλεγε καὶ ἡ Μπὲν Ἄκη στὸν Παπούλια.

Δὲν εἶναι μόνος του ὁ Σόρος καὶ ἡ ἀριστερὰ εἶναι καὶ ἡ δεξιὰ καὶ ἡ ἄκρο-δεξιά, οἱ ἀγγλο-σαξωνικὲς οἰκογένειες τοῦ «μεγάλου» Στρατηλάτου Γεωργίου, ποὺ λέει καὶ ὁ Κασιδιάρης.
Εἶναι καὶ τὰ πάρτυ τῶν Μ.Κ.Ο. τοῦ κέντρου καὶ τῆς οἰκογενείας Παπανδρέου-Μινέικο καὶ φίλων, ὅπως γιὰ παράδειγμα τοῦ ἀθώου Ἄλεξ Ρόντου. πηγὴ

Σωτηρία Λάμπρου

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Βασιλικὲς πολιπολιτισμικὲς ἀνησυχίες

Leave a Reply