Διαχωρισμὸς ἐγκλημάτων σὲ …καλὰ καὶ κακά!!!

Τὶς τελευταῖες ἡμέρες ἔλαβε χώρα μία εύτράπελος κατάστασις μὲ τὸ ζήτημα τῆς φυλακίσεως μίας καθαριστρίας, ἡ ὁποία πλαστογραφώντας τὸ ἀπολυτήριον τῆς Ε’ Δημοτικοῦ σὲ ἀπολυτήριον τῆς Στ’ Δημοτικοῦ, κατέληξε ὄχι μόνον νὰ φυλακισθῇ, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον νὰ διαγραφοῦν καὶ τὰ ἔνσημα εἰκοσαετοῦς ἐργασίας της. Κι ἀν τὶ νὰ φωνάξουμε μόνον γιὰ νὰ ἀρθοῦν αὐτοὶ οἱ ἠλίθιοι περιορισμοί, ποὺ ἀποκλείουν αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν μίαν -σχετικῶς- βασικὴ ἐκπαίδευσιν, ἀπὸ θέσεις τέτοιες ποὺ πράγματι θὰ μποροῦσαν νὰ ἀναλάβουν, ἐμεῖς ἀσχολούμεθα μὲ τὸ γιατὶ τὴν ἀπέλυσαν. (Διότι ἐκεῖ κρύβεται ἡ μόνη ἀδικία, ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου, ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον θέλουμε νὰ δοῦμε τὴν ἀλήθεια κατάματα!!!)

https://filonoi.gr/2018/11/29/xoroi-stis-fylakes-en-eparkeia-gia-osoys-xreiazetai/

Κι ἐπὶ πλέον, ἐμεῖς, οἱ πολλοί, συνειδητοποιώντας τὴν τεραστία ἀδικία (δίχως νὰ συνειδητοποιοῦμε καὶ τὸ σημεῖον τῆς ἀδικίας), ἀγανακτήσαμε, φωνάξαμε καί, τελικῶς, ἐπιβάλαμε τὸ νὰ ἀποφυλακισθῇ ἡ γυναῖκα.
Κι ἔως ἐδῶ πολὺ καλὰ κάναμε, ἐφ΄ ὅσον πράγματι ὑφίσταται μέγα θέμα ἀδικίας, ἀλλὰ εἴπαμε… Ὄχι γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ λέγονται φυσικὰ ἀπὸ τοὺς πολλούς. Τὸ μέγα ζήτημα τῆς ἀδικίας ἐνυπάρχει ἀλλοῦ καὶ νομίζω πὼς ἐλάχιστοι τὸ ἀντελήφθησαν.

Ἂς πιάσουμε ὅμως καλλίτερα τὰ πράγματα ἀπὸ τὴν ἀρχή τους.
Ἡ πλαστογραφία, ποὺ εἴθισται νὰ γίνεται πρὸ κειμένου νὰ χρησιμοποιηθῇ τὸ ὁποιοδήποτε πλαστογραφηθὲν ἔγγραφον γιὰ κάποιαν ἀνομία ἢ ἀδικία, θεωρεῖται, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, γιὰ ὅλους τοὺς λαούς, ἔγκλημα.
Στὸ δικό μας Ἑλλαδοκαφριστὰν θεωρεῖται ποινικὸ ἀδίκημα.

 

πηγὴ ἄρθρων Ποινικοῦ Κώδικος

Παρέθεσα ὅλα τὰ σχετικὰ ἄρθρα, πρὸ κειμένου νὰ ἔχουμε μίαν γενικὴ εἰκόνα γιὰ τὸ ζήτημα τῆς πλαστογραφίας.
Πᾶμε ὅμως τώρα στὸ ζητούμενον, ποὺ εἶναι τὸ ἔγκλημα τῆς πλαστογραφίας.
Εἶναι ἤ δέν εἶναι ἔγκλημα ἡ πλαστογραφία λοιπόν; Μποροῦμε νά ἀπαντήσουμε μέ σαφήνεια ἤ θά ἀρχίσουμε τά …παρατράγουδα, παραθέτοντας πολλά ἐρωτηματικά καί ὑποθέσεις;

Σαφῶς καὶ εἶναι ἔγκλημα ποὺ τιμωρεῖται μὲ κάθειρξιν ἔως καὶ δεκαπέντε χρόνια, βάσει ἰσχύοντος νόμου. Πολλῷ δὲ μᾶλλον εἶναι ἔγκλημα ἡ χρῆσις πλαστῶν ἐγγράφων πρὸς ὄφελος κάποιου καὶ εἰς βάρος τῶν συμπολιτῶν του ἢ τοῦ Δημοσίου (πού, θεωρητικῶς, ὅπου Δημόσιον θὰ ἔπρεπε νὰ ἀντιλαμβανόμεθα ὅλους ἐμᾶς!)
Καί, καθημερινῶς, ἀμέτρητα τέτοια ἐγκλήματα διαπράττονται εἰς βάρος μας σὲ ἀτομικὸ καὶ ἐθνικὸν ἐπίπεδον.
Ἡ ἐν λόγῳ λοιπὸν καθαρίστρια διέπραξε ἔγκλημα κατὰ τοῦ Δημοσίου συμφέροντος (δῆλα δὴ κατὰ ἡμῶν ὅλων, τῶν γνωστῶν χαχόλων), πρὸς ὄφελός της. Συνεπῶς καλῶς τὸ δικαστήριον ἀπεφάσισε νὰ τὴν φυλακίσῃ καὶ νὰ τῆς ἀφαιρέσῃ εἴκοσι ἐτῶν ἔνσημα καὶ κακῶς, ἔως κάκιστα, ὅλοι ἐμεῖς πιάσαμε τὴν φασαρία περὶ ἀδικίας καὶ κακοδικίας.
Καλοδικία ἦταν, ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου συμφέροντος καὶ κατὰ κάθε πλαστογράφου ποὺ στὸ μέλλον θὰ ἤθελε νὰ πράξῃ τὰ ὅμοια.
Κι ἐπεὶ δὴ ἀποκλείεται ἡ καθαρίστρια νὰ τὸ ἔκανε μόνη της ὅλο αὐτό, καλὸ θὰ ἦταν τὸ δικαστήριον νὰ ἀπαιτοῦσε σχετικὴ ἔρευνα, πρὸ κειμένου νὰ ἀποκαλύφθῇ καὶ τὸ κύκλωμα, ποὺ πουλοῦσε (ἢ ποὺ ἀκόμη πουλᾶ) ἐξυπηρετήσεις πλαστογραφίας.

Ἀλλὰ εὔκολα λησμονοῦμε. Πολὺ εὔκολα.
Ἡ πλαστογραφία μετὰ χρήσεως εἶναι ἔγκλημα ποινικὸ καὶ ἀπαιτεῖται παραδειγματικὴ τιμωρία τῶν ἐνόχων, πρὸς ἀποφυγὴν ἐπαναλήψεως τοῦ ἐγκλήματος ἀπὸ ἄλλους, ἐπιδόξους πλαστογράφους.
Πρὸς τοῦτον καὶ ὅταν πολιτικὰ πρόσωπα πλαστογραφοῦν κάτι, ὁ,τιδήποτε -ἀλλὰ σαφῶς πάντα στρεφόμενον εἰς βάρος μας – καταλήγουν εἴτε σὲ ἰσόβια δεσμὰ εἴτε σὲ πολυετεῖς καθείρξεις εἴτε πληρώνουν πολὺ ἀκριβὰ τὴν πλαστογραφία τους, μὲ μεγάλες ἀποζημιώσεις ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου συμφέροντος (δῆλα δὴ ἡμῶν, τῶν χαχόλων…!!!).

πηγὴ

πηγὴ

https://filonoi.gr/2018/11/22/dia-mian-plastografia/

Διὰ μίαν πλαστογραφία…

πηγὴ

πηγὴ

Τὸ αὐτὸν καὶ μὲ συγγενεῖς τους. Ἐπίσης καλῶνται νὰ πληρώσουν τὶς ἐξαπατήσεις τῶν πολλῶν πρὸς ἴδιόν τους ὄφελος.

πηγὴ

πηγὴ

Φυσικά, ἐφ΄ ὅσον οἱ πρὸ ἀναφερόμενοι πληρώνουν, δὲν γίνεται νὰ μὴν πληρώνουν οἱ …οὐρές τους καὶ τὰ στρατεύματά τους.
Κάθε εἴδους κομματόσκυλο, ποὺ λόγῳ τῶν γνωριμιῶν του ἐπιτυγχάνει, ἀπολύτως προσκαίρως καὶ προσωρινῶς, νὰ …«χωθῇ» κάπου, μὲ ἢ χωρὶς πλαστὸ πτυχί, συντόμως ἀποκαλύπτεται καὶ τιμωρεῖται. Τὸ βαρὺ χέρι τοῦ νόμου στέκει ἀπὸ ἐπάνω του γιὰ νὰ τιμωρήσῃ κάθε ἐπίδοξον ἀπατεώνα, ἐὰν κι ὅποτε, ἀποκαλυφθῇ ἡ ἀπάτη του. Πρὸς τοῦτον τὸ βαρύτατον ἀδίκημα τῆς πλαστογραφίας τὸ ἀποφεύγουν ἅπαντες…

πηγὴ

https://filonoi.gr/2016/05/26/melh-ths-ayth-symmorias/

Μέλη τῆς αὐτῆς συμμορίας…

https://filonoi.gr/2018/11/22/dia-mian-plastografia/

Διὰ μίαν πλαστογραφία…

Τί; Ὄχι; Δέν συμβαίνουν αὐτά;
Συμβαίνουν τά ἀκριβῶς ἀνάποδα;

Ἀ πὰ πά…
Χμμμ…
Τότε καλῶς ἔπραξε καί ἡ ἐν λόγῳ καθαρίστρια; Μιμήθηκε τίς κεφαλές τοῦ τόπου καί τούς ἐμμίσθους διαφωτιστές τους, ἔχοντας, ἐμμέσως ἀλλὰ σαφῶς, τὶς ἀναγκαῖες ἐγγυήσεις, γιὰ νὰ μὴν ἀνησυχῇ γιὰ τὸ μέλλον της. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς δὲν εἶναι ἡ μόνη… Τόσοι καὶ τόσοι ἐπανεκλήθησαν νὰ νομιμοποιήσουν τὶς …πλαστογραφίες τους!!!;

Γιατί νά κολλήσουμε σέ αὐτήν;
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς αὐτὴ μᾶς ἐζημίωσε ἀρκετὰ λιγότερο ἀπὸ ὅλους τοὺς παραπάνω…
Ἤ ὄχι;

Τὰ ἐρωτήματα δὲν εἶναι ἠθικοῦ περιεχομένου ἀλλὰ κοινῆς λογικῆς.
Σκεφθεῖτε κι ἀποφασίστε.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Μὴν μοῦ πεῖτε πὼς νομίμως κάτι γιάννοι καὶ κάτι ἄκηδες, κάτι σημίτηδες καὶ κάτι παπανδρέηδες, κάτι μητσοτάκηδες καὶ κάτι σαμαρᾶδες, κάτι λαλιώτηδες καὶ κάτι παπακωνσταντῖνοι…
…ἀλλὰ καί, γενικῶς, ὅλα τὰ σαπρόφυτα τῆς ἐν λόγῳ συμμορίας τῶν 300…
…πὼς δίχως νὰ ἐμπλακοῦν σὲ πλαστογραφίες, εὑρέθησαν νὰ κολυμποῦν μὲν στὸ χρῆμα, ἀλλὰ οὐδέποτε, πλὴν κάποιων …διαφημιστικῶν ἐκτονώσεων, νὰ πληρώνουν…
Κάπως …περίεργα εἶναι ὅλα αὐτά…
Μά, ἐὰν δεκτοῦμε ὡς ἀνήθικο τὸ μεγάλο ἔγκλημα, γιατί νά δεκτοῦμε ὡς ἠθικόν τό μικρό; Ἔτσι κι ἀλλοιῶς καὶ τὸ μικρὸ καὶ τὰ μεγάλα πρὸ εἰκοσαετίες ἔγιναν… Ἐποχὲς δῆλα δὴ ποὺ οἱ παχειὲς ἀγελέδες διεμοίραζαν χρῆμα μὲ οὐρὰ ὁπουδήποτε.
Τί λέτε;

Πάντως ὅλο καὶ κάτι …πλαστογραφίτσες ὑφίστανται πίσω ἀπὸ ὅλὰ τὰ πολιτικοκοινωνικοοἰκονιμικὰ σκηνικά. Ὅπου χρῆμα καὶ κάτι τόσες δά, μικρὲς πλαστογραφίτσες…
…κάτι σὰν κι αὐτό, γιὰ παράδειγμα, ποὺ ἕνας μαντραχαλέας ἐμφανίζεται ὡς …17χρονο!!!
Προφανῶς ἐκεῖ, στὰ γραφεῖα καταγραφῆς τῶν «νεοελλήνων» δὲν κατέχουν ἀπὸ 17χρονα…
Πῶς τόν θυμήθηκα αὐτόν;
Διότι τέτοιου εἴδους κυκλώματα εἶναι κι αὐτὰ ποὺ …«νομιμοποιοῦν» τὰ πλαστογραφηθέντα ἔγγραφα, τὰ ὁποία, κατὰ δήλωσιν τῶν δουλεμπόρων-διακινητῶν καὶ τῶν τσιρακίων τους,  χρησιμοποιῶνται στὰ σύνορα, γιὰ κάθε λαθρο-εἰσβολέα. Καὶ πατώντας σὲ τέτοια πλαστογραφηθέντα ἔγγραφα ὅλοι αὐτοί, μὲ τὴν …ἀνοχὴ τῆς δικαιοσύνης, μὲ τὴν παράβλεψιν -κατὰ περίπτωσιν- τῶν νόμων τοῦ κράτους, μὲ τὶς διακρίσεις κατὰ τῶν πολλῶν (δῆλα δὴ τοῦ Δημοσίου συμφέροντος ἢ ἄλλως ἡμῶν, τῶν χαχόλων) «νομιμοποιεῖ» τὸν πλαστογράφο, τοὺ ἀναγνωρίζει νομιμότητα, παραβλέπει τοὺς συνεργούς του, ἀγνοεῖ τὶς Μ.Κ.Ο., στραβοκυττᾶ ἀλλοῦ ὅταν ἀπὸ ἐμπρός του περνοῦν τὰ κυκλώματα δουλεμπορίας καί, καταληκτικῶς, πατώντας σὲ αὐτὴν τὴν πλαστογραφία, λεηλατεῖ τὰ δημόσια ταμεία (δῆλα δὴ ἐμᾶς, τοὺς χαχόλους).
Ἐπὶ πλέον αὐτὴ ἡ μερὶς τῶν πλαστογράφων ὄχι μόνον μᾶς ἐπιβάλλει, πέραν τῆς ἀποδοχῆς τοῦ παστογράφου ὡς ἰσονόμου μὲ ὅλους ἐμᾶς (εἴπαμε, τοὺς χαχόλους) ποὺ δὲν πλαστογραφήσαμε, ἀλλὰ ἔρχεται καὶ τὸν ἀδειοδοτεῖ νὰ παραμένῃ στὴν χώρα δίχως νὰ διώκεται γιὰ τὰ -αὐκόλως ἀποδεικτέα- ἐγκλήματά του καί, φυσικά, μᾶς ὑποχρεώνει νὰ τὸν πληρώνουμε μὲ μηνιαία ἐπιδόματα, γιὰ νὰ ἀπολαμβάνῃ ἀνενόχλητος τὰ ὀφέλη τῆς πλαστογραφίας του.

Ἐάν ἐμεῖς, ὅλοι, οἱ ὑπόλοιποι χαχόλοι προβαίναμε συστηματικῶς σέ πλαστογραφίες καί ἐπί πλέον χρησιμοποιούσαμε τά πλαστογραφηθέντα ἔγγραφα πρός ὄφελός μας, πῶς θά μᾶς ἀντιμετώπιζε ὁ κρατικός μηχανισμός;
Θέλετε νά σᾶς ἀπαντήσω ἐγώ ἤ ἀντιλαμβάνεσθε;

Δέν μᾶς ἀρέσει; Δὲν πειράζει…
Κακῶς ὅμως ποὺ δὲν μᾶς ἀρέσει, διότι ἔτσι ἔπρεπε νὰ λειτουργῇ ἕνα κράτος ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτόν του.
Στὴν περίπτωσιν ὅμως τοῦ δικοῦ μας κρατιδίου τῆς ῥεμούλας δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι τὰ πράγματα, ὄχι φυσικὰ διότι ἡ καθαρίστρια δὲν διέπραξε ἔγκλημα, ἀλλὰ διότι ὅταν ἄλλοι, μὲ μεγαλύτερα καὶ σοβαρότερα ἐγκλήματα ἀθῳώνονται, τότε δὲν γίνεται νὰ τιμωροῦμε μόνον τὴν καθαρίστρια. Ἤ ὅλοι θὰ τιμωρηθοῦν ἢ ὅλοι θὰ ἀθῳωθοῦν.

Καλὸ εἶναι λοιπὸν νὰ μὴν μᾶς ἀρέσῃ κάτι, διότι ἴσως προβληματισθοῦμε καὶ ἐπανεξετάσουμε τὰ δεδομένα μὲ ἄλλες ὀπτικές.
Καλὸ εἶναι νὰ μὴν μᾶς ἀρέσῃ ποὺ ἡ καθαρίστρια ἐγκλημάτισε κατὰ τοῦ δημοσίου συμφέροντος, ἀλλὰ εἶναι γεγονός.
Καλὸ εἶναι νὰ ἐξοργιζόμεθα μὲ ὅλα τὰ σαπρόφυτα, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν κάνει τὸν …ὀλίγον ἐγκληματία, λιγότερο ἐγκληματία.
Κατὰ τὸ ὀλίγον ἔγκυος, ποὺ δὲν ὑπάρχει, ἔτσι καὶ τὸ ὀλίγον ἐγκληματίας δὲν ὑφίσταται.

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *