Χρήσιμες ἐμπειρίες μὲ Γερμανοὺς

Ὅταν ἀνέλαβα ἐργοταξιάρχης στὸ Βερολίνο ἤμουν 34 ἐτῶν, νέος σχετικὰ μηχανικός.

Συνήθως οἱ ἐργοταξιάρχες ἦσαν σεβάσμιοι μηχανικοὶ ἀπὸ 50 ἐτῶν καὶ ἐπάνω καὶ εἶχαν ξοδέψη τὰ νειάτα τους σὲ ἐργοτάξια ἀπὸ τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία, τὴν Ἑλλάδα, τὴν Λιβύη καὶ ἄλλες περιοχὲς στὸν γνωστὸ κόσμο.

Ὁ κύριος του ἔργου ἦταν μία Ταϋλανδεζικὴ τράπεζα καὶ ὁ «μηχανικὸς» ἕνα γραφεῖο μελετῶν τοῦ Βερολίνου.

Βρῆκα δύο πανικοβλήτους ἑργοδηγούς, Ἕλληνες ποὺ ζοῦσαν στὴν Γερμανία χρόνια καὶ 6-7 Ἕλληνες ἐργάτες, ἐνῶ ὁ κύριος ὄγκος τῶν συνεργείων ἦσαν Πολωνοὶ καὶ Ἀνατολικογερμανοί.

Μοῦ ἔδειξαν τὰ «γράμματα» ποὺ εἶχαν πάρη ἀπὸ τὸν «μηχανικό», ὅπου τους κατηγοροῦσε γιὰ πράγματα ἀπίστευτα καὶ κυρίως τοὺς καθυστεροῦσε τὶς πιστοποιήσεις.

Πῆγα στὸ πρῶτο μήτινγκ μὲ τοὺς Ἑλληνογερμανοὺς ἑργοδηγοὺς καὶ οὐδόλως μιλοῦσα, ὅταν ἐδέχοντο ἐπίθεση, τὴν ὁποία ἀντιμετώπιζαν μὲ φόβο καὶ λίγο πολὺ παρεδέχοντο πόσο ἄχρηστη εἶναι ἡ ἑλληνικὴ ἑταιρεία καὶ ποσὸ σωστοὶ εἶναι οἱ Γερμανοὶ μηχανικοὶ καὶ θὰ προσπαθήσουν νὰ ἀνταποκριθοῦν, ἀλλὰ δὲν ἔχουν τὸ κατάλληλο ὑλικό, μιᾶς καὶ οἱ Πολωνοὶ ἀλλὰ καὶ οἱ Ἀνατολικογερμανοὶ ἐργολάβοι (τότε τοὺς ἐλεγαν οἱ δυτικο-Γερμανοὶ ὑποτιμητικὰ Ὀζις), ποὺ εἶχε συμβόλαια ἡ ἑλληνικὴ ἑταιρεία γιατί ἦσαν φθηνοὶ καὶ δὲν συνεκρίνοντο μὲ τὰ συνεργεῖα ἀπὸ Δυτικογερμανούς, τῶν ὁποίων τὰ κακὰ δὲν ἐμύριζαν.

Μετὰ τὸ μήτινγκ τοὺς ἐκάλεσα στὸ γραφεῖο καὶ τοὺς εἶπα….: «εἶναι φανερὸ ὅτι χρωστᾶτε στοὺς Γερμανοὺς καὶ δὲν τιμᾶτε τὸ ψωμὶ ποὺ τρῶτε ἀπὸ τοὺς Βαλκανίους Ἕλληνες. Ἔτσι μάθατε στὰ 20-30 χρόνια ποὺ ζεῖτε ἐδῶ νὰ φοβάστε καὶ νὰ τρέμετε τὸν Γερμανό.
Ἐγὼ ὅμως δὲν τοὺς χρωστῶ κάτι καὶ θὰ σᾶς ἀπολύσω ἐὰν ξαναδῶ, ξαναμάθω, ἡ πέση στὴν ἀντίληψή μου ὅτι δὲν στηρίζετε τὰ συμφέροντα τῆς ἑταιρείας».
Καὶ συνέχισα…: «βγάλτε ὅλα τὰ σχέδια γιὰ νὰ δοῦμε τί μᾶς ἔχουν δώση καὶ τί ἐκτελοῦμε».

Ἀφοῦ καθίσαμε γιὰ δύο ἡμέρες καὶ ἐξετάσαμε ὅλα τὰ σχέδια διεπίστωσα (ξέρετε ὅσοι ἔχετε δουλέψη μὲ Γερμανούς, ὅτι τὰ ζῶα τοὺς πηγαίνουν ἀργὰ καὶ ἡ ἐπίλυσις προβλημάτων εἶναι μία ἐπίπονος καὶ δύσκολος διαδικασία, τὴν ὁποία αὐτοὶ μὲν βαπτίζουν ἐμμονὴ στὴν λεπτομέρεια καὶ ἐγὼ  θὰ τὸ παραδεχθῶ ὑπερήφανα) ἀπόφοιτος τῆς ἀμερικανικῆς σχολῆς διοικήσεως τὸ ὀνόμασα ἄμεσα εὐθυνοφοβία).

Ἀνεκάλυψα μὲ φρίκη, ὅτι τὸ ἔργο εἶχε μελετηθῆμὲ τὰ πόδια στὴν κυριολεξία.

Τὴν ἑπομένη ἑβδομάδα καὶ ὡς τὸ ἑπόμενο μήτινγκ, ἔκανα (δὲν ξέρω πὼς τὸ πῆρα γραμμὴ ἄπειρος ὧν) χαρτοπόλεμο μὲ καμμία 30αρια γράμματα ὅπου τοὺς ζητοῦσα λύσεις.
Οἱ Γερμανοὶ τρέμουν τὰ χαρτιὰ στὴν κυριολεξία.

Στὸ ἑπόμενο μήτινγκ, πῆγα μὲ τὸν ἕνα ἑργοδηγό, πού μου φάνηκε πιὸ θαῤῥαλέος καὶ στὴν κυριολεξία τοὺς ἔκανα ἐπίθεση, στὴν ὁποία εὑρέθηκαν ἀπροετοίμαστοι.

Τὴν ἑβδομάδα εἶχα φέρη σὲ καλὴ κατάσταση καὶ τὰ συνεργεῖα, τὰ ὁποῖα δὲν πληρώνοντο, γιατί δὲν πιστοποιοῦσε ὁ «μηχανικός», λέγοντάς τους ὅτι εἶναι σπουδαῖοι καὶ οἱ βέσις τοὺς θεωροῦν σκουπίδια.

Ὁ Γερμανὸς εἶναι πολὺ δειλὸς καὶ ἔχει τὴν νοοτροπία τοῦ δουλοπαροίκου, ὅταν εὑρεθῇ σὲ ἀδυναμία.

Δύο μῆνες μετὰ τὸ ἔργο πετοῦσε, μὲ πολλὲς αὐθαιρεσίες καὶ λύσεις ἀπὸ μέρους μου, τὶς ὁποῖες οἱ Γερμανοὶ μηχανικοὶ μελετητὲς ἔτρωγαν, γιατί ἢξεραν ὅτι θὰ τοὺς στείλω καμμία δεκαριὰ χαρτιά, ποὺ θὰ τοὺς κατηγορῶ ἀκόμη καὶ γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι εἶχαν τὰ παπούτσια τοὺς ἀβούρτσιστα.

Λίγο ἀργότερα, ὁ ἕνας ἐρχόταν καὶ μοῦ «ἔδιδε» τὸν ἄλλο γιὰ παραλείψεις ἢ καθυστερήσεις στὴν παραγωγὴ σχεδίων.
Μιλᾶμε γιὰ ῥουφιάνους ὁλκῆς, γιὰ ἀπαράδεκτη συμπεριφορά, τοὺς σιχαινόμουν ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μου ἀλλὰ τοὺς ἐκμεταλευόμουν χωρὶς οἶκτο.

Τὸ ἔργο ἐτελείωσε ἕναν μῆνα πρὶν ἀπὸ τὴν συμβατικὴ ὑποχρέωση, ἡ ἑταιρεία μου ἔβγαλε ἀπίστευτα χρήματα καὶ ἐγὼ πῆρα ἕνα φοβερὸ μπόνους ἀπὸ τὸ acceleration fee, τὸ ὁποῖο ἔχασα λίγα χρόνια ἀργότερα, μαζὺ μὲ ἀλλὰ μπόνους ἀπὸ τὰ ἑπόμενα ἔργα, στὴν ἰσχυρὰ οἰκονομία τοῦ Σημίτου.

Τοὺς Γερμανοὺς καὶ μὴν μοῦ πεῖτε ὅτι γενικεύω, γιατί ὄντως γενικεύω, τοὺς ξέρω ὅπως τὰ σκατά μου καὶ τοὺς ἐκτιμῶ τὸ ἴδιο.

Ἄλλο βράδυ θὰ σᾶς πῶ γιὰ τὶς ἐμπειρίες μου μὲ Δανοὺς καὶ Γάλλους.

Ὄχι τόσο κακὲς μπάη δὲ γουέη.

Μαλαμούλης Δημήτριος

(Visited 502 times, 1 visits today)
One thought on “Χρήσιμες ἐμπειρίες μὲ Γερμανοὺς

Leave a Reply