Χρειάζεται ἐπιμόρφωσις σὲ Δικαστὲς καὶ Εἰσαγγελεῖς ἀπὸ τὶς …τράπεζες!!!

Μαντέψτε ποιοὶ θὰ κάνουν σεμινάρια σὲ δικαστὲς καὶ σὲ εἰσαγγελεῖς ὅλης τῆς χώρας, πρὸ κειμένου νὰ ἀνεβαίνουν στὴν ἔδρα καὶ νὰ ἁρπάζουν οἱ τράπεζες τὴν περιουσία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ…

Τὰ ἐκπαιδευτικὰ κέντρα τῶν τραπεζῶν θὰ ἐκπαιδεύουν καὶ τοὺς δικαστές:  

Μαντέψτε σὲ ποιὰ ἐκπαιδευτικὰ κέντρα θὰ ἐνημερώνονται οἱ δικαστὲς τῆς χώρας γιὰ τραπεζικὴ καὶ οἰκονομία…

Αὐτὰ ἐψήφισαν στὶς 20 Δεκεμβρίου στὴν βουλὴ οἱ ἀπατεῶνες τῆς συγκυβερνήσεως.

Λελιάτσος Πᾶνος

Σημειώσεις

Πῶς στρώνουν τά χαλιά στά διεθνῆ ἁρπακτικά καί στά διάφορα Funds, ποὺ θὰ ἔλθουν στὴν χώρα γιὰ νὰ ἁρπάξουν δημοσία καὶ ἰδιωτική περιουσία…;
Μὲ τροπολογίες ποὺ περνοῦν νύκτα ἀπὸ τὴν βουλή, τοὺς δίδουν γῆ καὶ ὕδωρ, καθὼς φυσικὰ καὶ φορολογικὲς ἀμνηστείες, πρὸ κειμένου νὰ ἁρπάξουν ὅ,τι εὕρουν, δίχως νὰ πληρώσουν τὸν ἐλάχιστο φόρο….

Ἔτσι ἑτοιμάζουν τὸ μεγάλο κόλπο ἁρπαγῆς τῆς χώρας…
Ἔτσι ἡ χώρα θὰ ἀλλάξη χέρια σὲ μίαν νύκατα, μὲ μιζαδόρους ξεπουλημένος ψευδοαριστερούς…

Τὰ ἐλικόπτερα δὲν θὰ σᾶς χωροῦν!!! 

Ἡ πολιτική σας ξεφτίλα ΣΥΡΙΖΑῖοι δὲν ἔχει τέλος…

Ἀφοῦ σᾶς ἔδωσαν ἐντολὴ οἱ τραπεζῖτες τὸ 2016 νὰ διῳρίσετε 210 Εἰρηνοδίκες σὲ ὅλην τὴν χώρα, πρὸ κειμένου νὰ ἐπισπευσθῇ ἡ διαδικασία τῶν δικαστικῶν ὑποθέσεων, ποὺ ἀφοροῦν στὶς τράπεζες καί, ἀφοῦ μὲ δύο μῆνες πρακτική, ἀνεβάζατε δικαστὲς δίχως νὰ ξέρουν κἂν τοὺς νόμους καὶ οἱ ὁποῖοι ἀπεφάσιζαν γιὰ τὸ ἐὰν θὰ χάσῃ ὁ κόσμος τὸ σπίτι του καὶ τὴν ἐπιχείρησή του (ἐφ΄ ὅσον αὐτὸ σᾶς ἀπῄτησε ἡ Ἕνωσις Ἑλληνικῶν Τραπεζῶν), ἔρχεστε τώρα (20 Δεκεμβρίου 2018), μὲ νέα τροπολογία, ποὺ φέρατε νύκτα, γιὰ νὰ ἐπαναφέρετε στὴν ἀρχική της χρονικὴ διάρκεια, τὸν χρόνο πρακτικῆς ἐξασκήσεως τῶν δικαστῶν.

Σέ ποιάν σοβαρή χώρα, σέ ποιάν εὐρωπαϊκή χώρα, γίνονται αὐτά, πού ἐσεῖς περνᾶτε ἀπό τήν βουλή ὅ,τι σᾶς δίδει μία παρέα τραπεζιτῶν, κάνοντας τήν δικαιοσύνη λάστιχο, πού ἱκανοποιεῖ τίς ὀρέξεις τους;
Σέ ποιάν δικαιοσύνη καί σέ ποιό κράτος δικαίου θά ἀνατρέξη ὁ κάθε πολίτης αὐτῆς τῆς χώρας, πού σήμερα ζεῖ καί βιώνει τά ἐγκλήματά σας;
Τὰ ἐλικόπτερα δὲν θὰ σᾶς χωροῦν…

Τώρα ποὺ οἱ τράπεζες σᾶς βγάζουν τὰ σπίτια στὸ σφυρί, οἱ ΣΥΡΙΖΑῖοι ἀνεκάλυψαν τρόπο νὰ τὰ μισθώνουν μὲ τροπολογία, ποὺ ἐψήφισαν ἐπίσης στὶς 20 Δεκεμβρίου…
Μὲ χρήματα τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ θὰ μισθώνουν ἀκίνηντα ἀπὸ νέους ἰδιοκτῆτες γιὰ νὰ στεγάσουν μετανάστες.

Ἐσὺ Ἕλλην στὸ παγκάκι καὶ δὲν θὰ μιλᾶς, δὲν θὰ ἀντιδρᾶς, γιατὶ θὰ σὲ ποῦν ἐπὶ πλέον καὶ φασίστα!!!

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι 

(Visited 222 times, 1 visits today)
Leave a Reply