Χρειάζεται ἄμεσος ἐπανεκκίνησις…!!!

Δὲν ἄφησαν κάτι στὴν τύχη γιὰ 44 ὁλόκληρα χρόνια.

Ἔτσι μία σπουδαία μουσικὴ πολιτισμικὴ ἐξέλιξις τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ὅπως ἦταν τὸ ἐλαφρολαϊκὸ τραγούδι, ποὺ ἤκμασε ἤδη ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ ΄60 καὶ παρήγαγε ἐξαιρετικοὺς μουσικούς, στιχουργοὺς καὶ ἑρμηνευτές, ἐκατηγορήθη ὡς μικροαστικό, χουντικό, στερούμενο βάθους ἐνῶ στὴν οὐσία ἐκπροσωποῦσε μία καινούργια κοινωνία, ποὺ ἔβγαινε δυναμικὰ στὸν παγκόσμιο στίβο, διεκδικώντας μία θέση στὶς ἀνεπτυγμένες κοινωνίες.

Ἂντι αὐτοῦ ὅμως, ἐπανέφερε τὸ ῥεμπέτικο (ἐξαιρετικὸ εἶδος ἀλλὰ ἔκφρασις μίας παλαιοτέρας ἐποχῆς) καὶ οὐσιαστικῶς μία ἐπαναφορὰ σὲ μίαν ἄλλην κοινωνία.

Κοντὰ στὸ ρεμπέτικο ἀνέπτυξε καὶ τὸ κουλτουροτράγουδο καὶ σὰν ἀποτέλεσμα εἴχαμε τὴν γέννηση τοῦ σκυλάδικου.

Πρόκειται περὶ νοσηρῶν μηχανικῶν της κοινωνικῆς μηχανικῆς, ποὺ ἐδημιούργησε μίαν ἀπαθῆ κοινωνία, χωρὶς καμμία ἀπολύτως στόχευση καὶ μὲ μοναδικὸ σκοπό της νὰ ἱκανοποιήσῃ τὴν στύση της καὶ τὸ στομάχι της.

Πρόκειται περὶ πολιτισμικῆς γενοκτονίας, τὴν ὁποία ἐπηκολούθησε ἡ ἠθικὴ γιὰ νὰ καταλήξουμε στὴν οἰκονομική, μὲ τελικὸ ἀποτέλεσμα τὸν ἐθνικὸ ἀκρωτηριασμό.

Ἡ ἀνάγκη ἑνὸς «ῥηστᾶρτ» καθίσταται πλέον ἀνάγκη ἐθνικῆς ἐπιβιώσεως.
Καὶ τὸ «ῥηστᾶρτ» δὲν μπορεῖ νὰ προκύψῃ μέσα ἀπὸ τὸ σημερινὸ πολιτικὸ προσωπικό, τὴν σημερινὴ πολιτισμικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐλίτ.

Ἀπαιτεῖται ἐπειγόντως ἕνα ἐξωθεσμικὸ «ῥηστᾶρτ»!!! 

Μαλαμούλης Δημήτριος

(Visited 176 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Χρειάζεται ἄμεσος ἐπανεκκίνησις…!!!

Leave a Reply