Δὲν λέμε «κοινοβουλευτικὸ πραξικόπημα» ἀλλὰ …«ἐπανακαταμέτρησις»!!!

Ὁλημερὶς ἐμέτραγαναν, τὸ βράδυ διορθῶναν.

Ἡ «μουντζούρα Τσίπρα» ἔμεινε.

Ἀναθεωρητέο ὕστερα ἀπὸ κοινοβουλευτικὸ πραξικόπημα, τὸ ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος.

Ἡ σύγχυσις προέκυψε, καθὼς ἀρχικῶς τὰ «ναὶ» εἶχαν ὄντως καταγραφῆ στὰ 150 καὶ λόγῳ τοῦ ὁριακοῦ του ἀποτελέσματος, ἀπεφασίσθη ἐπανακαταμέτρησις.

Τί θά πῆ ὠρέ «ἐπανακαταμέτρησις»;
Πολὺ βολικὸ ἀκούγεται τέτοιο λάθος στὴν πρώτη καταμέτρηση. Γιατί ἂς ποῦμε δὲν εὑρέθησαν 149 ἀλλὰ 151;
Ὀνόματα δὲν ἔχει; Ἐπανακαταμέτρησις λέγεται στὴν προοδευτικὴ γλῶσσα τὸ κοινοβουλευτικὸ πραξικόπημα.

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Δὲν λέμε «κοινοβουλευτικὸ πραξικόπημα» ἀλλὰ …«ἐπανακαταμέτρησις»!!!

  1. Παιδιά, τέτοια ἔχω προσωπικῶς δεῖ ὧν οὔκ ἐστι ἀριθμός. Ζητοῦσες π.χ. τὸ ποινικὸ μητρῶο κάποιου, ἐπειδὴ ἤξερες ὅτι ἤτανε λερωμένο καὶ κατὰ συνέπεια δὲν μποροῦσε αὐτὸ τὸ πρόσωπο νὰ κατέχη π.χ. θέση καθηγητῆ. Ξέρετε τί κάνανε; Σοῦ τὸ δίνανε καὶ τραβάγανε δύο-τρεῖς γραμμὲς διαγραφῆς πάνω ἀπὸ τὶς ποινὲς τοῦ τύπου. Ἤτανε δηλαδὴ ξεκάθαρο τὸ ὅτι ὁ ἐν λόγῳ τύπος εἶχε διοριστῆ παράνομα καὶ σοῦ λέγανε -ἐπίσης ξεκάθαρα- ὅτι: ἔτσι γουστάρουμε, ἔτσι κάνουμε καὶ ἐὰν δὲν σοῦ ἀρέση, νὰ σηκωθῆς νὰ φύγης ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. (Αὐτὸ τὸ ἔχω ἀκούσει δυὸ-τρεῖς φορὲς μέχρι τώρα.)
    Στὸν βαθμὸ ποὺ ἐγὼ μπορῶ νὰ κρίνω, αὐτὴ εἶναι ἡ ἰουδαϊκὴ δικονομία: Ὅταν ἔχουνε τὸ πάνω χέρι, κάνουνε ὅ,τι τοὺς γουστάρει καὶ ὅποτε εἶναι ἀπὸ κάτω κυττᾶνε νὰ ἐκβιάσουνε. (Ἡ “καταδίκη” τοῦ Χριστοῦ συνιστᾶ παράδειγμα χαρακτηριστικό.)
    Kαὶ last but not least: Προσωπικῶς εὐχαριστῶ αὐτὸν ποὺ ξεσκέπασε τὴν ἄνα διαμαντοπούλου, γιὰ τὴν ὁποία κανεὶς ἤ σχεδὸν κανεὶς δὲν ἤξερε ποῦ ἐγεννήθη καὶ γιατί λέγεται ὅπως λέγεται. (Οἱ αὐθεντικοὶ Διαμαντόπουλοι, δηλαδὴ οἱ Πελοποννήσιοι, ἀλληλογνωρίζονται.)

Leave a Reply