Γιὰ νὰ γ@μοῦν τοὺς ἄφραγκους καλλίτερα

«Ἀσυλία ἇμα γ@μᾶς τοὺς ἄφραγκους…»

Οἱ συγκεκαλυμμένοι νεοφιλελέδες τοῦ Σύριζα, ἔβαλαν στὸ στόχαστρο τὸν ἁπλὸ λαό…

Διονύσιος Χοϊδᾶς

«Μὲ τὸν νέο Νόμο ,θὰ θεωρεῖται κακούργημα ἡ κλοπὴ μόνο ἂν τὰ κλοπιμαία ὑπερβαίνουν τὴν ἀξία τῶν 120 χιλιάδων.»

Λὲς καὶ σημασία ἔχει τὸ ποσὸ καὶ ὄχι ἡ οἰκονομικὴ κατάστασις τῶν ἀνθρώπων ποὺ τοὺς ἀρπάζουν ὅ,τι τοὺς ἀπέμεινε. Καί, διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές…:

πηγὴ

Αὐτὸς λοιπὸν ποὺ ἔχει 120 χιλιάρικα σήμερα στὸν χῶρο του, εἶναι μόνον οἱ τράπεζες καὶ κάποιοι πάμπλουτοι μὲ χρυσαφικά, αὐτῆς τῆς ἀξίας (τοὐλάχιστον), ποὺ ὅμως μποροῦν καὶ νὰ διαμένουν σὲ βίλες ποὺ φυλάσσονται σὰν ἀστακοί. Τοῦ κάθε φουκαρᾶ τὸ σπίτι ὅμως δὲν εἶναι ἔτσι, σὰν φρούριο καὶ ἔχει πολλὲς φορὲς γίνη ἀντικείμενον …«ἀποψιλώσεως»!!!

Τοῦ φουκαρᾶ λοιπόν, ποὺ θὰ τοῦ κλέψης τὸν μισθὸ μὲ τὸν ὁποῖο θὰ μποροῦσε νὰ ταΐσῃ τὰ παιδιά του τὸν ἑπόμενο μῆνα, ἔρχονται τώρα, μὲ τὸν νέο νόμο, νὰ τὸν ἀφήσουν  –καὶ νομικῶς- ἀπροστάτευτο, διότι δὲν τὸν ὑπολογίζουν.
Αὐτοῦ τοῦ φουκαρᾶ του κλέβουν ἤδη, μὲ πολλοὺς τρόπους, ὅλη τὴν περιουσία καὶ τώρα ἐξαπολύουν ἐναντίον του ἐπιθέσεις ἐξαφανίσεώς του!!!

Ἡ βαρύτης τῆς κλοπῆς στὴν περιουσία δὲν μετρᾶται μὲ τὸ ποσὸν πλέον ἀλλὰ μὲ τὴν στέρηση τῶν πραγματικῶν ἀναγκῶν τοῦ ἀνθρώπου ποὺ τὸν κλέβουν.
Καὶ ποιὸς θὰ εἶναι τὸ μεγάλο θῦμα; Ἡ φτωχολογιὰ πάλι… Δηλαδὴ ὁ μισὸς πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδος!

Ντροπὴ καὶ πάλι ντροπή! Μόνο μὲ τὸν λαὸ δὲν εἶναι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι.

Διαβάστε ὅμως καὶ τὶς λοιπὲς ἐπιπτώσεις ποὺ κάνουν τὴν χώρα μας πόλο ἕλξεως ἐγκληματιῶν ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο.

«Οἱ ἐκτιμήσεις τῆς ἀστυνομίας ἀναφέρουν πὼς ἀναμένεται αὔξησις τῶν κρουσμάτων διαῤῥήξεων καὶ κλοπῶν τὸ ἑπόμενο διάστημα. Ἐπὶ πλέον γίνεται ἀναφορὰ στὸ ἐνδεχόμενο πὼς ἡ περαιτέρῳ εὐνοϊκὴ ποινικὴ ἀντιμετώπισις τῶν διαῤῥηκτῶν νὰ προσελκύσῃ στὴ χώρα μᾶς μέλη ξένων ἐγκληματικῶν ὁμάδων μὲ εἰδίκευση στὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἰδιοκτησίας. Μέλη τῆς γεωργιανῆς μαφίας δὲν ἔχουν κρύψη ὅτι ἐπιλέγουν τὴν χώρα μας λόγῳ τῆς εὐνοϊκῆς νομοθεσίας.»

πηγὴ

Συμπέρασμα ἀπὸ τὰ παραπάνω:
Ὅλοι τους κυκλοφοροῦν μέ μαχαίρια;;;; 

Κι ἐδῶ εἶναι τὸ θέμα ποὺ πρέπει νὰ δώσουμε προσοχὴ καὶ νὰ ἀπαντηθοῦν δύο ἐρωτήσεις:

 1. Τί κάνει ἡ πολιτεία;
 2. Τί ψυχολογία καί τί νοοτροπία πρέπει νά ἔχῃ ἕνας ἄνθρωπος ὥστέ νά κυκλοφορῇ μέ μαχαῖρι ἐπάνω του καί, μάλιστα, σὲ χῶρες ὅπου δὲν ὑφίσταται πόλεμος, ὥστε νὰ αἰσθάνεται ὅτι κινδυνεύει ἡ ζωή του;

Ἑπομένως: Ἀπό ποίους προσπαθοῦν νά προστατευθοῦν; Ἀπό τούς ἀόπλους ἰθαγενεῖς;
Ἄρα;;;;

 1. Ὅλοι αὐτοί, κατὰ τὰ γνωστά, μετέφεραν τὴν ἀντιπαλότητα καὶ τὶς μεταξύ τους ἁψιμαχίες ἀπὸ τὶς χῶρες τους στὶς χῶρες ποῦ τοὺς φιλοξενοῦν…
 2. Ἀσχολῶνται μὲ «δουλειές» τέτοιες ποὺ ἡ ὁπλοφορία εἶναι ἀπαραίτητος στὰ deal ποῦ κάνουν ἐπειδὴ οἱ δουλειὲς αὐτὲς εἶναι ἄκρως παράνομες.
 3. Εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι χωμένοι ὅλοι σέ τέτοιες ὑποθέσεις;
  Ὄχι φυσικά! Τότε γιατί σχεδόν ὅλοι ὁπλοφοροῦν; Μήπως φοβῶνται αὐτούς πού ἀσχολῶνται μέ τό ἔγκλημα καὶ αἰσθάνονται ἀνασφάλεια ἐξ αἰτίας τους;
 4. Κι ὅσοι τραβοῦν μαχαίρι, γιατί τὸ τραβοῦν τόσο εὔκολα ἀκόμη καὶ ἀπέναντι σ΄αὐτοὺς πού δέν ὁπλοφοροῦν;
  Ὅταν κάποιος τολμᾷ, παρὰ τῷ Νόμῳ, νὰ κυκλοφορῇ μὲ μαχαίρι, πόσο ἀπαξιώνει τοὺς Νόμους τοῦ κράτους αὐτοῦ καί γιατί δὲν φοβᾶται τὶς συνέπειες τοῦ Νόμου;
 5. Ποιὸς εὐθύνεται πού κατέληξε ὁ κάθε ἐγκληματίας νά μήν φοβᾶται τίς συνέπειες τῶν νόμων; Καί γιατί δέν συμμορφώνεται ἐπί τέλους μέ τίς πραγματικές περί Δικαίου ἀνάγκες τῆς κοινωνίας;
  Τὶς ἀπαντήσεις τὶς ξέρουμε ἤ, τοὐλάχιστον, τὶς ὑποθέτουμε. «Ἀσυλία ἇμα γαμᾷς τοὺς ἄφραγκους!».

Τώρα ποὺ ἔκαναν πλημμέλημα ἀκόμη καὶ  τὸ ἐμπόριον ναρκωτικῶν, μαζὺ μὲ τὶς μολότωφ, ἔ, ναί…
Εἶναι ὥρα καὶ τὸ πλημμέλημα νὰ καλύπτῃ/δικαιολογῇ ἀκόμη καὶ  τὸ ἄσυλο!!!

Εὐστρατία

Υ.Γ. Ἐπειδὴ δὲν ἔχουμε χρήματα ἢ ἀντικείμενα ἀξίας ἄνω τῶν 120 χιλιάδων εὐρῶ, γιὰ νὰ μᾶς κλέψουν, ὥστὲ νὰ θεωρηθῇ ἡ κλοπὴ κακούργημα, ἔνας …σκύλος θὰ μᾶς σώση!!!
Νὰ πάρετε σκύλο!!!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Γιὰ νὰ γ@μοῦν τοὺς ἄφραγκους καλλίτερα

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ζῶ μὲ ἕνα καὶ μόνον (γιὰ τὴν ὥρα) ὄνειρο… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply