Διαφορὲς δύο νεκρῶν

Ὁ ἕνας νεκρὸς εἶναι μπαρουτοκαπνισμένος στρατιωτικός.
Ὁ ἄλλος νεκρὸς εἶναι ἁπλᾶ ἕνας πολιτικός.

Καὶ οἱ δύο ἐγεννήθησαν στὴν Κύπρο, ὁ ἕνας στὸ Τρίκωμο καὶ ὁ ἄλλος στὸ Δίκωμο.

Ὁ ἕνας ἠγωνίσθη στὰ μέτωπα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ ἀργότερα στὸν Ἑλληνοϊταλικὸ πόλεμο, στὸ Ἀλβανικὸ μέτωπο. Ἐτιμήθη δὲ πολλάκις γιὰ τὶς ἀνδραγαθίες του. Ἠγωνίσθη στὴν ἀντίσταση κατὰ τῶν κομμουνιστῶν καὶ κατὰ τῶν εἰσβολέων.
Σὲ ἡλικία 58 ἐτῶν, ἄνθρωπος τῆς δράσεως καὶ τοῦ πολέμου, ἄφησε τὴν σύζυγό του καὶ ἔφυγε στὴν Κύπρο ὅπου καὶ ἵδρυσε ἀντιστασιακὴ ὀργάνωση κατὰ τῶν Ἀγγλων καὶ μετὰ ἀπὸ ἀγῶνα τεσσάρων (4) ἐτῶν, ὁ ὁποῖος ἀπετέλεσε διεθνὲς ὑπόδειγμα ἀνταρτοπολέμου, ἐπέτυχε τὴν ἀπελευθέρωση καὶ τὴν ἀνεξαρτησία τῆς νήσου.

Ὁ ἄλλος εἶναι κομμουνιστής, σπουδαγμένος στὴν Μόσχα, παιδὶ τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος, ἐχθρός της ΕΟΚΑ, διετέλεσε πρόεδρος Κύπρου καὶ κατὰ τὴν θητεία του, ὁ κυπριακὸς λαὸς ὑπέστη 50% κούρεμα καταθέσεων καὶ ἐθνικὴ ταπείνωση, ἐνῶ λόγῳ χειρισμῶν δικῶν του, προέκυψε καὶ τὸ πολυνεκρὸ ἀτύχημα στὸ Μάρι, γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν παρῃτήθη.

Ὁ ἕνας ἐτάφη φορῶντας τὴν στρατιωτικὴ στολή του, μόνο μὲ τὰ ἐπιῤῥάμματά του, μὲ δύο-τρία μετάλλια, κερδισμένα σὲ μάχες, τὴν σπάθη του ἐπάνω στὴν σορό του, καὶ τὴν δοξασμένη Ἑλληνικὴ σημαία νὰ τὸν σκεπάζῃ.

Ὁ ἄλλος ἐτάφη μὲ μία ντουζίνα μετάλλια ἀγνώστου λόγου ὑπάρξεως, μὲ τὴν σημαία τοῦ κόμματος καὶ μὲ τὸ πανὶ ποὺ ἐζωγράφισε ἕνας Τοῦρκος ὡς σημαία τῆς Κύπρου, τὴν ὁποία Κύπρο ἀπηλευθέρωσε ὁ παραπάνω, ὁ ὁποῖος ἐτάφη μὲ τὴν Ἑλληνικὴ σημαία.

Εὐστάθιος Δαφνομήλης

(Visited 290 times, 1 visits today)
Leave a Reply