Θρησκεία (παρ’ ὀλίγον!!!) ἡ Γκρέτα…

Εἶναι αὐτὸ ποὺ λὲν πὼς …«πέρασε ἀλλὰ …προσεπέρασε»…!!!

πηγὴ

Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2018 ἡ Ἐκκλησία τῆς Σουηδίας ἀνεκοίνωσε τὰ παραπάνω, ἤ, ἄλλως, πὼς θεωρεῖ τὴν Γκρέτα διάδοχο τοῦ Ἰησοῦ. Κατώπιν βέβαια (καί, φυσικά, κατόπιν τοῦ σάλου ποὺ σηκώθηκε, κυρίως στὶς ΗΠΑ), ὅλοι αὐτοὶ ἰσχυρίσθησαν πὼς τὰ παραπάνω ἦσαν …ὀνειρώξεις κάποιου τοπικοῦ παπᾶ.

πηγὴ

Πολὺ πιθανόν. Ἀλλὰ κι ὁ παπᾶς ἐξηφανίσθη ἀλλὰ καί, στὴν πραγματικότητα, δίχως νὰ ἐμπλέκουν οἱ λοιποὶ διάφορες ἱερές, γιὰ τοὺς πιστούς, προσωπικότητες, προωθεῖται πράγματι ὡς «νέα θρησκεία» ἡ «κλιματικὴ ἀλλαγή».
Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ἔχει τσακισθῆ ἡ παραπάνω ἐκκλησία, ὅσο ἐλάχιστοι, νὰ μᾶς …«πείσουν» γιὰ τὴν «κλιματικὴ ἀλλαγή», τότε ἦταν ἀναμενόμενον κάτι τέτοιο.

Προφανῶς λοιπόν, ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ἔγινε τῆς …κακομοίρας, μάζεψαν καὶ τὸν παπᾶ, μαζὺ μὲ τὶς ἰδέες του, ἀλλὰ καὶ τὶς προσπάθειές τους νὰ τὴν συνδέσουν μὲ τὴν «θρησκεία τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς«. 

Μὴν σκιαζόμεθα ὅμως… Δὲν σταματοῦν μὲ τὶς προπαγάνδες τους καὶ πρὸς τοῦτον οἱ «πιστοί» τους, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν συνδέονται ἢ ὄχι, ἐπισήμως μὲ θρησκείες, μία χαρὰ σὰν φανατικοὶ πιστοὶ λειτουργοῦν.

Καὶ ποῦ εἴμαστε ἀκόμη… Καὶ τί ἀκόμη ἔχουμε νὰ δοῦμε…
Ἀλλὰ ἂς μὴ προτρέχουμε… Ἂς τοὺς ἀφήσουμε νὰ ξεδιπλώσουν ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς παπαρολογίες τους, γιὰ νὰ κατανοήσουμε πλήρως τὸ ποῦ ἀκριβῶς θέλουν νὰ μᾶς ὁδηγήσουν.

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply