Πόσο μπουρδέλο εἶναι αὐτό τό κράτος;

Ἐδαπανήθησαν ἀναρίθμητα ἑκατομμύρια γιὰ νὰ φτιαχθῇ ἀρχικῶς ἕνα ἀναποτελεσματικὸ μέσο μαζικῆς μεταφορᾶς ὀνόματι τρὰμ ἐνάντια στὴν θέληση τῶν τοπικῶν Δήμων καὶ Κοινοτήτων, ποὺ θὰ ἐξυπηρετοῦντο ἀπὸ αὐτό, οἱ ὁποῖοι διεδήλωσαν καὶ ἐξέθεσαν γραπτῶς καὶ μὲ κάθε τρόπο μέσῳ τῶν Δημοτικῶν Ἀρχῶν τὴν ἀντίθεσή τους πρὸς αὐτὸ τὸ καταστροφικὸ γιὰ τὸν συγκοινωνιακὸ ἱστὸ ἔργο.

Ἐν τέλει τὸ τρὰμ κατεσκευάσθη καὶ φυσικὰ ἔφερε τὰ ἀναμενόμενα ἀποτελέσματα: μιάμιση ὥρα ἀπὸ τὴν ἀφετηρία στὸ τέρμα τῆς γραμμῆς εἶναι ἕνας χρόνος ποὺ ἀπευθύνεται μόνο σὲ τουρίστες. Ὁ δὲ συγκοινωνιακὸς φόρτος ποὺ ἔχει προστεθεῖ στοὺς ὑπάρχοντες ὁδικοὺς ἄξονες εἶναι καταστροφικός. Οὐαὶ κι ἀλίμονο ἐὰν χρειασθῇ νὰ περάσῃ ἀσθενοφόρο μὲ ἑτοιμοθάνατό τους ἄξονες τῆς Μάχης Ἀναλάτου, τῆς Ἠλία Ἡλιοῦ, τῆς Βενιζέλου τῆς Ἀχιλλέως, τῆς Μεταξᾶ…

Κατόπιν, οἱ ἰθύνοντες νόες ἀπεφάσισαν πὼς αὐτὸ τὸ ἀποτυχημένο ἔργο ἔπρεπε νὰ ἐπεκταθῇ πρὸς τὸν Πειραιὰ καὶ ἔτσι ἐδαπανήθησαν ἐκ νέου ἀναρίθμητα ἑκατομμύρια ὥστε νὰ φθάσῃ τὸ τρὰμ στὸν Πειραιά. Βεβαίως, ὅπως ὅλα εἶναι μπουρδέλο σὲ αὐτὴν τὴν χώρα, δὲν μποροῦσε παρὰ νὰ εἶναι καὶ ἡ σχετικὴ μελέτη γιὰ τὴν χάραξη τοῦ Μέσου μπουρδέλο. Ἔτσι λοιπὸν στὴν ἔξοδο τοῦ Πειραιῶς, στὴν ὁδὸ Μικρᾶς Ἀσίας, ἡ ὁποία εἶναι συνέχεια τῆς Ὁμηρίδου Σκυλίτσου, ὑπάρχει ἕνα προπολεμικὸ κτίριο ἐγκαταλελειμμένο, σὲ κατάσταση ἀποσυνθέσεως.

Τὸν Ἰούλιο, ὅταν ἔγινε ὁ σεισμὸς στὴν Ἀθήνα καὶ ἐνῶ ἡ γραμμὴ τοῦ τρᾶμ ἦταν σὲ τελικὴ φάση δοκιμῶν, κατέπεσε κομμάτι τῆς μαρκίζας τοῦ κτιρίου ἐπάνω στὶς γραμμές. Γιὰ περισσότερο ἀπὸ δύο μῆνες ἔμεινε κλειστὴ ἡ μία λωρὶς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας προκαλῶντας ἀφόρητο μποτιλιάρισμα, διότι οὐδεὶς πήγαινε νὰ μαζέψῃ τὰ πεσμένα μπάζα ἀλλὰ ἴσως καὶ δὲν ἔπαιρνε εὐθύνη νὰ σταθῇ ἀπὸ κάτω χωρὶς κάποια προστατευτικὴ κατασκευή. Ἡ τραγικότης τῆς μελέτης λοιπὸν ἔγκειται στὸ ὅτι ἐδημιουργήθη αὐτὸ τὸ μέσο τὸ ὁποῖο θὰ μεταφέρη ἑκατοντάδες ἀνθρώπους ἐντός της ἁμαξοστοιχίας καὶ δὲν προεβλέφθη κάποια προστασία ἀπὸ τὸν κίνδυνο μερικῆς ἢ ὁλικῆς πτώσεως τοῦ κτιρίου.

Ἐγὼ προσωπικῶς ἔστειλα ἐπιστολὲς σὲ ῥαδιοφωνικοὺς σταθμοὺς ὥστε νὰ δημοσιοποιήσουν τὸ θέμα, καὶ ἕνας ἐξ αὐτῶν τὸ ἔπραξε, ἀποσπασματικῶς ὅμως χωρὶς νὰ ἀναφερθῇ στὸν βασικὸ κίνδυνο τοῦ κτιρίου, παρὰ μόνο στὴν ἀνάγκη νὰ ἀπομακρυνθοῦν τότε τὰ μπάζα.

Ἐπαναλαμβάνω: δίπλα στὶς γραμμὲς τοῦ τρᾶμ εὑρίσκεται ἕνα ἑτοιμόῤῥροπο κτίριο γιὰ τὸ ὁποῖο ἡ μελέτη τοῦ τρὰμ προέβλεψε …τίποτα!!!

Πρὸ τριῶν ἡμερῶν λοιπόν, καὶ ἐνῶ τὸ Μέσο εὑρίσκετο ἐν λειτουργίᾳ, κατέπεσαν ἐκ νέου τμήματα τοῦ κτιρίου τὰ ὁποία εὐτυχῶς δὲν ἐκτύπησαν τὰ βαγόνια. Πιθανολογῶ πὼς θὰ κρατήση καιρὸ αὐτὴ ἡ διαδικασία πτώσεως καὶ καθαρισμοῦ ὅπως ἄλλωστε εἶναι ἀναμενόμενο γιὰ μίαν χώρα-χῶρο σὰν τὴν δική μας.

Μπουρδέλο.

Δαφνομήλης Εὐστάθιος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply