Δὲν πρέπει νὰ ὑποτιμοῦμε τοὺς Τούρκους

Μὴν ὑποτιμᾶτε τοὺς Τούρκους.
Τὸ δικό μας πολιτικὸ σύστημα ἔχει ξεπουλήση τὰ πάντα!!

Ἡ ἔκθεσις «Νιχᾶτ Ἐρὶμ» καὶ οἱ σημερινὲς ἀπορίες μας!

Γράφει ὁ Λουκᾶς Δ. Συμπερὰς

Τὸ 1956, ὁ τότε πρωθυπουργὸς τῆς Τουρκίας Ἀντᾶν Μεντερὲς ἀπεφάσισε νὰ ἀναθέσῃ στὸν πανεπιστημιακὸ καθηγητὴ τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου, Νιχὰτ Ἐρίμ, τὴν σύνταξη μίας ἐκθέσεως, ὑπὸ τῆς ὁποίας θὰ βασίζετο ὁ μελλοντικὸς πολιτικὸς σχεδιασμὸς τῶν τουρκικῶν κυβερνήσεων, ὅσον ἀφορᾶ στὸ θέμα τῆς Κύπρου.

Ὁ Νιχὰτ Ἐρὶμ εἶχε ἀποδεχθῆ τὴν πρόταση καὶ στὰ τέλη τοῦ 1956 εἶχε παραδώση ὁλοκληρωμένη τὴν ἔκθεση στὴν τότε κυβέρνηση τοῦ Ἀντᾶν Μεντερές. Ἐκείνη ἡ ἔκθεσις τοῦ Νιχὰτ Ἐρὶμ ἀπετέλεσε, ὅπως εἶναι πιὰ γνωστό, τὸ βασικὸ σχέδιο-μοντέλο, τὸ master plan τῆς τουρκικῆς ἐπὶ τοῦ κυπριακοῦ πολιτικῆς.
Υἱοθετήθη δὲ ἀπὸ ὅλες, ἀνεξαρτήτως, τὶς τουρκικὲς κυβερνήσεις, οἱ ὁποῖες τὸ ἠκολούθησαν μὲ ἐντυπωσιακὴ συνέπεια.

Τὰ βασικὰ σημεῖα τῆς  ἐκθέσεως ἔλεγαν:

  1. Ἡ διεκδίκησις τῆς ἀποδόσεως τῆς Κύπρου στὴν Τουρκία στηρίζεται σὲ πολιτικοὺς λόγους. Παρὰ ταῦτα πρὸ κειμένου νὰ μὴ δηλητηριάζονται οἱ σχέσεις Ἡνωμένου Βασιλείου – Τουρκίας – Ἑλλάδος, ἐὰν παραχωρηθῇ αὐτοδιοίκησις στὸ νησί, ἡ καλλιτέραες λύσις εἶναι ἡ μέση λύσις διχοτομήσεως.
  2.  Στὴν Κύπρο διαβιοῦν δύο διαφορετικὲς κοινότητες, δύο διαφορετικὲς ὁλότητες δύο ὀντότητες ἡ κάθε μία ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἔχει τὸ δικαίωμα τῆς αὐτοδιαθέσεως. Τὸ μέλλον τῶν δύο ὀντοτήτων τῶν δύο λαῶν, ἀνεξαρτησία, ἕνωσις μὲ τὴν μητέρα-πατρίδα, συνέχισις τῆς βρεταννικῆς διοικήσεως ἢ κάτι ἄλλο θὰ ἀποφασισθῆ κατόπιν δημοψηφίσματος σὲ κάθε μία ἀπ’ αὐτές.
  3.  Ἡ ἀρχὴ τῆς αὐτοδιαθέσεως θὰ ἐφαρμοσθῆ μὲ τὴν μετακίνηση Ἑλληνικῶν πληθυσμῶν ἔτσι ὥστε νὰ ὑπάγονται στὴ διακυβέρνηση τῆς ἀρεσκείας τους. Ἡ ἐν λόγῳ μετακίνησις δὲν συνιστᾶ ἄσκοπη ταλαιπωρία ἀλλὰ θὰ βοηθήση νὰ μὴν καταπατηθοῦν τὰ δικαιώματα τῆς Τουρκικῆς κοινότητας ποὺ σήμερα εἶναι μειοψηφική, θὰ διασφαλισῆ ἡ ἀσφάλεια τῆς Τουρκίας καὶ θὰ ἀποφευχθῆ μία μελλοντικὴ κρίσις.
  4. Ἡ Τουρκία θὰ πρέπη νὰ καθορίσῃ τὴν προσφοροτέρα γι’ αὐτὴν μορφὴ διχοτομήσεως λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τὰ οἰκονομικὰ καὶ στρατιωτικά της συμφέροντα καθὼς καὶ τὰ συμφέροντα τῶν Τουρκοκυπρίων. Στὴν ἀσφάλεια τῆς περιοχῆς ποὺ θὰ παραχωρηθῆ στοὺς ῤωμιοὺς τῆς Κύπρου θὰ πρέπηνὰ συμμετέχῃ καὶ ἡ Τουρκία γιατί τὸ θέμα σχετίζεται μὲ τὴν ἀσφάλειά της καθὼς καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Ἡ Ἑλλὰς δὲν δύναται νὰ ζητήσῃ τὸ ἴδιο δικαίωμα γιὰ τὴν Τουρκικὴ περιοχὴ διότι τὸ νησὶ ἀπέχει ἀπὸ τὴν Τουρκία 45 ν.μ ἐνῶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα 600 ν.μ..
  5. Πρέπει νὰ ἐπιδιωχθεῇ ἡ ἐλευθέρας μετάβασις Τούρκων πρὸς τὴν Κύπρο. Ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι θὰ λάβουμε τὰ μέτρα μας τὸ σύνολο τοῦ Τουρκικοῦ πληθυσμοῦ μπορεῖ νὰ αὐξηθῇ στὸ ποσοστὸ ποὺ ἀνήρχετο ἐπὶ Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Τότε δὲν θὰ ἀνησυχοῦμε γιὰ τὴν ἔκβαση τοῦ δημοψηφίσματος ποὺ θὰ γίνη εἴτε γιὰ τὸν καθορισμὸ τοῦ συνόλου τῆς νήσου εἴτε τῆς διχοτομήσεως.

Διαβάζοντας τὴν ἔκθεση ποὺ συνετάχθη τὸ 1956 ἀντιλαμβανόμεθα πὼς οἱ στόχοι ὅπως εἶχαν προδιαγραφῆ τότε, ἐὰν ὄχι πλήρως, ἔχουν περίπου πραγματωθῆ σήμερα.
Σὲ αὐτὸ συνετέλεσαν ὅλες οἱ τουρκικὲς κυβερνήσεις τῶν τελευταίων δεκαετιῶν ποὺ δὲν ἐλοξοδρόμησαν στὸ ἐλάχιστον, ὅπως ἐπίσης καὶ οἱ ἀντίστοιχες στρατιωτικὲς ἡγεσίες ποὺ ὅποτε ἐκλήθησαν ἔδωσαν λύσεις χωρὶς τὴν ὅποια πολιτικὴ παρέμβαση.

Συμπερασματικῶς.
Ἡ ἔκθεσις αὐτὴ παρ’ ὅ,τι συνετάχθη τὸ 1956, «ἔβλεπε» τόσο ἐμπρός, ποὺ σὲ βάθος 60 ἐτῶν παραμένει «ἐπίκαιρος» ἀλλὰ καὶ μείζονος στρατηγικῆς σημασίας ἔγγραφο.

Τὰ σχόλια δικά σας, ὅσον ἀφορᾶ στοὺς ἀντιστοίχους δικούς μας σχεδιασμοὺς τὰ τελευταία 60 χρόνια καὶ ὅσα ἕπονται!

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply