Δικαίωμα στὴν ζωὴ ἔχουν μόνον οἱ ἀγωνιστές!!!

Ὁ χρόνος ποὺ εἴχαμε γιὰ νὰ …παίζουμε φθάνει στὸ πέρας του καὶ τώρα πιὰ θὰ ἀναγκασθοῦμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν ὠμὴ πραγματικότητα, εἶτε τὸ θέλουμε εἶτε ὄχι.

Δὲν ἔχουμε πλέον δικαιολογίες καὶ δικαίωμα στὶς ἀναβολές.
Ἐὰν δὲν ἐπιλέξουμε μόνοι μας νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὴν πλασματικὴ αὐτὴν εἰκόνα, ποὺ τόσες δεκαετίες διατηροῦμε γιὰ νὰ μὴν ξεβολευθοῦμε, τότε ἡ προσγείωσίς μας θὰ εἶναι πολὺ σκληρή. Δὲν ἔχουμε περιθώρια πλέον μά, κυρίως, δὲν ἔχουμε δικαιολογίες. Ὅλοι μας, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, γνωρίζουμε πολὺ καλὰ τὸ ποῦ ἀκριβῶς πορευόμεθα. Κι ὅλοι μας, ὅσο καθυστεροῦμε νὰ πάρουμε τὶς ἀποφάσεις μας, τόσο μειώνουμε τὶς πιθανότητες ἀνακάμψεώς μας.

Δὲν εἶναι ὥρα γιὰ ἡττοπάθειες καὶ κοπώσεις. Εἶναι ὥρα νὰ σταθοῦμε στὰ πόδια μας καὶ νὰ ἐξακολουθήσουμε τοὺς ἀγῶνες μας, ἀκόμη κι ἐὰν πιστεύουμε πὼς εἶναι παράλογον. Τὸ ὀφείλουμε σὲ ἐμᾶς, στὰ παιδιά μας μά, κυρίως, σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν καὶ θὰ ἀπαιτηθῆ νὰ πατήσουν σὲ ἐλεύθερο τόπο.
Τώρα ὅμως, ὅσο κι ἐὰν αἰσθανόμεθα κουρασμένοι καὶ ἀπομονωμένοι, ὀφείλουμε νὰ σηκωθοῦμε ξανά, μὲ πείσμα καὶ ὁρμή, στὰ πόδια μας, γιὰ νὰ ξεκινήσουμε καὶ πάλι, ἀλλὰ καὶ ὄσες φορὲς θὰ ἀπαιτηθῆ, νέους ἀγῶνες, ἀλλὰ καὶ νέους ὀραματισμούς, ποὺ θὰ μᾶς δείξουν τὸ πῶς θὰ ἔπρεπε πράγματι νὰ εἶναι ὁ κόσμος μας.

Φιλονόη

εἰκόνα

Leave a Reply