Δὲν θὰ μᾶς …σώση κάποιος ἐὰν δὲν ἤμαστε ἕτοιμοι νὰ σωθοῦμε μόνοι μας!!!

Κυττῶ γύρω μου διαρκῶς καὶ βλέπω πολλοὺς ἐπιδόξους …«ἐθνοσωτῆρες», ποὺ τελικῶς, ἕνας πρὸς ἕναν, ἀποδεικνύονται μόνον προσχήματα γιὰ νὰ μᾶς …καθυστεροῦν. Ἀνεξαρτήτως λοιπὸν τῆς φιλοδοξίας τους, τῶν μηχανισμῶν στηρίξεώς τους, ἀλλὰ καὶ τῆς κάθε λογῆς προπαγάνδας, σιγά-σιγά, ἕνας πρὸς ἔναν, ἀποδομῶνται καὶ ξεγυμνώνονται ἀπὸ πελατειακοὺς χειροκροτητές.
Κι αὐτό, ὅσο κι ἐὰν δὲν μᾶς ἀρέσῃ, ἐφ΄ ὅσον ὅλο καὶ βουλιάζουμε σὲ ἀμέτρητες προδοσίες, τελικῶς εἶναι ἰδιαιτέρως εὐχάριστον, διότι μᾶς ὁδηγεῖ οτὸ νὰ ὑποχρεωθοῦμε, ἅπαντες, νὰ ἀναλάβουμε τὴν εὐθύνη τῶν πράξεών μας, τῶν ζῳῶν μας καὶ τοῦ κοινοῦ μας μέλλοντος.

Ἡ περίοδος ποὺ ἐντός της διαβιοῦμε εἶναι ἰδιαιτέρως δύσκολος καὶ ἐπίπονος, ἀλλὰ αὐτὸ εἴπαμε, ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἐξέλθουμε τῶν τελμάτων μας. Πρῶτα ἀπὸ ὅλα μᾶς χρειάζεται νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ ψεύδη ποὺ μᾶς βαραίνουν καὶ μετὰ νὰ στραφοῦμε πρὸς τὴν κατάκτησιν τῆς ἀληθείας. Πῶς θά μπορούσαμε λοιπόν νά ἐκτιμήσουμε τήν ἀλήθεια ἐάν τά πρίσματά μας ἦσαν λάθος; Ἀκόμη κι ἐὰν αὐτὴν τὴν στιγμὴ ἐνεφανίζετο ἐμπρός αὐτός, ὀ ἕνας, ὁ κατάλληλος, θά ἤμασταν ἐμεῖς εἰς θέσιν νά τόν ἀναγνωρίσουμε;

Πρῶτα λοιπὸν θὰ καθαρθοῦμε καὶ μετὰ θὰ πορευθοῦμε ἐκεῖ ποὺ χρειαζόμεθα… Πρῶτα θὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ κάθε μορφῆς «-ισμούς» ποὺ μᾶς κρατοῦν σιδηροδεσμίους, μὲ ἀόρατες ἀλλὰ ἄφθαρτες ἁλυσίδες, καὶ μετὰ θὰ ἀναζητήσουμε τὸν δρόμο γιὰ τὸ Φῶς. Πρῶτα θὰ μάθουμε νὰ πατᾶμε μόνοι μας στὰ πόδια μας, καὶ μετὰ θὰ συστρατευθοῦμε ὅλοι μας πρὸς ἕναν κοινὸ σκοπό.

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὅλοι μας διανύουμε τὶς ἀτομικές μας διαδρομές, ποὺ ἐὰν εἶναι ἐπιβαρυντικὲς γιὰ τὸ σύνολον, ἀργὰ ἢ γρήγορα, μᾶς ἀπογυμνώνουν καὶ περιθωριοποιούμεθα.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὅλοι μας καλούμεθα καθημερινῶς νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὶς ἀτομικές μας πλαστότητες καὶ νὰ ἀλλάξουμε τὶς ὀπτικές μας καὶ τὸν τρόπο σκέψεώς μας.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς σὲ λίγο, σὲ πολὺ λίγο πλέον, ἡ Ἀνάγκη θὰ μᾶς ὑποδείξῃ πολλὰ περισσότερα ἀπὸ ὅσα τώρα, ποὺ δὲν τὴν ἀφουγκραζόμεθα, μᾶς ψιθυρίζει.
Ἔως τότε ὅμως ἂς παύσουμε νὰ ζητᾶμε ἔξω ἀπὸ ἐμᾶς σωτηρία. Ἡ σωτηρία, ἐὰν θὰ ἔλθῃ, θὰ εἶναι ἀποτέλεσμα καθαρὰ προσωπικῶν μας ἀγώνων καὶ ὄχι ἀποτέλεσμα …ἐλεημοσύνης καὶ εὐσπλαχνίας διαφόρων «σωτήρων».

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply