Δίκαιον, νομιμότης, ἀθῷα θύματα καὶ ἀληθὴς Ἐξουσία… (β)

Λέγαμε λοιπὸν γιὰ τὴν Ἐξουσία, τὴν Νομιμότητα καὶ τὰ μέσα ποὺ χρησιμοποιεῖ γιὰ νὰ ἐλέγχῃ τοὺς χαχόλους (ἐμᾶς), πρὸ κειμένου νὰ μὴν διαμαρτυρόμεθα. Μία Ἐξουσία ποὺ ἐδῶ καὶ αἰῶνες διαστρεβλώνει τὴν Ἱστορία, δολοφονεῖ ἀγωνιστὲς τῆς Ἐλευθερίας καὶ κρατᾶ τοὺς λαοὺς περιμαντρωμένους στὰ γρανάζια της. 

Δίκαιον, νομιμότης, ἀθῷα θύματα καὶ ἀληθὴς Ἐξουσία… (α)

Μία Ἐξουσία ποὺ χρησιμοποιεῖ διαρκῶς τὸ Χρῆμα ὡς μέσον (καὶ μόνον), κρατώντας στὰ χέρια της τὸν ἔλεγχο τῆς διακινήσεώς του, πρὸ κειμένου νὰ τὴν ὑπηρετοῦν πιστὰ τὰ τσιράκια της.
Μία Ἐξουσία ποὺ παραμένει στὸ ἀπυρόβλητον, ἀλλάζοντας βιτρίνες καὶ ὀνόματα (βασιλεία, δικτατορία, δημοκρατία), ἀλλὰ οὐδέποτε τακτικές.

Συνέχεια

Ἱστορικὲς (ἀναγκαῖες γιὰ ὅλους μας) ἀποδομήσεις…

…καὶ ποὺ ἐὰν τὶς συνειδητοποιήσουμε, θὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ πόσο ἀνθελληνικὸ μόρφωμα εἶναι τὸ (κατ’ ἐπίφασιν) κράτος «Ἑλλάς»!

Εἶναι ἔκδηλος ἡ πίκρα καὶ ἡ ἀπογοήτευσις ποὺ ἀναδύεται ἀπὸ τὴν μελέτη τῶν προσφάτων ἱστορικῶν γεγονότων. Συναισθήματα θλίψεως καὶ ὀργῆς πλημμυρίζουν κάποιον (ὄχι ἀπαραιτήτως συστηματικό) ἐρευνητὴ τῆς Ἱστορίας, ὅταν καταπιάνεται μὲ τὴν μελέτη τῶν (ἔστᾦ) γνωστῶν (καὶ ἀποδεκτῶν), τοὐλάχιστον, ἱστορικῶν γεγονότων. Ἰδίως δὲ τοὺς τελευταίους δύο αἰῶνες, ποὺ ἐπισήμως διαθέτουμε καὶ «ἑστία ἐλευθέρα» (λέει), κατὰ τὰ διεθνῆ πρότυπα, εἶναι πασιφανὲς τὸ πόσο πολὺ οἱ ἀπ΄ εὐθείας ἐκπρόσωποι τῶν τοκογλύφων μερίμνησαν (καὶ μεριμνοῦν) γιὰ νὰ παραμείνουμε ὑπὸ τὸν ἔλεγχό τους «οἰκειοθελῶς», βάζοντας χέρι ἰδίως στὶς ἱστορικὲς ἀποδείξεις, ποὺ θὰ τοὺς ἀποκαθήλωναν. Συνέχεια

Θά ἀφήσουμε τούς ἱστορικούς τοῦ μέλλοντος νά μᾶς χλευάζουν;

Νά μᾶς χλευάζουν; Ναί, γιατὶ ὄχι… Ὁ κάθε ἱστορικὸς πορεύεται βάσει στοιχείων, ὅταν κι ἐφ΄ ὅσον παραμένῃ στοιχειωδῶς ἔντιμος ἐρευνητὴς (ποιός ἦλθε;)… Τὰ ἐπίσημα ἱστορικὰ στοιχεία, τοὐλάχιστον στὶς ἡμέρες μας, τὰ διαχειρίζεται ἕνας καὶ μόνον …«ἱερός» τοκογλύφος: ἡ «Ἐθνικὴ Τράπεζα» τῶν Rothschild!!!

Συνέχεια

Δράσεις Ἐθνικῆς Τραπέζης στὴν Μικρὰ Ἀσία

Δράσεις Ἐθνικῆς Τραπέζης στὴν Μικρὰ ἈσίαἩ ἐπέκτασις τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, εἰς τὴν Μ. Ἀσίαν, τὸν Αὔγουστον τοῦ 1919, ἠκούσθη μὲ ἰδιαιτέραν χαρὰ ἀπὸ τὸν ἐμπορευόμενον κόσμον. Κατ’ ἀρχὰς ἐσχηματίσθη μία ἐπιτροπὴ οἰκονομικῶν μελετῶν, ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τοῦ ἐπιθεωρητοῦ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης Ἀλεξ. Κορυζῆ. Εἶχε προσλάβει ἐξ Ἀθηνῶν ὡς συνεργάτας του τοὺς ἀνωτέρους ὑπαλλήλους Θυμενάκην, Τρακάκην καὶ Ἀναστασόπουλον. Ἡ Ἐπιτροπὴ αὕτη κατέγινε κατ’ ἀρχὰς εἰς τὴν μελέτην τοῦ ζητήματος τῆς ἐπιβολῆς τῆς δραχμῆς ἐν Μ. Ἀσίᾳ. Σειρὰ διαφωτιστικῶν ἄρθρων τοῦ Ἀλεξ. Κορυζῆ ἐδημοσιεύθησαν εἰς τὰς Ἑλληνικὰς ἐφημερίδας, μετεφράσθησαν δὲ μετέπειτα καὶ ἐδημοσιεύθησαν εἰς τὰς Γαλλικάς, Ἀρμενικάς, Ἰσραηλιτικὰς καὶ Τουρκικάς. Τὰ θέματα τὰ ὁποῖα ἀπησχόλησαν κατόπιν τὴν Ἐπιτροπὴν τῶν οἰκονομικῶν μελετῶν, ἦσαν τὰ ἀκόλουθα: Συνέχεια

Ἱστορία ποὺ γράφεται κατ’ ἐντολὴν τῶν τοκογλύφων…

Σε μία χώρα όπου αποκαλείται «ΕΘΝΙΚΗ» μία καθαρά ΙΔΙΩΤΙΚΗ τράπεζα, με ιδρυτές και βασικούς μετόχους τους Rothschild, γεγονός που φρόντισαν ιστορικοί, πολιτικοί και δημοσιογράφοι να το αποκρύψουν από την πλειοψηφία του λαού μας, βοηθάει να κατανοήσουμε τον έλεγχο που έχουν οι τοκογλύφοι επάνω στην πληροφορία, αλλά ακόμα και στην ιστοριογραφία.

Ἱστορία ποὺ γράφεται κατ' ἐντολὴν τῶν τοκογλύφων...1 Συνέχεια

Χρησιμοποίησε πλαστά ἔγγραφα ἡ Ἐθνική Τράπεζα; (ἐξώδικον) (4)

«…Σας ενημερώνω πως κατά την προσεχή κατάθεση Προτάσεων στα πλαίσια της από 6-9-2016 Τακτικής Αγωγής που άσκησα ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου εναντίον της εταιρείας σας, στην οποία συμμετέχουν αρκετές δεκάδες προσθέτως παρεμβαίνοντες από όλο τον κόσμο, αν χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε από τα παραπάνω πλαστά και αθεώρητα έγγραφα, θα ζητήσω την ποινική δίωξή και σύλληψή όλων των υπευθύνων με την διαδικασία του αυτοφώρου, ανάμεσα στους οποίους και προσωπικά εσάς, με εξαίρεση φυσικά τα άτομα ειδικής δοσιδικίας….»Χρησιμοποίησε πλαστά ἔγγραφα ἡ Ἐθνική Τράπεζα; (ἐξώδικον) (4)1 Συνέχεια