Δίκαιον, νομιμότης, ἀθῷα θύματα καὶ ἀληθὴς Ἐξουσία… (β)

Λέγαμε λοιπὸν γιὰ τὴν Ἐξουσία, τὴν Νομιμότητα καὶ τὰ μέσα ποὺ χρησιμοποιεῖ γιὰ νὰ ἐλέγχῃ τοὺς χαχόλους (ἐμᾶς), πρὸ κειμένου νὰ μὴν διαμαρτυρόμεθα. Μία Ἐξουσία ποὺ ἐδῶ καὶ αἰῶνες διαστρεβλώνει τὴν Ἱστορία, δολοφονεῖ ἀγωνιστὲς τῆς Ἐλευθερίας καὶ κρατᾶ τοὺς λαοὺς περιμαντρωμένους στὰ γρανάζια της. 

Δίκαιον, νομιμότης, ἀθῷα θύματα καὶ ἀληθὴς Ἐξουσία… (α)

Μία Ἐξουσία ποὺ χρησιμοποιεῖ διαρκῶς τὸ Χρῆμα ὡς μέσον (καὶ μόνον), κρατώντας στὰ χέρια της τὸν ἔλεγχο τῆς διακινήσεώς του, πρὸ κειμένου νὰ τὴν ὑπηρετοῦν πιστὰ τὰ τσιράκια της.
Μία Ἐξουσία ποὺ παραμένει στὸ ἀπυρόβλητον, ἀλλάζοντας βιτρίνες καὶ ὀνόματα (βασιλεία, δικτατορία, δημοκρατία), ἀλλὰ οὐδέποτε τακτικές.

Βρὲς λοιπὸν ποιὸς ἐλέγχει τὸ Χρῆμα καὶ θὰ καταλάβης τὸ ποιὸς πραγματικὰ διοικεῖ.
(Ὄχι ποιὸς τὸ ἀπολαμβάνει ἢ ποιὸς τὸ ἀποδέχεται ἢ ποιὸς τὸ ὑφαρπάζει, ἀλλὰ ποιὸς τὸ παράγει καὶ τὸ διαμοιράζει ὅπως τὸν ἐξυπηρετεῖ.)

Γνωρίζουμε μέ ποιούς, μέ τί καί γιατί πολεμοῦμε 

Ἐξουσία εἶναι Μία, Ἰδία καὶ Ἀπόλυτος Ἀρχὴ ἐδῶ καὶ αἰῶνες, ποὺ χρησιμοποιεῖ πολλὲς μορφὲς βίας, γιὰ νὰ μὴν ἀπομειώνεται ἡ Δύναμίς της. Βίας δίχως ἀρχὴ καὶ τέλους. Βίας ἠθικῆς, νοητικῆς μὰ καὶ σωματικῆς.

Ἕνα, σαφῶς ἰσχυρότατον, ἀλλὰ πρωτεῦον ὅπλον, στὸ ὁποῖον πατᾶ γιὰ νὰ ὑφίσταται διαρκῶς αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ Ἐξουσία, εἶναι ἡ λήθη τῶν λαῶν. Ἡ λήθη τῶν λαῶν ὅμως δὲν ἔρχεται μόνη της, ἀλλὰ συστηματικῶς καλλιεργεῖται, μὲ πολλοὺς τρόπους. Εἴτε μὲ τὶς ἱστορικὲς ἀποσιωπήσεις εἴτε ὅμως καὶ μὲ τὶς ἱστορικὲς διαστρεβλώσεις καὶ ἀνακρίβειες. Χρησιμοποιώντας ἀκραία βία, ἐξολοθρεύοντας ὅσους θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποδείξουν τὴν ἀναλήθεια τῶν ἱστορικῶν …ἐκδοχῶν καί, κυρίως, γενοκτονώντας τοὺς ἰδίους τοὺς ἔχοντες τὴν πληροφορία (ἀκόμη καὶ ὁλοκλήρους λαούς), ἡ λήθη ἐπιτυγχάνεται καί, τελικῶς, καθίσταται μία πολὺ βολικὴ (γιὰ τὴν Ἐξουσία) …«πραγματικότης». Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ...κερνᾶ ἱστορία!!!1

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα …κερνᾶ ἱστορία!!!

Κι ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς ἄσχετες ἀπόψεις, λογικὲς καὶ μὴ (ἔως ἀκόμη καὶ …ἀρλουμπολογίες) ἀκοῦμε, ἀναφορικῶς μὲ τὰ αἴτια τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, ἀλλὰ οὐδέποτε τὸν ῥόλο (καί) τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης σὲ αὐτήν.

Δράσεις Ἐθνικῆς Τραπέζης στὴν Μικρὰ Ἀσία

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἡ Ἱστορία γράφεται ἀπὸ τοὺς νικητές.

Πολὺς Δίας μᾶς ἔζωσε…

Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες.

Κι ἐνᾦ θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς ἀπασχολῇ σοβαρά, ἐμᾶς, ὡς πολῖτες, πὼς ὁ κύριος καὶ μοναδικὸς καὶ ἀπόλυτος διαχειριστὴς τῶν τεκμηρίων τῆς Ἱστορίας μας εἶναι μία …τράπεζα, ἐν τούτοις ἐλαχίστη ἀξία δίδουμε στὸ γεγονός!!! Βλέπετε ἡ λήθη ἔχει ἤδη παγιωθῆ κι ἐμεῖς, ἐκτὸς τοῦ ὅ,τι ἀγνοοῦμε τοὺς (πραγματικούς) ἐχθρούς μας, ἐπὶ πλέον ἀναλώνουμε τὶς δυνάμεις μας σὲ δευτερεύοντα καὶ  τριτεύοντα ζητήματα, ἀν τὶ νὰ ἐπικεντρωθοῦμε στὸ ἕνα: ποιὸς (καὶ πῶς καὶ γιατί) κρατᾶ τὴν Ἐξουσία.

Ἐπισήμως πάντα ὅμως διαβιοῦμε σὲ καθεστὼς Δημοκρατίας.
Καί, ἐπισήμως φυσικά, ὁ βασικὸς ἔλεγχος, μὰ καὶ ἡ ὑλοποίησις τῆς Δημοκρατίας μας ὑλοποιεῖται ἀπὸ τὶς Τρεῖς (φερόμενες ὡς) Διακριτὲς Ἐξουσίες.

  • Νομοθετικὴ (κοινοβούλια),
  • Ἐκτελεστικὴ (δημόσιος διοίκησις, κυβερνήσεις),
  • Δικαστικὴ (δικαστήρια).

Ἀκόμη πιὸ …ἐπισήμως φυσικά, κατὰ περίπτωσιν, περιπλέκεται καὶ ἡ (φερομένη ὡς) Τετάρτη Ἐξουσία, ὁ Τύπος, σὲ αὐτὴν τὴν …βιτρίνα Ἐξουσιῶν.
Ἐννοεῖται πὼς μία Πέμπτη Ἐξουσία, ἀρκούντως σκιώδης, ἀλλὰ ἰδιαιτέρως ἰσχυρά, ἡ Ἐκκλησιαστικὴ (ἀνεξαρτήτως θρησκείας καὶ δόγματος) δρᾶ ὡς ἔνας ἀπὸ τοὺς οὐσιοδεστέρους μηχανισμοὺς ἀποκρύψεως καὶ διαστρεβλώσεως τῆς Ἀληθείας, ἐνᾦ παραλλήλως μετέχει ἐνεργῶς στὸν ἔλεγχο τῶν πληθυσμῶν, ἐδῶ καὶ αἰῶνες.

Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι λίγο διαφορετική. Οἱ (φερόμενες ὡς) Τρεῖς Ἐξουσίες ποὺ ὄφειλαν νὰ εἶναι Διακριτές, μαζὺ μὲ τὴν (φερομένη ὡς) Τετάρτη Ἐξουσία, ποὺ θὰ ὄφειλε νὰ παραμένῃ σταθερὰ ἀνεξάρτητος, ὑπερασπιστὴς καὶ ὑποστηρικτὴς τῆς Διακρίσεως τῶν Ἐξουσιῶν, μὰ καὶ οὐσιώδης πυλών τους, εἶναι ἕνα καὶ τὸ αὐτό: μία βιτρίνα.
Καί, ἐννοεῖται πώς, ἡ σκιώδης Πέμπτη Ἐξουσία, ποὺ ναὶ μὲν δὲν ἀπολαμβάνει σήμερα (ἐπισήμως πάντα) κάτι ἐκ τῶν ἀπολαβῶν τῆς Ἐξουσίας, οὐδέποτε ἔπαυσε νὰ ὑπάρχῃ καὶ οὐδέποτε ἔπαυσε νὰ ὑποστηρίζῃ τὴ μία καὶ πραγματικὴ ἐξουσία: τὸν πρὸ αἰώνιο τοκογλύφο.

Ἐὰν λοιπὸν κάποια παράμετρος τῶν (φερομένων ὡς) Διακριτῶν Ἐξουσιῶν ἀρνηθῇ νὰ ὑπηρετήσῃ πιστὰ καὶ ἀπόλυτα τὴν μία (πραγματική) Ἐξουσία, τότε ἁπλῶς …παύει νὰ ὑπάρχῃ. Κι ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, ἐὰν κάποιος (χὰ χὰ χά…) ἀνεξάρτητος δημοσιογράφος, ἢ κάποιος (χὰ χὰ χά…) ἔντιμος δικαστής, ἢ κάποιος (χὶ χὶ χί…!!!) ἠθικὸς νομοθέτης ἢ κάποιος (χὸ χὸ χό…) εὐσυνείδητος κρατικὸς λειτουργὸς ἀποφασίσῃ νὰ ὑπηρετήσῃ τὸ (κοινῶς ἀποδεκτόν) Δίκαιον, τότε, στοχοποιεῖται ἀπὸ ὅλες, σκιώδεις καὶ μή, Ἐξουσίες, μὲ …συνοπτικὲς διαδικασίες, ἐξαφανίζεται λοιδωρούμενος, καὶ καταλήγει …«ἐχθρὸς τοῦ λαοῦ»! 

Ἐδῶ καλὸ εἶναι νὰ σταθοῦμε λίγο στὸ Χρῆμα, ποὺ κατὰ κάποιους ἀποτελεῖ τὴν Ἕκτη Ἐξουσία.

Κι ἀκριβῶς ἐδῶ, μιᾶς καὶ ἔγινε ἀναφορὰ σὲ συμφέροντα, καλὸ εἶναι νὰ δοῦμε καὶ μίαν Ἕκτη Ἐξουσία, ἀπολύτως σκιώδη, ἀλλὰ περισσότερο τρομακτικὴ ὅλων: τὸ Χρῆμα. Αὐτό, τὸ Χρῆμα εἶναι ποὺ ὁρίζει τὸν ῥόλο, τὶς θέσεις καὶ τὶς πράξεις ὅλων τῶν πρὸ ἀναφερομένων (ἂς ποῦμε) Ἐξουσιῶν. Τὸ χρῆμα μετατρέπει τὸν δικαστή, τὸν νομοθέτη, τὸν ἱεροκήρυκα, τὸν κρατικὸ λειτουργό, τὸν δημοσιογράφο, τὸν ἀστυνομικό/στρατιωτικὸ σὲ …χειροκροτητή, ὑποστηρικτή, πραιτωριανό, διαπλεκόμενον, πρόθυμο ἠλίθιο ἢ χρήσιμο προπαγανδιστὴ καί, καταληκτικῶς, σὲ ἐχθρὸ τῶν λαῶν.
Πρόκειται δῆλα δὴ γιὰ τὸν σημαντικότερον πυλῶνα διαχειρίσεως κι ἐλέγχου ὅλων τῶν Ἐξουσιῶν ἤ, ἄλλως, πρόκειται γιὰ τὴν μία καὶ μόνη Ἐξουσία, ποὺ ὡς προκάλυμμά της (βιτρίνα, περιτύλιγμα) χρησιμοποιεῖ τὸν μῦθο τῶν τριῶν ἢ τεσσάρων ἢ καὶ πέντε λοιπῶν μορφῶν/ἐκδοχῶν/προσωπείων Ἐξουσίας.
Ὅστις κρατᾶ τὸ Χρῆμα (ἐκδοτικὸ δικαίωμα, διακίνησις, τόκος) εἶναι κι αὐτὸς ποὺ στὴν πραγματικότητα κρατᾶ ὅλην τὴν Ἐξουσία.

Δίκαιον, νομιμότης, ἀθῷα θύματα καὶ ἀληθὴς Ἐξουσία… (α)

Ὅμως, ἐπαναλαμβάνω, ἂν καὶ γίνομαι κουραστική, πὼς τὸ Χρῆμα εἶναι Μέσον κι ὄχι Ἐξουσία. Ὅσο κι ἐὰν προσπαθοῦν κάποιοι νὰ μᾶς τὸ παρουσιάσουν ὡς Ἐξουσία, αὐτὸ …ἀντιστέκεται!!! Τὸ Χρῆμα δὲν ἐξουσιάζει. Χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ ἐξουσιάζουν κάποιοι.

Ὁ Κράτος κι ὁ Βίας, βάσει τῆς Ἱστορίας (μυθολογίας) μας ἦσαν οἱ σημαντικότεροι βοηθοὶ τοῦ Διός-Θεοῦ-Ἐξουσίας. Ὁ (τό) Κράτος σήμερα ἀποτελεῖται ἀπὸ τοὺς ὑπαλλήλους του (δικαστές, νομοθέτες, δημοσίους ὑπαλλήλους, κόμματα) ἐνᾦ ἡ (ὁ) Βία(ς) ἀσκεῖται πολύ-ἐπίπεδα, σὲ διάφορες ἐκδοχὲς (ἐκπαιδευτικὸ σύστημα, Σώματα Ἀσφαλείας). Ὅμως, γιὰ νὰ ἀρχίσουμε νὰ κατανοοῦμε πλήρως αὐτὸν τὸν μηχανισμό, ἂς ἀναγνωρίσουμε (καταχρηστικῶς ἴσως) καὶ μίαν Ἕκτη Ἐξουσία, τὸ Παρακράτος.
Ἐξουσία, ἤ, γιὰ τὴν ἀκρίβεια, Ὑπό-Ἐξουσία, θὰ μπορούσαμε νὰ ἀποκαλέσουμε, τὸ Παρακράτος.
Τὸ Παρακράτος εἶναι τὸ ἀδελφάκι τοῦ Κράτους καὶ περιλαμβάνει στοὺς κόλπους του κάθε μορφὴ Βίας ποὺ ἐνᾦ ἐπισήμως στοχεύῃ τὸ Κράτος, ἐν τούτοις εἶναι ὁ σημαντικότερος πυλών του, ἐφ΄ ὅσον τὸ ὑπερασπίζεται μὲ λύσσα.

Κι ἀπὸ κοντὰ τὰ ἔμμισθα πρακτόρια τοῦ ΠΑΜΕ καὶ τοῦ πSoros…

Καὶ στὶς δύο προηγούμενες μεγάλες συγκεντρώσεις Θεσσαλονίκης καὶ Ἀθηνῶν, οἱ ἀναρχοάπλυτοι καὶ οἱ μπαχαλάκηδες ἀνακοίνωσαν ἀντισυγκεντρώσεις (συμπτωματικὰ) μίαν ὥρα πρὶν τίς, ἀπὸ καιροῦ προκαθορισμένες συγκεντρώσεις τῶν Ἑλλήνων.

Ὅλως συμπτωματικῶς πάλι στὴν σημερινὴ συγκέντρωση, ἡ ὁποία ἐξηγγέλθη γιὰ τὶς 7.00, ἐδῶ καὶ μῆνες, τό..ΠΑΜΕ ἐξήγγειλε δική του στὶς….6.00.

Ὄχι… Ἐγὼ δὲν εἶπα ποτὲ πὼς ὅλο αὐτὸ τὸ ἀληταριὸ εἶναι ἕνα καὶ τὸ αὐτό…

Λαοπρόβλητος ποὺ βλέπει λαὸ καὶ …τρέμει!!!

Γιατί τόση ἀστυνόμευσις;

Σὲ αὐτὸν τὸν …χορὸ τοῦ παρακρατισμοῦ ἐμπλέκεται καὶ ἡ (φερομένη ὡς) ἐγχώριος ἢ διεθνὴς τρομοκρατία.
Κι ἔτσι ἔχουμε (ὡς δεύτερον ἐπικρατοῦν στὴν χώρα), μετὰ τὸ …«δίκαιον» τῆς ἀσυλίας πολιτικῶν, κομματαρχῶν, δικαστῶν, νομικῶν, ναρκεμπόρων, λαθρεμπόρων, δουλεμπόρων, δημοσίων ὑπαλλήλων καὶ λοιπῶν διαπλεκομένων (στὸ κάθε λογῆς πρόγραμμα διατηρήσεως τῆς δουλείας μας, κυρίως μέσῳ τῆς «λεηλασίας» μας!) τὸ …«δίκαιον» τῶν (φερομένων ὡς) μπαχαλάκηδων, τῶν (φερομένων ὡς) ἀναρχικῶν, τῶν (φερομένων ὡς) ἀντί-ἐξουσιαστῶν, τῶν (φερομένων ὡς) τρομοκρατῶν, τῶν (φερομένων ὡς) ΑΝΤΙΦΑ, τῶν (φερομένων ὡς) ἀντί-κρατιστῶν (ἐπισήμως), καθὼς καὶ ἄλλα ἀνάλογα. Στὴν πραγματικότητα ὅμως ὑπερασπίζονται ὅλοι αὐτοί, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν ζωή τους, τὸ Κράτος, ἀσκώντας ἀδιακρίτως Βία.

Αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὸ …«δίκαιον», ποὺ ἐδῶ καὶ δεκαετίες ὑποστηρίζεται ἐπισήμως ἀπὸ τὰ δίκτυα τοῦ πSoros (καὶ τοὺς ἐντολοδόχους του τοκογλύφους, βεβαίως βεβαίως), ἀλλὰ καὶ τὸ …«δίκαιον» (εἰδικῶς αὐτὸ σὲ εἰσαγωγικὰ παρακαλῶ, γιὰ νὰ μὴν χαλᾶμε τὶς …«μανέστρες») τῶν θυμάτων, ποὺ χάνεται λίγο μετὰ τὸ πάθημά τους στὴν λήθη, εἶναι πλέον παγιωμένη συνθήκη. Πρὸς τοῦτον πολλαπλασιάζονται καὶ οἱ ἀδικαίωτοι (ἀμέτρητοι ἀκόμη) νεκροὶ ἀπὸ τὶς πρόσφατες πυρκαϊές, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς παλαιώτερες, καθὼς καὶ κάτι …«ἀδέσποτα» κοριτσάκια σὰν τὴν Μυρτούλα, ἢ σὰν τοὺς νεκροὺς τῆς ΜΑΡΦΙΝ καὶ τῆς Αἰγίνης, ποὺ καταλήγουν …ἀναμνήσεις γραφικῶν. Πρὸς τοῦτον καὶ ἕνας Ἀξαρλιᾶν κάποτε ἐθεῳρεῖτο μὲν …«παράπλευρος ἀπώλεια» ἀπὸ τὶς ἀρχές, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ἦταν ἕνα ἀτυχὲς θῦμα (χὰ χὰ χά…!!!) «τρομοκρατικῆς ὁμάδος». Μίας παρέας οὐσιαστικῶς ἐμμίσθων πρακτόρων, ποὺ ἐξυπηρετοῦσαν (κατὰ περίπτωσιν -πάντα- ἐν γνώσει ἢ ἐν ἀγνοίᾳ τους) ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον οἰκονομικὰ συμφέροντα, ἀλλὰ οὐχὶ ἰδεολογικά.

Θῦμα πολέμου οἰκονομικῶν συμφερόντων ἦταν ὁ (κάθε) Ἀξαρλιὰν ἐν ὀλίγοις. Θύματα πολέμου οἰκονομικῶν συμφερόντων ἐπίσης καὶ ἡ κάθε Μυρτούλα, μαζὺ μὲ τοὺς νεκροὺς τῆς ΜΑΡΦΙΝ, ἀλλὰ καὶ τοὺς νεκροὺς ἀπὸ τὶς πρόσφατες (ἢ καὶ παλαιώτερες) πυρκαϊές.
Εἴπαμε… Ἡ ἐπικάλυψις «τρομοκρατία», μὲ ὅλα τὰ παραμάγαζά της (ἀκόμη καὶ τὴν κατασκοπεία), ἐξυπηρετεῖ θαυμάσια πολύ-ἐπίπεδα παιχνίδια καὶ οἰκονομικὰ συμφέροντα μά, κυρίως, τὰ ἴδια τὰ κράτη, ποὺ πλέον «πρέπει» νὰ θεσπίσουν «ἀντί-τρομοκρατικούς» νόμους, πρὸ κειμένου τὸ πόπολο νὰ αἰσθάνεται (ὑπὸ τὴν κρατική, ἀσφυκτική, ἀστυνόμευσιν) ἀσφαλές.

Περισσότερα γιὰ τὸ εἶδος τῆς (κάθε) «17 Νοέμβρη» μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ἐδῶ:

Δολοφονία Σῶντερς. Ἕνα ἀπὸ τὰ πληρωμένα συμβόλαια τῆς «17 Νοέμβρη».

«Ἐπανασταστικὲς Ὀργανώσεις». Ἡ ἀλήθεια ποὺ μᾶς ἔκρυψαν ἐπιμελῶς.

Δημοκρατίας κίνδυνοι ἐκ τῆς …«τρομοκρατίας»;

Φυσικά… Κοντὰ στὰ παραπάνω στοιχεία, ποὺ φειδωλῶς (ἔως καὶ …οὐδόλως) μᾶς παρουσιάζουν τὰ «σεβαστά» Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, δὲν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι ποὺ πιστεύουν πὼς τὸ «βαθύ» μΠατΣοΚ (βλέπε καὶ Λαλιώτη) σχετίζετο σοβαρὰ μὲ τὴν ἐν λόγῳ ὀργανωτικὴ δομή, τῆς (φερομένης ὡς) κατ’ ἐξοχὴν τρομοκρατίας στὴν χώρα μας.

Ὁ Λαλιώτης πίσω ἀπό τήν 17 Νοέμβρη;

Ἀλλὰ αὐτά, ποὺ εἶναι σὲ κάποιους ἤδη γνωστά, ἂς τὰ παρακάμψουμε πρὸς ὥρας.
Καλὸ θὰ εἶναι, πάντα πρὸς ὥρας, νὰ παρακάμψουμε καὶ τὰ (ἐκ πρώτης ὄψεως
ἄσχετα καὶ πρὸς ἐσωτερικὴν κατανάλωσιν) ἀναφερόμενα γεγονότα στὴν ἐγχώριο «τρομοκρατία», ἐφ΄ ὅσον παραπέμπουν στὴν κατὰ τὰ κοινῶς ἀποδεκτά, ἐν μέρει στὴν (χὰ χὰ χά…!!!) «διεθνῆ τρομοκρατία», ἀλλὰ καὶ ἐν μέρει στὸ πῶς θὰ ἐξυπηρετῶνται, σταθερὰ καὶ δίχως ἐξαιρέσεις, μὰ πάντα καλλίτερα, μόνον τὰ …συμφέροντα τῶν τοκογλύφων.

Ἐμεῖς ὀφείλουμε λοιπὸν νὰ ἑστιάσουμε σὲ κάποιους ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ δροῦν (ἀνεγκεφάλως ἢ συνειδητῶς) πρὸ κειμένου νὰ ἐνισχύονται οἱ (φερόμενες ὡς) «παρακρατικὲς ὀργανώσεις», νὰ ἐπανδρώνονται οἱ (φερόμενες ὡς) «τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις» καί, καταληκτικῶς, νὰ παραμένουν στὸ «ἰδεολογικὸν ἐπίπεδον» οἱ μετέχοντες αὐτῶν, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν ἐγκληματοῦν κατὰ τῆς κοινωνίας μας. Πρὸς τοῦτον μὲ «ἰδεολογικούς» φερεντζέδες ἐνδύονται σήμερα τὰ πάντα καὶ ὅσοι δὲν ὑποτάσσονται (μὲ τὸ καλὸ ἢ τὸ ἄσκημο) καταλήγουν ἀπὸ …φασίστες ἔως καὶ …νεκροί!!!

Κακὰ τὰ ψέμματα. Δὲν ἐπανδρώνονται αὐτὲς οἱ (φερόμενες ὡς τρομοκρατικές) ὀργανώσεις, ὁμάδες, συμμορίες μὲ …φαντάσματα, ἀλλὰ μὲ ἀληθεῖς συμπολῖτες μας (ποὺ λέει ὁ λόγος) οἱ ὁποῖοι ἔχουν θέσεις, ἀπόψεις καί, κυρίως μῖσος. Μῖσος σκέτο, ποὺ ἐὰν ἐλεγχθῇ καὶ καπελωθῇ ἐγκαίρως, θὰ γίνη χρήσιμος δάκτυλος ἐλέγχου τῶν κοινωνιῶν.

Κι ἀκριβῶς αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται τελικῶς. Βλέπεις ἐγκληματίες τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου, δολοφόνους, ληστές, πλαστογράφους, ποὺ ἐνδύονται μὲ τὸ (κάθε λογῆς) «ἰδεολογικό» ἔνδυμα, πρὸ κειμένου νὰ καλύπτονται τὰ ἐγκλήματά τους, καθὼς ἐπίσης καὶ νὰ δικαιολογῶνται πρὸς τοὺς πολῖτες.
Τύποι σὰν τὸν Θεοφίλου (ληστεία τραπέζης, δολοφονία ἀθῴου πολίτου) καὶ τὸν Μαζιώτη (ληστεῖες ἁπλὲς ἀλλὰ καὶ αἱματηρές, σὲ τράπεζες κυρίως, ἀλλὰ καὶ συνδυασμὸς ἐπιθέσεων σὲ διαφόρους στόχους, παραλόγους καὶ λογικούς, βάσει τῆς ὁποιασδήποτε «ἰδεολογικῆς» ἐτικέττας.

Τὸ ἔγκλημα τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ κώδικος μετατρέπεται εὔκολα σὲ …ἰδεολογία, ἐνᾦ στρατιὲς νομικῶν, πολιτικῶν καί, κυρίως, ἐμμίσθων ἢ ἁπλῶς χρησίμων τραμπούκων, δροῦν ὅπως ἀπαιτεῖται, πρὸ κειμένου οἱ …χρήσιμοι νὰ παραμένουν διαρκῶς ἀνενόχλητοι, γιὰ νὰ ἐπιτηροῦν τὸ …«μέγιστον ἔργον» τῆς καταστολῆς μας.

Δίκαιον, νομιμότης, ἀθῷα θύματα καὶ ἀληθὴς Ἐξουσία… (α) 

Προσφάτως λοιπὸν μία ἀκόμη κοπέλλα ἔπεσε θῦμα αὐτῆς τῆς βίας. Τὸ ὄνομά της, ἐφ΄ ὅσον πρέπει μὲ ὅλους τοὺς τρόπους νὰ ἀποφευχθῇ ἡ δημοσιότης (καί, κατ’ ἐπέκτασιν, ἡ ἡρωοποίησίς της) παραμένει κρυφό. Ἀντιθέτως ἕνας ὁροθετικός, ἕνα κλεφτρόνι, ἕνας δυστυχὴς ὁμοφυλόφιλος, ποὺ ἔπεσε θῦμα ἐπίσης βίας, μετετράπη ἤδη σὲ …ὑπέρ-ἥρωα, ἐφ΄ ὅσον ἐξυπηρετεῖ ἄλλους, σκιώδεις, σχεδιασμούς.

Παραλλήλως στὸ Ἀγρίνιον, ὅπου ἐπίσης ἀγριεύουν οἱ συνθῆκες, ἔγιναν συλλήψεις. Ὅμως οἱ συλλήψεις ἀντιμετωπίζονται μὲ διαφορετικὲς …ὁπτικὲς ἀπὸ τὸ Κράτος καὶ τὸ παρά-Κράτος.
Κι ἔτσι, αὐτὴν τὴν στιγμή, ἡ …ἄλλη ἄποψις κυκλοφορεῖ καὶ ἀλλάζει τὰ ἀρχικὰ δεδομένα περὶ τραυματισμοῦ τῆς κοπέλλας ἀπὸ ναυτικὴ φωτοβολίδα.

Καί, φαντάζομαι, ἐν καιρῷ, θὰ …εὑρεθοῦν καὶ οἱ ἀναγκαῖοι μάρτυρες ποὺ θὰ πιστοποιοῦν τῆς ἀπόψεως τὸ …ἀληθές.

Διότι δὲν γίνεται νὰ στερηθῇ δυνάμεων τὸ Κράτος καὶ τὸ παρά-Κράτος.

Κι ἔτσι διαβάζουμε πὼς συνελήφθησαν ἕξι ἄτομα (31χρονος, 28χρονος, 20χρονος, 19χρονος, 17χρονος καὶ 15χρονος) ἐνᾦ τὸ θῦμα τους (τὸ κορίτσι-«παράπλευρος ἀπώλεια») ἀπὸ τὴν τρομάρα του (τί πιό φυσικό;;) παρεπάτησε (;;;) κι ἔπεσε καὶ ἔσπασε τὰ μοῦτρα του τόσο ἄσκημα, ὥστε σήμερα νὰ κινδυνεύῃ σοβαρὰ ἡ ζωή του. Παρεπάτησε… ἀκοῦς; Παρεπάτησε…

πηγὴ καὶ πηγὴ

Ὅσο γιὰ τὶς συλλήψεις ἡ ἐκδοχὴ εἶναι ἐπίσης διαφορετική, καθὼς διαβάσατε παραπάνω, ἀλλὰ θὰ …διορθωθῆ κι αὐτό, ἐν καιρῷ, ἐφ΄ ὅσον καλεῖτο ἢδη τὸ ἀντί-φασιστικὸ (ὅπου ἀντί-φασιστικὸ νὰ ἐννοοῦμε ἀντὶ τῆς ἑνώσεώς μας – Ἑλλήνων ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλλου λαοῦ – ἢ ὀρθῶς, δολιοφθορά, χρηματοδοτουμένη ἀπὸ τὰ δίκτυα τοῦ πSoros) κίνημα νὰ σπεύσῃ γιὰ νὰ ἀπελευθερωθοῦν ἄμεσα τὰ πιντιά του.

Παρατηρήσεις

Ὁπωσδήποτε δὲν διακρίνουμε αἰσθήματα ἐνοχῆς, στοιχεία αὐτοκριτικῆς καί, κυρίως, διαθέσεις ἀποδόσεως δικαιοσύνης. Τὸ δίκαιον (κατ’ αὐτούς, ἀλλὰ σαφῶς ὄχι μόνον) εἶναι νὰ τὴν γλυτώσουν οἱ …«σύντροφοι» μὲ …ἐπιπλήξεις, γιὰ νὰ ἡρωοποιηθοῦν ἐπὶ πλέον. Σκασίλα τους γιὰ τὸ κορίτσι.
Ἔτσι; Δὲν ἀπασχολεῖ, αὐτὸν (ἢ αὐτούς) ποὺ γράφει (γράφουν) τὰ παραπάνω γιὰ παράδειγμα, ὁ σοβαρὸς τραυματισμὸς τῆς κοπέλλας, ἀλλὰ τὸ ἐὰν θὰ …ταλαιπωρηθοῦν οἱ «σύντροφοι».
Δὲν ἀπασχολεῖ διόλου ἡ (ἔμμεσως – πρὸς ὥρας) ἀπειλὴ κατὰ ζωῆς, ἐφ΄ ὅσον ὁ σκοπός τους ἦσαν οἱ ἐντυπώσεις καὶ ἡ τρομοκρατία πολιτῶν. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς γιὰ αὐτοὺς οἱ πολῖτες (ναί, οἱ φιλήσυχοι πολῖτες) εἶναι ἐχθροί, ἴσως καὶ ταξικοί, διότι κι ἐφ΄ ὅσον δὲν συνεργοῦν καὶ δὲν συναινοῦν στὶς πράξεις τους. Εἶναι, σὲ τελικὴ ἀνάλυσιν εἶδος πρὸς ἐξαφάνισιν. Ὅ,τι δὲν εἶναι μαζύ τους εἶναι ἐχθρός τους.
Γενικῶς δὲν τοὺς ἀπασχολεῖ τὸ δίκαιον, ἀλλὰ ἡ ἐπικράτησίς τους, ἀκόμη κι ἐὰν ὁ πολὺς κόσμος τοὺς σιχαίνεται. Μία ἐπικράτησις, ὄχι τόσο ὡς ὁμάδων ἰσχύος, ἀλλὰ ὡς ὁμάδων σκέτο. Ὁμάδων καταστροφῆς, δολιοφθορᾶς, φόνων, ληστειῶν, τραμπουκισμοῦ, ποὺ θὰ δικαιολογῆ τὸ νὰ πληρωθοῦν καλλίτερα, μόνον ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον θὰ κάνουν περισσότερο θόρυβο.
Αὐτοὶ εἶναι… μόνον… Σκουπίδια ποὺ ἀντιλαμβάνονται …τίποτα!
Δυστυχῶς τους καὶ δυστυχῶς μας

Τὸ θέμα μας ὅμως εἶναι τὸ Δίκαιον, ἡ νομιμότης, τὰ ἀθῷα θύματα καὶ ἀληθὴς Ἐξουσία…
Στὴν πραγματικότητα τὸ θέμα μας εἶναι σκέτο τὰ θύματα, ποὺ χρησιμοποιῶνται ἀπὸ τὴν Ἐξουσία, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, πρὸ κειμένου νὰ παραμένῃ ἡ Ἐξουσία στὰ ἴδια χέρια, ἐδῶ καὶ  αἰῶνες.

Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι ἐπίσης διεπιστωμένα…
…γιὰ τὰ συνολικὰ συμπεράσματα, μὰ καὶ γιὰ τὸν τρόπο ἀντιμετωπίσεως τῆς ἐν λόγῳ Ὕβρεως, θὰ ἐπανέλθω συντόμως.

Φιλονόη

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Δίκαιον, νομιμότης, ἀθῷα θύματα καὶ ἀληθὴς Ἐξουσία… (β)

Leave a Reply