Δημοκρατίας κίνδυνοι ἐκ τῆς …«τρομοκρατίας»;

«Τρομοκρατίας» τὸ ἀνάγνωσμα καὶ προπαγάνδα.
«Τρομοκρατίας» χαχόλων δῆλα δὴ τὸ ἀνάγνωσμα καὶ σχετικὴ προπαγάνδα.
«Τρομοκρατίας» προπαγάνδα καὶ δουλοποίησις πληθυσμῶν… Διότι πάντα, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἡ «τρομοκρατία», τμῆμα τοῦ μηχανισμοῦ κράτος-παρακράτος, λειτουργοῦσε καὶ λειτουργεῖ ὑπὲρ τῶν κρατούντων.

Ἀποδείξεις θέλετε;
Εὔκολο… Ἰδίως μετὰ τὶς ἀποκαλύψεις περὶ τῆς «17 Νοέμβρη» καὶ τοὺς ἔχοντες σχέσιν μὲ τὴν …«τρομοκρατία»!!!
Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα, στὴν χώρα μας ὑπάρχει τόση …«τρομοκρατία», ὅσην θέλουν γιὰ νὰ ἐξυπηρετῶνται οἱ …τραπεζῖτες.
Μία πολὺ ἐνδιαφέρουσα ἔρευνα, ἀναφορικῶς μὲ τὴν «τρομοκρατία» στὴν χώρα μας, κατέθεσε ὁ φίλος Γεώργιος Μεταξᾶς, ὅπου ἐπέτυχε, συνοπτικῶς, νὰ θέσῃ τὰ δεδομένα στὶς σωστές τους βάσεις.
«Ἡ δολοφονία τοῦ Στίβεν Σῶντερς, ἦταν ἡ τελευταία πράξις τῆς Ε.Ο. 17 Νοέμβρη. Ἦταν τὸ ἐφαλτήριο γιὰ νὰ μποῦν καὶ ἐπίσημα πλέον στὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια οἱ πράκτορες τῆς CIA καὶ τῆς MI6. Ἕνα ἀκόμη φιάσκο, γιὰ τὸ ὁποῖο βγῆκαν στὴν ἐπιφάνεια μόνον αὐτὰ ποὺ ἤθελαν ὁ κόσμος νὰ γνωρίζῃ. Τί ὅμως συνέβη στήν πραγματικότητα;
…Ἐκεῖνο ἀκριβῶς τὸ διάστημα, τὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης, ἦταν σὲ διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν ἀγορὰ ἁρμάτων μάχης, καθὼς τὰ Μ60Α3 εῖχαν ἕνα οὐσιαστικὸ πρόβλημα: δὲν ἀπέφεραν μίζες. Καί πῶς νά ἀποφέρουν ἀφοῦ τὰ ἀμερικανικά Μ60Α3 ἦταν στήν πραγματικότητα τά Μ48Α5 μέ πύργο πού διέθετε δυνατότητα σκοπεύσεως ἐν κινήσει; Δηλαδὴ ἦταν μία ἀλχημεία ἑνὸς ἀρχέγονου ἅρματος. Ἔτσι, στὸ τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων εἴχαν «πέση» τὰ γερμανικὰ Leopard ΙΙ, τὰ γαλλικὰ Le Clerk καὶ τὰ βρετανικὰ Challenger II.
Γιὰ τὰ ἀμερικανικὰ M1 Abrahms A2, οὔτε λόγος βέβαια, καθὼς δὲν εἶναι φτιαγμένα γιὰ ἑλληνικὸ ἔδαφος, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Λαρίσης. Ὁ Ταξίαρχος Στίβεν Σῶντερς, εἶχε καταφέρη νὰ δόσῃ τὶς σωστὲς μίζες, ὥστε ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ νὰ ἐπιλέξῃ τὰ Challenger II. Αὐτὸ ἦταν κάτι ποὺ δὲν ἄρεσε στοὺς Γερμανούς, ἀλλὰ οὔτε καὶ σ’ ἐκείνους ποὺ τὰ «πῆραν» ἀπὸ τὴν γερμανικὴ ἑταιρεία. Ἔτσι, ὁ Σῶντερς ἔπρεπε νὰ «φύγῃ» μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες.
Αὐτὸ καὶ ἔγινε. Ἀνέλαβε ἡ 17 Νοέμβρη τὴν διαδικασία….

…Ἀπὸ τὰ παραπάνω φαίνεται πὼς τελικὰ ὁ Κουφοντίνας γνώριζε γιὰ τὴν σχέση τοῦ Σῶντερς μὲ τὰ ἀγγλικὰ ὀπλικὰ συστήματα, καθὼς καὶ γιὰ τὶς διαπραγματεύσεις ποὺ ἤταν σὲ ἐξέλιξη ἐκείνη τὴν ἐποχή.
Ἐρώτηση: γιατί αὐτό δέν ἀνεφέρθη στήν προκήρυξη; Ποιός ἔπρεπε νά «καλυφθῇ»; Ποιός πῆρε τίς μίζες ἀπό τήν γερμανική ἑταιρεία γιά νά προτιμηθοῦν τά Leopard 2;
Τὸ ἄλλο παράδοξο εἶναι ὅτι δὲν γίνεται ΚΑΜΜΙΑ ἀναφορὰ στὸ «45άρι», ποὺ ὑποτίθεται ὅτι εἶχε μαζύ του ὁ Κουφοντίνας, ἀλλὰ στὸ G3 ποὺ εἶχε μαζύ του ὁ Σάββας Ξηρός. Ἀντιφάσεις ἐπὶ ἀντιφάσεων μεταξὺ προκηρύξεως, καταθέσεων καὶ βιβλίου Κουφοντίνα.

Συμπέρασμα; Ὅταν ἡ 17 Νοέμβρη κτύπησε τὸν Σῶντερς, κανείς τους δὲν γνωρίζε τοὺς λόγους. Τοὺς ἔμαθαν μετὰ τὴν σύλληψή τους. Τὸ ἀστεῖο τῆς ὑποθέσεως εἶναι ὅτι τὰ γερμανικὰ Leopard II, σαφῶς ὑπερέχουν ἔναντι τῶν βρετανικῶν Challenger καὶ τῶν γαλλικῶν Le Clerk…

Συμπέρασμα: Ὑπάρχουν μικρὲς διαφορὲς ὅσον ἀφορᾶ στὴν κινητικότητα. Τὸ Leclerc λόγῳ τοῦ μικροτέρου βάρους μάχης, εἶναι λίγο πιὸ εὐέλικτο, τὰ 60-τονα λίγο πιὸ ἀργά, τὸ βρετανικὸ CR 2 στερεῖται ἰσχῦος. » Τὸ γερμανικὸ ὄχημα παρουσιάζει μιὰ συνολικὴ ἀξιοπιστία ὡς ὁλοκληρωμένο σύστημα. Ἔχει νὰ ἐπιδείξῃ μιὰ σειρὰ ἀπὸ εὐνοϊκὲς ἰδιότητες τῶν κατασκευαστικῶν ὑλικῶν καὶ τῆς δομῆς αὐτῶν, εἶναι εὔκολα προσβάσιμα καὶ τὰ βασικὰ συστατικὰ ἀντικαθίστανται γρήγορα.

Ὁ Σῶντερς εἶχε τὴν …ἀτυχία νὰ καταφέρῃ νὰ πείσῃ τὴν ἐπιτροπή. Ἀμέσως μετὰ τὴν δολοφονία του, ἀκυρώθηκε ἡ συμφωνία μὲ τὴν βρετανικὴ ἑταιρεία καὶ τὸ ἑλληνικὸ κράτος συμφώνησε γιὰ τὴν ἀγορὰ τῶν Leopard II, τὰ ὁποῖα ΔΕΝ θὰ ἀγοράζε, ἂν ὁ Σῶντερς δὲν εἶχε «κτυπηθῆ». Ἄκομα κι ἂν ὁ Σῶντερς εἶχε καταφέρη νὰ  ἐπιζήσῃ, ἡ προειδοποίηση ἤταν ἰδιαιτέρως αὐστηρή, ὁπότε καὶ πάλι ἡ συμφωνία θὰ σταματοῦσε. Τώρα, ποιὸς εἶχε ὄφελος ἀπὸ τὶς μίζες τῆς γερμανικῆς κατασκευαστικῆς τῶν Leopards; Οἱ ἴδιοι ποὺ ἐμπλέκοντο στὶς μίζες τῆς γνωστῆς καὶ μὴ ἐξαιρετέας Siemens…
Οὔπς! Συγγνώμη! Μοῦ ξέφυγε…»

Δολοφονία Σῶντερς. Ἕνα ἀπὸ τὰ πληρωμένα συμβόλαια τῆς «17 Νοέμβρη».

Αὐτὸ ἦταν ἕνα μικρὸ μόνον δείγμα τοῦ τὶ πράγματι συμβαίνει, εἰδικῶς στὸ ἑλλαδοκαφριστάν, μὲ τὸ ζήτημα τῆς «τρομοκρατίας». Μίας «τρομοκρατίας» ποὺ συνδέεται μόνον μὲ τὰ ἐξοπλιστικὰ (ἢ μὲ τοὺς ὁποίους ἐκβιασμούς) καὶ οὐδέποτε μὲ ἰδεολογίες.
Ἐγκληματίες τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου εἶναι οἱ στρατευμένοι στὶς τάξεις της, ποὺ ὅμως τὰ ἴδια τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως, μαζὺ καὶ οἱ (φερόμενοι ὡς) κηβερνῶντες, τοὺς προσδίδουν μανδύα …ἰδεολογικό, μὲ στόχο νὰ ἀποκρυβοῦν οἱ ὅποιες συμφωνίες, μαζὺ μὲ τὰ δωράκια καὶ τὴν διαπλοκή…
…ἔως καὶ τὸ ποιὲς …«κυβερνήσεις» θὰ …«ἐκλεγοῦν» γιὰ νὰ μᾶς κουνοῦν τὸ δάκτυλο.

«Οἱ Ἐπαναστατικὲς Ὀργανώσεις στὴν Ἑλλάδα, ἔχουν μία …«περιέργη» ἱστορία, ποὺ ὅλως …«τυχαίως» ξεκινᾶ στὴν δεκαετία τοῦ ’60, διακόπτεται στὴν ἑπταετία τῆς δικτατορίας καὶ συνεχίζεται ἀμέσως μετά.
Μιὰ ἱστορία, ποὺ ἂν τὴν μελετήσῃ κάποιος στὰ σοβαρά, θὰ δῆ πὼς …«βρωμᾶ» ἀπὸ παντοῦ.
«Ἐπανάστασις» μὲ σπόνσορες, ἀλλὰ καὶ μὲ «χορηγοὺς ἐπικοινωνίας», ποὺ λίγο – πολύ, μοιάζει μὲ διαφημιστικὴ καμπάνια ἀχρήστου προϊόντος «κλειστῆς καταναλώσεως». Τρομοκρατία, ΜΜΕ, κούφιες ἰδεολογίες, «ἐπιταγὲς χωρὶς ἀντίκρυσμα» καὶ στὴν μέση ἔνας ἀποχαυνωμένος λαός, νὰ ἀναζητᾷ τὴν θέση του σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικὸ τοῦ παραλόγου….…Τὴν ἴδια ἐποχή, σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη, δημιουργήθηκε ἕνα «Ἐπαναστατικό» πλαίσιο, ἀπὸ πολλὲς ὀργανώσεις μὲ κυριότερες τίς:

  • «17 Νοέμβρη», στὴν Ἑλλάδα,
  • «Ἐρυθρὲς Ταξιαρχίες» στὴν Ἰταλία,
  • «Μπάαντερ – Μάϊνχωφ», στὴν Γερμανία.

Ὅλες ὡστόσο, εἴχαν κάτι κοινό: τὴν «Ἐπαναστατικὴ Διεθνή»….Ἡ ΕΔ ἦταν παρακλάδι τῆς Κομμουνιστικῆς Διεθνοῦς, καὶ δροῦσε μὲ χρήματα τῆς KGB, πρὸς ἀποσταθεροποίηση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτικοῦ συστήματος. Τουλάχιστον ἐπίσημα. Ἀνεπίσημα ὅμως, ἤταν μέρος μιᾶς διεθνοὺς συνωμοσίας τρομοκρατίας τῶν λαῶν, ποὺ ὁδηγοῦσε στὸ ἀναπόφευκτο: τὴν λήψη μέτρων …«κατὰ τῆς τρομοκρατίας»,  ποὺ στην πραγματικότητα ἐγκλώβισαν τὴν κοινωνικὴ ζωὴ τῶν λαῶν κάτω ἀπὸ τὴν βαρειὰ ἀστυνόμευση καὶ παρακολούθηση τῶν πάντων.
Καὶ οἱ λαοί, τρομοκρατημένοι ἀπὸ τὴν δραστηριότητα τῶν «Ἐπαναστατικῆς Διεθνοῦς», ἀποδέχονται τὶς πόλεις – φύλακες ὡς σωτηρία. Ἔτσι, τὰ γίδια μπῆκαν στὸ μαντρί, χωρὶς πολὺ κόπο….…Ὅπως ἀνέφερα παραπάνω, ὁ σκοπὸς τῶν Ε.Ο. ἤταν ἡ μαντροποίησις τῆς κοινωνικῆς ζωῆς τῶν λαῶν. Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο λειτουργοῦσαν καὶ στὴν Ἑλλάδα. Λίγο πρὶν διαλυθεῖ ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωσις, ἡ Κομμουνιστικὴ Διεθνὴς ἔπεφτε σὰν χάρτινος πύργος. Μαζύ της ἔπεσε καὶ ἡ Ἐπαναστατικὴ Διεθνής, ὅπως ἤταν ἀναμενόμενο. Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ, ἤταν ν’ ἀρχίσουν οἱ «ἐξαρθρώσεις» τῶν Ε.Ο. μὲ ῥυθμὸ πολυβόλου. Οἱ Ἐρυθρὲς Ταξιαρχίες ἤταν ἀπό τὶς τελευταῖες. Προηγήθηκε ἡ «Μπάαντερ – Μάϊνχωφ» καὶ πολλὲς ἄλλες. Ἡ 17Ν ὅμως, παρέμενε. Ἄκομα καὶ μετὰ τὴν «συλλήψη» τοῦ «Κάρλος τὸ τσακάλι», ἡ «δική μας» 17Ν ἐξακολουθοῦσε νὰ δρᾷ ἀνενόχλητη.Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ προξενοῦσε μεγαλύτερη ἐντύπωση, ἤταν τὰ «κτυπήματα» τῆς ὀργανώσεως.
Μπακογιάννης, Περατικός, Βρανόπουλος, Πέτσος, Σῶντερς καὶ ἄλλα.
«Κτυπήματα» ποὺ δὲν ἔβαζαν νόημα, σὲ ἀντιστοιχία μὲ τὶς προκηρύξεις ποὺ ἄφηνε ἡ 17Ν (ἄλλο φιάσκο κι αὐτό).
Ἐν ὀλίγοις, «ἔκανε μπᾶμ» ὅτι ἡ ὀργάνωσις ἐκτελοῦσε «πληρωμένα συμβόλαια» μὲ ἔναν μανδύα …«ἰδεολογικό».
Οἱ ληστεῖες στὶς τράπεζες, ἐν τῷ μεταξύ, εἴχαν σταματήσει.
Ἡ ἐρώτησις πλέον ἦταν: πῶς χρηματοδοτοῦντο οἱ ἐπιχειρήσεις τῆς Ὀργανώσεως;
Κι ὅταν λέμε «ἐπιχειρήσεις», ἐννοοῦμε τὴν δράση κι ὄχι τὰ ἐργοστάσια.
Ἡ ἔνδειξις ἦλθε μὲ τὴν… «ἀποτυχημένη» ἀπόπειρα κατὰ τῆς πρεσβείας τῶν ΗΠΑ, ἀφοῦ μόνο, ἔνας τυφλὸς θὰ μποροῦσε νὰ ἀστοχήσῃ ἀπὸ τὸ σημεῖο ποὺ ἐκτοξεύθηκε ἡ ῥουκέτα.
Καὶ ΟΧΙ!
Δεν ἤταν οἱ ΗΠΑ ποὺ χρηματοδοτοῦσε τὴν 17Ν.
Ἤταν τ’ ἀφεντικά της.
Θὰ τὸ δοῦμε σὲ λίγο..
…Οἱ πιὸ παλιοί, εἴχαν σχέση εἴτε μὲ τὸ Πολυτεχνεῖο, εἴτε μὲ τὴν Γαλλία. Ὅμως, σὺν Πολυτεχνεῖο, κουμάντο ἔκανε ὁ Κώστας Λαλιώτης καὶ τοὺς γνώριζε πολὺ καλά. Στὸ Πολυτεχνεῖο ἤταν ἐπίσης κι ἡ Μαρία Δαμανάκη, ποὺ ἐπίσης τοὺς γνώριζε.
Στὴν Γαλλία ἤταν ὁ Μίκης Θεοδωράκης, ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλὴς καὶ (οὐπς!) πέρασε κι ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου, τὸ ἴδιο διάστημα…
Βρὲ κάτι συμπτώσεις…
Ὅταν ὁ Σᾶββας Ξηρὸς μπῆκε στὸ νοσοκομεῖο, μετὰ τὴν ἔκρηξη τοῦ αὐτοσχεδίου μηχανισμοῦ στὸν Πειραιᾶ, τὸν ἐπεσκέφθη στὸν Εὐαγγελισμὸ «ἔνας πολιτικὸς μὲ πολὺ χαρακτηριστικὴ φωνή», ὅπως τὸν περιέγραψε ὁ ἴδιος. Ὅλοι τότε ἔσπευσαν νὰ ποῦν ὅτι ῆταν ὁ Κώστας Σημίτης.
Λυπᾶμαι! Χάσατε!
Ἤταν αὐτός ποὺ εἶχε συμφέρον, ἀπὸ τὶς δολοφονίες τῶν Μπακογιάννη καὶ Βρανοπούλου: ὁ Κώστας Μητσοτάκης!!!
Στὴν συνέχεια, τὸ κουβᾶρι ξετυλίγεται σὲ ἐπικίνδυνο βαθμὸ καὶ ξαφνικὰ …σιωπή!!!
Τί ἔγινε; Τί εἰπώθηκε; Ἁπλό!!!
Εἰπώθηκε τὸ ποιοὶ ἦσαν οἱ ἐντολεῖς τῆς Ὀργανώσεως καὶ ποιοὶ οἱ χρηματοδότες!
Κώστας Λαλιώτης ὁ κύριος ἐντολέας.
Χρηματοδότης; George Sorros γιὰ λογαριασμὸ τῶν Ῥόθτσιλτ (Rothschild).
Καὶ τότε ἔπεσαν οἱ ἀπειλές. Ξαφνικά, τὰ μέλη …«θυμήθηκαν» ὅτι εἴχαν ἰδεολογία καὶ χάριν αὐτῆς, σιώπησαν!!!
Ἡ ἐπίσκεψις στὴν φυλακὴ ἀπεσταλμένου τοῦ Σῶρρος, ἔκανε τὸ θαῦμα της.
Τὰ στόματα ἔκλεισαν…
Μὲ λίγα λόγια: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΊΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΛΗΝ ΑΥΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΏΝ, ΠΟΥ ΤΕΛΕΊ ΥΠΟ ΤΑΣ ΔΙΑΤΑΓΑΣ ΤΩΝ ΡΌΘΤΣΙΛΝΤ – ΡΟΚΦΕΛΛΕΡ! Οἱ Ἐπαναστατικὲς Ὀργανώσεις, ἔπαψαν πλέον νὰ λειτουργοῦν ὡς τέτοιες, ἀπὸ τὸ 1983…
Θυμηθεῖτε ποιὸς ἤταν πρωθυπουργὸς τότε!»

«Ἐπανασταστικὲς Ὀργανώσεις». Ἡ ἀλήθεια ποὺ μᾶς ἔκρυψαν ἐπιμελῶς.

Στὸ παραπάνω ἀπόσπασμα συμπυκνώνεται ὅλη ἡ «ἀρχὴ λειτουργίας» τῶν «τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων», καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ ποιὸς τὶς ἐλέγχει, μὰ καὶ τὸ ποῦ, πράγματι, ἀποσκοποῦν.

Συλλάβετε τὸν Donald Duck!!! ΙΙ

Τί συνδέει Κόκκαλη, Μπόμπολα, Ῥιζοσπάστη, Ἔθνος, ΚΚΕ, ΣΤΑΖΙ, KGB καί Mossad;

Συλλάβετε τὸν Donald Duck!!!

Καὶ πάλι ἡ τρομοκρατία προέρχεται ἀπὸ κρατικοὺς μηχανισμούς.

Οἱ …«τρομοκράτες» ποὺ …αὐτοκτονοῦν(;;;)!!!

Ἕνα ἐνδιαφέρον στοιχεῖον στὰ περὶ «τρομοκρατίας» ἀφορᾶ στοὺς κοινούς της στόχους μὲ τοὺς ἐχθροὺς τῶν τοκογλύφων καὶ τοῦ Ἰσραήλ…

Νέος γύρος τρομοκρατίας, γιὰ νὰ μὴν ζημιωθοῦν οἱ τοκογλύφοι!!!

Ἡ τρομοκρατία καὶ τὸ C4I ἔχουν τοὺς ἰδίους …ἐχθρούς!!!

Ἐπὶ πλέον τῶν παραπάνω ἐξακολουθεῖ, ἰδίως στὶς ἡμέρες μας, νὰ χρησιμοποιεῖται ὡς …ὄχημα ἡ «τρομοκρατία», γιὰ διαφόρων ἐπιπέδων «νομότυπα» παρασκευάσματα, ποὺ στόχο ἀποκλειστικό τους ἔχουν τὸ μάντρωμα τῶν λαῶν τῆς Δύσεως, σὲ πολὺ στενὰ περιθώρια ἀστυνομεύσεως.
Εἶναι ἄλλως τὲ πλέον πανεύκολο τὸ νὰ ἐντοπίσουμε τοὺς «ἠθοποιοὺς κρίσεως»…

Οἱ «ἠθοποιοὶ κρίσεως»

Στὸν Καναδᾶ χρειάζονται «ἠθοποιοὺς κρίσεως»!!!

Ὅταν ἡ «σύμπτωσις» παύῃ νὰ εἶναι σύμπτωσις…

Μ.Κ.Ο. πού σώζουν παιδιά ἤ καλοστημένες …ἐπιχειρήσεις κατασκοπείας καί ἐλέγχου κρατῶν;

…ποὺ χρησιμοποιῶνται ἀπὸ τοὺς «εἰδικούς» γιὰ νὰ στηθοῦν σκηνικὰ τρομοκρατίας ἐντὸς τῶν κρατῶν, μὲ ἀποτέλεσμα συχνὰ πυκνὰ νὰ ἀποκαλύπτονται οἱ ἱστοὶ ποὺ δένουν κράτη, τρομοκρατίες καὶ τράπεζες.

Παρ’ ὅλα αὐτὰ δὲν ὑπάρχει κάποιος δημοσιοκάφρος, ἀπὸ τὰ συστημικὰ μέσα ἐξαπατήσεως, ποὺ νὰ τολμᾷ νὰ τὰ βάλῃ μὲ τὰ κυκλώματα καὶ νὰ παρουσιάσῃ τὴν ἀλήθεια γυμνή, ὅπως τῆς πρέπει (ἤ, τέλος πάντων, ὅσο τὸ δυνατὸν πλησιέστερα στὰ τῆς ἀληθείας…!!!).
Μία καλὴ προσέγγισις, κατ’ ἐξαίρεσιν, γίνεται ἀπὸ τὸν Νῖκο Ῥούσση (ποὺ ὅμως προφανῶς πιστεύει στὰ ἰδεολογήματα τῆς ἀριστερᾶς, ἂν κι ἔχουν καταπέσει πρὸ πολλοῦ). Ἡ μαρτυρία του, αὐτὰ ἡ ἰδίως γιὰ τὰ «ἐπίμαχα σημεῖα», παρὰ τὰ προσωπικά του πιστεύω, εἶναι πολὺ ἐνδιαφέρουσα, ἐνᾦ παραλλήλως προσθέτει κομμάτια πληροφορίας.

Δεν με πήραν δα και τα χρόνια αλλά…
Ίσως είμαι ένας από τους ελάχιστους εναπομείναντες στην ζωή δημοσιογράφους, που έχει μάθει απ’ έξω κι’ ανακατωτά, το επικοινωνιακό παιχνίδι που παίζει, από την Μεταπολίτευση και μετά, το εκάστοτε πολιτικό και μιντιακό κατεστημένο της χώρας.
Σε κάθε δύσκολη και μεταβατική πολιτικά περίοδο, το εκάστοτε πολιτικό κατεστημένο «αγκαλιά» με τους «προθύμους» δημοσιογράφους, κατασκεύαζε κατά το δοκούν ειδήσεις και γεγονότα, ικανά να τρομοκρατήσουν το από τότε αδαές πόπολο, προς την κατεύθυνση της αποδοχής των δικών τους στόχων.
Τα πρώτα πράγματα που έκανε ο «Εθνάρχης» Κωνσταντίνος Καραμανλής, μόλις ήλθε μετά την πτώση της Δικτατορίας, «φερτός» από το Παρίσι, για να σώσει την Ελλάδα και ν’ αποκαταστήσει την δημοκρατία, ήταν να νομιμοποιήσει το ΚΚΕ (για να το βουλώσει), να βγεί από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, ως πράξη ενός ψευδεπίγραφου τσαμπουκά, να χώσει την χώρα άρον-άρον στην ΕΕ και να σηκώσει τον μπαμπούλα του «αριστεροχουντισμού», ως φόβητρο στους από τότε αυνανιζομένους πολίτες αυτής της χώρας.
Εξομοίωσε, δηλαδή, τα «σταγονίδια», όπως τα ονόμασε των χουντικών, που οι απογόνοί τους ακόμη κονομούν στον κυβερνητικό μηχανισμό, με τους αγωνιστές της άκρας αριστεράς, που είχαν πληρώσει με αίμα και ..ακρωτηριασμένα από βασανιστήρια μέλη, την πραγματική αντίστασή τους κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών.
Για την εμπέδωση αυτού του «αφηγήματος» ήταν αρκετό ένα «αποκαλυπτικό ρεπορτάζ» του Γιώργου Τράγκα, στην Βραδυνή της εποχής, με τίτλο «Πού βρίσκονται και τι κάνουν τα μέλη των αριστερίστικων οργανώσεων στην Ελλάδα».
Αργότερα, με το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, πολλοί, γνωστοί και μη εξαιρετέοι, μίσθαρνοι κονδυλοφόροι, χαρακτήρισαν ως «προβοκάτορες» δεκάδες χιλιάδες νέους, που μπούκαραν στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και τάκαναν…κυλότα, κάποιους άλλους που κλείσθηκαν μέσα στο Πολυτεχνείο και χάλασαν την μανέστρα του Κουτσόγιωργα και ως ανθέλληνες κάποιους που πήγανε και κάνανε μανούρες στην Τουρκία, σε ένδειξη συμπαραστάσεως στους συλληφθέντες κρατουμένους της Ντε Βιόλ.
Τα πράγματα ξέφυγαν από τον έλεγχο όταν η ορίτζιναλ 17Ν άρχισε να εκτελεί, όπως η πάλαι ποτέ ΟΠΛΑ, Αμερικανούς πρέσβεις στην Ελλάδα, όπως ο Γουέλς, βασανιστές της Χούντας όπως ο Μάλιος και ο Μπάμπαλης, βιομήχανους που είχαν πιει το αίμα του κοσμάκη και είχαν βγάλει τα λεφτά τους έξω και ν’ ανατινάζει κλούβες των ΜΑΤ, δηλώνοντας πως «έχασε την ψυχραιμία της».
Από τότε, ένα κλιμάκιο πρακτόρων της CIA, κατσικώθηκε στα υπόγεια της αντιτρομοκρατικής στην Αθήνα και λειτουργούσε, σε αγαστή πάντα σύμπνοια, με τους εκάστοτε αρχηγούς της τότε ΚΥΠ και μετέπειτα της ΕΥΠ.
Κανείς δεν «ομολόγησε» την παρουσία τους, κανείς δεν «απεκάλυψε» την δουλειά που είχαν αναλάβει διαχρονικά να κάνουν.
Λίγο πριν τους Ολυμπιακούς τα πράγματα έσφιξαν περαιτέρω για την Ελλάδα που, από τότε ζούσε με δανεικά, εξαιτίας μιας αμερικανικής νότας, που έβαζε την χώρα στην λίστα των επικίνδυνων χωρών για τρομοκρατία.
Κάτι εβδομάδες πριν-όπως έχω ξαναγράψει- η Απογευματινή της εποχής δημοσίευσε «επί του πιεστηρίου» μίαν ολιγόλογη είδηση, ότι αποκαλύφθηκε η «γιάφκα» της 17Ν και κατασχέθηκαν οι «σφραγίδες» της οργανώσεως. Το 45άρι που χρησιμοποιούσε στις εκτελέσεις και η γραφομηχανή με την οποία γράφονταν οι προκηρύξεις.
Η είδηση αυτή δεν υπήρχε την άλλη ημέρα και καμμία εφημερίδα δεν έκανε αναφορά σ’ αυτήν.
Και ω του θαύματος, επί Χρυσοχοΐδη, ένας πεπειραμένος υποτίθεται τρομοκράτης, που τώρα σαπίζει, με 80% αναπηρία στις φυλακές, ο Σάββας Ξηρός, τα καταφέρνει να του σκάσει στα χέρια μία βόμβα που για κάπου την προόριζε.
Πλακώνουν οι «αποκαλύψεις» των μπατσοδημοσιογράφων, ότι εξαρθρώθηκε η 17Ν και παρουσιάζεται, ως αρχηγός στο πόπολο ένας γραφικός τύπος, ονόματι Γιωτόπουλος, τρόφιμος των καφέ των Παρισίων κι ένας Κουφοντίνας, ως εκτελεστής, που πήρε ταξί και παραδόθηκε μόνος του στην Ασφάλεια.
Οι υπόλοιποι, της τρομοκρατικής οργανώσεως που εξαρθρώθηκε ήταν μια παρεούλα από την Ικαριά…
Η Ελλάδα βγήκε από την λίστα των ΗΠΑ, οι Ολυμπιακοί έγιναν, κάποιοι –κυρίως αμερικανικές εταιρείες- κονόμησαν χονδρά απ’ αυτή την φιέστα και οι τρομοκράτες της 17Ν δικάσθηκαν και καταδικάσθηκαν.
Μέλη της, όμως, όπως ο Χριστόδουλος Ξηρός, διατηρήθηκαν στην «φορμόλη» και όποτε ήτανε αναγκαίο, να τρομοκρατηθούν τα ανυποψίαστα μπουλούκια του γλεντιού, έβγαιναν με άδεια και δεν γύριζαν μέχρι που, όταν οι ανάγκες το απαιτούσαν, τους συνελάμβαναν και τους περιέφεραν, όπως οι γύφτοι τις αρκούδες τους με τον …χαλκά, ως φόβητρο.
Το παραμύθι αυτό, όμως, έπαψε να έχει δράκο και σήμερα, μ’ αυτή την γαμημένη κυβέρνηση των αριστεροχριστιανιστών, αφέθηκε μία καταζητούμενη επί δύο χρόνια, για ποινικά αδικήματα, ν’ αλωνίζει, για να εντοπισθεί, ω του θαύματος, τώρα που πρόκειται η χώρα να υποστεί εδαφικές απώλειες και η κυβέρνησλη της να συμβάλει σε μία ακόμη «απαλλοτρίωση» του κυπριακού.
Η Ρούπα και ο Μαζιώτης, είναι λοιπόν, σύμφωνα με τους μπατσοδημοσιογράφους, η απειλή κατά της δημοκρατίας στην Ελλάδα, αυτοί οι δύο είναι που κάνουν τους μικροαστούς να τρέμουν από τον φόβο τους και να αναρωτιούνται, πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά τους, σε μία τρομοκρατουμένη χώρα.
Αλλού αποσκοπεί αυτό το παραμύθι…
Στον αποπροσανατολισμό του μαλάκα του Έλληνα, που δεν μπορεί πλέον να κλάσει τίποτα αλλά είναι έτοιμος να κατηγορήσει, να λοιδωρήσει ακόμη και το παιδί τους, για να βγάλει την αμαρτία της χρονίας μαλακίας που τον κατατρέχει και να βρει το άλλοθί του, για όσα επιπλέον αγγούρια θα φάει στον κώλο.
Μέχρις εδώ και
Γράμματα γνωρίζω.
 

Ἡ πραγματικότης, εἶτε τὸ θέλουμε εἶτε ὄχι, εἶναι ἀκόμη πιὸ …πεζή.
Πίσω ἀπὸ τὰ τῆς «τρομοκρατίας» κρύβονταν, κρύβονται καὶ θὰ κρύβονται καθαρῶς παρακρατικοὶ μηχανισμοί, ποὺ σὲ συνεργασία μὲ τοὺς  κρατικοὺς μηχανισμούς, σὲ ἀπόλυτον σύμπνοια μὲ τὶς τράπεζες καὶ μὲ σαφὴ χρηματοδότησιν ἀπὸ αὐτές, λειτουργοῦν ἐπίσης ὡς μέσα δικῆς μας χειραγωγήσεως, ἐλέγχου καὶ τελικῶς δουλοποιήσεως.

Φιλονόη

Περισσότερα γιὰ τὴν «τρομοκρατία» μπορεῖτε νὰ δεῖτε στοὺς παρακάτω συνδέσμους:

Ἡ Εὐρώπη ἀποκτᾶ τὴν νομοθεσία τῶν ΗΠΑ κατὰ τῆς …«τρομοκρατίας»!

Ἡ …«τρομοκρατία» σὲ Ἑλλάδα καὶ Τουρκία ἔχει …κοινὰ μέλη!!!

Ἡ τρομοκρατία εἶναι μία δουλειὰ σὰν …ὅλες τὶς ἄλλες!!!

Ὁ Πανούσης, ἡ τρομοκρατία τῆς ἀριστερᾶς καὶ ἡ …«ἀξιοκρατία» της.

Τεχνητὲς συνθῆκες τρομοκρατίας κι ἀναταραχῆς γιὰ νὰ ὑποταχθοῦμε ἀπολύτως!!!

Ἡ τρομοκρατία (καὶ στὴν Αἴγυπτο) ἀνθεῖ ὑπηρετώντας τὸ …Ἰσραήλ!!!

Ἡ «τρομοκρατία» μᾶς φέρνει πιὸ …κοντά!!!

Μέ πρόσχημα τήν τρομοκρατία μαντρώνουν λαούς;

Πόλεμος κατά τῆς τρομοκρατίας ἤ …;;;

Ὑπάρχει σχέσις τρομοκρατίας μέ πολιτικούς;

(Visited 103 times, 1 visits today)
Leave a Reply