Θὰ ἔλθῃ μία ἡμέρα….

Ναί, θλθ κα πολ σύντομα μάλιστα…

Θὰ ἔλθῃ μία ἡμέρα

Ἡμέρα ποὺ οἱ καταχραστὲς τῆς Ἐλευθέρας Βουλήσεως σου θὰ παύσουν νὰ ἀσελγοῦν στὴν ζωή σου…
Ἡμέρα ποὺ οἱ λαοπλάνοι κλέφτες τῆς Ἐμπιστοσύνης σου θὰ παύσουν νὰ βιάζουν τὸ Αὔριο τῶν παιδιῶν σου…

Ἡμέρα ποὺ τὸ Ἄδικο καὶ τὸ Ψεῦδος θὰ ὑποταχθοῦν ἀπὸ τὴν Δύναμι τῆς Ἀληθείας καὶ θὰ λειώσουν στὴν Καθαρτηρία Λάβα, Φλόγα ὑγρὴ ποὺ θὰ βαπτίζῃ ἀέναα τὸν Κόσμο σὲ μιὰ Νέα Ἀρχή…
Ἡμέρα ποὺ τὸ Δίκαιο καὶ τὸ Σωστὸ θὰ κυβερνήσουν τὴν Ψυχὴ τοῦ Κόσμου…
Ἡμέρα ποὺ ὁ ἀπέναντί σου δὲ θὰ θαῤῥῇ πῶς ἔχει δικαίωμα Ζωῆς καὶ Θανάτου ἐπάνω στὴν Ὕπαρξί σου…
Ἡμέρα ποὺ ὁ ἀλαζὼν τύραννος θὰ σταθῇ γυμνὸς ἐμπρὸς στὴν Νέμεσι τοῦ βασανισμένου Ἐλευθέρου…
Ἡμέρα ποὺ ὁ δοῦλος θὰ γίνῃ Ἀφέντης τοῦ ἑαυτοῦ του…

Θὰ ἔλθῃ ἡ Ἡμέρα…
ΕΣΥ θὰ τὴν ξημερώσῃς…

© 2011 Νικόλαος Παναγοδημητρόπουλος

 Κι χι μόνον θλθ, λλ θλθξαφνα, τραγικά, νέλπιστα…
Κα τότε…

Φιλονόη. 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply