Τὸ σκοτεινὸ πρόσωπο τῶν οἰκολογικῶν κομμάτων.

Τhe Green Man: νεοπαγανιστικὴ θεότης/σύμβολον

Τὰ παρακάτω, ποὺ βρῆκα στὸν Θεόδοτο, εἶναι σὲ ἀρκετοὺς γνωστά. 
Αὐτὸ ποὺ δὲν ἔχουμε κάνει ἔως σήμερα, εἶναι νὰ τὰ συγκεντρώσουμε ὅλα μαζύ, πρὸ κειμένου νὰ ἀποκτήσουμε μίαν σφαιρικότερη εἰκόνα, ἀναφορικῶς μὲ τὸν ῥόλο τῶν «πρασίνων» γενικῶς!
Ἀναφερόμαστε φυσικὰ στοὺς ἰδίους «πρασίνους»  ποὺ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν ἐξάπλωσιν τῶν ἀνεμογεννητριῶν ἀλλὰ κόπτονται γιὰ τὴν ἀπαγόρευσιν τῆς αὐταρκείας μας. 
Εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ παύουν λειτουργία ἐργοστασίων, καταδικάζοντας στὴν ἀνέχεια ἐκατοντᾶδες ἀνθρώπους, ἀλλὰ κόπτονται γιὰ τὸ ἐὰν ὁ τόνος τῆς Ἰρλανδίας συλλαμβάνεται μὲ δίκτυα ἤ μὲ ἄγκιστρα. 
Εἶναι φυσικὰ πάντα οἱ ἴδιοι ποὺ οὐδόλως ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν βελτίωσιν τῶν συνθηκῶν διαβιώσεώς μας, κάνοντας προτάσεις ὀρθῆς διαχειρίσεως ἀποβλήτων, ἀλλὰ κόπτονται γιὰ τὴν σκατούλα τοῦ μπέμπη ποὺ ξέπεσε ἔξω ἀπὸ τὴν πάνα στὴν παραλία.
συνέχεια

(Visited 15 times, 1 visits today)
One thought on “Τὸ σκοτεινὸ πρόσωπο τῶν οἰκολογικῶν κομμάτων.

  1. Πολὺ καλὰ κάνεις Φιλονόη καὶ ξεσκεπάζεις αὐτοὺς τοὺς ἀρχιαπατεῶνας οἱ ὁποῖοι μόνον οίκολόγοι δὲν εἶναι. Ὑπάρχουν βεβαίως οἰκολογικὰ κινληματα τὰ ὁποῖα ἐπιτελοῦν ἔργον ἀλλὰ αὐτὰ κινοῦνται ἄνευ τύρβης, τυμπανοκρουσιῶν καὶ ἀκριβῶν διαφημήσεων ὅπως τὸ ἐκλεκτὸν αὐτὸ τέκνον τῆς EXXON, ἡ κατ’ εὐφημισμὸν Greenpeace!
    Εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐφύτρωσαν ἐσχάτως καὶ οἱ “Οἰκολόγοι Πράσινοι” οἱ ὁποῖοι οὔτε οἰκολόγοι εἶναι οὖτε πράσινοι.
    Συνέχισε νὰ τοὺς ξεβρακώνῃς!

Leave a Reply