Περὶ τῆς τοῦ Σωκράτους δίκης.

Ξεκίνησε μία προσπάθεια πρὸ κειμένου νὰ ἐπαναληφθῇ ἡ δίκη τοῦ Σωκράτους, σχεδὸν 2.500 χρόνια ἀργότερα. 
Θὰ μπορούσαμε νὰ θαυμάσουμε αὐτὴν τὴν κίνησιν, καθῶς φυσικὰ καὶ νὰ χαροῦμε μὲ τὴν καλὴν πρόθεσιν..
Ἀλλὰ ἔχουμε ἕνα σοβαρότατον ζήτημα!
Ὁ Σωκράτης ἐδικάσθῃ κι ἐκαταδικάσθῃ ἀπὸ ἕνα ἄλλο σύστημα, μίαν ἄλλην κοινωνικὴ δομὴ καὶ κάποιους ἄλλους Ἀθηναίους. 

συνέχεια

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply