Ἑτοιμάζει 23 πυρηνικούς σταθμούς ἡ τουρκία

Ἑτοιμάζει 23 πυρηνικούς σταθμούς ἡ τουρκία

Κάθε ἐλεύθερο, ἀνεξάρτητο καί κυρίαρχο κράτος μπορεῖ ἐντός τῆς περιοχῆς τήν ὁποίαν ὁρίζει, κατέχει καί ἔχει πλήρη δικαιώματα νά κάνῃ ὅτι θέλει. Ὅλα τά κράτη τοῦ κόσμου ἐκτός ἀπό τήν Ἑλλάδα. 

Ἐμεῖς, τουλάχιστον, ἀπό τότε πού ἐλευθερωθήκαμε ἀπό τόν Ὀθωμανικό ζυγό, δέν κατέστη ποτέ δυνατόν νά κανονίσουμε «τά τοῦ οἴκου μας», ὅπως μᾶς ὑπεδείκνυαν τά συμέροντα τῆς πατρίδος καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. 

Δέν θωρακίσαμε ἀκόμη τά σύνορά καί τήν ἀσφάλεια τῆς χώρας ἔναντι τῶν ἔχθρῶν πού ἐπιβουλεύονται αὐτή (τήν ὅποια) ἐθνική μας ἀνεξαρτησία, διότι στό «τιμόνι» τῆς χώρας, σχεδόν πάντα, εὑρίσκοντο ἐθνικοί μειοδότες. Ἔτσι δίδουμε εὐκαιρίες στούς ἐχθρούς τῆς Ἑλλάδος νά ἐπιβουλεύονται τά ἐδάφη μας, τήν οἰκονομία μας καί τά δικαιώματα πού ἀπορρέουν ἀπό αὐτά.

Καλῶς πράττουν. ὅταν σκύβεις συνεχῶς κάποτε θά ἐπέλθη τό «μοιραῖον».

Ἀφορμή γι΄αὐτά τά σχόλια εἶναι οἱ ἐπίσημες ἀναγγελίες τῆς τουρκικῆς κυβερνήσεως γιά τήν δημιουργία 23 πυρηνικῶν σταθμῶν.

Ἐάν συμβεῖ «κάτι» οἱ ἐπιστήμονες ὑπολογίζουν ὅτι τό πυρηνικό νέφος θά χρειασθῇ 24 ὧρες γιά νά φτάσῃ στά Ἑλληνικά νησιά. Οἱ Ἕλληνες ὑπεύθυνοι δέν ἔχουν κάνει καμμία ἀνακοίνωσι! 

Καλῶς πράττει ἡ τουρκία καί δημιουργεῖ πυρηνικούς σταθμούς, βεβαίως. Μόνο πού οἱ γείτονες δέν ἔχουν τήν ἐμπειρία πού χρειάζεται. Ἡ περιοχή πλήττεται συνεχῶς ἀπό καταστρεπτικούς σεισμούς. Σύν τοῖς ἄλλοις, ὑπάρχουν καί τά «δυστυχήματα» πού μπορεῖ νά συμβοῦν ὅταν συμφέρει τίς ἐπιδιώξεις τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ. 

Ἀναρωτιέμαι ἐάν ἤθελε ἡ χώρα μας νά ἀκολουθήσῃ αὐτήν τήν τακτική, θά τῆς τό ἐπέτρεπαν οἱ ἀφεντάδες της καί ὅχι μόνον αὐτοί. Θά ἄφηνε ἡ τουρκία, ἀδιαμαρτύρητα, τήν Ἑλλάδα νά δημιουργήσῃ πυρηνικούς σταθμούς;

Οἱ συνεχεῖς ὑποχωρήσεις ἡ ἀδιαφορία καί ἡ προδοτική ἀνικανότης τῶν ἑκάστοτε «κυβερνώντων» εἶναι ἰκανές νά ἐξαφανίσουν τήν χώρα καί τό Ἑλληνικό ἔθνος. Μήπως εὑρισκόμεθα στήν ἀρχή τοῦ τέλους; 

Ἡ οἰκονομική κατάστασις στήν ὁποία ἔχει περιέλθει ἡ χώρα εἶναι ἴσως ἡ χειρότερη ἀπό καταβολῆς Ἑλληνικοῦ κράτους. Ἡ διεθνής συγκυρία εἶναι ῥευστή καί προμηνύονται ἐξελίξεις. Ὅμως, ἡ Ἑλλάς πρέπει νά σταθῇ στό ὕψος τῶν περιστάσεων. Πρέπει νά πάψῃ, νά «τρώῃ καρπαζιές». Νά καθορίσῃ στόχους καί νά μάθῃ, ἐπιτέλους, νά λέῃ ὄχι. 

Πολύ φοβοῦμαι ὅτι οἱ ὑπερατλαντικοί καί εὐρωπαῖοι σύμμαχοι, προκειμένου νά ἐξασφαλίσουν τήν συμπαράστασιν τῆς Ἑλλάδος στίς ἐπιδιώξεις τους, ἔχουν βρεῖ τόν τρόπο νά ἐξασφαλίζουν τῆς ὑποστήριξι τῶν «Ἑλλήνων» ἐφιαλτῶν εἰς τό διηνεκές. 

Μινώταυρος

 

 

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply