Καλέ, κλεῖστε τὴν στρόφιγγά!!!!!!!

 


Καλέ, κλεῖστε τὴν στρόφιγγά!!!!!!!1Ἐδῶ ἀριστερὰ σᾶς παρουσιάζω μίαν ἀπλῇ, ἀλλὰ κλασσικὴ φιάλη μὲ στρόφιγγα. (Λέγεται προχοΐς. Ἀλλὰ αὐτὸ γιὰ ὅσους ἀσχολοῦνται μαζύ της.)

Τὴν συναντᾶμε σὲ ἐργαστήρια χημείας, βιολογίας, ἰατρικῆς…
Γενικῶς εἶναι πολὺ διαδεδομένη στὸν ἐπιστημονικὸ κλᾶδο.

Αὐτὴ λοιπὸν ἡ φιάλη (προχοΐς) ἔχει μίαν ἰδιότητα.
Ὅταν τὴν γεμίσῃς, καὶ φυσικὰ ἐφ’ ὅσον τὴν κρατᾶς σταθερὴ καὶ δὲν τὴν τουμπάρεις, μένει πάντα
γεμάτη.


Καλέ, κλεῖστε τὴν στρόφιγγά!!!!!!!2Στὸ κάτω μέρος της διαθέτει μίαν στρόφιγγα.

Αὐτὴ λοιπὸν ἔχει τὴν ἰδιότητα νὰ ἀνοίγῃ κατὰ τὸ δοκοῦν.
Θέλουμε νά ἀφαιρέσουμε μέρος τοῦ ὑγροῦ;
Στρέφουμε ἐλαφρὰ τὴν στρόφιγγα καὶ τὴν ἐπαναφέρουμε ὅταν ὁλοκληρώσουμε τὴν διαδικασία.
Θέλουμε νά ἀφαιρέσουμε ὅλο τό ὑγρό;
Ἀφήνουμε ἀνοικτὴ τὴν στρόφιγγα καὶ αὐτὸ ἐξαφανίζεται.

Τί κάνουμε ὅταν θέλουμε νά κάνουμε ἕνα πείραμα;
Σαφῶς καὶ παίζουμε μὲ τὴν στρόφιγγα, ἀναλόγως τῶν ὁδηγιῶν τοῦ πειράματος καὶ τοῦ ἐπιθυμητοῦ ἀποτελέσματος.

Αὐτὰ ὅμως συμβαίνουν σὲ ἕνα καθῶς πρέπει ἐργαστήριον, τὸ ὁποῖον δὲν ἔδιωξε τοὺς ἐπιστήμονές του, πρὸ κειμένου νὰ τοὺς ἀντικαταστήσῃ μὲ παλαβούς.
Ἐμεῖς σήμερα συζητᾶμε δυστυχῶς γιὰ ἐργαστήριον ποὺ ἔχει καταληφθεῖ ἀπὸ παλαβούς! Κι αὐτὸ τὸ ἐργαστήριον λέγεται Ἑλλαδοξεφτιλιστάν!
Τὴν στρόφιγγα πλέον δὲν τὴν ἐλέγχουν οἱ κατέχοντες ἀλλὰ οἱ …ἀπέχοντες!
Δὲν γνωρίζουν τὸν στόχο τοῦ πειράματος.
Δὲν γνωρίζουν φυσικὰ τὰ βήματα ποὺ ἀπαιτοῦνται.
Δὲν γνωρίζουν οὔτε κἄν πῶς νὰ στρέψουν μίαν στρόφιγγα.
Ἴσως νὰ μὴν γνωρίζουν καὶ τὴν ὕπαρξιν τῆς στρόφιγγος!!!

Μπῆκαν λοιπὸν στὸ ἐργαστήριον-Ἑλλαδοξεφτιλιστάν, κι ἄρχισαν νὰ γκρεμίζουν ὥς ἀδαεῖς, τὰ πάντα.
Ἐξ αἴφνης βρῆκαν τὴν ἄνωθι φιάλη. (Προχοΐδα.)
Ἀπεφάσισαν  νὰ τὴν χρησιμοποιήσουν.
Ξεκίνησαν ὅμως ἀνάποδα.
Ἀν τὶ νὰ στρέψουν τὴν στρόφιγγα καὶ νὰ σφραγίσῃ ἡ φιάλη, αὐτοὶ κάνουν τὸ ἀντίθετον.
Τὴν ἀφήνουν ἀνοικτή.
Διαρκῶς καταφθάνουν νέοι παλαβοί.
Ὅλοι κάτι ἔχουν νὰ ποῦν, ἀναφορικῶς μὲ τὴν ἀπώλεια τοῦ ὑγροῦ.
Ὅμως οὐδεῖς σκέπτεται τὸ αὐτονόητον!
Νὰ κλείσουν τὴν στρόφιγγα!

Κι ἐδῶ μόλις ξεκίνησε τὸ παραμύθι.

Ἡ στρόφιγξ παραμένει ἀνοικτή, οἱ πανηλίθιοι περιφέρονται παντικόβλητοι γύρω της, τὰ ὑγρὰ τοῦ πειράματος ῥέουν στὸ πάτωμα, αὐτοὶ προσθέτουν διαρκῶς νέα, ἀλλὰ αὐτὰ τὰ νέα δὲν εἶναι δικά τους, τὰ δανείζονται, καὶ τελικῶς κάνουν μία τεραστία τρύπα στὸ νερό!

Κι ἐμεῖς; 
Ἐμεῖς παρακολουθοῦμε ἄφωνοι, τρομαγμένοι, ἀπελπισμένοι…. 

Αὐτὴ εἶναι ἡ σημερινὴ κατάστασις τῆς οἰκονομίας μας! (Κι ὄχι μόνον τῆς δικῆς μας!!!)

Καὶ δυστυχῶς, ἐὰν κάποτε ξυπνήσουν οἱ βλαμμένοι, θὰ εἶναι πάρα πολὺ ἀργά!
Διότι τὰ ἀποθέματα τῶν ὑγρῶν τελειώνουν.
Ἡ προσθήκη ὑγρῶν, μὲ τὴν λογικὴ τοῦ δανείζεσθαι, φθάνει στὸ τέλος της.
Καὶ φυσικὰ κάποτε, ἀλλὰ ἄγνωστον τὸ πότε, θὰ ὑπάρχουν παντοῦ ὑγρὰ ἄχρηστα…

Φιλονόη.

Υ.Γ. Τό καλό ξέρετε ποιό εἶναι; Αὐτὴ εἰδικῶς ἡ προχοΐς εἶναι ἄθραυστη! Δὲν παθαίνει τίποτα! Οὔτε ἡ στρόφιγγα παθαίνει κάτι… Εἶναι ἀπὸ ἕνα ὑλικὸ αἰώνιο… Ἀλλὰ ἐπεὶ δὴ ἔχουν μείνει γιὰ καιρὸ ἀχρησιμοποίητα τὰ πραγματικὰ μυαλὰ τῶν ἐπιστημόνων, θὰ πρέπῃ νὰ κάνουμε λίγην ὑπομονή. Πρῶτα πρέπει νὰ ἀδειάσῃ τὸ ἐργαστήριον ἀπὸ τοὺς παλαβούς, διότι θὰ καταλάβουν μόνοι τους πὼς μὲ τὸν τρόπο ποὺ διαχειρίζονται τὴν προχοΐδα προκοπὴ δὲν θὰ δοῦν… Καὶ μετά… Μετά, ὅταν θὰ αὐτοκαταστραφοῦν, διότι ἤδη αὐτοκαταστρέφονται, τότε θὰ ἔλθῃ ἡ στιγμὴ αὐτῶν ποὺ πρέπει νὰ ἀναλάβουν πραγματικά. Ἔως τότε ὑπομονή… Καὶ ἡρεμία… Διότι εἴπαμε… Εἶναι ἄφθαρτη….

φωτογραφία καὶ φωτογραφία

(Visited 13 times, 1 visits today)
One thought on “Καλέ, κλεῖστε τὴν στρόφιγγά!!!!!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Καλέ, κλεῖστε τὴν στρόφιγγά!!!!!!! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply