Εὐρωπαϊκή κληρονομιά;

Εὐρωπαϊκή κληρονομιά;

Τὴν φωτογραφία τὴν βρῆκα στὸ facebook (ἐδῶ) καὶ μὲ ἔπισαν τὰ γέλια…
Διότι τίποτα περισσότερο δὲν θὰ μποροῦσα νὰ πάθω ἀπὸ τὸ νὰ γελάσω….
Ἔχουν, κατὰ μίαν ἔννοιαν, ἀπόλυτον δίκαιον οἱ ΕὐρωπΕοι ἐταῖροι μας.
Γιὰ νὰ γίνω σαφέστερη, θὰ πρέπῃ νὰ σᾶς ἐξηγήσω τὸ σκεπτικό μου,…
Ποῦ ἦταν οἰ ΕὐρωπΕοι ἐταῖροι μας  ὅταν οἱ ΔΙΚΟΙ μας παπποῦδες ἔκτιζαν Παρθενῶνες; (Διότι οἱ Παρθενῶνες μας ἦταν τὸ …βασίλεμα, ὄχι ἠ ἀρχὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ τρόπου ζῆν!!!)
Στά δένδρα; Στίς σπηλιές; Στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς;  Στό πουθενά;

Μᾶλλον στὸ πουθενὰ ἦταν τὰ φουκαριάρικα…
Ἀλλὰ τώρα;
Δέν διατείνονται πώς εἶναι φυσικοί διάδοχοι τῶν προγόνων μας; Δέν ἰσχυρίζονται πώς  ἐμεῖς ξεπέσαμε κι αὐτοί κρατοῦν τά ἡνία τοῦ πολιτισμοῦ; Τό Παρίσι δέν εἶναι ἠ πόλις τοῦ φωτός; Τό Λονδίνο δέν εἶναι ἡ πόλις τοῦ θεάτρου;  Τό Βερολίνο δέν εἶναι ἡ πόλις τῆς λογικῆς καί τῆς μελέτης τῶν δικῶν μας κλασσικῶν;; Ἡ Ῥώμη δέν εἶναι ἡ πόλις τῆς τέχνης καί τῆς ἱστορίας;
Ὅλη ἡ Εὐρώπη κληρονόμος τῶν δικῶν μας ἔργων…. (Μόνον ποὺ εἶναι κάπως ….κατακερματισμένη!!! Στὸ Ὅλον… δέν… Δὲν τὸ μποροῦν! Δὲν τὸ ἀντέχουν! Δὲν τὸ κατανοοῦν!)
Δέν εἶναι νά σκάῃ στά γέλια κάποιος λοιπόν;  

Θὰ πρέπῃ νὰ τοὺς ἐξηγήσῃ κάποιος πὼς γιὰ νὰ εἶσαι κληρονόμος φυσικός, κάποιων μεγάλων προγόνων, κι ὄχι ἄσχετος κι ἀμόρφωτος «συγγενής»,, ὀφείλεις καὶ νὰ τὸ ἀποδεικνύῃς καθημερινῶς ἐμπράκτως!
Νὰ προάγῃς ἔργα πολιτισμοῦ… Νὰ προάγῃς τὴν ἐλευθερία τοῦ Ἀνθρώπου, τὸν Ἄνθρωπο, τὴν ἐπιμόρφωσίν του…..
Νὰ ἔχῃς σὰν ἐπίκεντρον τῶν κοινωνικῶν σου δομῶν  μόνον τὰ πρότυπα τῶν προγόνων ποὺ καπηλεύεσαι….
Νὰ ἐκπαιδεύῃς  τὴν κοινωνία σου βάσει τῶν ἀνθρωπίνων ἀρχῶν κι ἀξιῶν, κι ὄχι νὰ τὶς καταπατᾶς κάθε φορὰ ποὺ ἀκοῦς τὸν ἀντίλογον….Νὰ δομῇς κοινωνίες ἐλευθέρων Ἀνθρώπων κι ὄχι κοινωνίες λοβοτομημένων…. Νὰ ἔχῃς σχεδιασμὸ σὲ βάθος δεκαετιῶν γιὰ τὰ ἔργα ποὺ θὰ ἀναβαθμίζουν τὴν ζωὴ στὸν πλανήτη κι ὄχι γιὰ αὐτὰ ποὺ θὰ ἀφανίζουν τὴν ζωὴ ἀπὸ τὸν πλανήτη!

Οὔτε φυσικὰ νὰ ὑποδέχεσαι τοὺς πολῖτες σου μὲ αὐτά:Εὐρωπαϊκή κληρονομιά; καπνογόνα

 

φωτογραφία

Οὔτε βέβαια νὰ παρουσιάζῃς τέτοιες εἰκόνες μαχῶν μέσα στὶς πόλεις σου:Εὐρωπαϊκή κληρονομιά; δακρυγόνα Ἰσπανία μᾶχες μὲ ΜΑΤ

 

φωτογραφία

Ἤ νὰ προσπαθῆς νὰ κρύψῃς τέτοιες εἰκόνες ἀπὸ ἄλλες πόλεις σου:

Εὐρωπαϊκή κληρονομιά; Ἰταλία διαδηλώσεις

φωτογραφία

Εὐρωπαϊκή κληρονομιά; Γερμανία βίαια ἐπεισόδια

φωτογραφία

Εὐρωπαϊκή κληρονομιά; Σάσεξ Ἀγγλία βίαια ἐπεισόδια

φωτογραφία

Ἤ νὰ δημιουργῇς εἰκόνες σὰν κι αὐτήν σὲ κάποιες ἄλλες πόλεις σου:Εὐρωπαϊκή κληρονομιά; Λονδίνο βίαια ἐπεισόδια

 

φωτογραφία

Ἤ νὰ κτυπᾶς τοὺς πολῖτες σου μὲ πλαστικὲς σφαῖρες, δημιουργῶντας τους τραύματα σὰν αὐτά:

Εὐρωπαϊκή κληρονομιά; Ἰσπανία πλαστικὲς σφαῖρες Μαδρίτη

φωτογραφία

Ἤ νὰ προωθῇς «πολῖτες» σου στὸ νὰ γίνουν κάπως ἔτσι:Εὐρωπαϊκή κληρονομιά; ὁμοφυλόφιλοι ἀγγλία

 

φωτογραφία

ἤ νὰ  ἀποκελείῃς ἀπὸ τὴν ἰστορία τῶν ΕὐρωπΕων τὸ ἀπέραντο τμῆμα τῆς Ἑλληνικῆς κληρονομιᾶς.
Ἤ νὰ κακοποιῇς τὴν ἀλήθεια ἤ νὰ τὴν ἀποκρύβῃς ἤ νὰ τὴν  κυνηγᾶς, διότι σὲ ἀποκαλύπτει…
Ἤ νὰ στηρίζῃς τραπεζικὰ συστήματα ἀν τὶ τῆς ἀνθρωπότητος. Ἤ νὰ ἀσκῇς κάθε μορφῆς βία, πρὸ κειμένου νὰ διατηρήσῆς ἐξουσίες ποὺ καπηλεύθηκες!

Θέλετε νά σᾶς πῶ πόσο μακράν στέκεστε ἀπό τό νά γίνεται πραγματικοί κληρονόμοι τοῦ ‘Ἑλληνικοῦ τρόπου σκέπτεσθαι καί ζῆν; Ἤ σᾶς ἐκάλυψαν οἰ φωτογραφίες, ἐλάχιστα δείγματα τῆς ἀθλιότητός σας; 

Αὐτὸ «ἀγάπες» μου τὸ ἔργο τὸ ἐδημιούργησαν Ἄνθρωποι κι ὄχι κτήνη. Νὰ εἴχατε τὰ @ρχίδι@ νὰ γινόσασταν Ἄνθρωποι καὶ μετὰ νὰ σᾶς λέγαμε «κοπιᾶστε»…
Τώρα ξέρετε τί κάνουμε;
Γελᾶμε… Ἀλλὰ ὄχι μόνον… Ἐπεὶ δὴ οἱ πραγματικοὶ Ἕλληνες, ἀνὰ τὸν πλανήτη, γνωρίζουμε, δὲν λέμε μόνον   «κοπιᾶστε» σὲ ὅσους ἀντέχουν, ἀλλὰ καὶ  «ἄει σιχτὶρ σιχάματα» σὲ ὅλους τοὺς ἄλλους, ποὺ ὑπάρχουν μόνον καὶ μόνον διότι οἱ Ἕλληνες τοὺς τὸ ἐπέτρρεψαν…
Καὶ μὴν παίρνετε θᾶρρος ἀπὸ τὶς δράσεις κάτι «δικῶν» μας ἠλιθίων… Δὲν τὶς ὑπολογίζουμε. Σᾶς ἔχουμε συνδεδεμένους μὲ ….αὐτὸ ποὺ σᾶς ἀξίζει. (Κι αὐτοὺς ὁμοίως!!!)

Ὅσο γιὰ τὶς πινακίδες, τὶς ταμπέλες, τὶς «κατοχυρώσεις»…. Μὴν σκιάζεστε… Ἐγγεγραμμένες τὶς . ἔχουμε κι αὐτές ἐκεῖ ποὺ τοὺς ἀξίζει….
Καὶ σᾶς ἀπαντοῦμε, καθῶς ἐπίσης καὶ σὲ κάθε «δικό» μας δουλοποιημένο, προσκυνημένο, ἄνευ ὁρίου ἠλίθιον, ἄει σιχτίρ….: 

Ἄει σιχτὶρ σιχάματα λοιπόν. Ποὺ βρήκατε πάτημα καὶ πατᾶτε ἐπάνω στὶς πλᾶτες κουδουνισμένων ἠλιθίων. 
Ἀλλὰ μὴν σκιάζεστε… Δὲν τελεώσαμε… Τὸ γνωρίζετε σιχάματα… Κι ὄχι μόνον δὲν τελειώσαμε, ἀλλὰ τρίβουμε ἀπὸ χαρὰ τὰ χέρια μας… Τέτοιαν ἀηδιαστικὰ κατακάθια ποὺ εἶστε, οὔτε οἱ χωματερὲς δὲν σᾶς θέλουν….

Κι ὅσο γιὰ τὶς κληρονομιές… 

ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ!!!!  

Ἤ στὰ νεοελληνικά, Ἰδοῦ ἠ Ῥόδος, ἰδοῦ καὶ τὸ πήδημα… (Τὸ σάλτο, τὸ σαλτάρισμα ἤ ἡ αὐτοκτονία… Δικά σας εἶναι!)

Φιλονόη.  

Υ,Γ, Ἄν τὲ νὰ γίνεται πρῶτα ἄνθρωποι (Ὄχι Ἄνθρωποι… Αὐτὸ δὲν μπορεῖτε….)  καὶ μετὰ νὰ συζητᾶτε γιὰ κληρονομιές. 
Καὶ ψίτ… Καλόπαιδα… Σάν πολλοί γάϊδαροι δέν μαζεύτηκαν στόν δικό μας τόν ἀχυρῶνα; Ἄν τέ… γιατὶ πολλὰ μᾶς τὰ κάνατε…. 

Μήνυμα πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ ἠλιθίους τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν, καθῶς ἐπίσης καὶ τοὺς πανηλιθίους τοῦ πλανήτου: 

τίποτα δὲν σὰς ἀνήκει! Καὶ σίγουρα, ὅλοι αὐτοὶ οἱ κατὰ παράβασιν Ἐλληναράδες, ἐπίσης δὲν δικαιοῦνται κάτι ἀπὸ αὐτὸ ποὺ λέγεται Ἑλλάς… Κι ἄς πιστεύουν τὰ ἀντίθετα!
Λίγος χρόνος σᾶς ἀπομένει… Ἐλάχιστος… Προσπαθῆστε νὰ τὸ διασκεδάσετε ὅσο προλαβαίνετε, διότι  δὲν μποροῦμε νὰ ὑποσχεθοῦμε τίποτα γιὰ τὸ μετά. 

(Visited 85 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Εὐρωπαϊκή κληρονομιά;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Εὐρωπαϊκή κληρονομιά; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κομματιάζουν τὸν Παρθενώνα γιὰ νὰ τὸν …προστατεύσουν!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κομματιάζουν τὸν Παρθενώνα γιὰ νὰ τὸν …προστατεύσουν!!! | Τόνοι καὶ Πνεύματα ….

  4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κομματιάζουν τὸν Παρθενώνα γιὰ νὰ τὸν …προστατεύσουν!!! VINTEO

Leave a Reply