Ὁ Παστίτσιος καὶ τὸ παστίτσιο.

Ὁ Παστίτσιος καὶ τὸ παστίτσιο.  γελοῖοιΕἶχα λοιπὸν ἀποφασίσει νὰ μὴν ἀνακατευθῶ στὴν συγκεκριμένη διένεξιν, διότι ἁπλούστατα θεώρησα πὼς κάποιοι ἴσως προσεβάλοντο ἀπὸ τὰ ὅσα ὑπέκρυπτε ἤ ὑπονοοῦσε. 
Αὐτὸ βέβαια ἔως τῆς στιγμῆς ποὺ εἶδα τὸ παρακάτω ταινιάκι, ποὺ ὅμως, πρὶν σᾶς τὸ παρουσιάσω, θὰ ἤθελα νὰ καταθέσω κάποιους προβληματισμούς μου.

Ὁ δημιουργὸς τῆς σελίδας, ποὺ ἀφῳροῦσε στὸν Παστίτσιο, εἶναι θεολόγος.
Πόσοι ἀλήθεια τό πρόσεξαν αὐτό;
Κι ἐάν τό πρόσεξαν, γιατί ἔχει μείνει ἀσχολίαστον;

Δῆλα δή, ἔχουμε κάποιον ἄντρα, ποὺ ἔχει σπουδάσει θεολογία σὲ Ἑλληνικὸ Πανεπιστήμιο, γνωρίζει τὶς θέσεις τῆς ἐπισήμου ἐκκλησίας καὶ τοὐλάχιστον, ἐὰν παραμείνουμε λογικοί, κι ὄχι ἄσκεφτοι, ὑστερικοί, δεισιδαίμονες, κατὰ βάσιν τὶς ὑπερασπίζεται. Σωστά;
Παρὰ ταὐτα ὅμως διάφοροι φανατικοί, ἀμόρφωτοι, ἀνόητοι ἀπεφάσισαν νὰ τὸν καταδιώξουν. (Μεταξύ τους καὶ κάτι μπρατσαρᾶδες, ποὺ ὅταν εἶδαν τοὺς ἰσλαμιστὲς στὴν Ὁμόνοια τὸ ἔκαναν γαργάρα! Σωστά νουμεράκια τῆς ἐπιθεωρήσεως; Ἔ;)

Ἐπίσης, ἔχουμε ἕναν γέροντα, ὁ ὁποῖος ἔχει τύχει, ἰδίως μετὰ θάνατον, καὶ σίγουρα ἄνευ ἐγκρίσεώς του,  ἀπεριγράπτου ἐκμεταλλεύσεως, ἰδίως ἀπὸ κάτι τηλεβιβλιοπῶλες,  ποὺ ἔχουν μάθει νὰ ἐκτυπώνουν τὰ βιβλία τους στὰ Σκόπια, ἀλλὰ νὰ τὸ παίζουν Ἑλληναράδες. Σωστά;
Ὁ γέρων αὐτὸς εἶπε ἤ δὲν εἶπε κάποια πράγματα, ποὺ θεωροῦνται προφητεῖες καὶ γιὰ τὶς ὁποῖες ὅλοι ἀναμένουν ἐπαληθεύσεις.
Κι ἐδῶ θὰ σταθῶ μία στιγμούλα.
Ἄς ὑποθέσουμε πὼς αὐτὸς ὁ μοναχὸς πράγματι εἶχε τὴν δυνατότητα νὰ βλέπῃ σκηνὲς ἀπὸ τὸ μέλλον.
Εἶναι ὅμως κάτι πού μποροῦμε νά τό ἐλέγξουμε αὐτό; Νά τό δέσουμε κόμπο καί φιόγκο μέ μεταξωτές κορδέλες; Ἤ εἶναι κάτι ἀσαφές καί γενικό, πού δέν πρόκειται ποτέ νά ἀποδειχθῇ ἤ νά μήν ἀποδειχθῇ;
Κι ἄς ὑποθέσουμε πὼς πράγματι εἶπε, προφήτευσε, προέβλεψε… Κι ὅσα τέλος πάντων εἶπε, ἄς ὑποθέσουμε πάλι πὼς ἐπαληθεύονται… Τί ἀκριβῶς λέει ἡ ἐπίσημος ἐκκλησία γιά τίς προφητεῖες; Τίς ἀποδέχεται ἤ τίς ἀπορρίπτει ὥς ψεύδη καί μαγγανεῖες; Καί ποιός τελικῶς εἶναι ὁ καλός χριστιανός; Αὐτός πού συμπορεύεται μέ τήν κεντρική ἀρχή τῆς ἐκκλησίας ἤ αὐτός πού ἀποδέχεται παρεκκλησιαστικές θεωρήσεις;
Μήπως τό πρόβλημα τό ἔχουμε ἐμεῖς, ὥς κοινωνία, πού ἔχουμε τήν ἀνάγκη νά μάθουμε τό μέλλον μας, μέ ὁποιοδήποτε τίμημα; Καί τελικῶς, μαθαίνεται τό μέλλον; Καί μέ ποιό τίμημα;
(Πάντως οἱ καφετζοῦδες, παρ’ ὅλην τὴν κρίσιν, χρυσὲς δουλειὲς κάνουν!!!!)

Ἄλλο ἐρώτημα.
Προσεβλήθησαν τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια κάποιων. Πάει καλῶς.
Τά δικά μου ἱερά κι ὅσια πού προσβάλλονται καθημερινῶς γιατί δέν γίνονται θέμα ἐπερωτήσεως στήν βο(υ)λή;
Γιατί γιά παράδειγμα ἡ καραΚιτσοπούλου ἔλαβε 1.000.000 εὐρόπουλα πρό κειμένου νά μᾶς «διδάξῃ» πώς ὁ Ἀθανάσιος Διάκος ἦταν καραμπινάτη Λουλοῦ καί πώς δέν σουβλίστηκε ἀλλά πέθανε ἐπάνω σέ κάποιον ὀργασμό τῆς ἀγελάδος;
Πόσο μεγαλυτέρα προσβολή μπορεῖ νά διαπράξῃ κάποιος ἐναντίον μίας κοινωνίας, ἀπό τό νά τίς ἀπαξιώνῃ, μέ ψεύδη καί ἀνηθικότητες, ἀξίες κι ἀρχές, καθῶς ἐπίσης καί ἱερά πρόσωπα; Γιατί δέν ἔγινε κάποια ἐπερώτησις στήν βο(υ)λή γιά ἐτοῦτο; Ἔ καλά μου μπρατσωμένα κολοκυθάκια;

Μαζὺ μὲ τὴν καραΚιτσοπούλου ὅμως ἔρχεται νὰ κολλήσῃ κι ἄλλο ἐρώτημα.
Δέν σᾶς προσέβαλλε καλά μου στρουμφάκια τό ὅ,τι κάποιοι οὐρλιάζουν κάτω ἀπό τά μπαλκόνια μας «τὰ πετάνετε ὅλοι» καί σᾶς προσέβαλε μία σάτυρα; Μά ποῦ στό καλό πῆγε ἡ στοιχειώδης λογική σας; Δέν σᾶς προσέβαλε καλές μου τοματοῦλες τό ὅ,τι κάποιοι προσβάλλουν καθημερινῶς τήν μνήμη παπούληδων καί γερόντων καί μοναχῶν, ἀλλά σᾶς προσέβαλλε  ἡ γελοιοποίησις της προσβολῆς; Ὑπάρχει κάποιος πού σοβαρολογεῖ ἐδῶ γύρω καί δέν τό κατάλαβα;

Ἀλλὰ ἄς καταπιαστῶ καὶ λίγο μὲ τὶς προφητεῖες, τὶς ὁποῖες ὅμως ἀρνοῦμαι πεισματικῶς νὰ πληροφορηθῶ στὸ ἀκέραιον. (Ναί, ἔχω παραπληροφόρησιν ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου, διότι δὲν ἀνέχομαι νὰ γίνεται ἀντικείμενον ἐκμεταλλεύσεως ἡ ἀνθρώπινος ἀδυναμία καὶ ὁ τρόμος τοῦ ἀγνώστου!)
Κάτι σκόρπιες πληροφορίες ἔχω λάβει, διότι δὲν ὑπάρχει σελίδα στὸ διαδίκτυον, ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτόν της, καὶ νὰ μὴν ἔχῃ δημοσιεύσει ἀναλόγου εἴδους προφητεῖες. Ἀπὸ τοὺς τίτλους τῶν ἀναρτήσεων καὶ μόνον ἔχω κάποιαν εἰκόνα!

Μαθαίνω λοιπὸν πὼς θὰ ἔλθῃ τὸ ξανθὸ γένος γιὰ νὰ μᾶς σώσῃ!
Πὼς ἐμεῖς δὲν πρέπει νὰ κάνουμε τίποτα. Θὰ κάτσουμε, θὰ πίνουμε τὴν φραπεδιά μας, θὰ παίζουμε τὴν πρέφα μας, θὰ καμακώνουμε κάπου κάπου μερικὲς πιτσιρίκες καὶ θὰ ἔλθῃ τὸ ξανθὸ γένος νὰ μᾶς σώσῃ!
Ἔτσι… Διότι δὲν ἔχει νὰ κάνῃ τίποτα καλλίτερο…
Ἔτσι… Θὰ πάῃ νὰ σφαγιασθῇ μόνο του, δίχως κέρδη…
Ἔτσι, θὰ κατεβῇ ὁ σωτήρας ὁ Πούτιν, ὅπως κατέβηκαν τὰ ἀδέλφια Ὀρλῶφ τὸ 1770, πρὸ κειμένου νὰ σώσουν ἐμᾶς, νὰ μᾶς χαρίσουν τὴν Πόλι καὶ νὰ στείλουν τοὺς μογγόλους στὴν κόκκινη Μηλιά;
Σωστά;
Καί γιατί τότε βρέ παιδιά νά διατηροῦμε στρατό;
Γιατί νά πληρώνουμε φόρους;
Γιατί νά σηκώνουμε τά ἀεροπλάνα μας;
Γιατί νά συντηροῦμε καί νά ἐξοπλίζουμε ὑποβρύχια;
Γιατί νά μήν πᾶμε ἀπό τώρα νά δηλώσουμε στόν Πούτιν ὑποταγή καί σεβασμό, πρό κειμένου νά ἔλθῃ ταχύτερα καί νά ξεμπερδεύουμε μέ τά ὑβρίδια;
Γιατί τέλος πάντων νά κουνήσουμε τό μικρό μας δακτυλάκι ὅταν ὅλες οἱ δυνάμεις τοῦ Σύμπαντος κόσμου θά συντρέξουν, πρό κειμένου νά ἀφανίσουν τούς ἐχθρούς μας καί νά μᾶς χρίσουν βασιλεῖς στήν βασιλεύουσα;
(Μήπως ἔφθασε ἐπί τέλους ἡ στιγμή νά ἐπιταχύνουμε τίς αὐτοκτονίες, πρό κειμένου νά ξαλαφρώσουμε τόν πλανήτη ἀπό τήν βλακεία μας;)

Θὰ ἤθελα, καὶ τὸ γράφω αὐτὸ μὲ ἀπόλυτον συνείδησιν, νὰ ἐπιβεβαιωθῇ ὁ Παΐσιος, καθῶς ἐπίσης καὶ ὅλοι οἱ ὅμοιοί του.
Ἀλλά ποιός εἶναι αὐτός ὁ ἀνόητος πού πιστεύει πώς κάτι χαρίζεται σέ ἐτοῦτον τόν πλανήτη; Ποιός εἶναι αὐτός πού θεωρεῖ πώς ἐάν δέν κουνηθῇ ἡ χείρα θά κατέβῃ ἡ Ἀθηνᾶ νά προστρέξῃ καί νά βοηθήσῃ; Ποιός εἶναι τέλος πάντων αὐτός πού θεωρεῖ πώς ἀπό τήν τόση κατάντια μας θά ξυπνήσουμε μίαν ὠραία πρωΐα ἄρχοντες;
Καί δέν θέλει κλωτσιές αὐτός ἤ αὐτοί πού πιστεύουν ἐτοῦτες τίς βαρβαρότητες;
Ἤ μήπως θεωροῦμε πώς ἀρκεῖ ἡ γονιδιακή πληροφορία γιά νά μᾶς χαρακτηρίσῃ ὥς Ἕλληνες;
(Παρένθεσις: Ἑλληνογενεῖς ὑπάρχουν σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τῆς Γῆς. Ἕλληνες, καθαροὶ Ἕλληνες, ὑπάρχουν πάρα πολλοὶ μέσα στὴν Τουρκία. Συγκαταλέγονται κι αὐτοί μέσα στήν διάσωσιν ἤ θά βρεθοῦν, παρέα μέ τά μογγόλια, στήν κόκκινη Μηλιά;)

«Ὁ θεὸς ἔβαλε τὴν ὑπογραφὴ του, γιὰ τὴν λευτεριὰ τῆς Ἑλλάδος,  καὶ δὲν τὴν παίρνει πίσω»
Σᾶς θυμίζει κάτι αὐτό; Τό εἶπε ἤ δέν τό εἶπε ὁ Γέρος μας;
Τί ἔκανε ὁ Γέρος μας λοιπόν, ἐφ΄  ὅσον γνώριζε φυσικὰ ἐκ τῶν προτέρων, πώς ὁ θεός ἔβαλε τήν ὑπογραφή του γιά τήν λευτεριά μας; Σταύρωσε τά χέρια καί περίμενε νά ἔλθῃ ὁ θεός καί νά τοῦ χαρίσῃ τήν λευτεριά του ἤ μάτωσε;

Μάτωσε…
Καὶ μαζὺ μὲ τὸν Γέρο μας μάτωσε καὶ κάθε ἄλλος ποὺ συνέτρεξε.
Κι ὁ Γέρος μας ἤθελε νὰ πιστεύῃ σὲ δοξασίες ποὺ ἔφερναν τὴν μία τὸν Ναπολέοντα καὶ τὴν ἄλλην τὸν ξανθὸ γίγαντα, κατὰ τὰ μέρη μας, πρὸ κειμένου νὰ στηρίξουν τὸν ἀγώνα.
Ἀλλὰ πρῶτα ἔβαλε ὁ ἴδιος τὸ κεφάλι του στὴν καρμανιόλα…. Καὶ μετά, ἐὰν ἦταν νὰ ἔλθῃ, καλῶς νὰ ὅριζε….
Κάνουμε μήπως κάτι ἀνάλογον ἐμεῖς σήμερα;
Ματώνουμε; Ἔχουμε θέσει τήν κεφαλή μας στήν ἀντίστοιχον καρμανιόλα; Ἤ περιμένουμε νά σώσουμε καί τήν κεφαλή μας καί τήν φραπεδιά καί τήν ἁπλωμένη ἀρίδα μας;

Καλὰ τὰ σενάρια λοιπόν, ἀλλὰ καλλίτερομ ἀπὸ ὅλα νὰ πατῶ στὸ χῶμα, ὄρθια, ζωντανή, μὲ καθαρὴ σκέψιν κι ἀντίληψιν….
Κι ὄχι νὰ βαυκαλίζομαι μὲ σωτηρίες ποὺ ἴσως νὰ ἔλθουν ἀλλὰ ἴσως καὶ νὰ μὴν ἔλθουν.
Ἐὰν ἔλθουν, καλῶς νὰ ὁρίσουν.
Ἀλλὰ ἐγὼ πρέπει νὰ εἶμαι ἔτοιμη γιὰ τὸ χειρότερον σενάριον. Καὶ τὸ χειρότερον σενάριον ὑπαγορεύει πὼς μόνη μου θὰ κερδίσω ὅλα ὅσα μοῦ ἀναλογοῦν! ΜΟΝΗ ΜΟΥ!!!!! ΜΟΝΟΝ ΜΟΝΗ ΜΟΥ!!!!

Ἔχω τὶς δικές μου θεωρήσεις, θέσεις κι ἐπιχειρήματα γιὰ κάθε τὶ ποὺ ἀφορᾷ σὲ θρησκευτικὰ ζητήματα. Ἀλλὰ αὐτὸ ἀφορᾷ σὲ ἐμέναν μόνον.
Διατηρῶ πάντα τὸ δικαίωμα νὰ καταθέτω ἱστορικὰ στοιχεῖα καὶ ἐρωτήματα, εἶτε δημοσίως, εἶτε ἰδιωτικῶς, γιὰ τὶς θεωρήσεις ποὺ κυκλοφοροῦν γύρω μας.
Πασχίζω, ὁμολογῶ κάποιες φορὲς μὲ μεγάλον κόπο, νὰ μὴν προσβάλλω καὶ νὰ μὴν θίξω κάποιου τὰ ὅποια θρησκευτικά  πιστεύω. Ὅμως τώρα ἔχω ἐκνευριστεῖ!
Διυλίζουμε  τὸν κώνωπα καὶ καταπίνουμε τὴν κάμηλο!
Σηκώθηκε τὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν στὸ πόδι γιὰ ἕνα ἀστεῖο καὶ τηρεῖ σιγὴν ἰχθύος γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς χώρας.
Καμμία κουβέντα γιὰ τὶς ἀσυναρτησίες τῶν γλωσσολόγων, τῶν καρακιτσαριῶν καὶ τῶν βιβλιοπωλῶν, ἀλλὰ κακὸς καὶ μαῦρος χαμὸς γιὰ τὶς βλακεῖες
Ἀλλὰ ξέχασα.
Πῶς ἀλλοιῶς θά διατηρῆ τήν ἐξουσία του τό Ἑλλαδοκαφριστάν;
Ἕνας τρόπος μόνον ὑπάρχει γιὰ νὰ ὑπάρχουν ὅλοι αὐτοὶ ποὺ μᾶς «κυβερνοῦν»!
Νὰ μᾶς κρατοῦν στὸ μαῦρο σκοτάδι!
Πρὸς τοῦτο βρίσκουν χῶρο καὶ κερδοσκοποῦν εἰς βάρος μας τηλεβιβλιοπῶλες ποὺ μᾶς τάζουν τοὺς Ἔλ, τοὺς Βρὺλ καὶ τοὺς Λούτς.
Πρὸς τοῦτο μᾶς ἔχουν πείσει γιὰ διαστημόπλοια, γιὰ σωτῆρες καὶ γιὰ ἔξωθεν παρεμβάσεις.
Πρὸς τοῦτο πασχίζουν μὲ  κάθε δυνατὸν τρόπο νὰ μᾶς κρατήσουν φυλακισμένους μέσα στὰ σπήλαια καὶ μέσα στὴν ἀμορφωσιά!
Βρῆκαν θέμα τώρα γιὰ νὰ ὁμιλοῦν ὅλοι! Καὶ οἱ μὲν σαχλαμᾶρες καὶ οἱ δέ(ν)!

Ποιό κόμμα λοιπόν δέν ἔχει ἐμπλακεῖ σέ ἐτοῦτον τόν χορό; Ποιό ἔχει μείνει ἀπ΄ ἔξω; Ὅλοι μία κοτσάνα τὴν ἔχουν πετάξει! Μὰ ὅλοι! Ὅλοι! Εἶτε ὑπὲρ εἶτε κατά! 

Δὲν μᾶς προσέβαλε λοιπὸν τίποτα ἀπὸ ὅσα μᾶς συμβαίνουν, ἀλλὰ  μᾶς προσέβαλλε ἡ ἀγανάκτησις καὶ ἡ σάτυρα!
Δὲν μᾶς προσέβαλλε ὁ ΛΑΘΡΟέποικος ποὺ ἁλωνίζει μέσα στὴν χώρα, ἀλλὰ μᾶς προσέβαλλε ἡ ἀπαξίωσις μίας ὑποθέσεως ποὺ δὲν ἀποδεικνύεται!
Δὲν μᾶς προσέβαλλε τὸ ὅ,τι εἴμαστε παθητικοὶ παρατηρητὲς τοῦ ἀφανισμοῦ μας, ἀλλὰ μᾶς προσέβαλλε ἡ κατάργησις τῆς ἐλπίδος.
Μήπως τελικῶς αὐτό εἶναι τό πρόβλημα; Ἡ κατάργησις τῆς ἐλπίδος;

Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, γιὰ νὰ πάῃ ἐμπρός, ἔκοψε κάθε γέφυρα πίσω του.
Κι ἐπέτυχε!
Ἐμεῖς λοιπόν, πῶς θά ἐπιτύχουμε τήν διάσωσιν καί τήν ἀπελευθέρωσίν μας;
Μέ τό νά ἐλπίζουμε; Σέ τί νά ἐλπίζουμε; Μὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἐλπίζουμε κάποιος ἀπὸ τὸ σύστημα μᾶς τὰ ἔχει σερβίρει.
Μήπως τελικῶς ἐλπίζουμε σέ κάτι πού ἄλλοι μᾶς ἔχουν φτιάξει; Κι ἐάν ναί, μήπως τελικῶς αὐτό μᾶς κρατᾶ δεσμίους στό χθές καί στά λάθη του;http://taxidistisgeuseis.blogspot.com/

 Ἐπεὶ δὴ λοιπὸν ἐμεῖς περιμένουμε σωτῆρες, θεοὺς καὶ δαίμονες, νεράϊδες καὶ παλληκάρια, καλλίτερα γιὰ ὅλους μας εἶναι νὰ καταπιαστοῦμε μόνον μὲ τὴν παρασκευὴ τοῦ παστίτσιου. Εἶναι τὸ μόνον ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε καλά!
Νὰ τὸ φτιάξουμε καὶ μετὰ νὰ τὸ φᾶμε!
Καὶ ἄς μὴν σκᾶμε.
Οἱ ξανθοὶ σωτῆρες ἔρχονται…
Βέβαια ἐὰν μᾶς πάρουν καὶ τὸ …παστίτσιο, δὲν πειράζει…
Καλὰ νὰ πάθουμε!

Φιλονόη.  Ὁ Παστίτσιος καὶ τὸ παστίτσιο.  δημιουργός

 Υ.Γ. Ὅσο γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ τσακίστηκαν νὰ γελοιοποιήσουν τοὺς «ἀνησυχοῦντες» μὲ τὸ ζήτημα τοῦ παστιτσίου, καλὸ θὰ ἦταν νὰ πάψουν. Μποροῦν νὰ πιστεύουν σὲ ὅποιον θεὸ θέλουν, ἀλλὰ σὲ καμμίαν τῶν περιπτώσεων δὲν μποροῦν νὰ προσβάλλουν τὰ πιστεύω τοῦ ἄλλου. Ὅποια κι ἐὰν εἶναι αὐτά. Ἐὰν ὅμως τόσο πολὺ κόπτονται μὲ τὸ ζήτημα τῶν πιστῶν, γιατί δέν ξεκινοῦν μίαν ἐκστρατεία γελοιοποιήσεως τοῦ Ἰσλᾶμ; Γιατί αὐτό δέν τούς ἐνοχλεῖ; Ἤ μήπως κι αὐτῶν ἡ ἀντίδρασις-συμπαράστασις-θεατρική παράστασις στοχεύει τούς χριστιανούς; Εἰλικρινῶς, δὲν ἀντιλαμβάνομαι τὸ ποιὸς εἶναι πιὸ γελοῖος ποίου!

φωτογραφία, φωτογραφία  καὶ φωτογραφία

(Visited 52 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὁ Παστίτσιος καὶ τὸ παστίτσιο.

    • Τὸ δηλώνει ξεκάθαρα μέσα στὸ ταινιάκι. Καὶ τὸν πιστεύω. Ξέρεις γιατί; Ἔχει ἤδη πολὺ ἐκτεθεῖ σὲ πάρα πολλά. Δὲν τὸν συμφέρει νὰ λέῃ καὶ ψέμματα.
      Ὅσο γιὰ τὸ ἐὰν ἔχῃ ἤ ὄχι τελειώσῃ τὸ γυμνάσιο, νομίζω πὼς ὁ λόγος του ἀποδεικνύει τοῦ λόγου τὸ ἀληθές. Εἶναι μορφωμένος κι ὄχι ἀδαής.
      Τὸ ἐὰν ἀρέσῃ ἤ ὄχι αὐτὸ εἶναι ἄλλο ζήτημα ὅμως.

Leave a Reply