Γλῶσσα, ὁ πλάστης τῆς νοήσεως!

Γλῶσσα, ὁ πλάστης τῆς νοήσεως!

φωτογραφία

Γλῶσσα!
Ἑλληνικὴ γλῶσσα!
Ἀμήτωρ γλῶσσα!

Κι ὅμως…
Ὅσο περισσότερο τὴν προσεγγίζουμε ἐμεῖς, τόσο περισσότερο πασχίζουν κάποιοι νὰ μᾶς ἀποκόψουν ἀπὸ αὐτήν.
Τὴν ἴδιαν στιγμὴ ποὺ στὴν Ἀγγλία διδάσκουν ἀρχαία Ἑλληνικὰ ἀπὸ τὶς πρῶτες τάξεις τοῦ δημοτικοῦ, τὴν ἴδιαν αὐτὴν στιγμὴ οἱ κρατοῦντες ὄχι μόνον μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὶς δυνατότητες γνώσεως τῆς γλώσσης μας, ἀλλὰ μεριμνοῦν καὶ γιὰ τὴν κατάργησιν τῶν ἤδη κουτσουρεμένων ἐπαφῶν μας μαζύ της.

Γενικῶς, ἡ μεγαλυτέρα ἧττα ποὺ ἔχουμε ὑποστεῖ, ἦταν αὐτὴ γιὰ τὴν ὁποίαν οὐδέποτε ἀγωνιστήκαμε καὶ λέγεται γλῶσσα! Διότι ἐμεῖς τὴν παρατήσαμε… Δὲν μᾶς τὸ ἐπεβάλαν ποτέ! Ἐμεῖς καὶ μόνον ἐμεῖς!

Οἱ κάποιοι «τυχεροί», ποὺ ἀκόμη τὴν κατέχουν, ὁφείλουν νὰ δημιουργήσουν κρυφὰ σχολειά, πρὸ κειμένου καὶ νὰ διασωθῇ ἀλλὰ κυρίως νὰ μπορέσουμε νὰ φτιάξουμε Ἕλληνες μὲ νόησι! Αὐτὸ εἶναι Ἕνα ἀπὸ τὰ ἱερότερα χρέη ποὺ ἔχουμε νὰ πληρώσουμε γιὰ τὴν Πατρίδα. Τὴν πραγματική μας Πατρίδα. Ὄχι τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν!

Φιλονόη.

(Visited 126 times, 1 visits today)
One thought on “Γλῶσσα, ὁ πλάστης τῆς νοήσεως!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γλῶσσα, ὁ πλάστης τῆς νοήσεως! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply