Ἐγὼ δὲν εἶμαι χειρουργός. Ἐσύ κάθεσαι νά σέ χειρουργήσω;

Ἐγὼ δὲν εἶμαι χειρουργός. Ἐσύ κάθεσαι νά σέ χειρουργήσω; 


πηγή

Σιγὰ μὴν κάτσῃς…
Ἐὰν πάλι δὲν εἶμαι λογιστής, κάθεσαι νά σοῦ φτιάξω τήν δήλωσι; Σιγά… Λὲς καὶ δὲν ὑπάρχουν λογιστές…
Ἐὰν δὲν εἶμαι δικηγόρος, κάθεσαι νά σέ ὑπερασπιστῶ σέ μίαν σοβαρή δίκη;
Ξέρω, ξέρω… Οὔτε ποὺ θὰ πλησιάσῃς…

Γιατί λοιπόν, ἐφ΄ ὅσον δέν ἀσχολούμαστε μέ τούς ἀσχέτους, ὅταν ἀναζητοῦμε κάποιον εἰδικό, ἀλλὰ οὐσιαστικῶς ἄριστον στὸ εἶδος του, δέν τό ἐφαρμόζουμε σέ κάθε τομέα τῆς ζωῆς μας;
Γιατί δέν ἀναζητοῦμε τόν  ἀριστότερον σέ κάθε τομέα τῆς ζωῆς μας;

Ποιός ὅμως θά κρίνῃ καί θά ἀποφασίσῃ γιά τό ποιός εἶναι ὁ καλλίτερος; 

Ποιός θά κρίνῃ τόν εἰδικό ὥς εἰδικο;
Ἡ Μαριγούλα ἡ κομμώτρια; Ὁ Σάκης ὁ ἠλεκτρολόγος; Ἤ ὁ Μῆτσος ὁ μανάβης;
Οἱ ὁποῖοι πολὺ πιθανὸν νὰ εἶναι οἱ ἄριστοι καὶ σὲ ἦθος καὶ σὲ ἀποτελέσματα, στὸν τομέα ποὺ τοὺς ἀφορᾷ. Ἀλλά μποροῦν νά κρίνουν ἕναν ἰατρό; Ἤ ἕναν νομικό; Ἤ ἕναν οἰκονομολόγο;

Δέν θά πρέπῃ λοιπόν αὐτός ὁ κάποιος, στόν ὁποῖον ἀναφερόμαστε, νά ἔχῃ διακριθῇ μέσα σέ ἄλλους, ὁμοίους του, γιά τίς ἱκανότητές του; Δέν θά πρέπῃ νά ἔχῃ ἀναδειχθῇ ἐν τελῶς ἀξιοκρατικά κι ἐν τελῶς ἀντικειμενικά;
Δέν θά πρέπῃ νά ἀριθμῇ περισσότερες ἐπιτυχίες ἀπό ἀποτυχίες στό ἐνεργητικό του;

Θά προτιμήσω τόν ἀρχιτέκτονα πού μόλις τελείωσε τό Πολυτεχνεῖο, ἀκόμη κι ἐάν εἶναι ἀριστοῦχος, ἤ θά ἐπιλέξω τόν ἔμπειρο, αὐτόν πού ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ἔχει κατασκευάσει γερές καί ἀσφαλεῖς οἰκοδομές; Καί ποιός θά κρίνῃ τίς οἰκοδομές του ὤς ἀσφαλεῖς; Ἡ ὡραία ἐμφάνισις ἤ ἡ ἱκανότης τους νά στέκονται ὄρθιες στούς σεισμούς;

Ὅλοι  μας, ὅταν χρειαζόμαστε κάποιον εἰδικό, ἀναζητοῦμε τὸν καλλίτερο. Εἶτε πρόκειται γιὰ τὴν ὑγεία μας, εἶτε γιὰ τὴν νομική μας προστασία, εἶτε γιὰ τὴν ἀσφάλεια τοῦ σπιτιοῦ μας, εἶτε γιὰ τὴν διατροφή μας, εἶτε γιὰ τὴν ἔνδυσί μας, εἶτε γιὰ τὸ ὄχημα ποὺ θὰ καβαλήσουμε. Πάντα πασχίζουμε, συναρτήσει φυσικὰ τῶν οἰκονομικῶν μας, νὰ φθάσουμε στὸν καλλίτερο, ποὺ ὅμως δὲν εἶναι καλλίτερος διότι τὸ εἶπε ὁ κουμπάρος μας ἀλλὰ διότι ἀπέδειξε στὴν πράξι πὼς κατέχει τὴν ἐπιστήμη του. Κάνω λᾶθος; Ἤ ὄχι;

Ἐὰν ὅμως δὲν κάνω λᾶθος, τότε γιατί ὅταν πρόκειται νά ἐπιλέξουμε τό ποιός θά μᾶς κυβερνήσῃ πράττουμε ἀκριβῶς τό ἀντίθετον; Γιατί δῆλα δή ἐπιτρέπουμε στούς ἐαυτούς μας, πού εἴμαστε ἀποδεδειγμένα ἀδαεῖς, νά συναποφασίσουν μέ ἄλλους ἀδαεῖς, ἀναλόγως τοῦ πόσο χαριτωμένος εἶναι ἤ ὄχι ὁ ὑποψήφιος, γιά τήν ἐκλογή του; Γιατί δέν πᾶμε ἐξ ἀρχῆς νά βροῦμε αὐτούς τούς πέντε ἤ δέκα ἤ τριάντα ἀρίστους καί νά τούς φορτώσουμε μέ τήν διακυβέρνησι τῆς χώρας, ἀποστασιοποιούμενοι ὅμως, ἐφ΄ ὅσον παραμένουμε ἀδαεῖς; 

Τὴν συζήτησι τὴν κάναμε τὴν περασμένη Παρασκευὴ τὸ βράδυ μὲ φίλους. Ἐμεῖς, μεταξύ μας, συμφωνούσαμε.
Τὸ πρόβλημα ὅμως δὲν εἶναι μὲ ἐμάς. Τὸ πρόβλημα εἶναι μὲ ὅλους μας.
Ὅταν φθάνουμε στὴν κάλπη γιὰ νὰ ψηφίσουμε, δὲν ἀναρωτιόμαστε ΠΟΤΕ γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι εἰδικὸς κι ἄξιος καὶ ἱκανὸς νὰ μᾶς κυβερνήσῃ, διότι μᾶς ἔχουν πείσει πὼς πρῶτα ἀπὸ ὅλα ὅλοι εἴμαστε εἰδικοί!!! Δῆλα δὴ εἶμαι ἐγὼ εἰδικὸς κι ἄριστος καὶ φυσικὰ ἐπιλέγω μὲ κριτήρια ἀριστείας καὶ εἰδικοῦ, τὸν ἀριστότερο καὶ τὸν πλέον εἰδικό!!!! Χά!

Συνεπῶς, ἐφ΄ ὅσον ὅλοι ΔΕΝ εἴμαστε εἰδικοί, θὰ συναποφασίσουμε γιὰ κάτι ποὺ ἀποδεδειγμένα δὲν κατέχουμε!!!
Ἄν καὶ  γνωρίζουμε, ἐπιμένουμε νὰ προσποιούμαστε πὼς δὲν γνωρίζουμε! Διότι γνωρίζουμε…
Ἁπλῶς χρειαζόμαστε κάποιον χρόνο, πρὸ κειμένου νὰ τὸ περάσουμε ἀπὸ τὸ ὑποσυνείδητο στὸ συνειδητό….

Δὲν μποροῦμε γιὰ παράδειγμα νὰ ἐπιλέξουμε τὸν καλλίτερο οἰκονομολόγο, πρὸ κειμένου νὰ ἀναλάβῃ τὰ οἰκονομικὰ τῆς χώρας, διότι δὲν εἴμαστε οἰκονομολόγοι.
Δὲν μποροῦμε νὰ ἐπιλέξουμε τὸν καλλίτερο νομικό, πρὸ κειμένου νὰ ἀναλάβῃ τὰ νομικὰ τῆς χώρας, διότι δὲν εἴμαστε νομικοί!
Δὲν μποροῦμε νὰ ἐπιλέξουμε τὸν καλλίτερο στρατιωτικό, πρὸ κειμένου νὰ ἀναλάβῃ τὰ τῶν ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων τῆς χώρας, διότι δὲν εἴμαστε στρατιωτικοί!
Δὲν μποροῦμε σκέτο! Δὲν εἴμαστε εἰδικοί! Δὲν κατέχουμε σὲ βάθος τὰ στρατιωτικά, τὰ οἰκονομικά, τὰ νομικά, τὰ πολιτειακά, τὰ κοινωνικά, τὰ ἐκπαιδευτικά… Γενικῶς, πολὺ πιθανὸν νὰ κατέχουμε ἄριστα τὸ ἀντικείμενον μὲ τὸ ὁποῖον ἔχουμε βιοποριστῇ, ἀλλὰ σὲ ὅλα τὰ ἄλλα παραμένουμε …τοῦβλα! Ὅπως ἀκριβῶς μᾶς παρέδοσε στὴν κοινωνία τὸ τόσο σοφὰ μελετημένο «ἐκπαιδευτικὸ σύστημα» παραγωγῆς ὑπηκόων!!!

Ἀλλὰ ἀκόμη κι ἐὰν ἤμασταν εἰδικοί, πάλι δὲν εἶναι τρόπος διακυβερνήσεως αὐτός.
Δὲν γίνεται νὰ ἔχουμε διὰ ἀντιπροσώπων ἐκπροσώπησι σὲ θέματα ποὺ καθημερινῶς ἐξελίσσονται καὶ ἀλλάζουν τὰ δεδομένα τους. Οὔτε εἶναι λογικὸ νὰ ἔχουμε ἐπιλογὲς ὑποψηφίων ἀπὸ μερικὲς δεκάδες ἀδαῶν μέν, φημισμένων δέ. Οὔτε γίνεται νὰ ἔχουμε λόγο καθημερινῶς ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ…
Γενικῶς, αὐτὸ ποὺ θεωροῦμε ὥς ὀρθὸν εἶναι καλλίτερα νὰ ἀρχίσουμε νὰ τὸ ἀναθεωροῦμε…
Ἄλλως τέ, ποιός μᾶς ἔχει ἐκπαιδεύσῃ νά τό θεωροῦμε ὥς ὀρθόν;
Μήπως αὐτό τό σύστημα πού μόλις τώρα ἀρχίσαμε νά συνειδητοποιοῦμε πώς πολύ ἁπλᾷ μᾶς …ἐπεξεργάζεται; Γιατί δῆλα δή μία παράμετρός του νά εἶναι ὀρθή καί ὅλες οἱ ἄλλες λάθος; Ποιός τό κρίνει αὐτό; Τό σύστημα πού μᾶς ἐκπαίδευσε καί μᾶς ἐξέθρεψε πρό κειμένου νά μᾶς μετατρέψῃ τελικῶς σέ Γενιτσάρους; 

Ἀλήθεια, γιατί ἡ δημοκρατία τοῦ Περικλέους, γιά τήν ὁποίαν δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχῃ κάτοικος τῆς Εὐρώπης ποὺ νὰ μὴν γνωρίζῃ, ἦταν καλλίτερη ἀπό κάτι ἄλλο; Μήπως ἐπεί δή ὁ Περικλῆς δημαγωγοῦσε ἐπί τριάντα χρόνια δίχως ἀντίλογο; Δῆλα δή ἡ δημοκρατία τοῦ Περικλέους, γιά τήν ὁποίαν αἰσθανόμαστε τόσο ὑπερήφανοι ἀπὸ τὴν μία, κι ἀπὸ τὴν ἄλλην τόσο πολὺ ποθοῦμε νὰ τὴν ἐπαναφέρουμε, ἦταν ἄριστον πολίτευμα; Πῶς; Μέ κάποιον πού ἔκανε κουμάντο σέ 10.000 Ἀθηναίους γιά τρεῖς δεκατίες; Σοβαρολογοῦμε; 
Ἀφῆστε δὲ ποὺ αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ δημοκρατία θανάτωσε τὸν Σωκράτη.
Μήπως ἀκόμη εἶναι περίοδος πρός μίμησιν; Μήπως ἀκόμη ἐπιθυμοῦμε νά ποτίσουμε μέ κώνειο τούς ἀρίστους μας; (Διότι δὲν ἀπέχουμε.. Αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ παραδεκτοῦμε!!!)

Ἐγὼ λοιπὸν δὲν εἶμαι χειρουργός. Ἐσύ κάθεσαι νά σέ χειρουργήσω;
Σαφῶς καὶ δὲν κάθεσαι.
Διότι ἡ κοινή, κοινότατη λογική σου, σοῦ ὑπαγορεύει πὼς θὰ μποροῦσα πολὺ εὔκολα νὰ σὲ σκοτώσω.

Ἀπὸ τὴν ἄλλην οὔτε πολιτικὸς εἶμαι. Γιατί μέ ἐμπιστεύεσαι ὅταν ψηφίζω; Ἤ ὅταν θέτω ὑποψηφιότητα. Γιατί δέν μοῦ κόβεις τό χέρι; Ἤ γιατί δέν κόβεις τό χέρι ὅλων τῶν ἄλλων, πού ἀποδεδειγμένα μᾶς σύρουν καί μᾶς φέρουν ὅλο καί πιό κοντά στήν καταστροφή;

Φιλονόη.

 Υ.Γ. Ἄλλο πολιτικὸς κι ἄλλο κουδουνίστρα. Νὰ τὸ ξεκαθαρίζουμε. Πολιτικοὶ ἐπαγγελματίες ἐκτρέφονται μόνον ἀπὸ τὶς δημοκρατίες. Ἀλῆτες ἐκτρέφονται ἀπὸ τὴν πολιτική. Κουδουνίστρες ἐκτρέφουμε μόνον ἐμεῖς!!!

(Visited 50 times, 1 visits today)
Leave a Reply