Κομματοκρατία ἤ Πτωματοκρατία!

 

Κομματοκρατία ἤ Πτωματοκρατία!πηγή

Κάνω χάζι μὲ τὶς κορῶνες καὶ τὶς δράσεις τῶν κομμάτων.
Κάνω χάζι μὲ τοὺς ὅλο καὶ πιὸ παθιασμένους ὁπαδούς τους.
Κάνω χάζι γενικῶς, μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στὴν χώρα μας καὶ γελοιοποιοῦν ἀκόμη περισσότερο τὴν πραγματικότητά μας!!!

Ἀλλὰ καθῶς φαίνεται, μόνον ἐγὼ κάνω χάζι.
Ἤ εἶμαι ἐκτὸς πραγματικότητος ἤ ἕνα μεγάλο τμῆμα τῆς κοινωνίας μας, μᾶλλον τὸ μεγαλύτερον, ἔχει ἀμολύσει τὰ πανιὰ καὶ πάει στὸ …ἄγνωστο μὲ βάρκα τὴν ἐλπίδα.

Ξέρετε ὅμως κάτι;
Αὐτὸ τὸ σύστημα ἔχει τελειώσει ἀπὸ τότε ποὺ κάποιες χιλιάδες ἀνθρώπων ξεκίνησαν νὰ συγκεντρώνονται στὸ Σύνταγμα.
Καὶ σαφῶς δὲν ἀναφέρομαι στὰ πτωματολάγνα ἐκεῖνα νούμερα ποὺ πάσχιζαν νὰ καπελώσουν αὐτὲς τὶς κινήσεις. Ἀναφέρομαι μόνον στὴν καθαρότητα τῆς Ἀνάγκης ποὺ προέβαλλε μέσα ἀπὸ αὐτὲς τὶς συγκεντρώσεις.
Τὸ ἐὰν ἐπέτυχε ἤ ὄχι αὐτὴ ἡ κίνησις, ἄς ἀφήσουμε τὴν ἱστορία νὰ τὸ κρίνῃ.
Πάντως, προσφάτως, διάβαζα σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ βιβλία τοῦ Κούκουνα, μίαν μαρτυρία τοῦ Θεοτοκᾶ, ἀναφορικῶς μὲ ἕνα ἀνάλογον περιστατικὸν ποὺ ξεκίνησε νὰ παρουσιάζεται, στὴν ἀρχὴ ὤς κάτι ἀστεῖο, ἀλλὰ στὴν πορεία ὥς κάτι πολὺ σοβαρό, κι ἀναφέρεται στὶς ἀντίστοιχες συγκεντρώσεις τῶν παππούδων μας, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν πρώτων μηνῶν τῆς Κατοχῆς.  

Τότε λοιπόν, γιὰ ἕνα μεγάλο χρονικὸ διάστημα, χιλιάδες Ἀθηναῖοι, κατὰ τὴν διάρκεια ὑποστολῆς τῆς σημαίας μας ἀπὸ τοὺς Εὐζώνους μας, ἐμπρὸς στὰ Παλαιὰ Ἀνάκτορα (ἦταν τὸ μοναδικὸν κτίριον ποὺ διατηροῦσε ἐμπρός του τὴν Ἑλληνικὴ σημαία) ξεκίνησε μέσα στὸ πρῶτο δεκαήμερο τοῦ Ἰουλίου τοῦ 1941, νὰ συγκεντρώνεται κόσμος.
Στὴν ἀρχὴ οἱ Γερμανοὶ δὲν ἔδωσαν σημασία. Στὴν συνέχεια ἀπηγόρευσαν τὴν σάλπιγγα, ποὺ ὅριζε τὴν ὑποστολή.
Παρὰ ταὔτα ὅμως ὁ κόσμος ἐξακολούθησε νὰ συγκεντρώνεται, ἀνεξαρτήτως τῶν ἀπαγορεύσεων γιὰ ἑβδομάδες, μῆνες, κατακλύζοντας τὶς πέριξ τοῦ Συντάγματος περιοχές, τοὺς δρόμους καὶ τὶς διόδους, καταντῶντας τὸ Σύνταγμα γιὰ λίγα λεπτὰ τῆς ὥρας ἀπροσπέλαστον. (Οἱ Γερμανοὶ ἐορυβήθησαν μέν, ἀλλὰ παρ’ ὅ,τι ἔτρεμαν, ἔπαυσαν μόνον τὴν σάλπιγγα!!! Ποῦ νά τολμήσουν νά κάνουν κάτι περισσότερο μέ τόσο πλῆθος;)
Μία ἐπὶ πλέον λοιπὸν ἀπόδειξις φυσικὰ πὼς τὸ Σύνταγμα δὲν ἦταν κάτι τυχαῖον, ἀλλὰ ἔχει ἐπανεμφανισθῇ τοὐλάχιστον μία ἀκόμη φορὰ στὸ παρελθόν μας.
Τότε, Ἰούλιος τοῦ 1941, πρῶτοι μῆνες Κατοχῆς, ἦταν τὰ πάντα πανάθλια, σχεδὸν ὅπως καὶ τώρα. Ἡ πείνα ἐκεῖνον τὸν χειμώνα δολοφόνησε σχεδὸν 800.000 κατοίκους τῶν Ἀθηνῶν. Δὲν ἦταν μικρὴ ὑπόθεσις. (Οἱ Γερμανοὶ εἶχαν ἁρπάξει ὅλα τὰ τρόφιμα  ἀφήνοντας τὴν Ἀθήνα κυρίως, ἀλλὰ κι ἄλλες πόλεις στὴν συνέχεια, στὸ ἔλεος τοῦ …θανάτου! Ἀλλὰ καὶ οἱ «φίλοι» μας οἱ Ἄγγλοι βοήθησαν στὸν ἀποκλεισμό!!! Γιὰ νὰ μὴν πῶ πὼς οὐσιαστικῶς τὸν μεθόδευσαν!!!)
Παρὰ ταὔτα  ὅλοι οἱ Ἕλληνες, καλοὶ καὶ κακοί, ἐκείνην τὴν στιγμὴ συμπεριφέρονταν ὥς Ἕλληνες!!! Κάτι ἤξεραν!

Τὸ Σύνταγμα τότε κάποιαν στιγμὴ  ἔπαψε…
Ὅπως καὶ τώρα, κάποιαν στιγμὴ ἔπαψε…
Ἀλλὰ ἔχει δώσει ἤδη τὸ στίγμα του! Ἔχει δώσει τὴν πληροφορία του…
Γνωρίζουν οἱ κρατοῦντες πλέον πὼς ὅταν θὰ φθάσῃ ἡ στιγμὴ αὐτὸ θὰ ἐπαναληφθῇ καὶ θὰ  γίνῃ ἀνεξέλεγκτο!!!

Ὅσο κι ἐὰν τὸ περιφρουρήσουν, ὅσο κι ἐὰν ἀπαγορεύσουν τὴν πρόσβασι, ὅσο κι ἐὰν ἀπομακρύνουν αὐτοὺς ποὺ πλησιάζουν κατὰ καιρούς, γνωρίζουν!!! Καὶ τρέμουν!

Ὄχι, δὲν περιμένω νὰ γεννήσῃ τὸ Σύνταγμα νέα δεδομένα. Τὰ νέα δεδομένα, αὐτὰ ποὺ πράγματι χρειάζεται ἡ Ἀνθρωπότης, ἐκκολάπτονται ἤδη ἐκεῖ ποὺ πρέπει. Στὸ κάθε Σύνταγμα, καθῶς ἐπίσης καὶ στὴν κάθε πλατεία, στὸ κάθε δρομάκι, στὴν κάθε φυλασσομένη περιοχή, θὰ συμβῇ κάτι ἄλλο. Κάτι ποὺ οὔτε φαντάζονται ἀλλὰ κυρίως, τρέμουν μόνον στὴν σκέψι τῆς πιθανότητος νὰ συμβῇ… Δίχως νὰ ξέρουν, …ξέρουν!

Ἡ κομματοκρατία λοιπὸν φίλοι μου ἔχει παρέλθῃ πρὸ πολλοῦ! Ἔχει κλείσει τὸν κύκλο της!
Ὅσοι ἀκόμη ἀσχολοῦνται μὲ αὐτὸ τὸ κομμάτι, ἁπλῶς συμπεριφέρονται ὥς …πτωματολᾶγνοι!
Δὲν ἀντέχουν νὰ κατανοήσουν ἤ δὲν μποροῦν νὰ καταλάβουν ἤ ἁπλῶς, δὲν θὰ καταφέρουν νὰ ζήσουν τὴν στιγμὴ τῆς μεγάλης ἀνατροπῆς!
Τοὺς κάνω χάζι… Χαμογελῶ καὶ οὐδόλως πλέον μὲ λυποῦν… 
Τοὺς ἐδόθῃ ἡ εὐκαιρία καὶ τὴν πέταξαν… Ἄς κλωσοῦν λοιπὸν τὰ  αὐγά τους… Αὐτὰ τὰ αὐγὰ εἶναι κλούβια!
Δὲν ἔχουν μέσα τους σπόρο! Τὸ γνωρίζουν, ἀλλὰ ἐπιμένουν… Βλέπετε, ἀπὸ τὴν μία ἡ συνήθεια, ἀπὸ τὴν ἄλλην τὸ βόλεμα, ἀπὸ τὴν παρ΄ ἄλλην τὸ προσκύνημα… Τόσες δεκαετίες μᾶς λοβοτομοῦσαν. Γίνεται νά ξεφύγουν ὅλοι ἀπό τήν λοβοτομή;

Φιλονόη.

Σημείωσις

Εὐχαριστῶ πολὺ κάτι ἀνεγκεφάλους, ἠλιθίους κι ὁλιγίστους, ποὺ ἀν τὶ νὰ κατεβάζουν δικές τους ἰδέες, ἤ ἔςτᾦ, νὰ μεγεθύνουν τὶς ἤδη ὑπάρχουσες, παπαγαλίζουν κάθε μας γραπτὸ κείμενον, κάθε μας σκέψι καὶ κάθε διαβεβαίωσι γιὰ τὸ τὶ ἀκολουθεῖ, ὥς νὰ εἶναι δικές τους, πασχίζοντας οὐσιαστικῶς νὰ παραμείνουν ζωντανοί, καὶ πιστεύοντας πὼς ἔτσι λαμβάνουν μέρος σὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔρχονται!!!
Εἶναι αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ποὺ νομίζουν πὼς πατοῦν μὲ τὸ ἕνα τους πόδι στὸ αὔριο, μοιράζοντας ὄνειρα καὶ ὑποσχέσεις καὶ θεωρίες ἐπὶ θεωριῶν, ὅλες κλεμμένες, παραπληροφορῶντας μας, καὶ μὲ τὸ ἄλλο τους πόδι ὅμως πατοῦν γερὰ στὸ τώρα, πασχίζοντας νὰ λαμβάνουν διαρκῶς κομμάτια ἀπὸ τὴν πίττα ποὺ ἔχει ἤδη μοιραστῇ, καὶ φοβοῦνται νὰ μὴν χάσουν κομμάτια τους. (Ἀλήθεια, ποιός τούς πληρώνει τίς προεκλογικές τους ἐκστρατεῖες; Δὲν μᾶς τὸ ἀνέλυσαν καὶ τόσο ξεκάθαρα….)
 Δὲν ἀντιλαμβάνονται οἱ πανηλίθιοι πὼς πρῶτοι αὐτοὶ θὰ μᾶς ἀφήσουν στὴν ἡσυχία μας! Τοὺς εὐχαριστῶ λοιπὸν ἀπὸ καρδιᾶς, διότι ἐν ἀγνοίᾳ τους, διαδίδουν αὐτὰ ποὺ γράφουμε, κι ἄς τὰ παρουσιάζουν ὤς δικές τους σκέψεις καὶ ἰδέες. Δὲν ἔχει σημασία τὸ ἐὰν θὰ κατανοήσουν αὐτοί. Σκουπίδια εἶναι. Ἔχει σημασία ὅμως τὸ νὰ κατανοήσουν οἱ ἄλλοι, αὐτοὶ ποὺ δὲν εἶναι σκουπίδια. 

Τοὺς ἀφιερώνω λοιπὸν τὸ παραπάνω, ὄχι διότι θὰ καταλάβουν ἤ θὰ πάψουν, ἀλλὰ διότι θέλουν νὰ πιστεύουν πὼς τρῶμε κουτόχορτο. Γελασμένοι παραμένουν. Ἄς φροντίσουν τὰ τῶν ψηφοφόρων τους, γιὰ τὴν ὤρα, καὶ μετὰ βλέπουμε σὲ ποιὰν χωματερὴ θὰ τοὺς ἀδειάσουμε! 

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply