«Οἱ τέσσαρες ἀπεφάσισαν ὁμοφώνως…»

 

«Οἱ τέσσαρες ἀπεφάσισαν ὁμοφώνως...» Μία γρήγορη ματιὰ στὰ ἱστορικὰ ἀρχεῖα τῶν ἐφημερίδων, δίχως παρωπίδες καὶ προκαταλήψεις, μαρτυρᾶ πολλά.
Μαρτυρᾶ γιὰ παράδειγμα τὴν ἱστορικὴ ταὐτότητα τῶν Ἰμίων ἀλλὰ καὶ γενικότερα τῆς Δωδεκανήσου. 
Ὄχι, δὲν ἔχω ἀνάγκη νὰ ἀποδείξω σὲ κάποιους κάτι. Αὐτοὶ οὔτως ἤ ἄλλως χαμένες ὑποθέσεις εἶναι.
Τὰ δικά μας ἐπιχειρήματα πρέπει νὰ εἶναι ἀκλόνητα. 
Ἐμεῖς πρέπει νὰ ξέρουμε ἱστορία. Γιὰ τοὺς ἄλλους…χαιρετίσματα.

Φιλονόη. 

φωτογραφία

(Visited 31 times, 1 visits today)
3 thoughts on “«Οἱ τέσσαρες ἀπεφάσισαν ὁμοφώνως…»

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «Οἱ τέσσαρες ἀπεφάσισαν ὁμοφώνως…» « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Ἁποφασιστικὴ ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος ἦτο ἡ στάσις τοῦ Στάλιν μὲ τὸ ἁπλοϊκὸν πλὴν ἀκαταμάχητον ἐπιχείρημα: “Οἱ Τοῦρκοι ἐπολέμησαν; Ὄχι. Οἱ Ἕλληνες ἐπολέμησαν; Ναί. Συνεπῶς τὰ ΔΕωδεκάνησα ἀνήκουν εἰς τὴν Ἑλλάδα”. Ὡς πρὸς ποῖας νήσους ἐδικαῖοῦτο νὰ παραλάβῃ ἡ Ἑλλὰς τοῦτο κατέστη άναμφισβήτητον χάρις εἰς τὴν ἔμπνευσιν τοῦ Χριστοδούλου Τσιγάντε, ἀρχηγοῦ τοῦ Ἱεροῦ Λόχου ὅστις εἶχε τὴν ἔμπνευσιν νὰ ἀποσπάσῃ ἀπὸ τὸν Ἰταλὸν ὑποθηκοφύλακα τὸ πρωτόκολλον τοῦ 1912 μεταξὺ Τουρκίας καὶ Ἰταλίας. Εἰς τὸν κατάλογον αὐτὸν ἀναγράφονται καὶ αἱ Ἴμιαι. Τὴν ἱστορίαν αὐτὴν γνωρίζω ἀπὸ πρῶτο χέρι ἀπὸ τὸν Ἱερολοχίτην πατέρα μου παρόντα τότε εἰς τὰ γεγονότα.

Leave a Reply