Ἔτσι λειώνουν τοὺς πάγους κι ὁδηγοῦν τὸν πλανήτη σὲ νέκρωσι!!!

Ἔτσι λιώνουν τοὺς πάγους κι ὁδηγοῦν τὸν πλανήτη σὲ νέκρωσι!!! Μαριάννα μοῦ ἔστειλε τὸ ταινιάκι ποὺ θὰ σᾶς παρουσιάσω καὶ ποὺ οὐσιαστικῶς ἐξηγεῖ πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ  βλέπουμε νὰ συμβαίνουν γύρω μας ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια καὶ φαίνονται ὡς ἀκραὶα.
Ἀφοροῦν ὅλα σὲ συγκεκριμένες δράσεις, συγκεκριμένων ὁμάδων, μὲ συγκεκριμένους στόχους. 

Μᾶς ἔχουν πείσῃ ὅλους γιὰ τὴν τρύπα τοῦ ὄζοντος, γιὰ τὴν εὐθύνη μας καὶ τὴν συνενοχή μας, γιὰ τὴν αὔξησιν τῆς θερμοκρασίας τοῦ περιβάλλοντος. Αὐτὸ ὅμως ποὺ δὲν μᾶς ἔχουν πῇ εἶναι τὸ πῶς συμβαίνει αὐτό.

Μήπως δέν εἶναι αὐτοί πού μᾶς ἔμαθαν τήν χρήσιν τῶν τετραχλωρανθράκων, βασικῶν αἰτίων, κατά τά λεγόμενά τους, γιά τήν τρύπα τοῦ ὄζοντος; Μήπως αὐτοί δέν εἶναι πού μᾶς σέρνουν στήν χρήσιν τεχνολογικῶν ἐπιτευγμάτων, πρό κειμένου νά αὐξάνουν τά κέρδη τους; Μήπως δέν εἶναι αὐτοί πού μᾶς ἔχουν ἐκπαιδεύσῃ στό νά ἀδιαφοροῦμε γιά τήν κατάστασιν τοῦ πλανήτου καί νά ἐνδιαφερόμαστε μόνον γιά τό τί θά ἁρπάξῃ ὁ πισινός μας; 

Τόσες δεκαετίες στήνουν ἕνα σκηνικό, τὸ ὁποῖον μὲ ὅλα τους τὰ μέσα, ἔχει πλέον φθάσῃ στὴν ὁλοκλήρωσίν του. Μᾶς πούλησαν συνενοχή, ποὺ δὲν ὑπῆρχε. Ἡ ἐνοχή, ἡ κακὴ διακυβέρνησις, ἡ ἀθλία παιδεία, ἡ ἀνυπαρξία ὑποδομῶν προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, μᾶς ἔχουν μεταμορφώσῃ, σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, σὲ Παπούα. Κι ἔτσι Παπούα ποὺ εἴμαστε, χαλβάδες, πρόβατα, ὅπως θέλετε ὀνομάστε τό, μᾶς ἄγουν καὶ μᾶς φέρουν κατὰ πῶς τοὺς βολεύει.

Ἐδῶ λοιπὸν καὶ μερικὲς δεκαετίες ἔχει ξεκινήσῃ τὸ παραμύθι περὶ τῆς συνενοχῆς μας. Εἶναι ἀνύπαρκτος. Αὐτὸ δὲν σημαίνει πὼς δὲν φέρουμε εὐθύνες, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀποκτοῦμε τὴν ἐπίγνωσι. Ἀλλὰ δὲν μπορῶ νὰ ζητήσω εὐθύνες σὲ ἕνα παιδί, ποὺ καταστρέφει, διότι δὲν τοῦ ἔμαθαν νὰ σέβεται. Νὰ τοῦ μάθουμε τὸ τὶ σημαίνει σεβασμὸς καὶ μετὰ ναί, νὰ ἐλέγξουμε τὸ ἐὰν πράγματι ἔχει εὐθύνη.  Ἡ κατὰ διάθεσιν ἄγνοια δὲν εἶναι ἐνοχή. Μᾶλλον ἀλλοῦ πρέπει νὰ ζητήσουμε τὰ αἴτια.

Σήμερα λοιπόν, κάποιος Ἕλλην, (ναί, αὐτοῦ τοῦ εἴδους εἶναι οἱ Ἕλληνες!) ἀποφασίζει νὰ μιλήσῃ καὶ νὰ ἀποσαφηνίσῃ τοὺς τρόπους καὶ τὶς μεθόδους ποὺ ἔχουν χρησιμοποιήσῃ, πρὸ κειμένου νὰ ἀφανίσουν τὴν ζωὴ στὸν πλανήτη.
Καὶ ἡ ἐπομένη ἐρώτησις, ποὺ προκύπτει: αὐτοί ποῦ θά ζήσουν; Ἤ πῶς θά ἐπιβιώσουν ἀπό μίαν τέτοιαν καταστροφή; (Ὅταν κάποιος εἶναι ἠλίθιος, εἶναι σὲ ὅλα του ἠλίθιος. Ῥωσσικὴ ῥουλέτα παίζουν… Καὶ μόλις ἄρχισαν νὰ τὸ ἀντιλαμβάνονται!!!)
Δὲν ἀνησυχῶ. 170.000 στρέμματα ἔχει ἀγοράσῃ, γιὰ παράδειγμα, ἡ βασίλισσα τῆς Ἀγγλίας σὲ περιοχὴ τῆς Καλιφόρνιας. Νά τά κάνῃ τί; Ποῦ προσβλέπει; Σέ διακοπές; Καί δέν ἀρκοῦσαν ἐκατό ἤ διακόσια;  Ἀπὸ τὴν ἄλλην, τράπεζες σπόρων, καλὰ θαμμένες στοὺς πάγους,  εἰδικὲς διατροφές, εἰδικὰ διαμορφωμένοι καὶ ἀπομονωμένοι χῶροι γιὰ καλλιέργειες, εἰδικὲς θεραπεῖες, εἰδικὰ ἀντίδοτα γιὰ ἰούς, βακτηρίδια, λοιμώξεις… Λέτε νά μήν ἔχουν λάβῃ τά μέτρα τους;

Αὐτὸ βέβαια ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ ἀντιληφθοῦν εἶναι πὼς ὅσα κάνουν εἶναι γιὰ πρόσκαιρη ἐπιβίωσιν. Γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ παραμείνουν ζωντανοὶ ἐπὶ τοῦ πλανήτου, γενικῶς, μαζὺ μὲ τοὺς ἀπογόνους τους καὶ ἐλαχίστους κολλίγους, πρέπει νὰ σταματήσουν τὰ ὅσα κάνουν, ὄχι σὲ λίγο ἀλλὰ ΤΩΡΑ!!! Διότι σὲ λίγο, ἐὰν συνεχίσουν, ὁ πλανήτης θὰ καταντήσῃ μὴ κατοικήσιμος!!!

Ὄχι, δὲν θὰ ἐπιβιώσῃ τίποτα ἀπὸ αὐτὴν τὴν καταστροφή, ποὺ μέσα στὴν βλακεία τους καὶ τὴν ἄγνοιά τους ἔχουν δρομολογήσῃ. Ἤδη τὸ 93% τῶν πελαγισίων ψαριῶν ἔχουν χαθῆ. Ἤδη ἐξαφανίζονται περίπου 200 εἰδη ἡμερησίως, ἀπὸ τὸ ζωϊκὸ βασίλειο. Ἤδη, σὲ ἐποχὲς λιωσίματος τῶν πάγων, οἱ ἐκτάσεις ποὺ χάνονται ξεκινοῦν ἀπὸ 100.000 τετραγωνικὰ χιλιόμετρα ἡμερησίως καὶ φθάνουν στὰ 130.000 τετραγωνικὰ χιλιόμετρα ἡμερησίως. Κι ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ ἐπιφέρουν μίαν μεγάλη μείωσιν στοὺς πληθυσμούς, ἀλλὰ ἀγνοοῦν πὼς πρῶτοι αὐτοὶ ἔχουν στοχευθῇ!

Ἡ γεωμηχανική, σὰν ἐργαλεῖο ἐλέγχου τοῦ κλίματος, ἔχει ἀρχίσῃ νὰ ἐπιστρέφῃ ἐπάνω τους τὰ ὅποια ἀρνητικὰ ἀποτελέσματά της. Ἐδῶ καὶ τοὐλάχιστον πέντε δεκαετίες ψεκάζουν, καταστρέφουν τὸ ὄζον, λιώνουν τοὺς πάγους ἐκτρέποντας θερμὰ ῥεύματα, διαλύουν τὴν σύστασιν τῶν φυτῶν, λόγῳ ἐπιβαρρύνσεώς τους ἀπὸ τὰ κατάλοιπα τῶν ψεκασμῶν καὶ φυσικά, τὸ χειρότερον, μᾶς ἔχουν φτιάξῃ μίαν ὡλολογιακὴ βόμβα, ποὺ ἐπάνω της κάθεται σήμερα ὅλη ἡ ἀνθρωπότης. Κι αὐτοὶ κι ἐμεῖς.

Μία μέθοδος ποὺ χρησιμοποιοῦν, μᾶλλον ἐν ἀγνοίᾳ τους τελικῶς,  εἶναι ἡ παγοπυρήνωσις. Μέσῳ αὐτῆς ἐπιτυγχάνουν ἀκραῖες θερμοκρασίες καὶ καιρικὰ φαινόμενα, ἀλλὰ παραλλήλως ἐγκλωβίζουν τὸ μεθάνιον, ἀέριον πολὺ ἰσχυρότερον καὶ ἐπικινδυνότερον τοῦ διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος. Αὐτὸ ξεκινᾶ ὅμως ἔνα φαῦλο κύκλο. Ἡ παγοπυρήνωσις ἐγκλωβίζει μονοξείδιον τοῦ ἄνθρακος, ἐφ΄ ὅσον γίνεται μὲ χημικοὺς τρόπους, αὐτὸ ἐπιφέρει μεγαλύτερες ποσότητες λιωσίματος πάγου, νέοι ἐγκλωβισμοί, νέα λιωσίματα καὶ πάει λέγοντας. Τόνοι μεθανίου εἶναι ἐγκλωβισμένοι σὲ ὠκεανούς, σὲ λίμνες ἀκόμη καὶ στὴν Σιβηρία. (Ἀναφέρθηκα πρὸ ἡμερῶν σὲ αὐτό.) Ἐὰν αὐτὸ διαφύγῃ στὴν ἀτμόσφαιρα ὁ πλανήτης μέσα σὲ πολὺ μικρὸ χρονικὸ διάστημα πεθαίνει. Καὶ τότε ὄχι 170.000 στρέμματα, οὔτε 1.170.000 στρέμματα δὲν σώζουν κάποιους. Τέτοια φαινόμενα ἐμφανίζονται στὸ τρίγωνον τῶν Βερμούδων, ποὺ λόγῳ ἐκλύσεως μονοξειδίου, ἐξαφανίζεται ἡ ἄνωσις καὶ βουλιάζουν τὰ πλοῖα.

Ἐδῶ κάπου ἐτοιμάζονται νὰ χώσουν καὶ τὸ HAARP, μέγιστον καὶ δοκιμασμένο ἐργαλεῖο, πρὸ κειμένου νὰ στρέψουν ἀκτινοβολίες, νὰ ἀντιστρέψουν ῥεύματα ἀέρος, νὰ ἀκυρώσουν φυσικὲς διαδικασίες.
Καί μετά; Τί;

Εἶναι σὰν νὰ καθόμαστε ἐπάνω σὲ μίαν πυρηνικὴ βόμβα, τῆς ὁποίας τὸ φιτίλι μόλις ἐμεῖς ἀνάψαμε καὶ δὲν θέλουμε νὰ τὸ σβήσουμε διότι μᾶς ἀρέσει ἡ φωτιά του. Τέτοια παράνοια!

Δεῖτε προσεκτικὰ τὸ παρακάτω ταινιάκι. Πολὺ προσεκτικά. Καὶ νὰ θυμᾶστε ἕνα: οὐδέποτε, καμμία αὐτοκρατορία, κοσμοκρατορία, βλακοκρατία δὲν κατάφερε νὰ ὁλοκληρώσῃ τὰ σχέδιά της. Τὸ ποῦ θὰ φθάσῃ ἡ καταστροφὴ δὲν τὸ γνωρίζω. Εἶναι ὅμως ἀδύνατον νὰ τοὺς ἐπιτραπῇ ἡ ὁλοκλήρωσις. Ἤδη ξεκίνησε ἡ ἀντίστροφος μέτρησις. Καὶ κάτι ἀκόμη.


Οἱ κύκλοι ποὺ κάνει ἡ Γῆ εἶναι συγκεκριμένοι καὶ ὁμαλοί. Περνᾶ «γλυκὰ» ἀπὸ τὴν μία περίδον στὴν ἄλλην. Αὐτὴν τὴν στιγμὴ στὴν Γῆ ἔχουν ἀσκήσῃ βία. Μεγάλη βία. Οἱ μηχανισμοὶ δουλεύουν θαυμάσια. Οἱ ἰσορροπίες ἀκόμη διατηροῦνται. Φθάσαμε ὅμως στὸ ὅριον. Καὶ τὸ ὅριον δὲν τὸ κρίνουν αὐτοὶ ἀλλὰ οἱ μηχανισμοί. Συνεπῶς μὲ τὶς πράξεις τους καὶ τὶς δράσεις τους ἐπισύρουν ἀκραῖες συμπεριφορὲς τοῦ πλανήτου, πρὸ κειμένου νὰ μπορέσῃ νὰ πετάξῃ πλέον μόνος του ἀπὸ ἐπάνω του ὅλη αὐτὴν τὴν μπίχλα ποὺ κάποιοι, ἀνεγκέφαλοι, τοῦ φόρτωσαν. 

Δὲν φοβᾶμαι. Ξέρω πὼς θὰ τὰ καταφέρουμε. Τὸ θέμα δὲν εἶναι ὅμως μόνον νὰ τὰ καταφέρουμε ἀλλὰ καὶ νὰ ἐξαφανίσουμε ἀπὸ τὸν πλανήτη κάθε μίασμα.

Φιλονόη.

φωτογραφία  

Πρῶτα λιώνουν τοὺς πάγους καὶ μετὰ μᾶς …προειδοποιοῦν!!!

(Visited 107 times, 1 visits today)
6 thoughts on “Ἔτσι λειώνουν τοὺς πάγους κι ὁδηγοῦν τὸν πλανήτη σὲ νέκρωσι!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἔτσι λιώνουν τοὺς πάγους κι ὁδηγοῦν τὸν πλανήτη σὲ νέκρωσι!!! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἔτσι λιώνουν τοὺς πάγους κι ὁδηγοῦν τὸν πλανήτη σὲ νέκρωσι!!! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πρῶτα λιώνουν τοὺς πάγους καὶ μετὰ μᾶς …προειδοποιοῦν!!! » Φιλονόη καὶ φίλοι...

  4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιατί διώκονται οἱ σόμπες καί τά τζάκια; » Φιλονόη καὶ φίλοι...

  5. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Νά μᾶς ἔλεγε κάποιος γιά τό πῶς βρέθηκε ἐκεῖ τό μεθάνιον; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  6. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Καὶ οἱ παγετῶνες …αὐξομειώνονται!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply