Κουρέματα, κομμουνιστοποίησις καὶ νέα τάξις πραγμάτων!


Κουρέματα, κομμουνιστοποίησις καὶ νέα τάξις πραγμάτων! Τελικῶς δὲν μοῦ τὸ βγάζετε ἀπὸ τὸ μυαλό. Αὐτὰ τὰ τρία εἶναι ταὐτόσημα καὶ προέρχονται ἀπὸ μίαν καὶ μόνον λογική: τὴν ἐξίσωσι τῶν ἐχόντων μὲ τοὺς μὴ ἔχοντες. Ὄχι διότι ἐξ αἴφνης κάποιοι ἀγάπησαν τοὺς μὴ ἔχοντες ἀλλὰ διότι …βαρέθηκαν τοὺς ἔχοντες!!!

Πρὸ μερικῶν μηνῶν ὁ μπουμποῦκος συνομιλοῦσε μὲ τὸν Γλέζο, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε ἐπισήμως ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ βλέπουμε σήμερα νὰ συμβαίνῃ στὴν Κύπρο, στὴν Ἰσπανία καὶ στὴν Γαλλία. Δῆλα δὴ ὁ Γλέζος ἰσχυρίστηκε πὼς πρέπει νὰ φορολογηθοῦν, ἤ νὰ πληρώσουν κάτι παραπάνω, οἱ ἔχοντες, ἔτσι, μὲ τὸ στανιό, πρὸ κειμένου νὰ ἔλθουν καὶ νὰ ἰσορροπήσουν μὲ τοὺς μὴ ἔχοντες.
Κι ὅλο αὐτό, ἐὰν τὰ πάντα ἦσαν δίκαια στὴν κοινωνία μας, πολὺ πιθανὸν νὰ γινόταν δεκτό.
Τώρα ὅμως πού δέν εἶναι; Πῶς ἀντιμετωπίζεται;
Καί τελικῶς ὁ Γλέζος, παρέα μέ τόν τΣΥΡΙΖΑ, μήπως μᾶς προειδοποιοῦσαν γιά τά ἐπερχόμενα;


Διότι κι ὁ τΣΥΡΙΖΑ τῆς αὐτῆς λογικῆς εἶναι. 

Ἐὰν πάλι θυμηθοῦμε τὴν Γαλλία, ὅπου οὐσιαστικῶς ἐπροτάθῃ φορολογία τῆς τάξεως τοῦ 75% γιὰ τοὺς ἔχοντες, θὰ διαπιστώσουμε πὼς συζητᾶμε γιὰ τὸ ἴδιο γεγονός. Καὶ ἴσως ὁ Ντεπαρτιὲ νὰ θύμωσε καὶ νὰ ἔπαψε τὴν πατρογονική του σχέσι μὲ τὴν χώρα του, ἀλλὰ ἐκατομμύρια Γάλλοι πολῖτες τὸ ἐδέχθησαν ἔτσι. Πολὺ περισσότερο μάλλιστα αὐτοὶ ποὺ εἶχαν ἡψηλὰ εἰσοδήματα.
Μήπως κάτι ξέρουν ἤ μήπως ἀδυνατοῦν νά ἀντιδράσουν, διότι ὅπου κι ἐάν ἀπευθυνθοῦν θά ἀντιμετωπιστοῦν κατά τόν ἴδιον τρόπο;

Ἀληθεια, τί ἀκριβῶς πασχίζουν οἱ νεοταξῖτες νά ἐφαρμόσουν; Ἔχουμε σκεφθῇ; Μήπως ἕνα ἀπό τά πολλά πού ἐπιδιώκουν ἀφορᾶ στίς ἀτομικές μας ἐλευθερίες; Μήπως ὅμως οἱ ἀτομικές μας ἐλευθερίες ἔχουν ἄμεσο σχέσι μέ τό χρῆμα; Καί μήπως κάθε φορά πού μᾶς πτωχοποιοῦν μεγαλώνουν τήν ὑπακοή μας;

Στὴν Κύπρο πάλι, κατὰ πῶς πρότεινε ὁ Γλέζος, ἀπεφάσισαν νὰ ἐφαρμόσουν ἄμεσα τὶς συμβουλές του.
Σύμπτωσις; Ἤ μήπως τά πάντα ὁδηγοῦν στήν μία καί μοναδική κατάστασι πού μᾶς ἔχουν πρό πολλοῦ προγραμματίσῃ;

Αὐτὸ λοιπὸν ποὺ ἀντιλαμβάμαι πλέον, γιὰ τὸ ὁποῖον ὅλοι μας ἔχουμε συμβάλλῃ, εἶναι πὼς σὲ λίγο καιρὸ ἐλάχιστοι θὰ διαθέτουν περιουσιακὰ στοιχεῖα καὶ θὰ εἶναι οἱ ἄμεσα σχετιζόμενοι μὲ τὰ καθεστῶτα. Οἱ ὑπόλοιποι, ὡς πολῖτες δευτέρας, τρίτης, ἐκατοστῆς κατηγορίας, θὰ διαβιοῦν μετὰ μεγάλων δυσκολιῶν, θὰ παραμένουν πολῖτες τοῦ κράτους τῆς Εὐρώπης ἤ τῆς παγκοσμίου διακυβερνήσεως ὑπήκοοι, ἀλλὰ δὲν θὰ ἔχουν κανένα δικαίωμα ζωῆς καὶ θανάτου στὸ ἄτομό τους. Ἰδιοκτησία τοῦ κράτους ἤ τῆς κεντρικῆς κυβερνήσεως θὰ εἶναι. Κάτι ἀνάλογον μὲ ὅσα γνώρισε ἡ Σοβιετικὴ Ἔνωσις μὲ τὸ γκούλαγκ καὶ τὶς παγωμένες ἐξορίες ἤ τὶς γενοκτονίες τῶν διαφωνούντων.

Ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχος εἶναι ἐδῶ!

Φιλονόη.

 φωτογραφία

(Visited 69 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Κουρέματα, κομμουνιστοποίησις καὶ νέα τάξις πραγμάτων!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κουρέματα, κομμουνιστοποίησις καὶ νέα τάξις πραγμάτων! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κουρέματα, κομμουνιστοποίησις καὶ νέα τάξις πραγμάτων! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply