Ἰουλιανὸς ὁ Μέγας. (α)

Ἰουλιανὸς ὁ Μέγας.Ὁ Φλάβιος Κλαύδιος Ἰουλιανὸς, ἦτο Ρωμαῖος αὐτοκράτωρ τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας (Βυζάντιο) κατὰ τὸν 4ον αἰώ. Ὑπῆρξεν δὲ, ὁ μοναδικὸς μὴ χριστιανὸς αὐτοκράτωρ τοῦ «Βυζαντίου».
Ἀναφέρεται εἰς τὴν ἱστορίαν ὡς «Παραβάτης» καὶ «Ἀποστάτης», χάριν τῆς Ἐκκλησίας ἡ ὁποία τὸν κατασυκοφάντησεν ὅπως καὶ ὅλους ὅσους ἐστέκοντο ἐμπόδιο εἰς τὰ σχέδιὰ της.
Ὁ Χριστιανισμὸς ἦτο ἐκ διαμέτρου ἀντίθετος μὲ τὴν ἑλληνικὴν του παιδείαν, καθὼς καὶ μὲ τὸν Ἑλληνικὸν Πολιτισμὸν. Ἀποπειράθη νὰ ἀνακόψῃ τὴν ἀσυδοσίαν τῶν κληρικῶν καὶ τὸν πλουτισμὸν τῆς Ἐκκλησίας, χωρὶς ὡστόσο νὰ προχωρήσῃ εἰς διώξεις ἑναντίον των. Προσπάθησε νὰ κρατήσῃ μία ἰσορροπία καὶ νὰ ἀποτρέψει συγκρούσεις μεταξὺ ἐθνικῶν καὶ χριστιανῶν «Ἐγὼ, μὰ τοὺς θεούς, δὲν θέλω οὔτε νὰ φονεύονται οἱ χριστιανοὶ οὔτε νὰ ξυλοκοποῦνται ἀδίκως οὔτε ἄλλο κακὸ νὰ ὑφίστανται» (ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ἀτάρβιον).

Ἰουλιανός: Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς Χριστιανοὺς τῆς Ἐδέσσης.

«Εἰς ὅλους τοὺς χριστιανοὺς συμπεριφέρομαι μὲ πραότητα καὶ φιλανθρωπία,
κανεὶς ἐξ αὐτῶν δὲν ὑφίσταται βία ὅπου δήποτε, οὔτε σύρονται εἰς τὰ
ἱερὰ, οὔτε ἐξαναγκάζονται νὰ κάνουν ὅτι δήποτε παρὰ τὴν θέλησὴ των.
Ὅμως οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐκκλησίας των κατεχόμενοι ἀπὸ ἔπαρσιν λόγῳ τοῦ πλούτου των, ἐπετέθησαν ἑναντίον τῶν ὁπαδῶν τοῦ Οὐαλεντίνου εἰς τὴν Ἔδεσσαν καὶ ἐτόλμησαν νὰ κάνουν ὅσα δὲν θὰ μποροῦσαν ποτὲ νὰ συμβοῦν εἰς εὐνομούμενην πόλην. Ἀφοῦ λοιπὸν ὁ θαυμάσιος νόμος των τοὺς προτρέπει
νὰ ἀπαρνηθοῦν τὰ ὑπάρχοντὰ των διὰ νὰ πορευθοῦν εὐκόλως πρὸς τὴ βασιλείαν
τῶν οὐρανῶν, δι᾿ αὐτὸ καὶ ἡμεῖς, συμφωνώντας μὲ τοὺς ἀγίους των, διατάξαμε
νὰ κατασχεθοῦν ὅλα τὰ χρήματα τῆς ἐκκλησίας τῶν Ἐδεσσηνῶν καὶ νὰ
δοθοῦν εἰς τοὺς στρατιῶτας τὰ δὲ κτήματὰ των νὰ προστεθοῦν εἰς τὰ δικὰ μας
ἰδιόκτητα. Αὐτό διὰ νὰ πτωχύνουν καὶ νὰ λογικευθοῦν, ἀλλὰ καὶ διὰ νὰ μὴν
στερηθοῦν τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν εἰς τὴν ὁποίαν ἀκόμα ἐλπίζουν.
Καὶ τοὺς κατοίκους τῆς Ἐδέσσης τοὺς προειδοποιῷ νὰ μένουν μακριὰ ἀπὸ συμπλοκὲς
καὶ ἐξεγέρσεις, διὰ νὰ μὴν μοῦ προκαλέσουν τὸ αἴσθημα τῆς φιλανθρωπίας καὶ τοὺς τιμωρήσω μὲ ξῖφος, φωτιὰ καὶ ἐξορία, διὰ διατάραξιν τῆς κοινωνικῆς γαλήνης»

Τάσος Γκολέμης

(Visited 73 times, 1 visits today)
One thought on “Ἰουλιανὸς ὁ Μέγας. (α)

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἰουλιανὸς ὁ Μέγας. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply