Οἱ ἐθνοσωτῆρες.

Οἱ ἐθνοσωτῆρες.2Εἶχα λοιπὸν πρὸ δύο ἐτῶν γράψῃ ἕνα σημείωμα, πρὸ δύο ἐτῶν ἐπαναλαμβάνω, μὲ τίτλο:

Ὁ Ἀλφειός, ὁ Πηνειὸς καὶ ἡ κάθαρσις.

Τὸ εἶχα γράψῃ γιὰ τὸν φίλο Ἀντώνη κι ὄχι γιὰ τὸν Ἀθανάσιο, Ἄναξίμανδρο, Ἀγαθοκλῆ, Ἀνδρόνικο, Ἀνδρέα, Ἀδαμάντιο, Ἀνδριανό, Ἄγγελο, Ἀνέστη…
Τὸ διευκρινίζω τώρα, δύο χρόνια μετά, πρὸς ἀποφυγὴν παρεξηγήσεων.
Ὅμως ἰσχύει στὸ καθόλου!!! Δῆλα δή, κατ’  Ἀριστοτέλην (ἀπὸ Ἄλφα κι αὐτός!!!) στὸ καθ’ ὅλα!!! Στὰ πάντα, σὲ …νεοελληνικά. Ἄρα ἰσχύει καὶ  γιὰ τὸν Κῶτσο, τὸν Μῆτσο, τὸν Γιάννο, τὸν Τάσσο, τὸν Θάνο, τὸν Μπόμπο, τὸν Κλῶτσο, τὸν  Ἰσμαῆλ, τὸν Φρίτς…
Ἄρα, ἰσχύει γιὰ κάθε νέο ἤ παλαιὸ σχῆμα, ποὺ βασίζεται στὴν λογικὴ τοῦ κομματισμοῦ, τῆς ἐξ ἀντιπροσώπων διακυβερνήσεως καὶ τοῦ κΥνοβουλευτισμοῦ.

Γιατί δέν πιστεύω πώς θά μᾶς σώσουν οἱ κάθε εἴδους κομματικοί μηχανισμοί, παλαιοί καί νέοι;
Τί μᾶς κατέστρεψε ὥς χώρα;
Δέν μᾶς κατέστρεψαν τά κόμματα; Δῆλα δή δέν μᾶς κατέστρεψε τό ὅ,τι κομματιαζόμαστε ὥς κοινωνίες; Δῆλα δή δέν μᾶς κατέστρεψε ἡ διάσπασις καί ἡ διάλυσις; Πῶς εἶναι λοιπόν δυνατόν νά μᾶς σώσῃ ἕνα ἐργαλεῖον διασπάσεως, διαλύσεως καί καταμερισμοῦ; Αὐτό οὐδείς τό ἀντιλαμβάνεται; Τόσο δύσκολο εἶναι;

Τί μᾶς ἔχει φέρει σέ αὐτό τό φρικτό σημεῖον διαβιώσεως καί φυσικά θά μᾶς ὁδηγήσῃ σέ ἀκόμη χειρότερα;
Δέν εἶναι ἡ δημοκρατία; Δέν εἶναι ἡ ὀχλοκρατία;  Δέν εἶναι ἡ λιθοκρατία;
Δῆλα δή πόσο πιό ἑλληνικά πρέπει πιά νά μιλήσουμε γιά νά ἀντιληφθοῦμε τά αὐτονόητα;
Δέν εἶναι αὐτονόητον πώς ἐφ’  ὅσον οἱ πολλοί πιστεύουν πώς πρέπει, γιὰ παράδειγμα, νά κυβερνήσῃ ὁ Σαμαρᾶς ἤ ὁ GAP ἤ ὁ Μπενοβούβαλος ἤ ἡ Ντόρα-Μπόρα ἤ ὁ Κουρέλης ἤ ὁ Ἀλέξης ἤ ὁ Νικολάρας ἤ ὁ Καραμᾶν-Ἀλῆ ἤ τέλος πάντων κάποιος ἀπό τούς πολύ διαφημιζομένους καί φημισμένους, τελικῶς θά κυβερνήσῃ αὐτός κι ὄχι ἐσύ, ὁ ἄλλος, ὁ παρ΄ ἄλλος; Αὐτό δέν εἶναι ἡ δημοκρατία; Μήπως κάτι μοῦ διέφυγε;

Γιὰ νὰ «πείσῃς» κάποιον νὰ σὲ βάλῃ στὴν βουλὴ  καὶ νὰ τὸν κυβερνήσῃς χρειάζονται πολλά.
Χρειάζεται γιὰ παράδειγμα χρῆμα, πρὸ κειμένου νὰ προβάλλῃς τὸ κίνημα, κόμμα, τελεία σου.
Πάρα πολὺ χρῆμα. Χρειάζεσαι γιὰ παράδειγμα μίαν ΤΕΞΑΚΟ ἤ μίαν ΒΡ ἤ μίαν ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ  νὰ σὲ χρηματοδοτῆ.  Μὲ τὰ πεντάευρα ποὺ μαζεύεις, ἀπὸ ἐράνους καὶ συνδρομές, τὸ μόνον ποὺ θὰ καταφέρῃς εἶναι νὰ …πετάξῃς αὐτὰ τὰ χρήματα, παρέα μὲ τὶς πιθανὲς ψήφους, ποὺ ἴσως νὰ συγκεντρώσῃς, στὴν χωματερή. Διότι τὸ χρῆμα ἀγαπητέ μου, ἤ ἀγαπητοί μου, κινεῖ σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο*, τὰ πάντα. Τό ἔχεις; Πάει καλῶς. Δέν τό ἔχεις;  Πάλι καλῶς πάει, μόνον ποὺ δὲν περιλαμβάνεσαι μέσα στὰ ἐπόμενα ἐπεισόδια ὅταν δὲν ἔχῃς γεμάτες τσέπες καὶ φουσκωμένους τραπεζικοὺς λογαριασμούς.

Τί ἄλλο χρειάζεται γιά νά «πείσῃς»;
Προβολή; Χμμμ…
Μάλλιστα.
Ναί, τὸ διαδίκτυον εἶναι πράγματι μεγάλη ὑπόθεσις σήμερα.
Ὅταν κάποιος ξέρῃ νὰ τὸ χειρίζεται, τότε σαφῶς καὶ μπορεῖ νὰ ἀναδείξῃ πολλά. Ἤ ἀκόμη καὶ νὰ κατευθύνῃ γνῶμες, κοινωνικὲς τάσεις, χαοτικὲς ἐκφράσεις… Ἀλλὰ μερικῶς!!!  Ὄχι ὁλικῶς.
Ἐὰν δοῦμε τὰ ποσοστὰ χρηστῶν τοῦ διαδικτύου, θὰ διαπιστώσουμε πὼς ἀκόμη εἶναι πάρα πάρα πολὺ χαμηλὰ στὴν χώρα μας. Ἐπίσης θὰ διαπιστώσουμε πὼς ἡ κοινὴ γνώμη, αὐτὴ ἡ «δύναμις» ποὺ θὰ ἀλλάξῃ τὶς ὅποιες ἰσοῤῥοπίες, κατευθύνεται στὸ 80% ἀπὸ τὴν τηλεορασούλα, στὴν ὁποίαν ὅμως ἐσὺ καλό μου δὲν ἔχεις πρόσβασι.
Οὔτε ἔχεις πρόσβασι στὰ μεγάλα «εἰδησεογραφικὰ» δίκτυα. Οὔτε ἔχεις πρόσβασι γενικότερα στὰ Μέσα Μαζικῆς  Ἐξαπατήσεως.
Δὲν ἔχεις πρόσβασι γιὰ ἀρκετοὺς λόγους, στοὺς ὁποίους θὰ συμπεριλάβω, γιὰ τὴν ὥρα, τὸν ὅποιον πατριωτισμό σου. Γιὰ τὴν ὥρα ὅμως. Μόνον.

Τί ἄλλο χρειάζεσαι γιά νά παρακάμψῃς τήν ἀπουσία χρήματος καί τήν ἀδυναμία προβολῆς σου ἀπό τά Μέσα Μαζικῆς Ἐξαθλιώσεως; Μίαν ἔγκρισιν; Μίαν;
Μάλλιστα.
Τί σημαίνει αὐτό; Μήπως σημαίνει πώς ἐάν, γιὰ παράδειγμα, δέν σοῦ δώσῃ ὁ Ὀμπάμ(ι)α(ς), ἤ ἡ Λαγκᾶρντ, ἤ ἡ Μέρκελ τό χρίσμα, ἐσύ θά κτυπιέσαι μόνος σου σέ ἄδειο γήπεδον; Αὐτό πόσο δύσκολο εἶναι γιά νά τό κατανοήσῃς;
Ἐδῶ κοτζᾶμ Τζήμερος, ποὺ ἔγλειψε τὴν Μέρκελ μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις, σὲ κάθε της κύτταρο, ἀλλὰ στὴν βο(υ)λὴ δὲν μπῆκε.
Γιατί νά μπῇς ἐσύ καλό μου πού ἀρνεῖσαι ἐπί πλέον νά γλείψῃς, νά σκύψῃς καί νά παρακαλέσῃς; Ἔ; Τί ἔχεις ἐσύ πού δέν ἔχει ὁ Τζήμερος; Τά πισινά πίσω; Ἤ μήπως τά ἔχεις ἐμπρός;

Ὅλα αὐτὰ ποὺ σοῦ ἔγραψα ἀφοροῦν στὰ λογικὰ ἐπιχειρήματα, ποὺ θὰ κατανοοῦσε ὁ μέσος πολίτης αὐτῆς τῆς χώρας.
Τώρα θὰ σὲ πάω στὰ πιὸ οὐσιαστικά, στὰ ἀληθῆ, στὰ πραγματικά… Αὐτὰ ποὺ γνωρίζεις ἀλλὰ ἀρνεῖσαι νὰ ἀποδεκτῇς, τὰ ὁποῖα ὅμως ὄφειλες πρῶτα ἀπὸ ὅλα νὰ ἐξετάσῃς.

Εἶσαι ἔντιμος; Ἔχεις πῇ ὅλην τήν ἀλήθεια γιά τό εἶδος σου; Ἔχεις ὁμολογήσῃ τά πάντα σέ ὅσα σέ ἀφοροῦν; Ἔχεις καταγράψῃ στίς διακηρύξεις σου τά πραγματικά σου πιστεύω; Ἔχεις παρουσιάσῃ κάθε λεπτομέρεια τῶν ἐπιθυμιῶν σου; Ἔχεις δηλώσῃ ἐπισήμως τούς εἰλικρινεῖς σου στόχους;
Ἤ μήπως πιστεύεις πώς εἶσαι ἔντιμος; Μήπως ἀκόμη χειρότερα, πιστεύεις πώς ὁ δικός σου τρόπος εἶναι ὁ ἐνδεδειγμένος γιά νά μέ κυβερνήσῃς; Μήπως πιστεύεις πώς μέ τό νά μήν ἀποκαλύπτῃς ὅλην τήν ἀλήθεια πού σέ ἀφορᾷ θά μέ ξεγελάσῃς καί θά μοῦ κάτσῃς στόν σβέρκο; Μήπως πιστεύεις πώς ἐσύ εἶσαι καλλίτερος ἀπό τούς ἄλλους πού μέ φλόμωσαν στά ψέμματα τόσους αἰῶνες; Ἤ μήπως πιστεύεις πώς ἐσύ ἔχεις τό δικαίωμα νά μέ ἐξαπατήσῃς, ἀποκρύβοντάς μου τίς ἀλήθειες πού σέ ἀφοροῦν, διότι τά κίνητρά σου εἶναι ἀγαθότερα ἀπό τά κίνητρα αὐτῶν πού ἔως σήμερα μέ ἐξαπατοῦσαν;
Ἐμέναν μέ ἐρώτησες βρέ μπαγάσα γιά τό ποιός πιστεύω πώς εἶναι ὁ καλλίτερος καί σοφότερος τρόπος γιά νά κυβερνηθῶ; Ἤ δέν μετρᾶ ἡ γνώμη μου; 
Μήπως μέ ἐρώτησες γιά τό ἐάν μοῦ ἀρέσῃ, ἤ ὄχι, νά διαβιῶ ἐν μέσῳ ψεύδους καί παραπληροφορήσεως; Ἤ μήπως λίγη παραπληροφόρησις εἶναι ἠθική ἀλλά ἡ πολλή βλάπτει;
Ἀλήθεια, μήπως μέ ἐρώτησες γιά τό ποιά ἐξαπάτησις εἶναι καλλίτερη; Ἤ μήπως ὅλες συμπεριλαμβάνονται στήν ἐτικέτα: «Ἐξαπάτησις»;
Κι ἄει, πάει καλά… Δὲν μὲ ἐρώτησες, διότι μὲ ἐκτιμᾶς γιὰ ὄχλο, γιὰ μᾶζα, γιὰ πλέμπα.
Ἀλλά ἐσύ τί εἶσαι βρέ παλιοζαγάρ’; Μέ ποιό κριτήριον ἐσύ θέτεις ἑαυτόν στήν δική μου κεφαλή; Πῆρες κάποιαν πιστοποίησιν γιά τό ὅ,τι εἶσαι βέρος, καθαρός καί μοναδικός Ἕλλην; Μήπως ἔλαβες κάποιο χρίσμα;  Μήπως βρέ ἐσύ σοῦ ἀπεκαλύφθῃ ἡ θεία χάρις κι ἐμεῖς οἱ σκοταδόψυχοι δέν τό γνωρίζουμε καί σέ παρεξηγοῦμε;
Τς τς τς… Ἔπρεπε νὰ μᾶς ἐνημερώσῃς. Διότι κάποιος ἄλλος, ἐπίσης ἔτσι, σὰν κι ἐσέναν, πατριδοσώστης, μᾶς τὸ κοινοποίησε πρὸ καιροῦ, καὶ  τώρα γνωρίζουμε πὼς ἡ τάδε θεὰ τὸν ἔχει υἱοθετήσῃ. Ὁπότε, ἐφ΄ ὅσον ἡ τάδε θεὰ τὸν ἐγκρίνει, ἐμεῖς ὥς κοινοί θνητοί τί νά ποῦμε; Νά ἀμφισβητήσουμε τήν θεά; Πᾶς καλά; Ἐγὼ προσωπικὰ δὲν ἔχω καμμίαν ὄρεξι νὰ τὰ βάλω μὲ θεούς. Νὰ τὰ βάλῃς ἐσύ, μήπως καὶ ἀλλάξῃ ἡ συγκεκριμένη τὶς προτιμήσεις της καὶ σὲ ἐπιλέξει. Ἀλλὰ ἀκόμη κι ἐὰν δὲν σὲ ἐπιλέξῃ, μὴν φοβοῦ… Τόσοι καὶ τόσοι θεοὶ καὶ θεὲς κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι. Κάποιον θὰ βρῇς. Κι ἄφησε μετὰ τοὺς θεοὺς νὰ βγάλουν τὰ μάτια τους μεταξύ τους, γιὰ τὸ ποίου ἡ ἐπιλογὴ θὰ ἐπικρατήσῃ. Αὐτοὶ σὲ τελικὴν ἀνάλυσιν εἶναι κι ἀθάνατοι. Εἶναι τώρα ὧρες νά μπαίνουμε ἐμεῖς στήν μέσι ὥς ἁπλοῖ θνητοί; Ἀδιάβαστοι θὰ πᾶμε….

Τί ἐννοῶ ὅταν ἐρωτῶ γιά τό ποιάν ἀλήθεια μᾶς εἶπες; Δέν καταλαβαίνεις; Νά τό ἀναλύσουμε;
Ἄς κάνουμε μίαν προσπάθεια, μέσῳ παραδειγμάτων.
Κάποιος φίλος μου ἔφτιαξε ἐπίσης ἕνα κόμμα.
Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ἔχει ταὐτότητα, διεύθυνσι, ἐπαγγελματικὴ ἰδιότητα, εἰλικρινὴ δημοκρατικὴ συνείδησι, πίστη στὸν ἐπαναπροσδιορισμὸ τῶν ἀξιῶν καὶ βαθύτατον πατριωτισμό.
Οὐσιαστικῶς οὐδέποτε, ἀπὸ τότε ποὺ ξεκίνησε νὰ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν διάσωσίν μας ἄλλαξε κάποιαν θέσι του. Τὸ ἐὰν συμφωνῶ, ἤ ὄχι, μαζύ του, εἶναι ἄλλο θέμα. Τὸν σέβομαι ὄμως ἀπόλυτα, τὸν τιμῶ καὶ τὸν ἐκτιμῶ διότι δὲν λέει ἄλλα ἐμπρός μου κι ἄλλα πίσω μου. Πρῶτος αὐτὸς κάνει πράξεις τὰ πιστεύω του.
Δὲν θέλει γιὰ παράδειγμα νὰ ἐκμεταλλευθῇ τὴν ὑπάρχουσα «δημοκρατικὴ» κατάστασι γιὰ νὰ ἐφαρμόσῃ κάτι ἄλλο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ διαρκῶς προβάλει. Ἀγωνίζεται, πιστεύει βαθύτατα σὲ αὐτὰ τὰ δημοκρατικὰ πρότυπα καὶ ἔως κεραίας πάντα ἦταν συνεπὴς μεταξὺ λόγων κι ἔργων.

Ἐσύ εἶσαι ἔτσι; Ἔτσι, σὰν τὸν φίλο μου.
Δῆλα δή, εἶσαι βαθύτατα δημοκρατικός; Ἔ; Διότι κάποιο πουλάκι μοῦ τιτίβισε πὼς δὲν εἶσαι. Αὐτὸ τὸ μαρτυριάρικο πουλάκι λοιπόν, μοῦ εἶπε πὼς ἐδῶ καὶ κάτι χρόνια ἀναζητοῦσες τρόπους νὰ πείσῃς κάποια φασιστόμουτρα νὰ ἀναλάβουν τὴν κατάλυσι τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος καὶ νὰ ἐφαρμόσουν δικτατορία. Ὅταν λοιπὸν εἶδες κι ἀποεῖδες πὼς τὰ φασιστόμουτρα δὲν ἔχουν ὀρέξεις τέτοιου εἴδους πλέον, τότε τὸ γύρισες στὴν δημοκρατία.
Ἐγώ τώρα ποιόν νά πιστέψω; Τό πουλάκι ἤ ἐσέναν;
Θὰ ἤθελα πάρα πολὺ νὰ σὲ πιστέψω, ἀλλὰ ἡ διαίσθησίς μου μὲ ὁδηγεῖ στὸ νὰ πιστέψω περισσότερο τὸ πουλάκι. Κάνω ἄσχημα;

Ἀλλὰ καὶ φασιστικές, χουντικές, δικτατορικὲς ἀπόψεις νὰ ἔχῃς, δὲν μὲ χαλᾶ. Σὲ δημοκρατία διαβιοῦμε. Ἄρα ὁ κάθε ἕνας μπορεῖ νὰ ἔχῃ τὸν δικό του χαβᾶ. Θά κάτσω τώρα ἐγώ νά διαφωνήσω μαζύ σου; Πᾶς καλά; Δέν ἔχω καλλίτερα νά κάνω;
Αὐτό πού μέ ἐνοχλεῖ ξέρεις ποιό εἶναι;
Ξέρεις… Εἶναι τὸ ψέμμα. Εἶναι ἡ ὑποκρισία.
Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ἐὰν εἶσαι δεξιός, ἀριστερός, χουντικός, παρανοϊκός, ἄσχετος, σχετικός… Μὲ ἐνδιαφέρει ποὺ ἔρχεσαι γιὰ νὰ μὲ σώσῃς μὴ λέγοντας ὅλην τὴν ἀλήθεια. Δῆλα δὴ λέγοντας ψέμματα.
Τό ἀντιλαμβάνεσαι ἤ νά τό ἀναλύσω περισσότερο;
Εἶμαι φυσικὰ βεβαία πὼς ἔχεις ἐξαφανίσῃ τὰ ἴχνη τῶν πράξεῶν σου, ποὺ ἀπεδείκνυαν αὐτὰ ποὺ ἰσχυρίζομαι. Ἀλλὰ παραμένεις Ἐσὺ μάρτυρας καὶ γνώστης αὐτῶν τῶν πράξεων. Δέν ἀρκεῖ;

Ὑπάρχει καὶ κάτι ἀκόμη, ποὺ ἐσὺ ὑποτίθεται, πρεσβεύεις, ἀλλὰ οὐσιαστικῶς ἐσὺ πρῶτος καταῤῥίπτεις.
Εἶναι τὰ συναισθήματα ἀγάπης, τρυφερότητος ἤ ἀκόμη κι  Ἔρωτος, ποὺ ὑποτίθεται πὼς αἰσθάνεσαι γιὰ τοὺς Ἕλληνες. Αὐτοὺς τοὺς Ἕλληνες ποὺ ἔρχεσαι νὰ σώσῃς σήμερα, τοὺς ὁποίους κατὰ δικήν σου ὁμολογία, θέλεις νὰ προστατεύσῃς. Ἀλήθεια, πῶς θά τούς προστατεύσῃς ἀπό ἐσέναν;
Πῶς θά αἰσθανθοῦν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι σέ λίγον καιρό, ὅταν θά διαπιστώσουν πώς κι ἐσύ τούς χρησιμοποίησες πρό κειμένου νά ἐπιτύχῃς τούς δικούς σου στόχους; Δέν θά ξαναπροδοθοῦν γιά πολλοστή φορά; Ποῦ εἶναι λοιπόν ἐκεῖνα τά συναισθήματα πού ἐσύ μοῦ περιέγραφες πώς αἰσθάνεσαι γιά τούς Ἕλληνες;
Ποῦ εἶναι ἡ ἀγάπη σου; Ὁ σεβασμός σου; Ποῦ εἶναι ὁ  Ἔρως πού κατέθετες;  Τόν ἔφαγε ὁ πόθος σου; Δῆλα δή τό πάθος σου; Δῆλα δή θυσιάζονται ὅλα στόν βωμό τοῦ δικοῦ σου πεποιθησιακοῦ συστήματος καί τῶν παθήσεῶν σου; Τς τς τς… Δὲν κάνει… Γιὰ λαὸ συζητᾶμε… Ὄχι γιὰ πετραδάκια…

Ἐπεὶ δὴ σὲ πῆρα μονότερμα καὶ δὲν κάνει…
Κι ἐπεὶ δὴ εἶσαι πράγματι ἔνοχος, ἀλλὰ ἐσὺ τὸ γνωρίζεις καλλίτερα ἀπὸ ὅλους μας. 
Κι ἐπεὶ δὴ μόνον κακὸ θὰ προξενήσῃς, κι ἄς μὴν τὸ θέλῃς, κατὰ πῶς λές…
Κι ἐπεὶ δὴ χρησιμοποιεῖς τὸν λᾶθος δρόμο, αὐτὸν τοῦ κατακερματισμοῦ…
Κι ἐπεὶ δὴ ἔχεις μαζέψῃ δίπλα σου κάθε σκουπίδι κοινωνικό, γιὰ νὰ αὐξήσῃς τὴν ἐπιῤῥοή σου…
Κι ἐπεὶ δὴ ὁ Ἕλλην χόρτασε ἀπὸ ἐθνοσωτῆρες…
Θὰ σταματήσω ἐδῶ γιὰ τὴν ὥρα.
Σοῦ ἐγγυῶμαι ὅμως πὼς τίποτα θὰ κάνῃς. ΤΙ-ΠΟ-ΤΑ!!!
Ὁ σκοπὸς καλό μου δὲν ἁγιάζει τὰ μέσα.
Νὰ εἶσαι βέβαιος πὼς ὁ Ἕλλην, ὁ πραγματικὸς Ἕλλην, εἶναι ἀθάνατος, ἄβλαπτος, νικητὴς ἤδη.
Θὲς νὰ διαβάζῃς αὐτὰ ποὺ γράφω ὥς παραλογισμούς… Ὥς ἀσυναρτησίες… Ὥς φαντασιώσεις…
Ἀδιαφορῶ.
Ἐγὼ ἁπλῶς σὲ ἐνημερώνω. Τὸ τὶ θὰ ἀποφασίσῃς νὰ κρατήσῃς ἀπὸ αὐτὰ ποὺ σοῦ γράφω, εἶναι ἀποκλειστικῶς δικό σου ζήτημα. Ἐγὼ θεώρησα πὼς ἔπρεπε νὰ τὰ γράψω καὶ  τὰ ἔγραψα. (Τιμῶντας τὴν ὅποιαν φιλία μας καὶ ἀλληλοεκτίμησι, ποὺ κάποτε εἴχαμε. Τώρα πιὰ ὅμως δὲν ὑφίσταται!!!)
Σκέψου, ἐὰν φυσικὰ ἀκόμη μπορῇς, κι ἀποφάσισε.
Τὰ ψεύδη δὲν θὰ φτιάξουν  Ἑλλάδα.
Αὐτὸ ποὺ γνώριζες ἔως σήμερα ξέχνα το… Τελείωσε!!! Πάπαλα!!! Φινίτο!!!
Αὐτὸ ὅμως ποὺ δὲν γνώρισες, ποὺ τοῦ ἀρνεῖσαι χῶρο καὶ χρόνο, εἶναι αὐτὸ ποὺ οὐσιαστικῶς θὰ σὲ καταῤῥίψῃ καὶ θὰ σὲ στείλῃ ἐκεῖ ποὺ θὰ στείλῃ κι ὅλους τοὺς ἄλλους ἐθνοσωτῆρες. Τοὺς ὁμοίους σου τώρα πιά.

Καλὸ γκρεμοτσάκισμα.
Ἀπὸ καρδιᾶς ἡ εὐχή! Καὶ γνωρίζω πὼς θὰ τὰ καταφέρῃς μόνος σου, δίχως βοήθεια…
(Ὄχι γιὰ τὰ πρόσωπα ἀλλὰ γιὰ τοὺς «ἐθνοσωτῆρες»!)

Φιλονόη.

Σημείωσις

Γράφω σὲ δεύτερο πρόσωπο, κάπως …ἀόριστα, μὴ ἀναφερομένη σὲ κάποιο πρόσωπο συγκεκριμένο, ἀλλὰ ταὐτοχρόνως ἀναφερομένη στοὺς πάντες. Ὅσοι ἀκόμη ἔχουν κάποιαν στοιχειώδη διαύγεια κρίσεως, ἄς πασχίσουν νὰ σκεφθοῦν. Ἐὰν μποροῦν φυσικά.
Αὐτοί, στοὺς ὁποίους ἀναφέρεται τὸ παραπάνω σημείωμα, γνωρίζουν πολὺ καλὰ γιατὶ τὸ ἔγραψα.
Τοὺς θεωροῦσα φίλους μου διότι πίστευα στὴν ἐντιμότητά τους. Τοὺς θεωροῦσα κι Ἕλληνες. Τώρα ὅμως δὲν τοὺς ἀναγνωρίζω  Ἑλληνικότητα καὶ πατριωτισμό. Μόνοι τὸ κατέῤῥιψαν, μὲ τὶς πράξεις τους.
Οἱ ἐθνοσωτῆρες.1Γιὰ παράδειγμα, ἄτομο ποὺ ἔχουν ἐντάξῃ στὶς κομματικές τους ἐπιχειρήσεις, γιὰ τὸ ὁποῖον δὲν διαθέτουν καὶ τὴν καλλιτέρα τῶν ἀπόψεων,  πρὸ μερικῶν ἐτῶν μοῦ ἐπρότεινε νὰ συνδράμω σὲ συστήματα ἀμεσοδημοκρατίας, «ἀριστοδημοκρατίας», παπαρολογίας,  διότι ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι μποῦφοι (-ὄχι, αὐτὸ δὲν τὸ εἶπε, τὸ ἐννοοῦσε-)  κι αὐτὸς ἀητὸς ἑξαπτέρυγος…
Καὶ τελικῶς ἐμεῖς, ἐγώ, αὐτός, κάποιοι ἀκόμη, θὰ καταφέρουμε νὰ τοὺς καπελώσουμε καὶ νὰ πάρουμε τὴν ἐξουσία στὰ χέρια μας, διότι, κατὰ πῶς ὁ ἴδιος ἔλεγε, οἱ ἄλλοι δὲν ἔχουν πολιτικὴ κρίσι καὶ κατ’  ἐπέκτασιν δικαίωμα στὸν δημόσιο λόγο. Ἄρα, χρησιμοποιῶντας τὶς ἀμεσοδημοκρατίες ἤ τὶς δημοκρατίες τῶν ἀρίστων, καθῶς καὶ λοιπὰ πράσινα ἄλογα, θὰ μπορούσαμε, κατὰ τὴν πρότασίν του, νὰ κυβερνήσουμε.
Αὐτὸ τὸ ἄτομο εἶχε ἀποφασίσῃ ἤδη καὶ γιὰ τὸ ὑπουργεῖον ποὺ θὰ ἀνελάμβανε, ὅταν θὰ έπικρατούσαμε.
Ἐπεὶ δὴ αὐτὰ ποὺ τοῦ εἶπα τότε τὰ ξέχασε, τὰ ἐπαναλαμβάνω, δημοσίως, κι ἀφοροῦν στὸ καθ’ ὅλα, τοῦ Ἀριστοτέλους:
«Ὅποιος πασχίσῃ νὰ ἀνακόψῃ τὴν πορεία τοῦ Ἕλληνος γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσίν του, θὰ μὲ βρῇ ἐμπρός του».
Τότε τσακίστηκε νὰ φύγῃ ἀπὸ τὸν χῶρο μου, ἀλλὰ οὐδέποτε ἔπαψε νὰ προσπαθῇ νὰ χωθῇ σὲ κάποιαν κομματικὴ τρυπούλα καὶ νὰ ἐκδηλώνῃ ἤ νὰ ἐκφράζῃ τὴν φιλοδοξία του. Στὶς τελευταῖες ἐκλογὲς ἦταν καὶ ὑποψήφιος. Ὅταν τὸν ἐρώτησα ἀπὸ ποῦ ἡ χρηματοδότησις, γιὰ τὴν ὑποψηφιότητά του, μοῦ ἀπήντησε πὼς διαθέτει καλοὺς συγγενεῖς. Ἡ ἀπάντησίς μου ἦταν πὼς καλὸ θὰ ἦταν νὰ μοῦ τοὺς συστήσῃ, γιὰ νὰ μὲ υἱοθετήσουν καὶ τελικῶς νὰ μὲ ἀπαλλάξουν ἀπὸ τὸ ἄγχος τῆς ἐπιβιώσεως. Δὲν τὸ ἔπραξε. Μᾶλλον δὲν ἄρεσε ἡ πρότασίς μου στοὺς συγγενεῖς του. (Ὅλη ἡ ἀλληλογραφία μας εἶναι διαθέσιμος γιὰ τοὺς δυσπιστοῦντες.)
Ὅταν λοιπὸν οἱ παραπάνω φίλοι καὶ  «φίλοι» καὶ φίδια κολοβὰ θὰ ξαναβροῦν τὴν ταὐτότητά τους, ἐὰν τὸ κατορθώσουν κάποτε, τότε θὰ ἀναγνωρίσω κι ἐγὼ στὰ πρόσωπά τους τοὺς φίλους ποὺ ἔχασα, γιὰ τὴν ὤρα… Γιὰ ἐκείνην τὴν ὥρα…
Διότι γιὰ ἐτούτην τὴν  
ὥρα εἴμαστε ἀπέναντι.
Αὐτοὶ πασχίζουν νὰ ἐπαναλάβουν ὅλα τὰ λάθη τοῦ παρελθόντος, ψευδόμενοι, ἀνειλικρινεῖς κι ἐγὼ ἀναφέρομαι σὲ μίαν πραγματικὴ Ἑλλάδα. Ἡ συσκότισις τῆς σκέψεῶς τους πλέον εἶναι ἀρκετὴ γιὰ νὰ μὲ πείσῃ πὼς οἱ δρόμοι μας, πρὸς τὸ παρόν, εἶναι διαφορετικοί. Τὴν ὅποιαν εὐφυΐα διαθέτουν, διότι διαθέτουν, εἶναι καλλίτερον νὰ τὴν χρησιμοποιήσουν τώρα πιὰ γιὰ νὰ σώσουν ἑαυτούς. Μόνον αὐτὸ τοὺς ἔμεινε, μὲ τὴν πορεία ποὺ ἐπέλεξαν.

Τέλος, ἕνας ἀλητάκος, μὰ πολὺ ἀλητάκος, ποὺ ἐδῶ καὶ χρόνια ἔχει μάθῃ νὰ μὴν σέβεται τὴν ἀλήθεια γενικῶς, καὶ διασπείρει  ψευδεῖς εἰδήσεις, παραπληροφορίες, συκοφαντίες πρὸ κειμένου νὰ χειραγωγήσῃ τὴν κοινὴ γνώμη, πρῶτος καὶ καλλίτερος πρέπει νὰ πάῃ μόνος του στὴν …ἀποσύνθεσι.
Ὁ ἄλλος, αὐτὸς ποὺ κρύβεται ὅταν τὸν ἀναζητῶ, ἔως νὰ ἀλλάξῃ καὶ πάλι τὴν συνείδησίν του, καὶ νὰ τὴν καθάρῃ, ἄς ξεχάσῃ ἀκόμη καὶ τὸ ὄνομά μου. Λυπᾶμαι, ἀλλὰ ἔτσι πρέπει.
Μὲ πολὺ …ἀγάπη τὰ παραπάνω. Ναί, αὐτὴν τὴν χριστιανική…

 

*Ὅταν γράφω «σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο» ἐννοῶ αὐτὸ ποὺ σήμερα ἀντικρύζουμε. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι ἄλλης συζητήσεως πληροφορίες.

Οἱ φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 54 times, 1 visits today)
Leave a Reply