Τό παιδί σου πάει στό Γυμνάσιο; Βοήθησέ το.

Τό παιδί σου πάει στό Γυμνάσιο; Βοήθησέ το.Πολλοὶ φίλοι, ποὺ ἔχουν παιδιά, τὰ ὁποῖα ἀρχίζουν νὰ πηγαίνουν στὸ Γυμνάσιο, μὲ ἐρωτοῦν: Τί πρέπει νά κάνουν γιά νά τά βοηθήσουν;

 1. Ποιό εἶναι τό κύριο ζήτημα μέ τό σχολεῖο;
  Στὸ σχολεῖο ἐπιχειρεῖται, μὲ πολλὴ πολλὴ μέθοδο, μία χειρουργικὴ ἐπέμβασις: νὰ ἀφαιρεθῇ ἀπὸ τὸ παιδὶ τὸ νοητικὸ ὄργανο! Αὐτὸ κάνει τὸ σχλεῖο προγραμματικῶς. Ἄρχισε ἀπὸ τὶς ΗΠΑ νὰ γίνεται ἡ ἐγχείρισις μὲ μεγάλη ἐπιτυχία καὶ τώρα κι ἐδῶ γίνεται ἐπιτυχῶς. 
 2. Τί χρειάζεται νά γίνῃ γιά νά ἀποτύχῃ αὐτή ἡ ἐγχείρισις; Τὰ πλέον βασικὰ εἶναι:
  α. Πρέπει νὰ μάθει καλὰ τὴν γλῶσσα. Μόνον ἡ γλῶσσα δημιουργεῖ ἐγκεφαλικὲς συνάψεις ἐπάνω στὶς ὁποῖες μετὰ μπορεῖ νὰ γραφῇ ὁ,τιδήποτε ἄλλο. Ὁ καλὸς ἀλλὰ ἀγράμματος μηχανικός-φυσικός, κλπ εἶναι μύθος. Ἔξ ἄλλου σκεπτόμεθα μὲ λέξεις. Ἡ γνωστὴ πιὰ λεξιπενία τῶν νέων (σκόπιμη) σημαίνει ὁπωσδήποτε ἀδυναμία σκέψεως, μετατροπὴ σὲ ἀνιμάλιο.
  β. Πρέπει νὰ μάθῃ νὰ σκέπτεται καὶ νὰ συλλογίζεται. Ἡ ὀρθὴ σκέψις εἶναι ἐπιστήμη. Δὲν γεννιέται μὲ τὰ ὁρμέμφυτα. Χρειάζεται νὰ διδαχθῇς καλὰ τὴν Λογική.
  γ. Οἱ ξένες γλῶσσες εἶναι ἀνάγκη. Ὅμως γιὰ νὰ τὶς μάθῃ σωστὰ πρέπει νὰ διδαχθῇ τὴν βάσι τους, τὴν Λατινική. Αὐτὸ θὰ βοηθήσῃ ἐπίσης τὰ μέγιστα στὴν διαμόρφωσι τοῦ γλωσσικοῦ ὀργάνου. (Ὄχι! Τὰ ἀγγλικὰ ποὺ μαθαίνουν ἀπὸ μικρὰ παιδιὰ «δὲν κάνουν» διότι δὲν βοηθᾶ διόλου σὲ αὐτὰ ἡ γραμματικὴ καὶ ἡ σύνταξίς τους. Μάλλον κακὸ κάνουν στὸ γλωσσικὸ ὄργανο.)

Ἐπομένως συνιστοῦμε ὥς τὴν πλέον ἐφικτὴ λύσι, γιὰ τὶς συνήθεις δυνατότητες τῶν γονέων:

Νὰ κάνῃ ἰδιαίτερα μαθήματα μὲ μίαν καθηγήτρια φιλόλογο, νὰ τοῦ μάθῃ λίγα Ἑλληνικά, τὴν γραμματική, τοὺς τόνους, νὰ μάθῃ λέξεις Ἑλληνικές, νὰ διαβάσῃ λίγα κείμενα σὲ καλὴ Ἑλληνική, νὰ μάθῃ λίγα ἀρχαῖα κι ἐὰν τὸ παιδὶ «τὰ παίρνει», πολλὰ ἀρχαῖα. Νὰ ἀποκτήσῃ τοὐλάχιστον γλωσσικὴ Ἑλληνικὴ Παιδεία καὶ αὐτὸ εἶναι ποὺ θὰ τὸν κάνῃ ξεχωριστὸ ἄνθρωπο. 
Νὰ τοῦ διδάξῃ καλὰ τὸ σχολικὸ βιβλίο τῶν Λατινικῶν. Νὰ τοῦ διδάξῃ καλὰ τὸ σχολικὸ βιβλίο τῆς Λογικῆς (ἤ κάποιο ἄλλο ἁπλό, ἀντίστοιχο, ὅπως τοῦ Παπανούτσου)˘ 
Προσοχή!!!
Ἐδῶ θέλομε βασικὰ πράγματα, δι’  αὐτὸ δὲν ἐνδιαφέρει ἄμεσα νὰ εἶναι «καλὸς» ὁ καθηγητής.
Ἄς μὴν ἀναλωθοῦμε σὲ αὐτό!

Αὐτὰ συνιστοῦμε ὥς πρῶτο μέτρο…

Παναγιώτης Μαρίνης 

φωτογραφία

(Visited 25 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Τό παιδί σου πάει στό Γυμνάσιο; Βοήθησέ το.

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τό παιδί σου πάει στό Γυμνάσιο; Βοήθησέ το. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τό παιδί σου πάει στό Γυμνάσιο; Βοήθησέ το. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

 3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τό παιδί &sig...

Leave a Reply