Ἐπιστρέφουμε…

Ἐπιστρέφουμε...Λίγες ἡμέρες ἀπουσιάσαμε, λόγῳ ἀλλαγῆς φιλοξενητοῦ…
Μᾶς κακοφάνηκε, διότι οἱ ἐργασίες ποὺ ἀφοροῦν στὴν μεταφορὰ ἑνὸς ἱστολογίου εἶναι πολλές, κουραστικές, μὴ ὀρατὲς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ βλέπουν μόνον τὴν εἰκόνα τοῦ ἱστολογίου καὶ ἀπίστευτα χρονοβόρες.
Γιὰ παράδειγμα, ἕνα μεγάλο τμῆμα τῶν εἰκόνων μας χάθηκε κι ἔτσι σιγὰ σιγὰ πασχίζουμε νὰ τὶς ἐπαναφέρουμε. Ὅταν ὅμως ἔχουμε χιλιάδες δημοσιεύσεις, τότε εἶναι δεδομένον πὼς ὅλη αὐτὴ ἡ ἐργασία χρειάζεται τὸν χρόνο της… Τὸν πολὺ χρόνο της…
(Σὲ αὐτὸ ζητοῦμε τὴν συνδρομή σας. Ἐὰν ἐντοπίσετε κάποιαν δημοσίευσι δίχως εἰκόνες, σᾶς παρακαλοῦμε νὰ μᾶς ἐνημερώσετε γιὰ νὰ τὴν ἐπαναφέρουμε.)

Ἕνα ἄλλο σημεῖον ποὺ ἔπρεπε νὰ προσέξουμε εἶναι οἱ σύνδεσμοι. Πρὸς τοῦτο καὶ τὸ «Σὰν σήμερα» ἀκόμη δὲν ἔχει ἐνεργοποιηθῇ πλήρως. Πρέπει νὰ διορθώσουμε κάποιες λεπτομέρειες γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ δημοσιεύσουμε τὰ ἄρθρα ποὺ ἔχουμε ἑτοιμάσῃ. Ἀλλὰ ἤδη ξεκινήσαμε… Ἄρα εἶναι θέμα ἐλαχίστου χρόνου ἀκόμη γιὰ νὰ ἐπανέλθουμε πλήρως.

Τέλος, γιὰ αὐτοὺς ποὺ σταθερὰ μᾶς συντροφεύουν τὰ τελευταῖα χρόνια, ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ ἀπὸ ὅλους μας.
Εἶναι πράγματι μεγάλη ἡ συγκίνησις ποὺ αἰσθανθήκαμε ὅταν διαπιστώσαμε πὼς παρὰ τὴν ἀδυναμία τοῦ φιλοξενητοῦ νὰ ἐξυπηρετήσῃ τὶς σελίδες μας, ἡ ἐπισκεψιμότητα τοῦ ἱστολογίου δὲν ἄλλαξε ἰδιαιτέρως.

Ἡ δέσμευσις μας πλέον εἶναι ἀκόμη μεγαλυτέρα.
Χρειαζόμαστε βέβαια λίγο χρόνο ἀκόμη, πρὸ κειμένου νὰ λειτουργήσῃ σωστὰ ἡ κάθε σελίδα, σὲ ὅλα της τὰ τμήματα. Ἀλλὰ συγχρόνως θὰ ὑπάρχουν σταδιακῶς ἀναρτήσεις. Ὄχι φυσικὰ ἀκόμη μὲ τὸν ῥυθμὸ ποὺ ὑπῆρχαν, διότι χρειαζόμαστε κάποιον χρόνο ἐνασχολήσεως μὲ τὰ τεχνικὰ μέρη, ἀλλὰ μὲ τὸν καιρὸ θὰ ἀποκατασταθοῦν ὅλα.

Καὶ πάλι σᾶς εὐχαριστοῦμε.
Ἐπιστρέψαμε καὶ μάλλιστα μὲ μεγάλη ὄρεξι…

Φιλονόη καὶ Φίλοι

Σημείωσις

Ἡ ἐμφάνισις τῆς σελίδος δὲν εἶναι  ὁριστικὰ αὐτὴ ποὺ φαίνεται. Ἀκόμη ἀναζητοῦμε τὴν τελική της μορφή.
Ὅμως αὐτὸ δὲν ἐπηράζει τὶς δημοσιεύσεις μας.

 

 

 

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply