Ποιός ἀνέλαβε νά σώσῃ τήν ἀρκούδα εἴπαμε;

ÖËÙÑÉÍÁ - ÈÁÍÁÔÏÓ ÔÏÕ "ÁÍÄÑÅÁ", ÔÏÕ ÃÇÑÁÉÏÔÅÑÏÕ ÁÑÊÏÕÄÏÕ ÔÏÕ ÊÏÓÌÏÕ  (EUROKINISSI/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÁÑÊÔÏÕÑÏÕ)Νὰ ξεκαθαρίσω κάτι, γιὰ ἀρχή. Σιχαίνομαι κάθε κόμμα, ἀπόκομμα, τελεία.
Μέσα στοὺς πρώτους καὶ σημαντικοτέρους ποὺ μοῦ προκαλοῦν ἐκνευρισμό, ἐφ΄  ὅσον συζητᾶμε γιὰ κόμματα, εἶναι τρεῖς: ἡ χρυσὴ αὐγή, ὁ τΣΥΡΙΖΑ καὶ τὸ ΚΚΕ. (Καὶ γιὰ ὅλα τὰ ἄλλα κόμματα, ἀποκόμματα, τελεῖες αἰσθάνομαι ἀναλόγως …ὄμορφα, ἀλλὰ αὐτοὶ οἱ τρεῖς, ἐκτὸς ἀπὸ κομματικοὶ μηχανισμοὶ, ποὺ εἶναι,  ἐμπεριέχουν καὶ τὸν «σωτήρα» στὰ ὅσα διαδίδουν πὼς τοὺς ἀφοροῦν!!!)
Συνεπῶς, οὐδέποτε θὰ λάβω τὸ μέρος τοῦ ἑνὸς ἤ τοῦ ἄλλου. (Μπορῶ ὅμως νὰ διακρίνω, ὅταν ὑπάρχουν, τὰ ὅποια καλά τους.)
Αὐτὴ ἡ ἀπόστασις  ὅμως μὲ βοηθᾶ πάντα νὰ ἔχω μία, κάπως πιὸ καθαρή, ἀντίληψι γιὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν γύρω μου. Ἰδίως ἐὰν στόχο τους ἔχουν, ὅλοι αὐτοί, τὸ νὰ προβάλουν, νὰ διαφημίσουν ἤ νὰ διαφημίσουν …«δυσφημῶντας» τὰ μαγαζάκια τους.
Πρὸς τοῦτο ὅταν διακρίνω προσπάθειες «ἀνεβάσματος» κάποιου κόμματος, ἀπὸ ὅποια πλευρὰ κι ἐὰν προέρχεται, ἐκνευρίζομαι πολύ! Πάρα πολύ! Τὰ κόμματα πρέπει νὰ ἐξαφανισθοῦν διότι κομματιάζουν τὶς κοινωνίες μας. Ἀλλὰ ἔως ὅτου νὰ συμβῇ αὐτό, ἐξοργίζομαι ἀναμένοντας.

Σήμερα ὅμως εἴπαμε νὰ μιλήσουμε γιὰ ἀρκοῦδες.
Ξέρετε, ἐκεῖνες τὶς φουκαριάρες ποὺ ἔχουμε στριμώξῃ σὲ μερικὰ τετραγωνικὰ χιλιόμετρα, καταδικάζοντάς τες σὲ βέβαιο θάνατο.
Ἐκεῖ γύρω λοιπὸν ἐμφανίστηκε καὶ μία ὀργάνωσις, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ λέγεται παρακαλῶ, ποὺ τάχα μου κόπτεται καὶ κτυπιέται γιὰ τὸ καλὸ τῆς ἀρκούδας.
Ἔτσι πίστευα κι ἐγώ, ἔως πρὸ τινός. Γελάστηκα…
Γελάστηκα διότι ἀπεδείχθῃ πὼς χέστηκαν γιὰ τὴν ἀρκούδα, άρκεῖ νὰ τὰ πηγαίνουν καλὰ μὲ τοὺς κρατοῦντες, ἤ αὐτοὺς ποὺ φαίνονται γιὰ κρατοῦντες. Βλέπετε, ἡ ὑπόθεσις διασώσεως τοῦ πλανήτου, καθῶς ἐπίσης καὶ τῶν ὑπὸ ἐξαφάνισιν εἰδῶν, εἶναι ἀποκλειστικὸ προνόμιον καὶ δικαίωμα τῶν …ἀριστεροκουλτουριαρηδοτΣΥΡΙΖΑίων. Ἤ τέλος πάντων τῶν μὴ χρυσαυγιτῶν.
Διότι ἐὰν ἐγώ, ποὺ δὲν ἀνήκω στὴν χρυσὴ αὐγή, ἀλλὰ Ὑπερασπίζομαι, λόγῳ δημοκρατίας, τὸ δικαίωμά της νὰ ὑπάρχῃ, ἀπὸ σήμερα ἀνήκω στὴν μαύρη λίστα, ἀκριβῶς διότι σέβομαι τὸ δικαίωμα τοῦ κάθε ἑνὸς νὰ πιστεύῃ σὲ ὅ,τι τοῦ ἀρέσει. Δὲν μπορῶν λοιπὸν νὰ κρίνω, ἤ νὰ κατακρίνω, μία προσφορὰ τῆς χρυσῆς αὐγῆς πρὸς τὸν ΑΡΚΤΟΥΡΟ. Πράξις πολιτικὰ σαφῶς καὶ εἶναι, ἀλλά ποιός μᾶς ἔδωσε τό δικαίωμα νά θεωροῦμε ἀποκλειστικό μας δικαίωμα τήν διάσωσι τῆς ἀρκούδας; Δῆλα δή αὐτός πού ψηφίζει ἤ στηρίζει τήν χρυσή αὐγή δέν εἶναι Ἕλλην; Δέν ὀφείλει, ὅπως ὅλοι μας ἄλλως τέ, νά προστατεύῃ μέ τίς πράξεις του κάθε ἔμβιο ὄν ἐπί τοῦ πλανήτου; Γιὰ στάκα βρὲ παιδιά… Ποιοί εἶναι αὐτοί πού ἀνέλαβαν ὥς ἐργολάβοι τήν διάσωσι τοῦ πλανήτου; Καί γιατί ἀκόμη δέν ἔχουν σώσῃ τόν πλανήτη;

Πῶς τό εἴπατε λοιπόν αὐτό; Δέν θά μοῦ ἐπιτραπῇ νά συμμετάσχω στήν διάσωσι τῆς ἀρκούδας; Γιατί; Διότι θεωρῶ λογικό κι αὐτονόητον ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ χρήματα νά ἐπιστρέψουν στήν ἀρκούδα; Χά!!! Μίλησε κάποιος γιά φασισμό καί δέν τό ἀντελήφθην;
Ὄχι, δὲν ἄλλαξα τοποθετήσεις καὶ θέσεις. Ἁπλῶς ἐξακολουθῶ νὰ θεωρῶ καὶ τὴν χρυσὴ αὐγὴ τμῆμα τῆς κοινωνίας μας. Ποιά εἶμαι ἐγώ πού θά ἀποφασίσω τό ἐάν κάποιοι χωροῦν, ἤ ὄχι, σέ αὐτήν τήν κοινωνία; Καί μέ ποιές διαδικασίες θά τό κάνω;  Διότι γιὰ δημοκρατικὲς διαδικασίες δὲν τὸ βλέπω… Ἐξόφλησαν…
Δὲν ἔχω λοιπὸν δικαίωμα στὴν διάσωσι τῆς ἀρκούδας. Γιατί; Μὰ διότι, ἐν τελῶς δημοκρατικοκαφριστικότατα κάποιοι ἀποφασίζουν πὼς εἶναι σημαντικοτέρα ἡ δυσφήμισις-διαφήμισις τῆς χρυσῆς αὐγῆς ἀπὸ τὴν διάσωσι τῆς ἀρκούδας. Δῆλα δὴ εἶναι σημαντικοτέρα ἡ άποδοχή τους, ἐπιφανειακῶς,  ἀπὸ τὸ ἀριστεροκουλτρουριαλικοτΣΥΡΙΖΑίϊκο τουρλουμπούκι, παρὰ τὸ νὰ κάνουν καλὰ τὴν δουλειά, γιὰ τὴν ὁποία ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ πὼς ὑπάρχουν.
Δῆλα δὴ εἶναι σημαντικότερον νὰ τὰ ἔχουν καλὰ μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους, ποὺ ἀντιδημοκρατικότατα ἀρνοῦνται δικαίωμα ὑπάρξεως στὸν ἀντίλογο,  παρὰ νὰ κρατήσουν τὰ πέντε χιλιάρικα γιὰ ἐνίσχυσι τῶν δραστηριοτήτων ὑπὲρ διασώσεως τῆς ἀρκούδας.
Δῆλα δή; Σέ ἁπλᾶ ἑλληνικά;
ΧΕΣΤΗΚΑΝ γιὰ τὴν ἀρκούδα. Μόνον ἡ κομματικὴ γραμμὴ μετρᾶ. Καὶ ἡ κομματικὴ γραμμὴ ὑπαγορεύει πὼς τὰ λεφτὰ τῆς χρυσῆς αὐγῆς, ποὺ εἶναι δικά μας λεφτά, διότι ὅλα τὰ λεφτὰ τῶν κομμάτων ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ λεφτά, προερχόμενα ἀπὸ ἐπιδοτήσεις, τὶς ὁποῖες ἐμεῖς φυσικὰ πληρώνουμε, ἀπαγορεύεται νὰ ἐπιστρέψουν στὴν γῆ μας καὶ στὴν πανίδα μας.

Βέβαια ὅλο αὐτὸ εἶναι θαυμάσια στημένο…
Στόχος φυσικὰ δὲν εἶναι ἡ διάσωσις ἤ ὁ ἀφανισμὸς τῆς ἀρκούδας… Εἴπαμε, χέστηκαν γιὰ τὴν ἀρκούδα. Ἕνα μέσον εἶναι κι αὐτὴ γιὰ νὰ μπορέσουν κάποιοι νὰ ἐμφανιστοῦν ὥς καλοὶ ἤ κακοί.
Τέτοιες ἐντολὲς ἔχουν λάβῃ… Πρέπει βλέπετε ἡ χρυσὴ αὐγὴ νὰ μπῇ κανονικότατα στὴν βο(υ)λή. Ἀκόμη καὶ νὰ μᾶς κυβερνήσῃ… Εἶναι αὐτὸς ὁ ….-σοσιαλισμὸς βλέπετε ποὺ πρέπει νὰ τὸν βιώσουμε σὲ ὅλες τους τὶς διαστάσεις. Καὶ σὲ κόκκινο ἀλλὰ καὶ σὲ μαῦρο χρῶμα…

Νὰ τὸ θέσουμε ὅμως κι ἀλλοιῶς…
Μέ ποιό δικαίωμα κόμματα, ἀποκόμματα καί τελεῖες λαμβάνουν ΕΠΙΣΗΜΩΣ καί ΔΗΜΟΣΙΩΣ μέρος σέ μικρές ἤ μεγάλες δράσεις ὑπέρ τοῦ περιβάλλοντος; Θέλεις βρέ «φίλε» νά στηρίξῃς κάποια δράσι; Γιατί πρέπει ντέ καί καλά νά τό κάνῃς μέσα ἀπό ἕναν κομματικό μηχανισμό; Γιά νά σέ μάθουμε καλλίτερα; (Μὴν χαίρεστε ἐσεῖς οἱ ἄλλοι… Σᾶς εἴδαμε στὴν Χαλκιδική, στὴν Κερατέα, στὴν Ἀχαΐα… Ἀφῆστε… Μάθαμε!!!)
Μέ ποιό δικαίωμα λοιπόν  μόνον ὁ δεξιός ἤ ὁ ἀριστερός ἔχει δικαίωμα στήν διασφάλισι τῆς ζωῆς ἐπί τοῦ πλανήτου; Μέ ποιό δικαίωμα ἡ προστασία τοῦ πλανήτου καί ἡ διασφάλισις τῆς ζωῆς ἐπάνω του τίθεται ὑπό τήν προστατευτική ἐργολαβία τοῦ μέν ἤ τοῦ δέ(ν);
Καί γιατί κάθε πολίτης, ἀνεξαρτήτως ἰδεολογίας, νά μήν εἶναι ὑπόχρεος κι ἀνεξάρτητοςστό  νά διοχετεύσῃ τό χρῆμα του πρός αὐτήν τήν κατεύθυνσι;

Ἐδῶ τὸ παιχνίδι εἶναι ἄσχημα στημένο.
Ἀπὸ τὴν μία ὁ ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ μεταμορφώνεται ἐπισήμως σὲ μαγαζάκι τῶν μέν, ἀπὸ τὴν ἄλλην, οἱ δὲ(ν) μεταμορφώνονται αὐτομάτως σὲ καλοὺς Ἕλληνες ποὺ δὲν τοὺς ἐπιτρέπουν νὰ σώσουν τὸν τόπο τους καὶ τὰ ζωντανά του.
Τί δέν ἔχουμε καταλάβῃ εἴπαμε;
Καί ἡ ἀρκούδα; Τί θά γίνῃ μέ τήν ἀρκούδα;

Ξεχάστε τὴν ἀρκούδα. Πάει, μᾶς τελείωσε.
Κάθε προσπάθεια διασώσεώς της πλέον καπελώνεται, ἐπισήμως, ἀπὸ ἐπαγγελματίες τοῦ εἴδους.
Ἡ ἀρκούδα δολοφονεῖται συνειδητῶς, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ὑποτίθεται πὼς ἀνέλαβαν νὰ τὴν προστατεύσουν.
Ὅσο γιὰ τοὺς καλούς, κακούς, φασίστες, ἀντιφασίστες, ἀναρχικούς, ἀριστερούς κλπ κλπ κλπ… Ἐκεῖ εἶναι τὰ μεγαλύτερα θύματα… Ἐκεῖ θὰ τὰ βροῦμε.
Διότι οἱ περισσότερο παραπληροφορημένοι καὶ ἀδαεῖς ἐκεῖ μέσα βόσκουν.

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Ἀπὸ σήμερα παύω νὰ στηρίζω τὸν ΑΡΚΤΟΥΡΟ. Ἐὰν μπορέσω θὰ κάνω μόνη μου κάτι γιὰ τὴν ἀρκούδα. Ὁ ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ μοῦ τελείωσε.

Υ.Γ.2. Φουκαριάρα ἀρκούδα… Μᾶς τελείωσες καὶ ξεχάσαμε νὰ σοῦ τὸ ποῦμε… Βλέπεις εἶναι πολλὰ τὰ λεφτά… Πάρα πολλά!

φωτογραφία

 

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply