Τὸ χρήσιμο καὶ τὸ περιττό…

Instagram on a smart phoneΤὸ ἐπίπεδο μίας κοινωνίας φαίνεται ἀπὸ μικρὲς λεπτομέρειες…
Ὅσο πιὸ smart γίνονται τὰ τηλέφωνα, τόσο πιὸ ἀνόητοι γίνονται οἱ ἄνθρωποι.
Κάποιος ποὺ κάνει εὔκολη κι εὐχάριστη τὴν ζωή του, ἀποκτᾶ πρόσβαση σὲ αὐτήν… καὶ ἡ ἁπλῇ πρόσβαση δὲν ἀργεῖ νὰ γίνει Κυριαρχία.

Ἡ διάκριση τοῦ χρήσιμου ἀπὸ τὸ περιττό καὶ ἡ διάκριση τοῦ κόλακα ἀπὸ τὸν φίλο, εἶναι ἀπὸ τὶς ὕψιστες διακρίσεις ποὺ μπορεῖ νὰ κάνει ἕνας σώφρων ἄνθρωπος.

Νικόλας Παναγοδημητρόπουλος.

Ἡ ἀποφυγὴ τοῦ πόνου, τοῦ κόπου καὶ τελικῶς τῆς σκέψεως ἤ τοῦ προβληματισμοῦ, εἶναι ἡ ἀπαρχὴ τῶν δεινῶν μας.
Ὅσο μεγαλύτερο βαθμὸ εὐκολίας ἀποζητοῦμε, γιὰ νὰ ἐπιλύουμε μικρά, καθημαρινὰ προβλήματα, τόσο πιὸ λίγο «ἐργάζεται» ὁ ἐγκέφαλος.
Ὅσο λιγότερο ὅμως ἐργάζεται ὁ ἐγκέφαλος, τόσο περισσότερο ἀδρανεῖ… Κι ἕνας ἀδρανοποιημένος ἐγκέφαλος εἶναι ἕνας ἐλεγχόμενος ἐγκέφαλος…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply