Ἡ ἀπάτη τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς

Ἡ ἀπάτη τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς

Τό μεγάλο κεφάλαιο, δηλαδή, αὐτοί πού κυβερνοῦν τόν πλανήτη στήν οὐσία, πάντοτε εὑρίσκει τρόπους νά αὐξάνῃ τά κέρδη του, ἐκμεταλλευόμενο τίς περισσότερες φορές τούς νομίμους κληρονόμους του. Ὅταν δυσκολεύεται νά βρῇ τρόπους τούς δημιουργεῖ. Ἔτσι ἀνεκάλυψαν τήν κλιματική ἀλλαγή, τήν πράσινη ἀνάπτυξι, τούς φόρους στά περιουσιακά στοιχεῖα τῶν κατοίκων τῆς κάθε χώρας καί ἕπεται συνέχεια…

Στό βίντεο βλέπεται τόν Nigel Farage νά παρουσιάζῃ στόν Barroso δύο φωτογραφίες τῆς NASA μέ τούς πάγους τοῦ βορείου ἡμισφαιρίου τοῦ μηνός Αὐγούστου τῶν ἐτῶν 2012 καί 2013 πού δείχνουν ὅτι οἱ πάγοι αὐξάνονται!

 

 

βίντεο καί φωτογραφία ἀπό ἐδῶ

(Visited 27 times, 1 visits today)
Leave a Reply