Ἦταν προγραμματισμένο νά βγάλουν ἀπό τήν μέσι τήν Χρυσῆ Αὐγή;

Ἦταν προγραμματισμένο νά βγάλουν ἀπό τήν μέσι τήν Χρυσῆ Αὐγή;Ναί, ἦταν… Ὄχι διότι ἐνοχλοῦσε τὸν Μπένυ καὶ τὸν Ἀντωνάκη, οὔτε διότι ἐνοχλοῦσε τὴν ἀριστερὰ καὶ τὸν ΑΝΤΑΡΣΥΑ… Σιγά… Ἐδῶ ἔχουμε δολοφόνους μὲ γραβάτες ποὺ κυκλοφοροῦν ἀκόμη ἐλεύθεροι, ὅπως τὸ GAPατο ἤ ὁ Μπένυ, καὶ ἐμεῖς συζητᾶμε γιὰ τοὺς «μικροτραμπούκους» τῶν χρυσαυγιτῶν. Χά…. (Οἱ χρυσαυγίτες σκότωσαν ἕναν, δύο, ἐκατό, χίλιους, πέντε χιλιάδες, δέκα χιλιάδες… Δὲν ξέρω… Ἀποφασίστε ἐσεῖς γιὰ τὸν ἀριθμό. Ὁ Μπένυ καί τό GAPατο, μαζύ μέ ὅλην τήν συμμορία τῆς βο(υ)λῆς πόσους δολοφόνησαν;)
Ἡ Χρυσῆ αὐγὴ λοιπὸν πρέπει νὰ βγῇ ἐκτὸς νόμου διότι πρέπει νὰ …κυβερνήσῃ, κάποιαν στιγμή… Ὄχι νὰ κυβερνήσῃ γιὰ νὰ κυβερνήσῃ ἀλλὰ νὰ κυβερνήσῃ γιὰ νὰ …καταστραφῇ!!! Ὅπως καταστρέφονται φυσικὰ ὅλοι ὅσοι κυβερνοῦν πλέον, ἤ ὅλοι ὅσοι θὰ κυβερνήσουν. Βλέπετε, ἀφ΄  ἑνὸς ὁ παλαιοκομματικὸς πληθυσμὸς τελείωσε, ἀφ΄ ἑτέρου ἔχουν μέγιστα σχέδια γιὰ τὸν Ἀλέξη καὶ τὴν δική του συμμορία. Δέν εἴδατε μέ πόσες τιμές τόν ὑποδέχονται πρόεδροι καί πλανητάρχες; Δέν διαβάσατε γιά τό πόσο καλό παιδί εἶναι καί τό πόσο συνεργάσιμος, κατά τά συμπεράσματα τῶν περισσοτέρων ἡγετῶν τῆς Εὐρώπης; Δέν διαπιστώσατε πώς εἶναι ὁ νέος …ἐκλεκτός;
Τί, θά κάψουν ἔτσι στά γρήγορα τόν Ἀλέξη, πού τόν θεωροῦν κεφάλαιο; Πλάκα κάνουμε;
Πρῶτα πρέπει νὰ τοῦ ἀνοίξουν τὸν δρόμο διάπλατα, ἀφαιρῶντας κάθε ἐμπόδιο ἀπὸ τὸ διάβα του, καὶ μετὰ ναί, νὰ κυβερνήσῃ τὸ πιντί… Ἀλλὰ νὰ κυβερνήσῃ τότε ποὺ θὰ μπορῇ πιὰ νὰ ἐφαρμόσῃ ὅλην τὴν «κοσμοθεωρία» τῆς νέας τάξεως πραγμάτων, ἀπὸ τὸ Ἄλφα ἔως τὸ Ὠμέγα… Βλέπετε, ἄλλο εἶναι νὰ νομοθετῇς, γιὰ νὰ ἀφαιρέσῃς ἀπὸ τὰ ἔθνη τὴν ἐλευθερία τους, κι ἄλλο νὰ βρίσκῃς ἕτοιμες νομοθεσίες καὶ νὰ ἔρχεσαι νὰ τὶς διαχειριστῇς!!!  Στὴν πρώτη περίπτωσι φθείρεσαι γρήγορα καὶ πολύ… Στὴν δευτέρα περίπτωσι φθείρεσαι πολὺ λιγότερο κι ἔχεις περισσότερο χρόνο στὴν διάθεσί σου, καθὼς καὶ μεγαλύτερες ἀνοχὲς ἀπὸ τὸν κόσμο.

Καί γιατί παρακαλῶ νά κυβερνήσῃ ὁ Ἀλέξης στό τέλος κι ὄχι τώρα, πού δείχνει νά εἶναι πανέτοιμος;
Μὰ διότι πρῶτα πρέπει στὸ μεταξὺ νὰ σβήσῃ κάθε πατριωτικὴ φωνή, ἀπὸ κάθε μεριὰ τοῦ πλανήτου. Ἄρα πρέπει νὰ σβήσῃ ἡ Χρυσῆ Αὐγή, καθὼς κι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ τὴν ψήφισαν, ὅπως ἐπίσης καὶ ὅλα τὰ ἐθνικιστικὰ κινήματα, κόμματα, κινήσεις, σὲ κάθε μεριὰ τοῦ πλανήτου. Ἀφῆστε δὲ ποὺ ὁ παλαιοκομματισμός, μὲ τοὺς δύο πυλῶνες του, κατέῤῥευσε καὶ τὴν θέσι του καλεῖται νὰ λάβῃ ἄλλος, φρέσκος, ἄφθαρτος, πάντα ὅμως πολωτικός.

Κακὰ τὰ ψέμματα, ὅποιος πατριώτης ἔμεινε ζωντανὸς σήμερα στὴν χώρα μας, τρέμει. Φοβᾶται γιὰ τὴν ἐθνική μας ὑπόστασι, καὶ μὲ ὅλα του τὰ δίκαια… (Ὄχι πὼς δὲν ὑπάρχουν πατριῶτες σὲ κάθε χῶρο, ἀλλὰ τὸ πρόβλημα εἶναι ἀλλοῦ… Βλέπετε αὐτὲς οἱ ἰδεολογίες εἶναι …τοῖχοι ὑψηλοί… Ἀδιαπέραστοι!!! Μέσα σὲ πετρόκτιστα τείχη…)
Καί τί κάνει αὐτός ὁ ξέμπαρκος πλέον πατριώτης;
Βλέποντας πὼς ἕνας ἕνας οἱ γνωστοὶ καὶ μὴ ἐξαιρετέοι κωλοτοῦμπες ὁδεύουν διὰ τὰς …ἐξοχάς, ἀναγκαστικῶς στρέφεται πρὸς τὴν Χρυσὴ Αὐγή. (Γιατί δέν πάει στόν Καμμένο αὐτός ὁ κόσμος; Μὰ διότι ὁ Καμμένος …καίγεται μόνος του. Ἤδη κι αὐτὸς ἔκανε τὶς κωλοτοῦμπες του καὶ τώρα ἀπολαμβάνει τὰ δεδουλευμένα του. Γιατί νά …πονέσῃ περισσότερο; Ἔως ἐκεῖ τοῦ εἶπαν, ἔως ἐκεῖ τὸ πῆγε. Βλέπετε νά συμβαίνῃ κάτι καλό στό κόμμα του τώρα πιά; Μόνον …τίποτα!!!) 
Βέβαια κάποιοι ἰσχυρίζονται πὼς ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ δὲν εἶναι πατριωτικὸ κόμμα*.
Αὐτὸ ὅμως νὰ τὸ ποῦν, μὲ ἥρεμο λόγο, καλὰ τεκμηριωμένο, στοὺς ψηφοφόρους τους, κι ὄχι σὲ ἐμέναν. Ἐγώ, μὲ τὸν Ἄλφα καὶ τὸν Βῆτα τρόπο, ἔχω μίαν εἰκόνα γιὰ τὸ τὶ εἶναι καὶ δὲν εἶναι αὐτὸ τὸ κόμμα.

Ἦταν λοιπὸν ἀναμενόμενον νὰ βγάλουν τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ ἀπὸ τὸ πολιτικὸ παιχνίδι… Ὄχι τώρα… Τώρα θὰ ἐπιτύχουν ἀκριβῶς τὰ ἀντίθετα… Σὲ λίγο… Λίγο ἀργότερα… Τότε ποὺ θὰ εἶναι, κατ’  αὐτοὺς φυσικά, ὅλα ἕτοιμα!
Γιὰ τὴν ὥρα παίζουν…
Θά τούς βγῇ; Δέν θά τούς βγῇ τό παιχνίδι; Τί νά πῶ κι ἐγώ;
Παρατηρῶ καὶ μαθαίνω… Ἐὰν μάθω κάτι περισσότερο θὰ σᾶς τὸ πῶ…

Φιλονόη

 

*Ἐδῶ θὰ διαφωνήσω μαζύ τους. Πατριωτικὸ κόμμα εἶναι ἀλλὰ εἶναι καὶ σοσιαλιστικό. Κι ἐπεὶ δὴ γενικῶς οἱ σοσιαλιστὲς ἔχουν ἕνα θέμα μὲ τὶς …δημοκρατίες καὶ τὶς δημοκρατικὲς διαδικασίες, τὴν ἔχουν δῇ καὶ οἱ χρυσαυγίτες …δημοκράτες καὶ συμπεριφέρονται ἀναλόγως. Εἶναι δῆλα δὴ δημοκρατικοὶ πατριῶτες…. Τί σημαίνει αὐτό; Ἔμ… Ἐδῶ μᾶς θέλω… Πάντως καλὸ δὲν εἶναι!

φωτογραφία

(Visited 108 times, 1 visits today)
One thought on “Ἦταν προγραμματισμένο νά βγάλουν ἀπό τήν μέσι τήν Χρυσῆ Αὐγή;

Leave a Reply